Oversikt over kurver

I Kurver-justeringen kan du justere punkter i hele toneområdet i bildet. Bildets toneområde er først representert som en rett diagonal linje på en graf. Når du justerer RGB-bilder, representerer området øverst til høyre av diagrammet høylys, og området nede til venstre representerer skygger. Den vannrette aksen for grafen representerer inndatanivåene (originale bildeverdier), og den loddrette aksen representerer utdatanivåene (nye justerte verdier). Når du legger til kontrollpunkter på linjen, og flytter dem, endres formen på kurven for å gjenspeile justeringene. De brattere delene av kurven representerer områder med høyere kontrast, og flatere deler representerer områder med lavere kontrast.

Innstillinger i Kurver-justeringen kan lagres som forhåndsinnstillinger. Se Lagre justeringsinnstillinger og Bruke justeringsinnstillinger på nytt.

Merk:

Kurver-justeringen kan også brukes på CMYK-, LAB- og gråtonebilder. Grafen viser prosenter av trykkfarge/pigment for CMYK-bilder. Grafen viser lysverdier for LAB- og gråtonebilder.

Kurver-alternativet i Photoshop
Alternativer for Kurver i egenskapspanelet

A. Justeringsverktøyet På bilde B. Ta prøve i bildet for å angi svartpunkt. C. Ta prøve i bildet for å angi gråpunkt. D. Ta prøve i bildet for å angi hvitpunkt. E. Rediger punkter for å endre kurven. F. Tegn for å endre kurven. G. Meny med forhåndsinnstilte kurver H. Angi svartpunkt. I. Angi gråpunkt. J. Angi hvitpunkt. K. Vis klipping. 

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves
lynda.com

Justere bildefarge og -tone med Kurver

Hvis du flytter et punkt i den øverste delen av kurven, justeres høylyset. Hvis du flytter et punkt i midten av kurven, justeres mellomtonene, og hvis du flytter et punkt i den nederste delen av kurven, justeres skyggene. Hvis du vil gjøre høylyset mørkere, flytter du et punkt nær toppen av kurven lenger ned. Hvis du flytter et punkt ned eller til høyre, kobles inndataverdien til en lavere utdataverdi, og bildet blir mørkere. Hvis du vil gjøre skyggene lysere, flytter du et punkt nær bunnen av kurven lenger opp. Hvis du flytter et punkt enten opp eller til venstre, tilordnes en lavere inndataverdi til en høyere utdataverdi, og bildet blir lysere.

 1. Gjør ett av følgende for å bruke en kurvejustering:

  • Klikk Kurver-ikonet i justeringspanelet.
  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Kurver. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Kommandoen Bilde > Justeringer > Kurver brukes til å foreta direkte justeringer i bildelaget og forkaste bildeinformasjon.

 2. (Valgfritt) Hvis du vil justere fargebalansen, velger du kanalen du vil justere på Kanal-menyen til venstre for Auto-knappen i egenskapspanelet.

 3. Gjør noe av følgende i egenskapspanelet:

  • Klikk direkte på kurvelinjen og dra kontrollpunktet for å justere toneområdet.
  • Velg justeringsverktøyet På bilde og dra deretter i bildeområdet du vil justere.
  • Velg justeringsverktøyet På bilde, og klikk deretter toneområdet i bildet du vil justere. Dette plasserer kontrollpunkt langs kurvelinjen.
  • Velg en forhåndsinnstilling på forhåndsinnstillingsmenyen.

  Dra kontrollpunktet opp eller ned for å gjøre toneområdet du justerer i bildet, lysere eller mørkere. Dra kontrollpunktet til venstre eller høyre for å øke eller redusere kontrasten. Du kan legge til opptil 14 kontrollpunkter på kurven. Hvis du vil fjerne et kontrollpunkt, drar du det ut av grafen. Når du justerer tonaliteten vil grafen fortsatt vise den opprinnelige diagonale grunnlinjen og bildehistogrammet som referanser. Hvis du vil slå av disse alternativene, kan du se Angi visningsalternativer for kurve.

 4. (Valgfritt) Gjør ett av følgende for å endre justeringen:

  • Legg til flere punkter direkte på kurven for å justere forskjellige toneområder.
  • Klikk justeringsverktøyet På bilde i andre områder på bildet, og dra opp eller ned.
  • Flytt skyvekontrollene Angi svart- og hvitpunkt eller bruk pipetteverktøyene for å angi den mørkeste og lyseste verdien i bildet.
  • Klikk et punkt på kurven, og angi verdier i tekstboksene Inndata og Utdata.
  • Velg blyant-ikonet og tegn en ny kurve over en eksisterende. Når du er ferdig, eller for å jevne ut kurven du tegnet, klikker du på ikonet Jevn ut kurveverdiene. Hvis du klikker flere ganger, vil kurven jevnes ut ytterligere.

  Punktene på kurven forblir forankret til du flytter dem. Du kan foreta en justering i ett toneområde uten at det påvirker andre områder.

Justeringsverktøyet På bilde i Photoshop
Hvis du klikker justeringsverktøyet På bilde i bildet, vil det legge til kontrollpunkter på kurven. Tonaliteten i bildet justeres når du flytter på kontrollpunktene.

Fjerne kontrollpunkt fra en kurve

Gjør ett av følgende for å fjerne et kontrollpunkt:

 • Dra kontrollpunktet bort fra grafen.
 • Velg et kontrollpunkt, og trykk Delete.
 • Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) kontrollpunktet.

 

Angi visningsalternativer for kurve

Du kan kontrollere visningen av rutenettet for kurve ved hjelp av visningsalternativene for kurve.

 1. Bruk en kurvejustering.

 2. Velg Visningsalternativer for kurve på egenskapspanelmenyen.

  Merk:

  Hvis du valgte Bilde > Justeringer > Kurver, utvider du Visningsalternativer for kurve i dialogboksen Kurver.

 3. Velg blant følgende i dialogboksen Visningsalternativer for kurve:

  Lys (0–255)  Viser intensitetsverdiene for RGB-bilder i området fra 0 til 255, med svart (0) nederst til venstre.
  Pigment/trykkfarge %  Viser prosenter for CMYK-bilder i området fra 0 til 100, med høylys (0 %) nederst til venstre.
  Enkelt rutenett  Viser rutenett i trinn på 25 %.
  Detaljert rutenett  Viser rutenett i trinn på 10 %.
  Vis kanaloverlapping  Viser fargekanalkurver oppå den sammensatte kurven.
  Histogram  Viser et histogram bak grafen av de originale toneverdiene for bildet.
  Grunnlinje  viser bildets originale farge og tonalitet i en 45 graders vinkellinje som referanse,
  Skjæringslinje  viser vannrette og loddrette linjer for å hjelpe deg med å justere kontrollpunktene i forhold til histogrammet eller rutenettet når du drar dem.

  Merk:

  Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) rutenettet for å endre trinnene i rutenettet.

Bruke en automatisk korrigering i Kurver

 1. Klikk på Auto i egenskapspanelet.

Automatisk bruker automatisk fargekorrigering ved hjelp av gjeldende standardinnstilling. Du kan endre standardinnstillingen ved å velge Automatiske alternativer fra egenskapspanelet, og angi alternativene i dialogboksen Alternativer for automatisk fargekorrigering. Du kan korrigere et bilde med Automatisk farge, Automatisk kontrast eller Automatisk tone. Du finner mer informasjon om disse alternativene under Angi alternativer for automatisk justering.

Angi svart- og hvitpunkter ved bruk av skyvekontrollen for svart- og hvitpunkt

Bruk skyvekontrollene Svart og Hvit når du foretar kurvejusteringer for raskt å angi svart- og hvitpunkter (verdier for ren svart og ren hvit) i bildet.

 1. Dra skyvekontrollene for svart- og hvitpunkt til et hvilket som helst punkt langs den vannrette aksen. Legg merke til at inndataverdien endres når du drar.

 2. Gjør ett av følgende for å forhåndsvise maskeringen mens du justerer svart- og hvitpunkt:

  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).
  • Velg Vis klipping for svart-hvitt-punkt på panelmenyen.

Legge til kontrast i mellomtonene i et bilde med Kurver

Hvis bildet bruker hele toneområdet, men trenger mellomtonekontrast, klikker du Kurver-ikonet  i justeringspanelet. Dra kurven til en S-form.

Øke hellingen i kurven i Photoshop
Hvis du øker hellingen i midten av kurven, øker kontrasten i mellomtonene.

Hurtigtaster: Kurver

Du kan bruke følgende hurtigtaster når du jobber med kurver:

 • Hvis du vil angi et punkt på kurven for valgt farge i hver fargekomponentkanal (men ikke i den sammensatte kanalen), Skift+Ctrl-klikker (Windows) eller Skift+Kommando-klikker (Mac OS) du i bildet.

 • Hvis du vil velge flere punkter, Skift-klikker du punkter på kurven. De merkede punktene fylles med svart.

 • Hvis du vil fjerne merkingen av alle punkter på kurven, klikker du i rutenettet eller trykker Ctrl+D (Windows) eller Kommando+D (Mac OS).

 • Du markerer neste punkt opp på kurven ved å trykke på pluss-tasten (+), eller neste punkt ned på kurven ved å trykke på minus-tasten (-).

 • Hvis du vil flytte valgte punkter på kurven, trykker du piltastene.

 • (Dialogboksen Kurver) Du angir et punkt på kurven for den gjeldende kanalen ved å bruke kommandoen Ctrl+klikk (Windows) eller Kommando+klikk (Mac OS) i bildet.

Merk:

Hvis du holder på med kurvejustering, kan du klikke i bildet med verktøyet for justeringer rett i bildet .

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet