Histogrammer

Et histogram viser hvordan bildepunkter i et bilde fordeles ved å gi en grafisk fremstilling av antall bildepunkter på hvert fargeintensitetsnivå. Histogrammet viser detaljer i skyggene (vist til venstre i histogrammet), mellomtoner (vist i midten) og høylys (vist til høyre). Et histogram kan hjelpe deg med å finne ut om et bilde har nok detaljer til at du kan foreta en god korrigering.

Histogrammet gir også en rask oversikt over toneområdet i bildet, eller bildets nøkkeltype. Et bilde med lav nøkkel har detaljene konsentrert i skyggene. Et bilde med høy nøkkel har detaljene konsentrert i høylyset. Et bilde med gjennomsnittlig nøkkel har detaljene konsentrert i mellomtonene. Et bilde med fullstendig toneområde har noen bildepunkter i alle områdene. Ved å finne toneområdet kan du angi riktige tonekorrigeringer.

Histogrameksempler i Photoshop
Slik leser du et histogram

A. Overeksponert fotografi B. Riktig eksponert fotografi med full tonalitet C. Undereksponert fotografi 

Histogrampanelet inneholder mange alternativer for visning av tone- og fargeinformasjon for et bilde. Som standard viser histogrammet toneområdet for hele bildet. Hvis du vil vise histogramdata for en del av bildet, merker du først den delen.

Merk:

Du kan vise et bildehistogram som et overlegg i dialogboksen Kurver ved å velge histogramalternativet under Visningsalternativer for kurve, og i panelet Alternativer for kurver ved å velge Visningsalternativer for kurve på panelmenyen og deretter velge Histogram.  

Oversikt over histogrampanelet

 1. Velg Vindu > Histogram, eller klikk på fanen Histogram for å åpne histogrampanelet. Som standard åpnes histogrampanelet i kompaktvisning uten kontroller eller statistikk, men du kan justere visningen.
  Histogrampanelet i Photoshop – utvidet visning
  Histogrampanelet (Utvidet visning)

  A. Kanal-menyen B. Panelmeny C. Ubufret oppdatering, knapp D. Advarselsikon for bufrede data E. Statistikk 

Justere visningen av histogrampanelet

 1. Velg en visning på histogrampanelmenyen.

  Utvidet visning

  Viser histogrammet med statistikk. I tillegg vises kontroller for å velge kanalen som representeres av histogrammet, vise alternativer i histogrampanelet, oppdatere histogrammet slik at ubufrede data vises, og velge et bestemt lag i et dokument med flere lag.

  Kompaktvisning

  Viser et histogram uten kontroller eller statistikk. Histogrammet representerer hele bildet.

  Alle kanaler-visning

  Viser individuelle histogrammer for kanalene i tillegg til alle alternativene for den utvidede visningen. De individuelle histogrammene inkluderer ikke alfakanaler, spotkanaler eller masker.

  Histogrampanelet i Photoshop med kanaler i farger
  Histogrampanelet med alle kanaler vist i farger og statistikk skjult

Vise en bestemt kanal i histogrammet

Hvis du valgte Utvidet visning eller Alle kanaler-visning for histogrampanelet, kan du velge en innstilling på Kanal-menyen. Photoshop husker kanalinnstillingen når du bytter fra Utvidet visning eller Alle kanaler-visning tilbake til Kompaktvisning.

 • Velg en individuell kanal for å vise et histogram for kanalen, inkludert fargekanaler, alfakanaler og spotkanaler.
 • Velg RGB, CMYK eller Sammensatt, avhengig av bildets fargemodus, for å vise et sammensatt histogram for alle kanalene.
 • Hvis bildet er et RGB- eller CMYK-bilde, velger du Lysstyrke for å vise et histogram som representerer lysstyrke- eller intensitetsverdiene for den sammensatte kanalen.
 • Hvis bildet er et RGB- eller CMYK-bilde, velger du Farger for å vise et sammensatt histogram for de individuelle fargekanalene i fargen. Dette alternativet er standardvisningen for RGB- og CMYK-bilder første gang du velger Utvidet visning eller Alle kanaler-visning.

  Hvis du velger alternativer på Kanal-menyen i Alle kanaler-visning, påvirkes bare de øverste histogrammene i panelet.

Vise kanalhistogrammer i farger

 1. Gjør ett av følgende i histogrampanelet:
  • I Alle kanaler-visning velger du Vis kanaler i farger på panelmenyen.

  • I Utvidet visning eller Alle kanaler-visning velger du en individuell kanal på Kanal-menyen og Vis kanaler i farger på panelmenyen. Hvis du bytter til Kompaktvisning, vises kanalen fortsatt i farger.

  • I Utvidet visning eller Alle kanaler-visning velger du Farger på Kanal-menyen for å vise et sammensatt histogram av kanalene i farge. Hvis du bytter til Kompaktvisning, vises det sammensatte histogrammet fortsatt i farger.

Vise histogramstatistikk

Som standard vises statistikk i Utvidet visning og Alle kanaler-visning i histogrampanelet.

 1. Velg Vis statistikk på histogrampanelmenyen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Plasser pekeren i histogrammet for å vise informasjon om en bestemt bildepunktverdi.

  • Hvis du vil vise informasjon om et verdiområde, drar du i histogrammet for å merke området.

  Panelet viser følgende statistikkinformasjon under histogrammet:

  Gjennomsnitt

  Viser gjennomsnittlig intensitet.

  Std.av. (standardavvik)

  Viser hvor mye intensiteten varierer.

  Middelverdi

  Viser middelverdien i intensitetsområdet.

  Bildepunkter

  Viser det totale antallet bildepunkter som brukes til å beregne histogrammet.

  Nivå

  Viser intensitetsnivået for området under pekeren.

  Antall

  Viser det totale antallet bildepunkter som tilsvarer intensitetsnivået under pekeren.

  Persentil

  Viser det kumulative antallet bildepunkter på eller under nivået under pekeren. Denne verdien uttrykkes som en prosentandel av alle bildepunktene i bildet, fra 0 % helt til venstre til 100 % helt til høyre.

  Buffernivåer

  Viser gjeldende bildebuffer som brukes til å opprette histogrammet. Når buffernivået er høyere enn 1, vises histogrammet raskere. I dette tilfellet avledes histogrammet fra en representativ prøve av bildepunktene i bildet (basert på forstørrelse). Det opprinnelige bildet er buffernivå 1. På hvert nivå over nivå 1 måles gjennomsnittet for fire sammenhengende bildepunkter for å oppnå en enkelt bildepunktverdi. Det vil si at hvert nivå tilsvarer en halv dimensjon (1/4 av antallet bildepunkter) av nivået under. Når Photoshop gjør et raskt overslag, kan et av de øvre lagene brukes. Klikk Ubufret oppdatering for å tegne histogrammet på nytt med det faktiske bildelaget.

Vise histogrammet for et dokument med flere lag

 1. Velg Utvidet visning på histogrampanelmenyen.
 2. Velg en innstilling på Kilde-menyen. (Kilde-menyen er ikke tilgjengelig for dokumenter med ett lag.)

  Hele bildet

  Viser et histogram av hele bildet, inkludert alle lagene.

  Valgt lag

  Viser et histogram for laget som er valgt i lagpanelet.

  Justering for sammensatt

  Viser et histogram for et justeringslag som er valgt i lagpanelet, inkludert alle lagene under justeringslaget.

Forhåndsvise histogramjusteringer

Du kan forhåndsvise virkningen som farge- og tonejusteringer har på et histogram.

 1. Merk av for forhåndsvisning i dialogboksen for en kommando for farge- eller tonejustering.

  Når det er merket av for Forhåndsvisning, viser histogrampanelet hvordan justeringen påvirker histogrammet.

  Merk:

  Når du foretar justeringer ved hjelp av justeringspanelet, gjenspeiles endringene automatisk i histogrampanelet.

  Forhåndsvisning av histogramjustering i Photoshop
  Forhåndsvisning av histogramjustering i histogrampanelet

  A. Opprinnelig histogram B. Justert histogram C. Skygger D. Mellomtoner E. Høylys 

Oppdatere histogramvisningen

Når et histogram leses fra en buffer i stedet for å lese dokumentets gjeldende tilstand, vises advarselsikonet for bufrede data  i histogrampanelet. Histogrammer basert på bildebufferen vises raskere og bygger på en representativ prøve av bildepunktene i bildet. Du kan angi det maksimale buffernivået (fra 2 til 8) i ytelsesinnstillingene.

Merk:

Høye buffernivåer gir raskere gjentegning av store filer med flere lag, men bruker mer av systemets RAM. Hvis du har begrenset med RAM eller hovedsakelig arbeider med mindre bilder, bør du bruke et lavere buffernivå

 1. Gjør ett av følgende for å oppdatere histogrammet, slik at det viser alle bildepunktene i det opprinnelige bildet i gjeldende tilstand:
  • Dobbeltklikk i histogrammet.

  • Klikk advarselsikonet for bufrede data .

  • Klikk Ubufret oppdatering .

  • Velg Ubufret oppdatering på histogrampanelmenyen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om buffernivåer, kan du se Oversikt over histogrampanelet.

Vise fargeverdier i et bilde

Du kan bruke infopanelet til å se fargeverdien til bildepunkter når du korrigerer fargene. Når du arbeider med egenskapspanelet, viser infopanelet to sett med fargeverdier for bildepunktene under pekeren. Verdien i venstre kolonne er den opprinnelige fargeverdien. Verdien i høyre kolonne er fargeverdien etter justeringen.

Fargeverdier i et bilde i Photoshop
Bruke nivå- og infopanelet til å nøytralisere bildetoner

Du kan bruke pipetteverktøyet til å vise fargen på et bestemt sted . Du kan også bruke opptil fire fargeprøver  til å vise fargeinformasjon for ett eller flere steder i bildet. Disse fargeprøvene lagres i bildet, slik at du kan gå tilbake til dem mens du arbeider, selv om du lukker og åpner bildet på nytt.

Fargeprøver og infopanel i Photoshop
Fargeprøver og infopanel

 1. Velg Vindu > Info for å åpne infopanelet.
 2. Velg (og Skift-klikk deretter) pipetteverktøyet  eller fargeprøveverktøyet , og velg om nødvendig en prøvestørrelse på alternativlinjen. Med Enkeltpunk leses verdien for et enkelt bildepunkt. Med andre alternativer leses gjennomsnittet for et bildepunktområde.
 3. Hvis du valgte fargeprøveverktøyet , plasserer du opptil fire fargeprøver på bildet. Klikk der du vil plassere prøven.

Vise fargeinformasjon under fargejustering

Du kan vise fargeinformasjon for bestemte bildepunkter i bildet mens du justerer fargen i egenskapspanelet.

 1. Legg til en justering ved hjelp av justeringspanelet.
 2. Gjøre justeringer i egenskapspanelet. Mens du foretar justeringene, kan du se fargeverdiene før og etter endringen i infopanelet. Flytt pekeren over bildet for vise fargeverdiene under pekeren.

  Merk:

  Hvis du bruker en kommando fra Bilde > Justeringsmeny, aktiveres pipetteverktøyet (og andre verktøy deaktiveres midlertidig) når du flytter pekeren over bildet. Du kan fortsatt bruke hurtigtastene til å få tilgang til rullekontrollene og hånd- og zoomverktøyet .

 3. Hvis du har plassert fargeprøver i bildet, vises fargeverdiene under fargeprøvene i den nederste delen av infopanelet. Hvis du vil legge til nye fargeprøver, velger du fargeprøveverktøyet og klikker i bildet, eller du velger pipetteverktøyet og Skift-klikker i bildet.

Justere fargeprøver

Når du har lagt til en fargeprøve, kan du flytte eller slette den, skjule den eller endre hvilken fargeprøveinformasjon som vises i infopanelet.

Flytte eller slette en fargeprøve

 1. Velg fargeprøveverktøyet .
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra fargeprøven til den nye plasseringen for å flytte den.

  • Dra fargeprøven ut av dokumentvinduet for å slette den. Du kan også holde nede ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS) til pekeren endres til en saks, og deretter klikke prøven.

  • Klikk Fjern på alternativlinjen for å slette alle fargeprøvene.

  • Hvis du vil slette en fargeprøve mens justeringsdialogboksen er åpen, holder du nede ALT + SKIFT (Windows) eller TILVALG + SKIFT (Mac OS) og klikker fargeprøven.

Skjule eller vise fargeprøver i et bilde

 1. Velg Vis > Tillegg. En hake angir at fargeprøvene er synlige.

Endre visningen av fargeprøveinformasjon i infopanelet

 • Hvis du vil vise eller skjule fargeprøveinformasjon i infopanelet, velger du Fargeprøver på panelmenyen. En hake angir at fargeprøveinformasjonen er synlig.
 • Hvis du vil endre fargeområdet der fargeprøveverdier vises, flytter du pekeren til fargeprøveikonet  i infopanelet. Deretter holder du nede museknappen og velger et annet fargeområde på menyen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet