Opprette et bilde

 1. Velg Fil > Ny.
 2. I dialogboksen Ny skriver du inn et navn for bildet.
 3. (Valgfritt) Velg en dokumentstørrelse på Dokumenttype-menyen.

  Merk:

  Klikk Device Central-knappen for å opprette et dokument med bildepunktdimensjonene som er angitt for en bestemt enhet.

 4. Angi bredde og høyde ved å velge en forhåndsinnstilling på Størrelse-menyen eller skrive inn verdiene i tekstboksene Bredde og Høyde.

  Merk:

  Hvis du vil at det nye bildet skal ha samme bredde, høyde, oppløsning, fargemodus og bitdybde som et bilde du har åpent, velger du filnavnet nederst på Dokumenttype-menyen.

 5. Angi oppløsning, fargemodus og bitdybde.

  Hvis du har kopiert et merket område til utklippstavlen, baseres bildedimensjonene og oppløsningen automatisk på bildedataene.

 6. Velg et alternativ for Bakgrunnsinnhold:

  Hvit

  Fyller bakgrunnslaget med hvitt, som er standard bakgrunnsfarge.

  Bakgrunnsfarge

  Fyller bakgrunnslaget med gjeldende bakgrunnsfarge.

  Gjennomsiktig

  Gjør det første laget gjennomsiktig, uten noen fargeverdier. Innholdet i dokumentet vil være ett enkelt, gjennomsiktig lag.

  Andre Åpner dialogboksen Fargevelger for å velge en bakgrunnsfarge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fargevelgeroversikt for Adobe.

 7. (Valgfritt) Klikk om nødvendig Avansert-knappen for å vise flere alternativer.
 8. (Valgfritt) Under Avansert velger du en fargeprofil, eller du velger Ikke fargehåndter dette dokumentet. Under Bildepunktproporsjoner velger du Firkantet, med mindre bildet skal brukes i video. Hvis bildet skal brukes i video, velger du et annet alternativ for å bruke ikke-firkantede bildepunkter.
 9. Når du er ferdig, kan du lagre innstillingene som en forhåndsinnstilling ved å klikke Lagre forhåndsinnstilling, eller du kan klikke OK for å åpne den nye filen.

Duplisere et bilde

Du kan duplisere et helt bilde (inkludert alle lag, lagmasker og kanaler) inn i et tilgjengelig minne uten å lagre det på harddisken.

 1. Åpne bildet du vil duplisere.
 2. Velg Bilde > Dupliser.
 3. Skriv inn et navn på det dupliserte bildet.
 4. Hvis du vil duplisere bildet og slå sammen lagene, merker du av for Dupliser kun sammenslåtte lag. Hvis du vil bevare lagene, kontrollerer du at dette alternativet ikke er valgt.
 5. Klikk OK.

Åpne filer

Du kan åpne filer ved hjelp av kommandoene Åpne og Åpne nylige. Du kan også åpne filer i Photoshop fra Adobe Bridge eller Adobe Photoshop Lightroom.

Ved enkelte filtyper, for eksempel Camera Raw og PDF, angir du innstillinger og alternativer i en dialogboks før filene åpnes helt i Photoshop.

I tillegg til stillbilder kan brukere av Photoshop åpne og redigere 3D-filer og bildesekvensfiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere videofiler og bildesekvenser.

Merk:

Photoshop bruker plugin-moduler til å åpne og importere mange filformater. Hvis et filformat ikke vises i dialogboksen Åpne eller på undermenyen under Fil > Importer, må du kanskje installere plugin-modulen for formatet.

I enkelte tilfeller kan ikke Photoshop fastslå hvilket format en fil har. Dette kan for eksempel skje fordi filen har blitt overført mellom to operativsystemer. Noen ganger kan en overføring mellom Mac OS og Windows føre til at filen tilordnes feil format. så fall må du angi hvilket format filen skal åpnes i.

Merk:

Der dette er mulig, beholdes lag, masker, gjennomsiktighet, sammensatte former, stykker, bildekoblinger og redigerbar skrift når du importerer Adobe Illustrator-grafikk i Photoshop. I Adobe Illustrator eksporterer du grafikken i Photoshop-format (PSD). Hvis Illustrator-grafikken inneholder elementer som Photoshop ikke støtter, beholdes utseendet på grafikken, men lagene slås sammen, og grafikken rastreres.

Åpne en fil ved hjelp av kommandoen Åpne

 1. Velg Fil > Åpne.
 2. Merk navnet på filen du vil åpne. Hvis filen ikke vises, velger du å vise alle filer. Det gjør du på hurtigmenyen Filtype (Windows) eller Aktiver (Mac OS).
 3. Klikk Åpne. Noen ganger vises en dialogboks der du kan angi formatspesifikke alternativer.

  Merk:

  Hvis en advarsel om fargeprofil vises, angir du om den innebygde profilen skal brukes som arbeidsområde, om dokumentfargen skal konverteres til arbeidsområdefarge, eller om den innebygde profilen skal reverseres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fargehåndtering for importerte bilder.

Åpne en nylig brukt fil

 1. Velg Fil > Åpne nylige, og velg en fil på undermenyen.

  Merk:

  Hvis du vil angi antall filer som skal stå oppført i Åpne nylige-menyen, endrer du alternativet Liste over sist brukte filer inneholder, som finnes under innstillingene for filbehandling. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).

Angi filformatet en fil skal åpnes i

Hvis en fil ble lagret med et filetternavn som ikke samsvarer med dens egentlige format (for eksempel en PSD-fil lagret med en GIF-filtype), eller ikke har noe filetternavn, er det mulig Photoshop ikke kan åpne filen. Ved å velge riktig format gjør du det mulig for Photoshop å gjenkjenne og åpne filen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) Velg Fil > Åpne som, og velg filen du vil åpne. Deretter velger du ønsket format under Åpne som og klikker Åpne.

  • (Mac OS) Velg Fil > Åpne, og velg Alle dokumenter under Vis. Deretter velger du filen du vil åpne, velger ønsket filformat under Format og klikker Åpne.

  Merk:

  Hvis filen ikke åpnes, kan det hende at det valgte formatet ikke stemmer med filens egentlige format, eller at filen er skadet.

Åpne PDF-filer

Adobe Portable Document Format (PDF) er et fleksibelt filformat som kan gjengi både vektor- og punktgrafikkdata. Det inneholder funksjoner for elektronisk dokumentsøk og navigering. PDF er hovedformatet for Adobe Illustrator og Adobe Acrobat.

Noen PDF-filer inneholder ett enkelt bilde, mens andre inneholder flere sider og bilder. Når du åpner en PDF-fil i Photoshop, kan du velge hvilke sider eller bilder som skal åpnes, og angi rastreringsalternativer.

Du kan også importere PDF-data ved hjelp av kommandoen Sett inn, kommandoen Lim inn eller dra-og-slipp-funksjonen. Siden eller bildet settes inn som et smart objekt på et atskilt lag.

Merk:

Følgende prosedyre gjelder bare ved åpning av generiske PDF-filer i Photoshop. Det er ikke nødvendig å angi alternativer i dialogboksen Importer PDF når du åpner Photoshop PDF-filer.

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Photoshop) Velg Fil > Åpne.

  • (Bridge) Velg PDF-filen og velg Fil > Åpne i > Adobe Photoshop. Gå til trinn 3.

 2. I dialogboksen Åpne merker du navnet på filen og klikker Åpne.
 3. Under Velg i dialogboksen Importer PDF velger du Sider eller Bilder, avhengig av hvilke elementer i PDF-dokumentet du ønsker å importere.
 4. Klikk miniatyrene for å velge sidene eller bildene du ønsker å åpne. Skift-klikk hvis du vil velge mer enn én side eller mer enn ett bilde. Antallet valgte elementer vises under forhåndsvisningsvinduet. Hvis du skal importere bilder, hopper du til trinn 8.

  Merk:

  Bruk Miniatyrstørrelse-menyen til å justere miniatyrvisningen i forhåndsvisningsvinduet. Alternativet Tilpass til side tilpasser en miniatyr slik at den får plass i forhåndsvisningsvinduet. Et rullefelt vises hvis du har valgt flere elementer.

 5. Skriv inn et navn på det nye dokumentet i tekstboksen Navn. Hvis du skal importere mer enn én side eller mer enn ett bilde, åpnes flere dokumenter med samme basisnavn etterfulgt av et nummer.
 6. Under Sidealternativer velger du et alternativ på Beskjær til-menyen for å angi hvilken del av PDF-dokumentet du vil inkludere:

  Markeringsramme

  Beskjærer til det minste rektangulære området som kan inneholde all tekst og grafikk på siden. Dette alternativet fjerner unødvendige tomrom og eventuelle dokumentelementer utenfor tilskjæringsboksen.

  Merk:

  Markeringsrammen beskjærer ikke tomrom som er en del av bakgrunnen opprettet av kildeprogrammet.

  Medieboks

  Beskjærer til sidens opprinnelige størrelse.

  Beskjæringsboks

  Beskjærer til utklippsområdet (beskjæringsmargene) i PDF-filen.

  Utfallsboks

  Beskjærer til det området i PDF-filen som er angitt for tilpassing til begrensninger i produksjonsprosesser, for eksempel utklipping, bretting og beskjæring.

  Tilskjæringsboks

  Beskjærer til det området som er angitt for endelig sidestørrelse.

  Tegningsboks

  Beskjærer til det området i PDF-filen som er angitt for plassering av PDF-dataene i et annet program.

 7. Under Bildestørrelse angir du (om nødvendig) verdier for Bredde og Høyde:
  • Hvis du vil beholde proporsjonene for sidene når de skaleres til rektangelet som er definert av verdiene for bredde og høyre, merker du av for Behold proporsjoner.

  • Hvis du vil skalere sidene nøyaktig i henhold til verdiene for bredde og høyde, fjerner du markeringen for Behold proporsjoner. Det kan oppstå noe fortegning når sidene skaleres.

  Når du merker mer enn én side, vises maksimumsverdiene for bredde og høyde for de merkede sidene, i tekstboksene Bredde og Høyde. Alle sider gjengis i opprinnelig størrelse hvis det er merket av for Behold proporsjoner og du ikke endrer verdiene for bredde og høyde. Hvis du endrer verdiene, skaleres alle sider proporsjonalt etter som de rastreres.

 8. Angi følgende alternativer under Bildestørrelse:

  Oppløsning

  Angir oppløsningen for det nye dokumentet. Se også Bildepunktdimensjoner og oppløsning på utskrevne bilder.

  Modus

  Angir fargemodusen for det nye dokumentet. Se også Fargemodi.

  Bitdybde

  Angir bitdybden for det nye dokumentet. Se også Bitdybde.

  Verdiene for bredde og høyde samt oppløsningen avgjør de endelige bildepunktdimensjonene av resultatdokumentet.

 9. Velg Undertrykk advarsler hvis du vil undertrykke advarsler for fargeprofiler.
 10. Klikk OK.

Åpne en EPS-fil

EPS (Encapsulated PostScript) kan gjengi både vektor- og punktgrafikkdata og støttes av praktisk talt alle grafikk-, illustrasjons- og sideoppsettprogrammer. Adobe-programmet som primært brukes til å lage PostScript-grafikk, er Adobe Illustrator. Når du åpner en EPS-fil som inneholder vektorgrafikk, rastreres den – de matematisk definerte linjene og kurvene i vektorgrafikken konverteres til bildepunkter eller biter i et punktgrafikkbilde.

Du kan også importere PostScript-grafikk til Photoshop ved hjelp av kommandoen Sett inn, kommandoen Lim inn eller dra-og-slipp-funksjonen.

 1. Velg Fil > Åpne.
 2. Velg filen du vil åpne, og klikk Åpne.
 3. Angi ønskede verdier for dimensjoner, oppløsning og modus. Hvis du vil beholde samme forhold mellom høyde og bredde, velger du Behold proporsjoner.
 4. Merk av for Utjevnet for å minimere takkete linjer langs kantene av grafikken.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet