Merke ett eller flere stykker

Gjør ett av følgende:

 • Velg stykkemarkeringsverktøyet , og klikk stykket i bildet. Når du arbeider med overlappende stykker, klikker du den synlige delen av et underliggende stykke for å merke det.
 • Velg stykkevalgsverktøyet, og hold nede Skift-tasten mens du klikker for å legge til stykker.
 • Velg stykkemarkeringsverktøyet i dialogboksen Lagre for Web og enheter, klikk i et automatisk stykke eller utenfor bildeområdet, og dra over stykkene du vil merke. (Hvis du klikker i et brukerstykke og drar, flyttes stykket.)
 • Velg Fil > Lagre for Web og enheter. I dialogboksen bruker du stykkeverktøyet til å merke et stykke.

Merk:

Når du bruker stykke- eller stykkemarkeringsverktøyet, kan du bytte fra det ene verktøyet til det andre ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS).

Flytte, endre størrelse på og feste brukerstykker

Du kan flytte og endre størrelse på brukerstykker i Photoshop, men ikke i dialogboksen Lagre for Web og enheter.

Flytte eller endre størrelse på et brukerstykke

 1. Merk ett eller flere brukerstykker.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte et stykke, plasserer du pekeren i stykkemarkeringsrammen og drar stykket til en ny plassering. Hold nede Skift-tasten for å begrense flyttingen til en loddrett, vannrett eller 45° diagonal linje.

  • Hvis du vil endre størrelsen på et stykke, griper du tak i et av side- eller hjørnehåndtakene for stykket og drar. Hvis du merker tilstøtende stykker og endrer størrelsen på den, endres størrelsen på felleskantene som deles av stykkene, sammen.

Endre størrelse på eller flytte et brukerstykke ved hjelp av numeriske koordinater

 1. Merk ett eller flere brukerstykker.
 2. Klikk Alternativer-knappen på alternativlinjen. Du kan også dobbeltklikke et stykke for å vise alternativene.
 3. Endre ett eller flere av følgende alternativer under Mål i dialogboksen Alternativer for stykke:

  X

  Angir avstanden i bildepunkter mellom venstre kant av stykket og opprinnelsen for linjalen i dokumentvinduet.

  Y

  Angir avstanden i bildepunkter mellom øvre kant av stykket og opprinnelsen for linjalen i dokumentvinduet.

  Merk:

  Standard nullpunkt for linjalen er øvre venstre hjørne i bildet.

  W

  Angir bredden på stykket.

  H

  Angir høyden på stykket.

Feste stykker til en hjelpelinje, et brukerstykke eller et annet objekt

 1. Velg alternativene du vil bruke, på undermenyen Vis > Fest til.
 2. Velg Vis > Fest. En hake angir at alternativet er aktivert.
 3. Flytt de merkede stykkene slik du vil. Stykkene festes til et hvilket som helst valgt objekt innenfor fire bildepunkter.

Dele opp brukerstykker og automatiske stykker

Bruk dialogboksen Del stykke til å dele stykker vannrett, loddrett eller begge deler. Delte stykker er alltid brukerstykker, uansett om det opprinnelige stykket er et brukerstykke eller et autostykke.

Merk:

Du kan ikke dele opp lagbaserte stykker.

 1. Merk ett eller flere stykker.
 2. Velg stykkemarkeringsverktøyet, , og klikk Del på alternativlinjen.
 3. Merk av for Forhåndsvisning i dialogboksen Del stykke for å forhåndsvise endringer.
 4. Velg ett av følgende alternativer, eller begge, i dialogboksen Del stykke:

  Del vannrett inn i

  Deler stykket på langs.

  Del loddrett inn i

  Deler stykket i bredden.

 5. Definer hvordan du vil dele opp hvert merket stykke:
  • Merk og skriv inn en verdi for Stykker nedover eller Stykker på tvers for å dele opp hvert stykke jevnt i angitt antall stykker.

  • Merk og skriv inn en verdi for Bildepunkter per stykke for å opprette stykker med det angitte antall bildepunkter. Hvis stykket ikke kan deles opp jevnt basert på antallet bildepunkter, gjøres resten om til et annet stykke. Hvis du for eksempel deler opp et 100 bildepunkter bredt stykke i tre nye stykker, hvert på 30 bildepunkter, blir det gjenværende området på ti bildepunkter gjort om til et nytt stykke.

 6. Klikk OK.

Duplisere stykker

Du kan opprette et duplisert stykke med de samme målene og optimaliseringsinnstillingene som originalen. Hvis originalstykket er et koblet brukerstykke, kobles det dupliserte stykket til den samme samlingen av koblede stykker. Dupliserte stykker er alltid brukerstykker, uansett om originalstykket er et brukerstykke, et lagbasert stykke eller et automatisk stykke.

 1. Merk ett eller flere stykker.
 2. Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) fra innsiden av markeringen.

Kopiere og lime inn et stykke

Du kan kopiere og lime inn et valgt stykke i et bilde, i et annet bilde eller i et annet program, for eksempel Dreamweaver. Når du kopierer et stykke, kopieres alle lagene innenfor stykkegrensene (ikke bare det aktive laget).

 1. Merk ett eller flere stykker med stykkemarkeringsverktøyet .
 2. Velg Rediger > Kopier.

  Merk:

  Et stykke kan ikke kopieres hvis det finnes en aktiv markering i dokumentet (bildepunkter merket med markeringsverktøyet, eller en merket bane).

 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lime inn stykket i et annet bilde, åpner og viser du det bildet.

  • Hvis du vil lime inn i Dreamweaver, gjør du Dreamweaver-dokumentet til det aktive vinduet.

 4. Velg Rediger > Lim inn. En nytt lag opprettes når et stykke limes inn i et Photoshop-bilde.

  Merk:

  Et stykke som kopieres til Dreamweaver, beholder informasjon om filnavn og bane fra den opprinnelige Photoshop-kildefilen. Hvis du vil vise denne informasjonen i Dreamweaver, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du bildet og velger Design Notes, og deretter finner du feltet FilePathSrc på fanen All Info.

Sette sammen stykker

Du kan sette sammen to eller flere stykker til ett enkelt stykke. Photoshop bestemmer dimensjonene og posisjonen for det resulterende stykket ut fra rektanglet som ble opprettet ved å slå sammen de ytre kantene på de sammensatte stykkene. Hvis de sammensatte stykkene ikke er tilstøtende, eller hvis de har andre proporsjoner eller justeringer, kan det resulterende stykket overlappe andre stykker.

Det sammensatte stykket får de samme optimaliseringsinnstillingene som det første stykket i serien av merkede stykker. Et sammensatt stykke er alltid et brukerstykke, uansett om originalstykkene inneholder automatiske stykker eller ikke.

Merk:

Du kan ikke sette sammen lagbaserte stykker.

 1. Merk to eller flere stykker.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS), og velg Sett sammen stykker.

Endre stablingsrekkefølgen for stykker

Når stykker overlapper hverandre, blir det siste stykket du oppretter, det øverste stykket i stablingsrekkefølgen. Du kan endre stablingsrekkefølgen for å få tilgang til underliggende stykker. Du kan angi hvilket stykke som skal være øverst og nederst i stabelen, og du kan flytte stykker opp eller ned i stablingsrekkefølgen.

Merk:

Du kan ikke ordne stablingsrekkefølgen for automatiske stykker.

 1. Merk ett eller flere stykker.
 2. Velg stykkemarkeringsverktøyet, , og klikk et alternativ for stablingsrekkefølge på alternativlinjen.
  Alternativer for stablingsrekkefølge i Photoshop
  Alternativer for stablingsrekkefølge

  A. Plasser øverst B. Send fremover C. Send bakover D. Plasser lengst bak 

Justere og fordele brukerstykker

Du kan justere brukerstykker langs en kant eller midten av stykkene og fordele dem jevnt langs den loddrette eller vannrette aksen. Ved å justere og fordele brukerstykker kan du hindre unødvendige automatiske stykker og generere en mindre og mer effektiv HTML-fil.

Merk:

Hvis du vil justere eller fordele lagbaserte stykker, må du justere eller fordele innholdet i lagene.

 1. Merk brukerstykkene du vil justere.
 2. Velg stykkemarkeringsverktøyet, , og velg et alternativ på alternativlinjen.
  Justeringsalternativer i Photoshop
  Justeringsalternativer

  A. Topp B. Vertikale senterpunkter C. Bunn D. Venstre E. Horisontale senterpunkter F. Høyre 
  Fordelingsalternativer i Photoshop
  Fordelingsalternativer

  A. Topp B. Vertikale senterpunkter C. Bunn D. Venstre E. Horisontale senterpunkter F. Høyre 

Slette et stykke

Når du sletter brukerstykker eller lagbaserte stykker, genereres autostykker på nytt for å fylle dokumentområdet.

Når du sletter et lagbasert stykke, slettes ikke det tilknyttede laget. Hvis du derimot sletter laget som er tilknyttet et lagbasert stykke, slettes det lagbaserte stykket.

Merk:

Du kan ikke slette autostykker. Hvis du sletter alle brukerstykker og lagbaserte stykker i et bilde, beholdes ett automatisk stykke som dekker hele bildet.

 1. Merk ett eller flere stykker.
 2. Velg stykke- eller stykkemarkeringsverktøyet, og trykk Tilbake- eller Delete-tasten.
 3. Hvis du vil slette alle brukerstykker og lagbaserte stykker, velger du Vis > Fjern stykker.

Låse alle stykker

Hvis du låser stykker, hindrer du at du endrer størrelse på, flytter eller på andre måter endrer dem ved uhell.

 1. Velg Vis > Lås stykker.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet