Formatere avsnitt

I punkttype er hver linje et eget avsnitt. I avsnittstype kan hvert avsnitt ha flere linjer, avhengig av dimensjonene for markeringsrammen.

Du kan merke avsnitt og deretter bruke avsnittspanelet til å angi formateringsalternativer for et enkeltavsnitt, flere avsnitt eller alle avsnittene på et typelag.

 1. Velg Vannrett type-verktøyet  eller Loddrett type-verktøyet .
  • Hvis du vil bruke formatering på et enkeltavsnitt, klikker du i et avsnitt.
  • Hvis du vil bruke formatering på flere avsnitt, lager du en markering i et område med avsnitt.
  • Hvis du vil bruke formatering på alle avsnittene på laget, velger du typelaget i lagpanelet.

Oversikt over avsnittspanelet

Du kan bruke avsnittspanelet til å endre formateringen av kolonner og avsnitt. Vis panelet ved å velge Vindu > Avsnitt. Hvis panelet er synlig, men ikke aktivt, klikker du panelkategorien Avsnitt. Du kan også velge et typeverktøy og klikke panelknappen  på alternativlinjen.

Hvis du vil angi alternativer med numeriske verdier i avsnittspanelet, kan du bruke opp- og nedpilen eller redigere verdien direkte i tekstboksen. Når du redigerer en verdi direkte, trykker du Enter eller Retur for å bruke verdien, Skift+Enter eller Skift+Retur for å bruke verdien og deretter utheve den redigerte verdien, eller Tab for å bruke verdien og gå videre til neste tekstboks i panelet.

Paragrafpanelet for Photoshop
Avsnittspanelet

A. Justering og blokkjustering B. Venstreinnrykk C. Venstreinnrykk på første linje D. Mellomrom før avsnitt E. Orddeling F. Høyreinnrykk G. Mellomrom etter avsnitt 

Fra avsnittspanelmenyen har du tilgang til ytterligere kommandoer og alternativer. Hvis du vil bruke denne menyen, klikker du trekanten øverst til høyre i panelet.

Angi justering

Du kan justere type til en kant av et avsnitt (venstre, sentrum eller høyre for vannrett type, og topp, sentrum eller bunn for loddrett type). Justeringsalternativer er bare tilgjengelige for avsnittstype.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk et typelag hvis du vil at alle avsnittene på det typelaget skal påvirkes.
  • Merk avsnittene som skal påvirkes.
 2. Klikk et justeringsalternativ i avsnittspanelet eller på alternativlinjen.

  Alternativene for vannrett type er:

  Venstrejuster tekst

  Justerer teksten til venstre, og høyrekanten av avsnittet blir ujevn.

  Sentrer tekst

  Justerer teksten til sentrum, og begge kantene av avsnittet blir ujevne.

  Høyrejuster tekst

  Justerer teksten til høyre, og venstrekanten av avsnittet blir ujevn.

  Alternativene for loddrett type er:

  Juster tekst øverst

  Justerer teksten til toppen, og bunnkanten av avsnittet blir ujevn.

  Sentrer tekst

  Justerer teksten til sentrum, og både topp- og bunnkantene av avsnittet blir ujevne.

  Juster tekst nederst

  Justerer teksten til bunnen, og toppkanten av avsnittet blir ujevn.

Angi blokkjustering for avsnittstype

Blokkjustering betyr at teksten er justert etter begge kantene. Du kan blokkjustere all tekst i et avsnitt bortsett fra den siste linjen, eller du kan blokkjustere all tekst i et avsnitt inkludert den siste linjen. Innstillingene du velger for blokkjustering, påvirker den vannrette linjeavstanden og det estetiske utseendet til typen på en side.

Alternativer for blokkjustering er bare tilgjengelige for avsnittstype, og de bestemmer ord-, bokstav- og symbolavstand. Innstillinger for blokkjustering påvirker bare antikvategn. Dobbeltbyte-tegn som er tilgjengelige i kinesiske, japanske og koreanske skrifter, påvirkes ikke av disse innstillingene.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk et typelag hvis du vil at alle avsnittene på det typelaget skal påvirkes.
  • Merk avsnittene som skal påvirkes.
 2. Klikk et alternativ for blokkjustering i avsnittspanelet.

  Alternativene for vannrett type er:

  Venstrejuster siste

  Blokkjusterer alle linjer unntatt den siste, som venstrejusteres.

  Midtstill siste

  Blokkjusterer alle linjer unntatt den siste, som midtstilles.

  Høyrejuster siste

  Blokkjusterer alle linjer unntatt den siste, som høyrejusteres.

  Juster alt

  Blokkjusterer alle linjer inkludert den siste, som har tvunget justering.

  Alternativene for loddrett type er:

  Toppjuster siste

  Blokkjusterer alle linjer unntatt den siste, som toppjusteres.

  Midtstill siste

  Blokkjusterer alle linjer unntatt den siste, som midtstilles.

  Bunnjuster siste

  Blokkjusterer alle linjer unntatt den siste, som bunnjusteres.

  Juster alt

  Blokkjusterer alle linjer inkludert den siste, som har tvunget justering.

  Merk:

  Blokkjustering (høyrejustering, sentrering, venstrejustering og justering av alt) av skrift på en bane starter ved innsettingspunktet og avsluttes på slutten av banen.

Justere avstand mellom ord og bokstaver i blokkjustert tekst

Du kan angi nøyaktig hvordan Photoshop skal sette avstanden mellom bokstaver og ord, samt hvordan tegn skal skaleres. Det er spesielt nyttig å justere avstanden i blokkjustert type, selv om du også kan justere avstand for tekst som ikke er blokkjustert.

 1. Merk avsnittene du vil skal berøres, eller merk et typelag hvis du vil at alle avsnittene i det typelaget skal berøres.
 2. Velg Justering på avsnittspanelmenyen.
 3. Angi verdier for Ordavstand, Bokstavavstand og Symbolskalering. Minimums- og maksimumsverdiene definerer et område for godtatt avstand bare for blokkjusterte avsnitt. Verdien Ønsket definerer ønsket avstand for både blokkjusterte avsnitt og avsnitt som ikke er blokkjustert:

  Ordavstand

  Avstanden mellom ord som skapes når du trykker på mellomromstasten. Verdiene for Ordavstand varierer fra 0 % til 1 000 %. Ved 100 % legges det ikke til ekstra mellomrom mellom ord.

  Bokstavavstand

  Avstanden mellom bokstaver, inkludert verdier for kerning eller kniping. Verdier for bokstavavstand kan variere fra -100 % til 500 %. Ved 0 % legges det ikke til noen avstand mellom bokstaver. Ved 100 % legges det til et helt mellomrom mellom bokstaver.

  Tegnvariantskalering

  Bredden på tegn (et symbol er et hvilket som helst skrifttegn). Verdiene kan variere fra 50 % til 200 %. Ved 100 % skaleres ikke høyden på tegn.

  Merk:

  Alternativer for avstand brukes alltid på et helt avsnitt. Hvis du vil justere avstanden for noen få tegn, men ikke for et helt avsnitt, bruker du alternativet Kniping.

Rykke inn avsnitt

Innrykk angir størrelsen på mellomrommet mellom typen og markeringsrammen eller linjen som inneholder typen. Innrykk påvirker bare det merkede avsnittet eller de merkede avsnittene, så det er enkelt å angi forskjellige innrykk for ulike avsnitt.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk et typelag hvis du vil at alle avsnittene på det typelaget skal påvirkes.
  • Merk avsnittene som skal påvirkes.
 2. Angi en verdi for et innrykksalternativ i tegnpanelet:

  Rykk inn venstre marg

  Rykker inn fra venstre kant av avsnittet. I loddrett type angir dette alternativet innrykket fra toppen av avsnittet.

  Rykk inn høyre marg

  Rykker inn fra høyre kant av avsnittet. I loddrett type angir dette alternativet innrykket fra bunnen av avsnittet.

  Rykk inn første linje

  Rykker inn første typelinje i avsnittet. I vannrett type plasseres innrykket av første linje i forhold til venstre innrykk, og i loddrett type plasseres innrykket av første linje i forhold til toppinnrykket. Hvis du vil opprette hengende innrykk for første linje, skriver du inn en negativ verdi.

Justere avstand mellom avsnitt

 1. Merk avsnittene du vil skal berøres, eller merk et typelag hvis du vil at alle avsnittene i det typelaget skal berøres. Hvis du ikke setter inn markøren i et avsnitt eller velger et typelag, gjelder innstillingen for ny tekst du lager.
 2. Juster verdiene for Legg til avstand foran avsnitt  og Legg til avstand etter avsnitt  i avsnittspanelet.

Angi hengende tegnsetting for antikvaskrifter

Hengende tegnsetting styrer justeringen av skilletegn for et bestemt avsnitt. Når Antikva hengende tegnsetting er slått på, vises følgende tegn utenfor margene: enkle anførselstegn, doble anførselstegn, apostrof, komma, punktum, bindestrek, lang tankestrek ("em-dash"), kort tankestrek ("en-dash"), kolon og semikolon. Når et tegnsettingstegn etterfølges av et anførselstegn, vil begge tegnene henge.

Husk at avsnittsjusteringen bestemmer margen som tegnsettingen henger fra. I venstre- og høyrejusterte avsnitt henger tegnsettingen fra henholdsvis venstre og høyre marg. I topp- og bunnjusterte avsnitt henger tegnsettingen fra henholdsvis topp- og bunnmargen. I sentrerte og blokkjusterte avsnitt henger tegnsettingen fra begge margene.

Hengende tegnsetting i Photoshop
Avsnitt uten hengende tegnsetting (venstre) sammenlignet med avsnitt med hengende tegnsetting (høyre)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk et typelag hvis du vil at alle avsnittene på det typelaget skal påvirkes.
  • Merk avsnittene som skal påvirkes.
 2. Velg Antikva, hengende tegnsetting på avsnittspanelmenyen. En hake angir at alternativet er valgt.

  Merk:

  Dobbeltbyte-skilletegn som er tilgjengelige i kinesiske, japanske og koreanske skrifter i det merkede området, vil ikke henge når du bruker Antikva, hengende tegnsetting. Bruk i stedet enten Burasagari Standard eller Burasagari Strong. Disse elementene er bare tilgjengelige hvis du velger Vis alternativer for asiatisk tekst i tekstinnstillingene.

Justere orddeling automatisk

Innstillingene du velger for orddeling, påvirker den vannrette linjeavstanden og det estetiske utseendet for typen på en side. Alternativer for orddeling angir om ord kan deles. Hvis ordene kan deles, angir de hvordan de kan deles.

 1. Hvis du vil bruke automatisk orddeling, gjør du ett av følgende:
  • Hvis du vil slå automatisk orddeling på eller av, merker eller fjerner du merket for alternativet Del ord i avsnittspanelet.
  • Hvis du vil bruke orddeling i bestemte avsnitt, merker du først bare de avsnittene du vil påvirke.
  • Hvis du vil velge en orddelingsordliste, velger du et språk på Språk-menyen nederst i tegnpanelet.
 2. Hvis du vil angi alternativer, velger du Orddeling på menyen i avsnittspanelet og angir følgende alternativer:

  Ord lengre enn _ bokstaver

  Angir minste antall tegn for ord med bindestrek.

  Etter første _ bokstaver og Før siste _ bokstaver

  Angir minste antall tegn på begynnelsen eller slutten av et ord som kan deles med bindestrek. Hvis du for eksempel angir 3 for disse verdiene, deles aromatisk som aro- matisk i stedet for ar- omatisk eller aromat- isk.

  Bindestreksbegrensning

  Angir høyeste antall etterfølgende linjer som orddeling kan forekomme på.

  Orddelingssone

  Angir en avstand fra høyre kant av et avsnitt, som markerer en del av linjen som orddeling ikke kan forekomme på. Med verdien 0 tillates all orddeling. Dette alternativet gjelder bare når du bruker Adobe-enkeltlinjeskaper.

  Del ord med store bokstaver

  Fjern markeringen for dette alternativet for å hindre orddeling i ord med store bokstaver.

Merk:

Innstillinger for orddeling påvirker bare antikvategn. Dobbeltbyte-tegn som er tilgjengelige i kinesiske, japanske og koreanske skrifter, påvirkes ikke av disse innstillingene.

Forhindre at ord deles

Du kan forhindre at ord deles på slutten av linjer, for eksempel egennavn eller ord som kan misforstås hvis de deles. Du kan også beholde flere ord eller ordgrupper samlet, for eksempel initialer og etternavn.

 1. Merk tegnene som ikke skal skilles.
 2. Velg Ingen bryting på menyen på panelmenyen Tegn.

  Merk:

  Hvis du bruker alternativet Ingen bryting på for mange tilstøtende tegn, kan teksten brytes midt i et ord. Hvis du imidlertid bruker alternativet Ingen bryting på mer enn én enkelt tekstlinje, vil ikke noe av teksten vises.

Komposisjonsmetoder

Utseendet til typen på en side er avhengig av mange kompliserte prosesser som kalles komposisjon. Ved hjelp av alternativene du har valgt for ordavstand, bokstavavstand, symbolskalering og orddeling, vurderer Adobe-programmer mulige linjeskift og velger det som passer best med de angitte parameterne.

Du kan velge mellom to komposisjonsmetoder: Adobe-flerlinjeskaper (Adobe Every-line Composer) og Adobe-enkeltlinjeskaper (Adobe Single-line Composer). Begge metodene beregner mulige linjeskift, og den metoden som stemmer best overens med alternativene for orddeling og blokkjustering du har angitt for et bestemt avsnitt, velges. Komposisjonsmetoden påvirker bare avsnittet eller avsnittene du har merket, så du kan lett angi ulike komposisjonsmetoder for forskjellige avsnitt.

Flerlinjeskaper

Flerlinjeskaperen vurderer et nettverk av brytingspunkter for et område med linjer, og kan dermed optimalisere tidligere linjer i avsnittet, slik at spesielt uheldige linjeskift kan fjernes senere.

Flerlinjeskaperen identifiserer mulige orddelingspunkter, vurderer dem og tildeler et vektet fradrag basert på følgende prinsipper:

 • I venstre-, høyre eller midtjustert tekst favoriseres linjer som ligger lengst mot høyre, og de har lavere fradrag.

 • I blokkjustert tekst er det viktigst at avstanden mellom bokstavene og ordene er jevn.

 • Bindestreker unngås når det er mulig.

Enkeltlinjeskaper

Enkeltlinjeskaperen følger den tradisjonelle metoden og lager én linje om gangen. Dette alternativet er nyttig hvis du vil kontrollere linjeskiftene manuelt. Enkeltlinjeskaperen vurderer orddelingspunkter etter følgende prinsipper:

 • Lengre linjer favoriseres fremfor kortere.

 • I blokkjustert tekst foretrekkes komprimert eller utvidet ordavstand fremfor orddeling.

 • I ikke-blokkjustert tekst foretrekkes orddeling fremfor komprimert eller utvidet bokstavavstand.

 • Hvis avstanden må justeres, er komprimering bedre enn utvidelse.

  Du velger en av metodene på panelmenyen Avsnitt (Paragraph). Hvis du vil bruke metoden i alle avsnitt, merker du først tekstobjektet. Hvis du bare vil bruke metoden i gjeldende avsnitt, plasserer du først innsettingspunktet i avsnittet.

Avsnittstiler | CC, CS6

En avsnittstil inkluderer attributter for både tegn- og avsnittsformatering, og kan brukes på avsnitt og lengre tekster. Du kan opprette avsnittstiler som du vil bruke senere.

Velg Vindu > Avsnittstiler for å åpne avsnittstilpanelet. Som standard har ethvert nytt dokument en grunnleggende avsnittstil som brukes på all tekst du skriver. Du kan redigere denne malen, men du kan ikke endre navnet på den eller slette den. Du kan endre navn på og slette maler som du oppretter. Du kan også velge å bruke en annen standardmal på teksten.

 • Du tar i bruk en avsnittstil ved å merke teksten og så klikke på en avsnittstil.

Skriftstilene er hierarkiske: Manuell overstyring erstatter eventuelle tegnstiler du har tatt i bruk, som igjen erstatter eventuelle avsnittstiler. Med en slik hierarkisk tilnærming kan du kombinere effektivitet med fleksibilitet for å tilpasse arbeidet ditt.

Hvis du vil ha en videooversikt, kan du se Paragraph and Character Styles in Photoshop CS6 av Julieanne Kost.

(Kun Creative Cloud) Du kan spesifisere tegn- og avsnittstiler som standard typestiler. Hvis du vil lese mer, se /no/Spesifisere standard typestiler | Kun Creative Cloud.

Opprett en avsnittstil

 1. Hvis du vil basere en ny mal på formateringen i eksisterende tekst, markerer du teksten eller plasserer innsettingspunktet i teksten.
 2. Velg Ny avsnittstil på menyen i avsnittstilpanelet.

Merk: Hvis du vil opprette en stil uten å skrive inn tekst først, klikker du ikonet Opprett ny stil nederst i panelet Avsnittstiler. Hvis du vil redigere en stil uten å ta den i bruk på teksten, velger du et bildelag, f.eks. bakgrunnen.

Rediger en avsnittstil

Dobbeltklikk eksisterende stiler for å redigere dem og oppdatere all tilknyttet tekst i det åpne dokumentet. Når du endrer formateringen i en mal, oppdateres all tekst som malen er brukt på, til den nye formateringen. 

Slik redigerer du en avsnittstil:

 1. Dobbeltklikk en stil i avsnittstilpanelet.
 2. Du angir formatattributter ved å klikke på en kategori (som Grunnleggende tegnformater) til venstre, og så angi attributter du vil legge til stilen.
 3. Når du angir en tegnfarge i dialogboksen Valg for maler, kan du definere en ny farge ved å dobbeltklikke på fyll- eller strekboksen.

 4. Når du er ferdig med å angi formateringsattributter, velger du OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet