Dupleksfarger

I Photoshop refererer dupleks til entonede farger, tretonede farger og firetonede farger, ikke bare dupleksfarger. Entonede farger er gråtonebilder som trykkes med én enkelt, ikke-svart farge. Duplekse, tretonede og firetonede farger er gråtonebilder som trykkes med to, tre og fire farger. I disse bildene brukes farger, ikke forskjellige nyanser av grått, til å gjengi forskjellige gråtoner.

Dupleksfarger øker toneområdet i gråtonebilder. Selv om en gjengivelse i gråtoner kan vise opptil 256 gråtoner, kan en trykkpresse bare gjengi omtrent 50 gråtoner per farge. Dette betyr at et gråtonebilde som trykkes med bare svart, kan se betydelig grovere ut enn samme bilde trykt med to, tre eller fire farger, der hver farge gjengir opptil 50 gråtoner.

Noen ganger trykkes dupleksfarger ved hjelp av svart og grå farge – svart for skygger og grått for mellomtoner og høylys. Imidlertid trykkes dupleksfarger oftere med farget høylys. Denne teknikken skaper et bilde med en dempet nyanse og øker bildets dynamiske spekter betraktelig. Dupleksfarger er velegnet for utskriftsjobber med to farger der det brukes en spotfarge (for eksempel en PANTONE-farge) for fremhevinger.

Ettersom dupleksbilder bruker forskjellige farger for å gjengi forskjellige gråtoner, behandles de som 8-biters gråtonebilder med én kanal i Photoshop. I dupleksmodus har du ikke direkte tilgang til individuelle bildekanaler (som i RGB-, CMYK- og Lab-modus). I stedet kan du behandle kanalene ved hjelp av kurvene i dialogboksen Dupleksalternativer.

Konvertere et bilde til dupleksbilde

 1. Konverter bildet til gråtonebilde ved å velge Bilde > Modus > Gråtone. Bare 8-biters gråtonebilder kan konverteres til dupleksbilder.
 2. Velg Bilde > Modus > Dupleks.
 3. I dialogboksen Dupleksalternativer merker du av for Forhåndsvisning for å forhåndsvise bildet.
 4. Under Type velger du En-farget, Dupleks, Tre-farget eller Fire-farget.
 5. Klikk fargeboksen (den fylte firkanten) for å åpne fargevelgeren, klikk deretter Fargebiblioteker, og velg en trykkfargebok og farge i dialogboksen.

  Merk:

  Hvis du vil produsere fullt mettede farger, må du angi fargene i synkende rekkefølge, med de mørkeste øverst og de lyseste nederst.

 6. Klikk kurveruten ved siden av fargeruten, og juster duplekskurven for hver farge.
 7. Angi om nødvendig overtrykksfarger.
 8. Klikk OK.

  Merk:

  Hvis du vil bruke en duplekseffekt bare på en del av bildet, konverterer du dupleksbildet til multikanalmodus. Da konverteres duplekskurvene til spotkanaler. Du kan deretter viske ut en del av spotkanalen i områder som skal trykkes med standard gråtoner.

Endre duplekskurven for en farge

I et dupleksbilde har hver farge sin egen kurve som angir hvordan fargen fordeles over skygger og høylys. Denne kurven kobler hver gråtoneverdi i originalbildet til en bestemt prosentandel farge.

 1. Hvis du vil forhåndsvise justeringer, merker du av for Forhåndsvisning i dialogboksen Dupleksalternativer.
 2. Klikk kurveruten ved siden av fargeruten.

  Standard duplekskurve, en rett, diagonal linje, angir at gråtoneverdiene i originalbildet kobles til en tilsvarende prosentandel farge. Med denne innstillingen gjengis et bildepunkt med 50 % mellomtone med 50 % andel av fargen, en skygge med 100 % gjengis med 100 % farge og så videre.

 3. Juster duplekskurven for hver farge ved å dra et punkt i diagrammet, eller ved å skrive inn verdier for ulike prosentandeler farge.
  • I kurvediagrammet beveger den vannrette aksen seg fra høylys (til venstre) til skygger (til høyre). Fargetettheten øker når du beveger deg oppover den loddrette aksen. Du kan angi opptil 13 punkter på kurven. Når du angir to verdier langs kurven, beregner Photoshop mellomliggende verdier. Når du justerer kurven, legges det automatisk til verdier i tekstboksene for prosentverdi.

  • Verdien du skriver inn i tekstboksen, angir prosentandelen av fargen som vil bli brukt til å representere gråtoneverdien i originalbildet. Hvis du for eksempel skriver inn 70 i tekstboksen 100 %, vil 70 % av fargen brukes til å trykke områdene med 100 % skygge.

 4. Klikk Lagre i dialogboksen Duplekskurve for å lagre kurver som er opprettet i denne dialogboksen.
 5. Klikk Last inn for å laste inn disse kurvene, eller kurver som er opprettet i dialogboksen Kurver, inkludert kurver som er opprettet ved hjelp av alternativet for vilkårlig kobling.

  Du kan bruke infopanelet til å vise fargeprosenter når du arbeider med dupleksbilder. Sett fargeavlesningsmodusen til Faktisk farge for å finne ut hvilken fargeprosent som vil bli brukt når bildet trykkes. Disse verdiene gjenspeiler alle endringer du har gjort i dialogboksen Duplekskurve.

Angi overtrykksfarger

Overtrykksfarger er to trykkfarger som trykkes oppå hverandre. Når for eksempel en cyan-farge trykkes over en gul farge, blir overtrykksresultatet en grønn farge. Rekkefølgen fargene trykkes i, samt farge- og papirvariasjoner, kan påvirke sluttresultatet i betydelig grad.

Bruk en trykt prøve av overtrykksfargene til å justere visningen på skjermen. Slik kan du lettere forutse hvordan de trykte fargene vil se ut. Husk at denne justeringen bare påvirker visningen av overtrykksfargene på skjermen, ikke de trykte fargene. Du må kalibrere skjermen før du justerer disse fargene.

Justere visningen av overtrykksfarger

 1. Velg Bilde > Modus > Dupleks.
 2. Klikk Overtrykk farger. Dialogboksen Overtrykk farger viser hvordan de kombinerte fargene vil se ut når de trykkes.
 3. Klikk fargekartet for den fargekombinasjonen du vil justere.
 4. Velg ønsket farge i fargevelgeren, og klikk OK.
 5. Gjenta trinn 3 og 4 til du er fornøyd med fargekombinasjonen. Klikk deretter OK.

Lagre og laste inn dupleksinnstillinger

Bruk Lagre-knappen i dialogboksen Dupleksalternativer til å lagre et sett med duplekskurver, fargeinnstillinger og overtrykksfarger. Bruk Last inn-knappen til å laste inn et sett med duplekskurver, fargeinnstillinger og overtrykksfarger. Deretter kan du bruke disse innstillingene på andre gråtonebilder.

Photoshop inneholder flere prøvesett med duplekse, tretonede og firetonede kurver. Disse settene omfatter noen av de mest brukte kurvene og fargene. Bruk dem som utgangspunkt når du skal opprette dine egne kombinasjoner.

Vise de enkelte fargene i et dupleksbilde

Ettersom dupleksfarger er bilder med én kanal, vises justeringer av de enkelte trykkfargene som en del av det endelig sammensatte bildet. I enkelte tilfeller ønsker du kanskje å vise de enkelte «trykkplatene» for å se hvordan de enkelte fargene vil separeres ved trykking (som du også kan med CMYK-bilder).

 1. Når du har angitt fargene, velger du Bilde > Modus > Multikanal.

  Bildet konverteres til et multikanalbilde, der hver kanal representeres som en spotfargekanal. Innholdet i hver spotkanal gjenspeiler dupleksinnstillingene nøyaktig, men den sammensatte forhåndsvisningen på skjermen er ikke alltid like nøyaktig som forhåndsvisningen i dupleksmodus.

  Merk:

  Hvis du gjør endringer i bildet i multikanalmodus, kan du ikke gjenopprette den opprinnelige dupleksstatusen (med mindre du har tilgang til dupleksstatusen i historikkpanelet). Hvis du vil justere fargefordelingen og vise effekten på de enkelte trykkplatene, kan du gjøre justeringene i dialogboksen Duplekskurve før du konverterer til multikanalmodus.

 2. Velg kanalen du vil undersøke, i kanalpanelet.
 3. Velg Rediger > Angre Multikanal for å gjenopprette dupleksmodus.

Skrive ut dupleksfarger

Når du oppretter dupleksfarger, må du huske at både rekkefølgen fargene trykkes i, og rastervinklene du bruker, har en betydelig innvirkning på det endelige resultatet. (Hvis nødvendig kan du endre rastervinklene i skriverens RIP (Routing Information Protocol).)

Du trenger ikke å konvertere dupleksbilder til CMYK for å skrive ut separasjoner. Du bare velger Separasjoner på hurtigmenyen Profil under Fargehåndtering i dialogboksen Skriv ut (for angivelse av skriveralternativer). Når du konverterer til CMYK-modus, konverteres alle egendefinerte farger til de tilsvarende CMYK-fargene.

Eksportere dupleksbilder til andre programmer

Hvis du vil eksportere et dupleksbilde til et sideoppsettprogram, må du først lagre bildet i EPS- eller PDF-format. (Hvis bildet inneholder spotkanaler, må du imidlertid konvertere det til multikanalmodus og lagre det i DCS 2.0.) Husk å navngi egendefinerte farger med et passende suffiks, slik at de gjenkjennes av importprogrammet. Ellers vil programmet kanskje ikke kunne skrive ut fargene riktig, eller bildet vil kanskje ikke bli skrevet ut i det hele tatt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet