Type i Adobe Photoshop består av vektorbaserte typeomriss – matematisk definerte former som beskriver bokstavene, tallene og symbolene i et skriftsnitt. Mange skriftsnitt er tilgjengelige i mer enn ett format. De vanligste formatene er Type 1 (også kalt PostScript-skrifter), TrueType, OpenType, New CID og ubeskyttet CID (bare japansk).

Photoshop beholder vektorbaserte typeomriss og bruker dem når du skalerer eller endrer størrelse på type, lagrer en PDF- eller EPS-fil eller skriver ut bildet på en PostScript-skriver. På denne måten er det mulig å lage type med skarpe, oppløsningsuavhengige kanter.

Merk:

Hvis du importerer typelag med punktgrafikk som ble opprettet i en eldre versjon av Photoshop Elements, må du velge Type > Oppdater alle tekstlag for å konvertere til vektortype.

Typelag

Merk:

Typelag opprettes ikke for bilder i flerkanalmodus, punktgrafikkmodus eller begrensede farger-modus, fordi disse modiene ikke støtter lag. I disse modiene vises type i bakgrunnen som tekst omgjort til punktgrafikk.

Når du lager type, blir det lagt til et nytt typelag i lagpanelet. Når du har opprettet et typelag, kan du redigere typen og bruke lagkommandoer på den.

Så snart du foretar en endring i et typelag som krever at det gjøres om til punktgrafikk, konverterer imidlertid Photoshop det vektorbaserte typeomrisset til bildepunkter. Type omgjort til punktgrafikk har ikke lenger vektoromriss og kan ikke redigeres som type. Se Gjøre typelag om til punktgrafikk.

Du kan gjøre følgende endringer på et typelag og fremdeles redigere typen:

 • Endre retningen på typen.
 • Bruke utjevning.
 • Konvertere mellom punkttype og avsnittstype.
 • Opprette en midlertidig bane fra type.
 • Bruke transformeringskommandoer på Rediger-menyen, unntatt Perspektiv og Forvrengning.  

Merk:

Hvis du vil transformere en del av typelaget, må du først gjøre typelaget om til punktgrafikk.

 • Bruke lagstiler.

 • Bruke fyllsnarveier (se Taster for maling).

 • Fordreie type for å tilpasse den til en rekke former.

Taste inn type

Det finnes tre måter å opprette type på: på et punkt, inni et avsnitt og langs en bane.

 • Punkttype er en vannrett eller loddrett linje med tekst som starter der du klikker i bildet. Det kan være nyttig å skrive inn tekst ved et punkt hvis du vil legge til noen få ord i bildet.

 • Avsnittstype bruker rammer til å styre flyten av tegn, enten vannrett eller loddrett. Det er lurt å skrive inn tekst på denne måten når du vil opprette ett eller flere avsnitt, for eksempel for en brosjyre.

Punkttype, og type i en markeringsramme
Type skrevet inn som punkttype (øverst) og i en markeringsramme (nederst)

 • Type på en bane flyter langs kanten av en åpen eller lukket bane. Når du taster inn tekst vannrett, vises tegn langs banen som er vinkelrett på grunnlinjen. Når du taster inn tekst loddrett, vises tegn langs banen som er parallell med grunnlinjen. I begge tilfeller flyter teksten i den retningen som punkter er lagt til på banen.

  Hvis du skriver inn mer tekst enn det som får plass i en avsnittsramme eller langs en bane, vises en liten boks eller sirkel som inneholder et plusstegn (+), i stedet for et håndtak i hjørnet av rammen eller et ankerpunkt på slutten av banen.

Hvis du klikker i et bilde med et typeverktøy, settes typeverktøyet i redigeringsmodus. Når verktøyet er i redigeringsmodus, kan du taste inn og redigere tegn samt utføre enkelte andre kommandoer fra de ulike menyene. For visse operasjoner kreves det imidlertid at du først utfører endringer på typelaget. Du kan avgjøre om et typeverktøy er i redigeringsmodus ved å se på alternativlinjen. Hvis du ser Utfør-knappen og Avbryt-knappen , er typeverktøyet i redigeringsmodus.

Taste inn punkttype

Når du skriver inn punkttype, er hver typelinje uavhengig. Linjen forlenges eller reduseres når du redigerer den, men den brytes ikke for å tilpasses til neste linje. Typen du skriver inn, vises på det nye typelaget.

 1. Velg Vannrett type-verktøyet  eller Loddrett type-verktøyet .
 2. Klikk i bildet for å angi et innsettingspunkt for typen. Den lille linjen gjennom tekstmarkøren angir posisjonen til grunnlinjen for typen (den tenkte linjen som typen hviler på). I loddrett type angir grunnlinjen senteraksen for tegnene.
 3. Velg flere typealternativer på alternativlinjen, i tegnpanelet eller i avsnittspanelet.
 4. Skriv inn tegnene. Hvis du vil starte en ny linje, trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  Merk:

  Du kan også transformere punkttype i redigeringsmodus. Hold nede Ctrl-tasten (Windows) eller Kommando-tasten (Mac OS). Det vises en markeringsramme rundt typen. Du kan dra i et håndtak for å skalere eller skråstille typen. Du kan også rotere markeringsrammen.

 5. Når du er ferdig med å skrive inn eller redigere typen, gjør du ett av følgende:
  • Klikk på Utfør-knappen på alternativlinjen.

  • Trykk Enter på det numeriske tastaturet.

  • Trykk på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).

  • Velg et verktøy i verktøykassen, klikk i lag-, kanal-, bane-, prosedyre-, historikk- eller stilpanelet, eller velg en tilgjengelig menykommando.

Taste inn avsnittstype

Når du taster inn avsnittstype, brytes typelinjene slik at de passer inn i markeringsrammen. Du kan taste inn flere avsnitt og velge et alternativ for avsnittsjustering.

Du kan endre størrelse på markeringsrammen. Da brytes typen slik at den tilpasses det justerte rektangelet. Du kan justere markeringsrammen mens du skriver inn type eller etter at du har opprettet typelaget. Du kan også bruke markeringsrammen til å rotere, skalere og skråstille type.

 1. Velg Vannrett type-verktøyet  eller Loddrett type-verktøyet .
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra diagonalt for å definere en markeringsramme for typen.

  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) når du klikker eller drar for å vise dialogboksen Størrelse på tekst i avsnitt. Skriv inn verdier for Bredde og Høyde, og klikk OK.

 3. Velg flere typealternativer på alternativlinjen, i tegnpanelet, i avsnittspanelet eller på undermenyen Lag > Type.
 4. Skriv inn tegnene. Hvis du vil starte et nytt avsnitt, trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS). Hvis du taster inn mer type enn det som får plass i markeringsrammen, vises ikonet for overflyt på markeringsrammen.
 5. Hvis du vil, kan du endre størrelse på, rotere eller skråstille markeringsrammen.
 6. Utfør typelaget ved å gjøre ett av følgende:
  • Klikk på Utfør-knappen på alternativlinjen.

  • Trykk Enter på det numeriske tastaturet.

  • Trykk på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).

  • Velg et verktøy i verktøykassen, klikk i lag-, kanal-, bane-, prosedyre-, historikk- eller stilpanelet, eller velg en tilgjengelig menykommando.

Typen du skriver inn, vises på det nye typelaget.

Lim inn lorem-ipsum-plassholdertekst

Med Lorem-ipsum-plassholdertekst kan du raskt fylle en tekstblokk for layout-formål.

 1. Velg et typeverktøy, og klikk for å sette inn markøren i en eksisterende tekstlinje eller boks.

 2. Velg Type > Lim inn Lorem Ipsum.

Endre størrelse på eller transformere en markeringsramme

 1. Vis håndtakene for markeringsrammen for avsnittstype. Med typeverktøyet  aktivt velger du typelaget i lagpanelet og klikker i tekstflyten i bildet.

  Merk:

  Du kan transformere punkttype i redigeringsmodus. Hold nede tasten Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). En markeringsramme vises rundt typen.

  • Hvis du vil endre størrelse på markeringsrammen, plasserer du pekeren over et håndtak (pekeren endres til en dobbeltpil ), og deretter drar du. Hold nede Skift mens du drar for å beholde proporsjonene for markeringsrammen.

  • Hvis du vil rotere markeringsrammen, plasserer du pekeren utenfor markeringsrammen, (pekeren endres til en buet, tosidig pil ), og deretter drar du. Hold nede Skift for å begrense roteringen til trinn på 15°. Hvis du vil flytte senterpunktet for rotasjonen, Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-drar (Mac OS) du senterpunktet til et nytt sted. Senterpunktet kan være utenfor markeringsrammen.

  • Hvis du vil skråstille markeringsrammen, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og drar ett av midthåndtakene. Pekeren endres til et pilhode .

  Skråstille type
  Skråstille type ved hjelp av markeringsrammen

  • Hvis du vil skalere typen mens du endrer størrelse på markeringsrammen, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og drar et hjørnehåndtak.

  • Hvis du vil endre størrelse på markeringsrammen fra senterpunktet, Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) du et hjørnehåndtak.

Konvertere mellom punkttype og avsnittstype

Du kan konvertere punkttype til avsnittstype for å justere tegnflyten i en markeringsramme. Du kan også konvertere avsnittstype til punkttype slik at hver tekstlinje flyter uavhengig av de andre. Når du konverterer fra avsnittstype til punkttype, legges det til et linjeskift på slutten av hver typelinje (med unntak av den siste linjen).

 1. Velg typelaget i lagpanelet.
 2. Velg Type > Konverter til punkttekst eller Type > Konverter til avsnittstekst.

  Merk:

  Når du konverterer avsnittstype til punkttype, slettes alle tegn som flyter over markeringsrammen. Hvis du vil unngå å miste tekst, justerer du markeringsrammen slik at all type er synlig før konverteringen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet