Objektivfortegning

Tønnefortegning er en objektivfeil som fører til at rette linjer bøyes ut mot kantene i bildet. Putefortegning har motsatt effekt, der rette linjer bøyes innover.

Tønnefortegning og putefortegning i Photoshop
Eksempler på tønnefortegning (venstre) og putefortegning (høyre)

Vignettering er en feil som gjør hjørnene på et bilde mørkere, fordi lyset faller bort langs ytterkanten av objektivet. Kromatisk avvik vises som en fargeytterkant langs kantene på objekter, og det forårsakes av at objektivet fokuserer på forskjellige farger av lys på forskjellige plan.

Noen objektiver utviser ulike feil ved visse brennvidder, blenderåpninger og fokuseringsavstander. Med filteret Objektivkorrigering kan du angi hvilken kombinasjon av innstillinger du brukte da du tok bildet.

Korrigere objektivfortegning og justere perspektiv

Objektivkorrigering-filteret retter opp vanlige objektivfeil, for eksempel tønne- og putefortegning, vignettering og kromatisk avvik. Filteret fungerer kun med bilder som har 8 eller 16 biter per kanal i RGB- eller Gråtone-modus.

Du kan også bruke filteret til å rotere et bilde eller rette opp bildeperspektiv forårsaket av loddrett eller vannrett kameravinkel. Filterets bilderutenett gjør at disse justeringene blir enklere og mer nøyaktige enn når du bruker kommandoen Transformer.

Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil automatisk

Standardalternativet Automatisk korrigering retter raskt opp forvrengninger ved hjelp av objektivprofiler. Photoshop krever Exif-metadata for å kunne utføre automatisk korrigering skikkelig. Slike data identifiserer hvilket kamera og objektiv som fanget opp bildet, og finner en passende objektivprofil på datamaskinen.

 1. Velg Filter > Objektivkorrigering.
 2. Angi følgende alternativer:

  Korrigering

  Velg problemet du vil løse. Hvis korrigeringene utvider eller trekker sammen bildet på en uønsket måte, kan du velge Automatisk bildeskalering.

  Kantmenyen angir hvordan tomme områder som stammer fra pute-, rotasjons- eller perspektivkorrigeringer, skal håndteres. Du kan fylle tomme områder med gjennomsiktighet eller en farge, eller du kan utvide kantbildepunktene i bildet.

  Søkekriterier

  Filtrerer listen med objektivprofiler. Som standard vises profiler som er basert på bildesensorstørrelsen, først. Hvis du vil vise RAW-profiler først, klikker du popup-menyen og velger Foretrekk Raw-profiler.

  Objektivprofiler

  Velg en passende profil. Som standard viser Photoshop kun profiler som stemmer overens med kameraet og objektivet som ble brukt til å ta bildet. (Kameramodellen trenger ikke å være identisk.) Photoshop velger også automatisk en passende delprofil for det valgte objektivet, ut fra brennvidde, blenderåpning og fokuseringsavstand. Du kan endre det automatiske valget ved å høyreklikke den gjeldende objektivprofilen og velge en annen delprofil.

  Hvis du ikke finner noen passende objektivprofil, kan du klikke Søk på nett for å se gjennom profilene som er laget av andre Photoshop-brukere. Du kan lagre nettbaserte profiler til fremtidig bruk ved å klikke popup-menyen og velge Lagre webbasert profil lokalt.

  Merk:

  Hvis du ønsker tips om å arbeide med objektivprofiler og en liste over støttede objektiver, kan du se støtteartikkelen Støtte for objektivprofiler. Hvis du vil opprette egendefinerte profiler, bruker du Adobe Lens Profile Creator.

Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil manuelt

Du kan bruke kun manuell korrigering, eller bruke manuell korrigering i kombinasjon med automatisk objektivkorrigering.

 1. Velg Filter > Objektivkorrigering.
 2. Øverst til høyre i dialogboksen klikker du fanen Egendefinert.
 3. (Valgfritt) Velg en forhåndsinnstilt liste med innstillinger på Innstillinger-menyen. Objektivstandard bruker innstillinger du har lagret tidligere for kameraet, objektivet, brennvidden, blenderåpningen og fokuseringsavstanden som ble brukt til å lage bildet. Tidligere konvertering bruker innstillingene som ble brukt i forrige objektivkorrigering. Enhver gruppe med egendefinerte innstillinger du har lagret, vises nederst på menyen. (Se Lagre innstillinger og angi standardalternativer for kamera og objektiv.)

 4. Angi de du vil av følgende alternativer, for å rette opp bildet.

  Fjern fortegning

  Retter opp tønne- eller putefortegning for objektiv. Flytt skyvekontrollen for å rette ut vannrette og loddrette linjer som bøyes bort fra eller mot midten av bildet. Du kan også bruke Fjern fortegning-verktøyet til å utføre denne korrigeringen. Dra mot midten av bildet for å rette opp tønnefortegning, og mot kanten av bildet for å rette opp putefortegning. Du kan kompensere for blanke bildekanter ved å justere Kant-alternativet på fanen Automatisk korrigering.

  Innstillinger for oppretting av ytterkanter

  Du kan kompensere for ytterkanter ved å justere størrelsen på en fargekanal i forhold til en annen.
  Merk:

  Zoom inn på bildeforhåndsvisningen for å se nærmere på ytterkantene når du retter opp.

  Vignetteringsmengde

  Angir mengden lysning eller mørkning langs kantene i et bilde. Retter opp bilder som har mørknede hjørner på grunn av objektivfeil eller feil objektivskjerming.

  Merk:

  Du kan også bruke vignettering som en egen effekt.

  Vignetteringsmidtpunkt

  Angir bredden på området som påvirkes av skyvekontrollen Mengde. Angi et lavt tall for å påvirke mer av bildet. Angi et høyt tall for å begrense effekten til kantene i bildet.

  Loddrett perspektiv

  Retter opp bildeperspektiv som oppstår ved å holde kameraet på skrå opp eller ned. Gjør loddrette linjer i et bilde parallelle.

  Vannrett perspektiv

  Retter opp bildeperspektiv og gjør vannrette linjer parallelle.

  Vinkel

  Roterer bildet for å korrigere for skråstilling av kamera, eller for å gjøre justeringer etter oppretting av perspektiv. Du kan også bruke Rett opp bilde-verktøyet  til å utføre denne korrigeringen. Dra langs en linje i bildet som du vil gjøre loddrett eller vannrett.

  Merk:

  Du kan unngå uønsket skalering mens du justerer perspektiv- og vinkelinnstillinger. Dette gjør du ved å fjerne markeringen for Skaler bilde automatisk på fanen Automatisk korrigering.

  Skala

  Justerer bildeskalaen opp eller ned. Bildepunktdimensjonene i bildet endres ikke. Hovedfunksjonen er å fjerne tomme områder i bildet som er forårsaket av pute-, rotasjons- eller perspektivkorrigeringer. Hvis du skalerer opp, fører det til beskjæring av bildet og interpolering opp til opprinnelige bildepunktdimensjoner.

Justere forhåndsvisning og rutenett for Objektivkorrigering

Du bør justere forstørringen av forhåndsvisningen og rutenettlinjene for å lettere kunne avgjøre hvor mye korrigering som er nødvendig.

 • Hvis du vil endre forstørrelsesnivået for bildeforhåndsvisningen, bruker du zoomeverktøyet eller zoomekontrollene i nedre venstre side av forhåndsvisningsbildet.
 • Hvis du vil flytte bildet i forhåndsvisningsvinduet, velger du håndverktøyet og drar i bildeforhåndsvisningen.
 • Hvis du vil bruke rutenettet, velger du Vis rutenett nederst i dialogboksen. Bruk Størrelse-kontrollen til å justere rutenettavstanden og Farge-kontrollen til å endre fargen på rutenettet. Du kan flytte rutenettet slik at det er justert i forhold til bildet, ved hjelp av Flytt rutenett-verktøyet .

Lagre innstillinger og angi standardalternativer for kamera og objektiv

Du kan lagre innstillingene i dialogboksen Objektivkorrigering, slik at du kan bruke dem på nytt med andre bilder laget med samme kamera, objektiv og brennvidde. Photoshop lagrer både innstillingene for automatisk korrigering og de egendefinerte innstillingene for forvrengning, kromatiske avvik og vignettering. Innstillinger for perspektivkorrigering lagres ikke, fordi de som regel varierer fra bilde til bilde.

Du kan lagre og bruke innstiller på nytt på to måter:

 • Lagre og last inn innstillinger manuelt. Angi alternativer i dialogboksen, og velg deretter Lagre innstillinger på Innstillinger-menyen  . Hvis du vil bruke de lagrede innstillingene, velger du dem på Innstillinger-menyen. (Dersom du lagrer innstillingene et annet sted enn standardmappen, vises de ikke på menyen. Du må da bruke kommandoen Last inn innstillinger for å kunne bruke dem.)

 • Angi en objektivstandard. Hvis bildet har EXIF-metadata for kameraet, objektivet, brennvidden og blenderåpningen, kan du lagre de gjeldende innstillingene som en objektivstandard. Hvis du vil lagre innstillingene, klikker du knappen Angi objektivstandard. Når du retter opp et bilde som samsvarer med kameraet, objektivet, brennvidden og blenderåpningen, blir alternativet Objektivstandard tilgjengelig på Innstillinger-menyen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis bildet ikke har EXIF-metadata.

Redusere bildestøy og JPEG-artefakter

Bildestøy vises som tilfeldige, fremmede bildepunkter som ikke er en del av bildedetaljene. Støy kan forårsakes av fotografering med en høy ISO-innstilling på et digitalt kamera, undereksponering eller fotografering i et mørkt område med en langsom lukkerhastighet. Enkle og rimelige kameraer produserer vanligvis mer bildestøy enn avanserte kameraer. Skannede bilder kan ha bildestøy som skyldes skannesensoren. Ofte vises filmens grovhetsmønster i det skannede bildet.

Bildestøy kan vises på to måter: lystetthetsstøy (gråtoner), som gjør at et bilde ser kornete eller oppdelt ut, og fargestøy, som vanligvis er synlige som fargede artefakter i bildet.

Lystetthetsstøy kan være mer fremtredende i én av kanalene i bildet, vanligvis den blå kanalen. Du kan justere støyen separat for hver kanal i avansert modus. Før du åpner filteret, undersøker du hver kanal i bildet for å se om støy er utbredt i én kanal. Du kan bevare flere bildedetaljer ved å rette opp én kanal i stedet for å utføre en generell oppretting i alle kanalene.

 1. Velg Filter > Støy > Reduser støy.
 2. Zoom inn på forhåndsvisningsbildet for å se nærmere på bildestøy.
 3. Angi alternativer:

  Styrke

  Styrer hvor stor reduksjon av lysstyrkestøy som brukes på alle bildekanalene.

  Behold detaljer

  Beholder kanter og bildedetaljer, for eksempel hår eller teksturobjekter. En verdi på 100 beholder flest bildedetaljer, men reduserer lysstyrkestøyen minst. Balanser kontrollene for Styrke og Behold detaljer for å finjustere støyreduksjonen.

  Reduser fargestøy

  Fjerner tilfeldige fargebildepunkter. En høy verdi fjerner mer fargestøy.

  Gjør detaljer skarpere

  Gjør bildet skarpere. Når du fjerner støy, reduseres bildets skarphet. Bruk kontrollen for skarphet i dialogboksen, eller bruk et av de andre Photoshop-filtrene for skarphet senere for å gjenopprette skarpheten.

  Fjern JPEG-artefakt

  Fjerner blokkaktige bildeartefakter og glorier forårsaket av å lagre et bilde med en lav JPEG-kvalitetsinnstilling.

 4. Hvis lysstyrkestøy er mer fremtredende i én eller to fargekanaler, klikker du Avansert-knappen og velger fargekanalen på Kanal-menyen. Bruk kontrollene for Styrke og Behold detaljer til å redusere støy i kanalen.