Feltvalideringer

Du kan konfigurere avtaleskjemafelt for å tillate at bare et bestemt dataformat kan angis.

Et skjemafelt tillater som standard alle kombinasjoner av bokstaver, tall og spesialtegnene `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Bruk validering hvis du bare vil tillate angivelse av et bestemt dataformat i feltet. Hvis valideringen ikke oppfylles, vil skjemaet vise en rød bobleadvarsel og skjemaet kan ikke e-signeres før feltet er validert.

I et miljø for dra og slipp-redigering kan du angi valideringen for et felt ved å dobbeltklikke feltet og velge et alternativ fra Validering-listen.

Tilgjengelige valideringer:

validation1

Streng – Lar deg velge hvilke data (tegntyper) som kan angis, og du kan angi maksimumslengden for angivelsen.

Tegnsett: Alle – Det samme som ingen validering. All registrering godtas (bokstaver, tall og spesialtegn).

Bokstaver – Bare bokstaver kan angis. Tall og spesialtegn gir en feilmelding.

Sifre – Bare tall kan angis. Bokstaver og spesialtegn gir en feilmelding.

Bokstaver og sifre – Bare tall og bokstaver kan angis (nyttig for adressefelt). Spesialtegn viser en feilmelding.

Maksimumslengde – Angir maksimalt antall tegn som kan angis i feltet.

Eksempel:

validation2

Feltet tillater bare bokstaver og sifre, slik at angivelse av et spesialtegn advarer underskriver.

validations3

Tall – Bare tall kan angis. Bokstaver og spesialtegn gir en feilmelding:

Verdiområde – Verdiområdet er en valgfri innstilling. Hvis verdiområdet ikke er angitt, kan hvilken som helst numerisk verdi angis. Du kan angi verdiområdet hvis du vil begrense tallet som kan angis, slik at det er innenfor det valgte området.

Eksempel:

validation4

Når det angis et tall som er utenfor den angitte området, vises en advarsel.

validation26

Dato – Bare en dato kan angis i dette feltet, og da med bruk av tall og skråstrek. Datoen settes som standard til USA-formatet mm/dd/åå. Du kan også velge formatet for datoverdien som angis, ved å vise rullegardinlisten ved siden av datoformatet.

Merk:

Datovalideringen kontrollerer bare formateringen og området for tallene som angis.

mm begrenser området til 01-12
dd begrenser området til 01-31
åå begrenser området til 00-99
åååå begrenser området til 0000-9999

I teorien er det mulig å angi en datoverdi som ikke finnes, for eksempel 06/31/13

Siden juni bare har 30. dager, er det teknisk en ugyldig dato. Det vil imidlertid likevel godtas av datovalideringen (dd/mm/åå) fordi den kontrollerer verdiområder i stedet for kalenderdatoer.

Eksempel:

validation6

Siden datoen ikke er i riktig format, vil det vises en advarsel.

validation25

Klokkeslett – Tillater bare angivelse av en klokkeslettverdi ved hjelp av tall og kolon (:). Det er bare ett tilgjengelig klokkeslettformat, og det er ##:##


Når du fyller ut dette feltet, viser en tekstboble formatet å angi klokkeslettverdien i.

Merk:

Ingen teksttegn er tillatt, så AM/PM kan ikke angis i et felt med klokkeslettvalidering.

Eksempel:

validation7

Siden klokkeslettet ikke er i riktig format, vil det vises en advarsel.

validation24

validation5

Storbritannia – postnummer – Tillater bare angivelse av postnummer formatert for Storbritannia.
Når du fyller ut dette feltet, viser en tekstboble formatet å angi postnummerverdien for Storbritannia i.

USA – postnummer – Tillater bare angivelse av femsifret numerisk postnummer.
Når du fyller ut dette feltet, viser en tekstboble formatet å angi postnummerverdien for USA i.

USA – postnummer+4 – Tillater bare et femsifret numerisk postnummer og det firesifrede tilleggsnummeret.

Når du fyller ut dette feltet, viser en tekstboble formatet å angi postnummerverdien+4 for USA.

Merk:

Firesifret tilleggsnummer kreves når du bruker denne valideringen.

Eksempel:

validation8

Siden postnummeret ikke er i riktig format, vil det vises en advarsel.

validation23

Telefonnummer – Denne valideringen tillater bare angivelse av et telefonnummer.

Land – USA – For USA-innstillingen må det angis et tisifret nummer. Det kan også inneholde parenteser, bindestreker eller mellomrom for å dele opp nummeret.

Eksempler på formater som godtas:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Når du fyller ut dette feltet, viser en tekstboble med et eksempel på formatet å angi telefonnummerverdien for USA i.

Land – Storbritannia – For Storbritannia-innstillingen må det angis et ellevesifret nummer. Det første sifferet må være null. Det kan også inneholde parenteser eller mellomrom for å dele opp nummeret.

Eksempler på formater som godtas:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Når du fyller ut dette feltet, viser en tekstboble med et eksempel på formatet å angi telefonnummerverdien for Storbritannia i.

Eksempel:

validation9

Siden telefonnummeret ikke er i riktig format, vil det vises en advarsel.

validation22

Personnummer – Tillater bare et nisifret nummer. Bare to formater godtas:

123456789
123-45-6789

Når du fyller ut dette feltet, viser en tekstboble med et eksempel på formatet å angi personnummerverdien for USA i.

Eksempel:

validation10

Siden personnummeret ikke er i riktig format, vil det vises en advarsel.

validation21

E-postadresse – Tillater at det angis en hvilken som helst e-postadresse. Den kan være forskjellig fra e-postadressen som er tilknyttet transaksjonen.

Når du fyller ut dette feltet, viser en tekstboble med et eksempel på formatet å angi e-postadresseverdien i.

Merk:

Et tekstfelt med feltvalidering for e-postadresse er forskjellig fra e-postfelttypen. Validering av e-post tillater angivelse av alle e-postadresser, mens e-postfelttypen oppretter et skrivebeskyttet felt som tylles ut automatisk med e-postadressen til underskriveren.

Eksempel:

validation11

Siden e-postadressen ikke er i riktig format, vil det vises en advarsel.

validation20

Valuta – Tillater en numerisk valutaverdi med eller uten angivelse av symboler for lokal valuta ($,£) og desimaltegn. Du kan velge å angi et verdiområde.

Land – Hvis dataene angis i feltet i feil format, vises en tekstboble med et eksempel på formatet å angi valutaverdien i.

USA – Tillater valgfri bruk av $-symbolet

Storbritannia – Tillater valgfri bruk av £-symbolet

Verdiområde – Du kan velge å angi et område for valutaverdien som kan angis.

Hvis det angis feil verdi, vises en tekstboble med områdeverdien som godtas for feltet.

Eksempel:

validation12

Siden valutaen ikke er i riktig format, vil det vises en advarsel.

validation19

Prosent – Denne valideringen tillater vare tall og et valgfritt %-symbol. Du kan velge å angi et verdiområde.

Hvis det angis feil verdi, vises en tekstboble som viser formatet som godtas for en prosentverdi.

Verdiområde – Du kan velge å angi et område for prosentverdien.
Hvis det angis feil verdi, vises en tekstboble med områdeverdien som godtas og som er angitt for feltet.

Eksempel:

validation13

Siden bare tall er tillatt i denne typen valideringsfelt, vil det vises en advarsel for underskriveren.

validation18

Egendefinert – vanlig uttrykk – Tillater egendefinert validering og feilmelding.

Vanlig uttrykk – Brukes for å angi at kontrollen tillater eller ikke tillater informasjonen som angis av underskriver.

Feilmelding – Den egendefinerte feilmeldingen som vises i den røde bobleadvarselen når valideringen ikke oppfylles.

Merk:

Dette konseptet er avansert og har mange forskjellige bruksområder avhengig av situasjonen. Hvis du vil se en definisjon, kan du gå til denne siden.

Eksempel:

validation14

Bare gyldige kredittkortnumre fra store, kjente kredittselskaper er tillatt, så 1234-1234-1234-1234-1234 oppfyller ikke valideringen.

validation17

Egendefinert – Formel – Brukes for å opprette en beregning å kontrollere mot den forventede registreringen eller løsning for beregningen.

Formel – En egendefinert formel kan angis her, eller du kan bruke beregningsbyggeren.

Feilmelding – Den egendefinerte feilmeldingen som vises i den røde bobleadvarselen når valideringen ikke oppfylles.

Eksempel:

validation15

Formelen fører til en validering som ikke tillater 0 som en verdi i feltet.

validation16