Legge til penseldynamikk

Penselpanelet inneholder mange alternativer for å legge til dynamiske (eller foranderlige) elementer i forhåndsinnstilte penseltupper. Du kan for eksempel angi alternativer som varierer størrelsen, fargen og tettheten til penselmerker i løpet av et strøk.

Du arbeider med to komponenter når du legger til dynamiske elementer på en pensel:

  • Variasjonsprosenter angir tilfeldigheten for dynamiske elementer. Med 0 % endres ikke et element i løpet av et strøk. Med 100 % har et element høyeste grad av tilfeldighet.

  • Alternativer på hurtigmenyene for Kontroll angir hvordan du vil styre variansen for dynamiske elementer. Du kan velge å ikke styre variansen for et element, å tone ut et element i det angitte antallet trinn eller å variere et element basert på pennetrykk, pennevinkel, plassering av pennetommelhjulet eller pennerotasjon.

Merk:

Pennekontroller er bare tilgjengelige når du bruker et trykkfølsomt digitaliseringsbord, for eksempel et Wacom-tegnebrett, og kompatible penner (for rotasjonsstyring og pennetommelhjul). Et advarselsikon vises hvis du velger en pennekontroll uten å ha et tegnebrett installert eller bruker en penn uten kontrollfunksjon.

Penselformdynamikk

Formdynamikk bestemmer variansen for penselmerker i et strøk.

Penselstrøk med og uten formdynamikk i Photoshop
Penselstrøk uten formdynamikk (venstre) og penselstrøk med formdynamikk (høyre)

Størrelsesvariasjon og -kontroll

Angir hvordan størrelsen på penselmerker varierer i et strøk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette og endre pensler.

Hvis du vil angi maksimal variasjonsprosent, skriver du inn et tall eller bruker skyvekontrollen til å angi en verdi. Hvis du vil angi hvordan du vil styre størrelsesvariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over størrelsesvariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Toner ut størrelsen på penselmerker mellom den første diameteren og minimumsdiameteren i det angitte antallet trinn. Hvert trinn tilsvarer ett merke på penseltuppen. Verdien kan være fra 1 til 9999. Hvis du for eksempel angir 10 trinn, produseres en uttoning i 10 intervaller.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul

Varierer størrelsen på penselmerker mellom den første diameteren og minimumsdiameteren basert på pennetrykket, pennevinkelen eller plasseringen av pennetommelhjulet.

Minimumsdiameter

Angir minimumsprosenten som penselmerker kan skaleres med når Størrelsesvariasjon eller Størrelseskontroll er aktivert. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi som er en prosent av penseltuppens diameter.

Vinkelskala

Angir skaleringsfaktoren som brukes på høyden på penselen før rotasjon når Størrelseskontroll er satt til Pennevinkel. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi som er en prosent av penselens diameter.

Vinkelvariasjon og -kontroll

Angir hvordan vinkelen på penselmerker varierer i et strøk. Hvis du vil angi maksimal variasjonsprosent, skriver du inn en verdi som er en prosent av 360 grader. Hvis du vil angi hvordan du vil styre vinkelvariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over vinkelvariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Toner ut vinkelen på penselmerker mellom 0 og 360 grader i det angitte antallet trinn.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul, Rotasjon

Varierer vinkelen på penselmerker mellom 0 og 360 grader basert på pennetrykket, pennevinkelen, plasseringen av pennetommelhjulet eller rotasjonen av pennen.

Oppr. retning

Baserer vinkelen for penselmerker på den opprinnelige retningen for penselstrøket.

Retning

Baserer vinkelen for penselmerker på retningen for penselstrøket.

Rundhetsvariasjon og -kontroll

Angir hvordan rundheten på penselmerker varierer i et strøk. Hvis du vil angi maksimal variasjonsprosent, angir du en prosent som angir forholdet mellom penselens korte og lange akse. Hvis du vil angi hvordan du vil styre rundhetsvariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over rundhetsvariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Toner ut rundheten for penselmerker mellom 100 % og verdien for Minimum rundhet i det angitte antallet trinn.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul, Rotasjon

Varierer rundheten på penselmerker mellom 100 % og verdien for Minimum rundhet basert på pennetrykket, pennevinkelen, plasseringen av pennetommelhjulet eller rotasjonen av pennen.

Minimum rundhet

Angir minimumsrundhet for penselmerker når Rundhetsvariasjon eller Rundhetskontroll er aktivert. Angi en prosent som angir forholdet mellom penselens korte og lange akse.

Penselprojeksjon

Angir at mens du maler med en penn, endres formen på tuppen gjennom vipping og rotering.

Alternativer for fargepenseldynamikk

Fargedynamikk bestemmer hvordan fargen på maling endres i løpet av et strøk.

Penselstrøk med og uten fargedynamikk i Photoshop
Penselstrøk uten fargedynamikk (venstre) og med fargedynamikk (høyre)

Bruk per tupp

Angir fargeendring for hvert tuppmerke i et strøk.

Hvis dette ikke er markert, skjer dynamiske endringer én gang, ved starten av hvert strøk. Slik kan du variere fargen mellom hvert strøk, i stedet for midt i hvert strøk.

Forgrunns-/bakgrunnsvariasjon og -kontroll

Angir hvordan maling varierer mellom forgrunnsfargen og bakgrunnsfargen.

Du angir en prosentandel som malingsfargen kan variere med, ved å skrive inn et tall eller bruke skyvekontrollen til å angi en verdi. Hvis du vil angi hvordan du vil styre fargevariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over fargevariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Varierer fargen på maling mellom forgrunnsfargen og bakgrunnsfargen i det angitte antallet trinn.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul, Rotasjon

Varierer fargen på maling mellom forgrunnsfargen og bakgrunnsfargen basert på pennetrykket, pennevinkelen, plasseringen av pennetommelhjulet eller rotasjonen av pennen.

Kulørvariasjon

Angir en prosent som kuløren på malingen kan variere i et strøk. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi. En lav verdi endrer kuløren, men beholder en tett nærhet til kuløren på forgrunnsfargen. En høy verdi øker forskjellen mellom kulører.

Metningsvariasjon

Angir en prosent som metningen på malingen kan variere i et strøk. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi. En lav verdi endrer metningen, men beholder en tett nærhet til metningen for forgrunnsfargen. En høy verdi øker forskjellen mellom metningsnivåer.

Lysstyrkevariasjon

Angir en prosent som lysstyrken på malingen kan variere i et strøk. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi. En lav verdi endrer lysstyrken, men beholder en tett nærhet til lysstyrken for forgrunnsfargen. En høy verdi øker forskjellen mellom lysstyrkenivåer.

Renhet

Øker eller reduserer fargemetningen. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en prosent mellom –100 og 100. Med –100 % er fargen helt umettet. Med 100 % er fargen fullstendig mettet.

Overføre penselalternativer

Ved hjelp av overføring av penselalternativer kan du avgjøre hvordan malingen endres i løpet av et strøk.

Overføre penselalternativer i Photoshop
Penselstrøk uten malingsdynamikk (venstre) og med malingsdynamikk (høyre)

Tetthetsvariasjon og -kontroll

Angir hvordan tettheten for maling varierer i et penselstrøk, opptil (men ikke over) tetthetsverdien som er angitt på alternativlinjen. Du angir en prosent som malingens tetthet kan variere med, ved å skrive inn et tall eller bruke skyvekontrollen til å angi en verdi. Hvis du vil angi hvordan du vil styre tetthetsvariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over tetthetsvariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Toner ut tettheten for maling fra tetthetsverdien på alternativlinjen til 0 i det angitte antallet trinn.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul

Varierer malingens tetthet basert på pennetrykket, pennevinkelen eller plasseringen av pennetommelhjulet.

Flytvariasjon og -kontroll

Angir hvordan malingsflyten varierer i et penselstrøk, opptil (men ikke over) flytverdien som er angitt på alternativlinjen.

Du angir en prosent som malingsflyten kan variere med, ved å skrive inn et tall eller bruke skyvekontrollen til å angi en verdi. Hvis du vil angi hvordan du vil styre flytvariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over flytvariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Toner ut malingsflyten fra flytverdien på alternativlinjen til 0 i det angitte antallet trinn.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul

Varierer malingsflyten basert på pennetrykket, pennevinkelen eller plasseringen av pennetommelhjulet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet