Duplisere kanaler

Du kan kopiere en kanal og bruke den i gjeldende bilde eller et annet bilde.

Du kan for eksempel ønske å bruke Dupliser kanal-funksjonen til å opprette en kanalmaske, eller så ønsker du kanskje å ta en sikkerhetskopi av en kanal før du redigerer den.

Duplisere en kanal

Hvis du dupliserer alfakanaler mellom bilder, må kanalene ha identiske bildepunktdimensjoner. Du kan ikke duplisere en kanal til et bilde i punktgrafikkmodus.

 1. Velg kanalen som skal dupliseres, i kanalpanelet.
 2. Velg Dupliser kanal på kanalpanelmenyen.
 3. Skriv inn et navn på den dupliserte kanalen.
 4. Gjør ett av følgende under Dokument:
  • Velg et mål. Bare åpne bilder med bildepunktdimensjoner som er identiske med det gjeldende bildet, er tilgjengelige. Hvis du vil duplisere kanalen i samme fil, velger du kanalens gjeldende fil.

  • Velg Ny for å kopiere kanalen til et nytt bilde og opprette et flerkanalbilde som inneholder en enkelt kanal. Skriv inn et navn på det nye bildet.

 5. Hvis du vil reversere de merkede og maskerte områdene i den dupliserte kanalen, merker du av for Inverter.

Duplisere en kanal i et bilde

 1. Velg kanalen som skal dupliseres, i kanalpanelet.
 2. Dra kanalen til knappen Opprett ny kanal  nederst i panelet.

Duplisere en kanal i et annet bilde

 1. Velg kanalen som skal dupliseres, i kanalpanelet.
 2. Forsikre deg om at målbildet er åpent.

  Merk:

  Målbildet trenger ikke å ha de samme bildepunktdimensjonene som den dupliserte kanalen.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Dra kanalen fra kanalpanelet til målbildevinduet. Den dupliserte kanalen vises nederst i kanalpanelet.

  • Velg Marker > Alt og deretter Rediger > Kopier. Velg kanalen i målbildet, og velg deretter Rediger > Lim inn. Den innlimte kanalen overskriver den eksisterende kanalen.

Dele kanaler opp i separate bilder

Du kan bare dele opp kanalene i sammenslåtte bilder. Oppdeling av kanaler er nyttig når du ønsker å beholde enkeltstående kanalinformasjon i et filformat som ikke tar vare på kanaler.

 1. Du deler opp kanaler i separate bilder ved å velge Del opp kanaler på kanalpanelmenyen.

  Originalfilen lukkes, og de enkelte kanalene vises som gråtonebilder i egne vinduer. På tittellinjen i de nye vinduene vises navnet på originalfilen samt kanalen. Du lagrer og redigerer de nye bildene hver for seg.

Slå sammen kanaler

Flere gråtonebilder kan kombineres som kanaler for ett enkelt bilde. Bildene som skal slås sammen, må være i gråtonemodus, være sammenslåtte (ikke ha lag), ha samme bildepunktdimensjoner og være åpne. Antall åpne gråtonebilder bestemmer hvilke fargemoduser som er tilgjengelige for sammenslåing av kanaler. Hvis du for eksempel har tre åpne bilder, kan du slå dem sammen til et RGB-bilde. Hvis du har fire åpne bilder, kan de bli et CMYK-bilde.

Merk:

Hvis du arbeider med DCS-filer der koblingene ikke er intakte (og filen derfor ikke kan åpnes, settes inn eller skrives ut), åpner du kanalfilene og slår dem sammen til et CMYK-bilde. Deretter lagrer du filen på nytt som en DCS EPS-fil.

 1. Åpne gråtonebildene som inneholder kanalene som skal slås sammen, og aktiver ett av bildene.

  Alternativet Slå sammen kanaler er bare tilgjengelig når du har mer enn ett bilde åpent.

 2. Velg Slå sammen kanaler på kanalpanelmenyen.
 3. Under Modus velger du fargemodusen du vil opprette. Antall kanaler som er aktuelle for modusen, vises i tekstboksen Kanaler.
 4. Skriv om nødvendig inn et tall i tekstboksen Kanaler.

  Hvis du angir et tall som ikke er kompatibelt med den valgte modusen, velges automatisk multikanalmodus. Deretter opprettes et multikanalbilde med to eller flere kanaler.

 5. Klikk OK.
 6. Kontroller at bildet du vil ha for hver kanal, er åpent. Hvis du heller vil bruke en annen bildetype, velger du Modus for å gå tilbake til dialogboksen Slå sammen kanaler.
 7. Velg Neste hvis du slår sammen til et multikanalbilde, og velg de øvrige kanalene.

  Merk:

  Alle kanaler i et multikanalbilde er alfakanaler eller spotkanaler.

 8. Klikk OK når du er ferdig med kanalvalgene.

  De valgte kanalene slås sammen til et nytt bilde av angitt type, og originalbildene lukkes uten endringer. Det nye bildet vises i et vindu uten navn.

  Merk:

  Du kan ikke dele opp og sette sammen igjen et bilde med spotfargekanaler. Spotfargekanalen legges til som en alfakanal.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet