Oversikt over nivåer

Du bruker Nivåer-justeringen til å korrigere toneområdet og fargebalansen i et bilde ved å justere intensitetsnivåene for skygger, mellomtoner og høylys i bildet. Histogrammet Nivåer er en visuell veiledning for justering av bildets nøkkeltoner. Du finner mer informasjon om hvordan du leser et histogram i Histogrammer.

Du kan lagre nivåinnstillingene som en forhåndsinnstilling for bruk i andre bilder. Se Lagre justeringsinnstillinger og Bruke justeringsinnstillinger på nytt.

Justere nivåer i Photoshop
Justere nivåer

A. Skygger B. Mellomtoner C. Høylys D. Utlest-skyvekontrollene i Photoshop 

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels
lynda.com

Hvis du vil se en annen veiledning, kan du se Hvordan du korrigerer farge og tone.

Justere toneområde ved hjelp av nivåer

De to ytterste skyvekontrollene for Inndatanivå kobler svartpunktet og hvitpunktet til innstillingene for utdataskyvekontrollene. Som standard er utdataskyvekontrollene satt til nivå 0, der bildepunktene er svarte, og nivå 255, der bildepunktene er hvite. Med utdataskyvekontrollene i standardposisjoner kobles bildepunktverdien til nivå 0 når du flytter skyvekontrollen for svart, og til nivå 255 når du flytter skyvekontrollen for hvitt. De gjenstående nivåene omfordeles mellom nivå 0 og 255. Denne omfordelingen øker toneområdet i bildet, og dermed øker den generelle kontrasten i bildet.

Merk:

Når skygger maskeres, blir bildepunktene svarte, uten noen detaljer. Når høylys maskeres, blir bildepunktene hvite, uten noen detaljer.

Den midterste inndataskyvekontrollen justerer gammaen i bildet. Den flytter mellomtonen (nivå 128) og endrer intensitetsverdien til de mellomgrå tonene uten å endre høylys og skygger dramatisk.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Nivåer-ikonet  i justeringspanelet, eller velg Nivåer på panelmenyen.
  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Nivåer. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Kommandoen Bilde > Justeringer > Nivåer brukes til å foreta direkte justeringer i bildelaget og forkaste bildeinformasjon.

 2. (Valgfritt) Hvis du vil justere tonene for en bestemt fargekanal, velger du et alternativ på Kanal-menyen.
 3. (Valgfritt) Hvis du vil redigere en kombinasjon av flere fargekanaler samtidig, holder du nede Skift og klikker kanalene i kanalpanelet før du velger kommandoen Bilde > Justeringer > Nivåer. (Denne metoden fungerer ikke på et nivåjusteringslag.) Kanal-menyen viser deretter forkortelsene for målkanalene, for eksempel CM for cyan og magenta. Menyen inneholder også enkeltkanalene for den valgte kombinasjonen. Rediger spotkanaler og alfakanaler hver for seg.
 4. Du kan justere skyggene og høylyset manuelt ved å dra den svarte og den hvite skyvekontrollen for inndatanivå til kanten av den første bildepunktgruppen på en av sidene i histogrammet.

  Hvis du for eksempel flytter skyvekontrollen for svartpunkt til høyre til nivå 5, tilordnes alle bildepunktene på nivå 5 og lavere til nivå 0. Hvis du på samme måte flytter skyvekontrollen for hvitpunkt til venstre til nivå 243, tilordnes alle bildepunktene på nivå 243 og høyere til nivå 255. Tilordningen påvirker de mørkeste og lyseste bildepunktene i hver kanal. Tilsvarende bildepunkter i de andre kanalene justeres proporsjonalt for å unngå å endre fargebalansen.

  Merk:

  Du kan også angi verdier direkte i den første og tredje tekstboksene for inndatanivå.

  Justere svart- og hvitpunkter i Photoshop
  Justere svart- og hvitpunkter med inndataskyvekontrollen for Nivåer

 5. (Valgfritt) Gjør ett av følgende hvis du vil identifisere områder i bildet som skal maskeres (helt svarte eller helt hvite):
  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar skyvekontrollene for svart- og hvitpunkt.
  • Velg Vis klipping for svart-hvitt-punkt på panelmenyen.
 6. Bruk den midterste inndataskyvekontrollen til å gjøre gammajusteringer for å justere mellomtoner.

  Hvis du flytter den midterste inndataskyvekontrollen til venstre, blir bildet generelt lysere. Denne justeringen av skyvekontrollen tilordner et lavere (mørkere) nivå til midtpunktnivået mellom skyvkontrollene for utdata. Hvis skyvekontrollene er i standardposisjonene (0 og 255), er midtpunktet nivå 128. I dette eksempelet utvides skyggene slik at de fyller toneområdet fra 0 til 128, og høylyset komprimeres. Hvis du flytter den midterste inndataskyvekontrollen til høyre, får du motsatt virkning, og bildet blir mørkere.

  Merk:

  Du kan også angi en verdi for gammajustering direkte i den midterste boksen for inndatanivå.

  Du kan vise det justerte histogrammet i histogrampanelet.

Justere farger ved hjelp av nivåer

 1. Klikk Nivåer-ikonet  i justeringspanelet, eller velg Nivåer på panelmenyen.

 2. Gjør ett av følgende i egenskapspanelet for å nøytralisere fargeskjær:

  • Klikk pipetteverktøyet for å angi gråpunkt . Klikk deretter i den delen av bildet som er nøytralt grå.
  • Klikk Automatisk for å bruke standard automatisk nivåjustering. Eksperimenter med andre automatiske justeringsalternativer ved å velge Automatiske alternativer på egenskapspanelmenyen og deretter endre Algoritmer i dialogboksen Alternativer for automatisk fargekorrigering.

  Generelt bør du tildele like fargekomponentverdier for å få en nøytral gråfarge. Tildel for eksempel like verdier for rødt, grønt og blått for å skape en nøytral gråfarge i et RGB-bilde.

Legge til kontrast i et bilde med nivåer

Hvis bildet trenger generell kontrast fordi det ikke bruker hele toneområdet, klikker du Nivåer-ikonet  i justeringspanelet. Deretter drar du skyvekontrollene for Innlest for skygge og høylys innover til de berører enden av histogrammet.

Kontrastnivåer i Photoshop
Bildelaget går ikke helt til endene av diagrammet, noe som angir at bildet ikke bruker hele toneområdet.

A. Skyvekontroll for skyggeinndata B. Skyvekontroll for høylysinndata 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet