Tekstkodeveiledning for Adobe Acrobat Sign

Oversikt

Adobe Acrobat Sign-tekstkoder er spesielt formatert tekst som kan plasseres hvor som helst i innholdet i dokumentet, som angir plassering, størrelse, type tekstfelt, som signatur- og initialfelt, avmerkingsbokser, valgknapper, skjemafelt og avanserte behandlingsregler for valgfrie felt. Tekstkoder kan også brukes ved oppretting av PDF-filer med skjemafelt. Se referansehåndboken for å opprette skjemaer i Acrobat.

Tekstkodeopplæring
Klikk for å se opplæringen

Tekstkoder konverteres til Acrobat Sign-skjemafelt når dokumentet sendes til signering eller lastes opp. Acrobat Sign-tekstkoder kan plasserer i alle dokumenttyper, for eksempel PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel og tekstfiler (.txt, .rtf).

Eksempel:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Et signaturfelt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Et felt for firmaet for mottakeren identifisert som signer2.

{{address_es_:signer1}}

Et felt for mottakeren identifisert som signer1, der adressen kan angis.    

{{*city_es_:signer1}}

Et obligatorisk felt for mottakeren identifisert som signer1, der poststed kan angis.

{{!price}}

Et skrivebeskyttet felt. Mottakere kan ikke endre verdien i dette feltet.

Acrobat Sign-tekstkoder gir en kraftig mekanisme for konfigurasjon av dokumentmaler som tillater plassering av signatur- og initialfelt, innsamling av data fra flere parter i en avtale, definisjon av valideringsregler for de innsamlede dataene og tilføying av kvalifiserende betingelser. Når et dokument er riktig konfigurert med tekstkoder, kan det brukes som en mal ved sending av dokumenter til signering, noe som sikrer at dataene som samles inn for avtalen er konsekvente og gyldige i hele organisasjonen.

Merk:

Der det er aktuelt, er funksjoner som er spesifikke for Business- og/eller Enterprise-tjenestenivåer, merket med dette.

Hurtigveiledning for tekstkoder

Eksempler på tekstkoder

Alle eksemplene nedenfor antar at kodene brukes i dokumentinnhold. Når du bruker koder som PDF-skjemafeltnavn, utelater du parentesene “{{” og “}}” som omgir teksten.

Signatur- og initialfelt

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Et signaturfelt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Et initialfelt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

En signaturblokk tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Et valgfritt signaturfelt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Et valgfritt initialfelt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Et stempelfelt kan brukes som signaturalternativ. Det kreves ikke stempler hvis det ikke er signaturfelt for underskriveren.


Mottakerrollefelt

Signatar- og avsenderfelt brukes for å angi mottakerrollene for en avtale.


Underskriverfelt

Rollen “signer” angir den første mottakeren (underskriver eller godkjenner) som ikke er “sender”. Rollen “signer1” angir den første mottakeren i alle tilfeller. Mottakeren som er angitt som “signer1” kan være avsenderen hvis avsenderen signerer eller godkjenner avtalen først.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Et felt for mottakeren identifisert som signer1, der firmanavnet kan angis.

{{N_es_:signer2:fullname}}

Et skrivebeskyttet felt for mottakeren identifisert som signer2, der det fulle navnet kan angis.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Et skrivebeskyttet felt som inneholder datoen for signaturen.

Formatering er tillatt ved å legge til :format-direktivet. f.eks. Dte_es_signner1:date:format(dato,dd-mm-åå)

{{Em_es_:signer1:email}}

Et skrivebeskyttet felt som inneholder underskriverens e-postadresse.

Merk:

 I stedet for å bruke rollene “sender” og “signer”, er en annen tilnærming å bruke bare roller som “signer1”, “signer2”, “signer3” og så videre. Pass på at disse deltakerne legges til i riktig rekkefølge ved sending av dokumentet.


Avsenderfelt

Rollen “sender” kan bare brukes når alternativet “Jeg må signere først/sist” angis under sendeprosessen. Rollen “sender” angir alltid et felt tilordnet til “sender” uavhengig av om vedkommende signerer først eller sist.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Et obligatorisk felt for avsenderen for angivelse av vedkommendes stilling.


Alle-felt

Hyperkobling-feltet har en spesiell (valgfri) mottakerrolle: Alle.

Når rollen er på plass, krever den at alle mottakere samhandler med feltet før de kan fullføre sin handling i avtalen.

Et klikk på hyperkoblingen er alt som kreves.


Forhåndsutfylle felt

{{price_es_:prefill}}

Et felt avsenderen fyller ut før dokumentet sendes.


Tekstfelt

{{address_es_:signer1}}

Et valgfritt felt for mottakeren identifisert som signer1, der adressen kan angis.

{{*city_es_:signer1}}

Et obligatorisk felt for mottakeren identifisert som signer1, der poststed kan angis.


Skrivebeskyttede felt

{{!price}}

Et skrivebeskyttet felt. Underskrivere kan ikke endre verdien i dette.


Avmerkingsbokser

{{[]}}

En avmerkingsboks.

{{[x]}}

En avmerkingsboks, merket av som standard.


Valgknapper

{{(Red)Color}}

En valgknapp som har verdien Rød når valgt.


Bilder

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}

Et felt for innebygd bilde med en høyde på fire linjer.


Feltvalidering

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Et obligatorisk felt for telefonnummer som gir telefonnummerformat for USA.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Et valgfritt nummerfelt som tillater verdier mellom 0 og 60.


Betingelsesregler

{{field_es_:showif(price>60)}}

Et felt som vises hvis "pris" har en verdi som er større enn 60.


Beregnede felt

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Et felt der verdien automatisk beregnes som summen av feltene “SubTotal” og “Tax”.


Konvertering av tekstkoder til skjemafelt

Feltlengde og formatering

Når tekstkoder brukes i et redigerbart dokument, vil Acrobat Sign vise et overleggsrektangel som dekker hele lengden til tekstkoden (fra startklammeparentes ("{{") til sluttklammeparentes ("}}")), og konvertere tekstkoden til det tilsvarende Acrobat Sign-skjemafeltet.

Lengden på skjemafeltet kan økes ved å legge til blanktegn i begynnelsen av tekstkoden umiddelbart etter "{{", eller på slutten av tekstkoden like før "}}". Størrelsen på skjemafeltet kan reduseres ved å redusere skriftstørrelsen til tekstkoden for å få riktig lengde.

Formateringen for skjemafeltet (skriftstørrelse, -type, -farge og så videre) avgjøres av formatet til første “{”. For å sikre riktig behandling av tekstkoder av Acrobat Sign må kodedefinisjoner angis i en vanlig skrift i dokumentet (Helvetica, Times, Arial, Verdana eller Courier). Hvis du vil fremtvinge en bestemt feltstørrelse og/eller skrifttype ved å bruke direktiver, kan du se delen Styre feltstørrelse med direktiver.

Tekstkodedefinisjoner skiller mellom store og små bokstaver og må angis med små bokstaver. 

Figuren nedenfor viser tekstkoder i et Microsoft Word-dokument.

Hele bredden til tekstkoden, fra klammeparentesen i begynnelsen til sluttklammeparentesen, få plass på én enkelt linje. Hvis en tekstkode strekker seg over flere linjer, enten i kildedokumentet eller i den behandlede PDF-filen, vil ikke skjemafeltet gjenkjennes på riktig måte av Acrobat Sign og kan føre til at den underliggende teksten blir synlig for underskriveren ved signering av dokumentet.

Når det brukes i PDF-skjemaer, må klammeparentesene ikke inkluderes i navnet til PDF-skjemafeltene, størrelsen på feltet avgjøres av størrelsen på PDF-skjemafeltet og formateringen av dataene som angis i feltet og formateringen til dataene som angis i feltet avgjøres av egenskapene til PDF-skjemafeltet.

Ett enkelt dokument kan ikke inneholde både PDF-skjemafelt og felt som er definert med tekstkoder.

 

Samhandling med skjemafelt under signering

Tekstkodene ovenfor konverteres til følgende utfyllbare felt under signeringsopplevelsen:


Skjemafelt i det signerte dokumentet

Når dataene er slått sammen i det signerte dokumentet, vises følgende i den signerte PDF-filen:


Lange tekstkoder

Når det brukes i redigerbare dokumenter, kan tekstkoder som inneholder mange direktiver bli svært lange, noe som gjør det vanskelig å angi små felt i dokumentet. Acrobat Sign inneholder en enkel mekanisme som lar deg angi kortere koder i dokumentet.

Hvis du for eksempel vil tilordne et obligatorisk felt for telefonnummer til avsenderen, kan du i stedet for å angi den fullstendige

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}-koden bruker en kortere kode, {{$mob}}, på riktig plassering i dokumentet sammen med blanktegn for å justere størrelsen på feltet. Den fullstendige definisjonen av tekstkoden

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} kan plasseres et annet sted i dokumentet. Hvis du vil finne ut mer om forkorting av tekstkoder, kan du se Forkorting av tekstkoder.

Dypdykk i tekstkoder

Syntaks for tekstkode

En Acrobat Sign-tekstkode defineres som:

Der komponentene defineres slik:

 • Required – Et valgfritt flagg som angir om det bestemte feltet er obligatorisk og må fylles ut av underskriveren under signeringen. Hvis flagget ikke er angitt, er ikke feltet obligatorisk og underskriveren kan (men må ikke) fylle ut en verdi under signeringen.
 • ReadOnly – Et valgfritt flagg som angir at det bestemte feltet er skrivebeskyttet. Merking av et felt som skrivebeskyttet sikrer at dataene i feltet ikke kan endres av andre under signeringen. Data kan slås sammen i skrivebeskyttede felt med Acrobat Sign-API-er eller Sendes samlet via CSV før dokumentet sendes til signering.
 • Feltnavn – Et unikt navn for å angi dette spesifikke feltet i dokumentet. Feltnavnet brukes til å angi verdiene som angir under signering, når dataene eksporteres fra tjenesten.
Merk:
 • Hvis er dokument har flere enn én tekstkode med samme navn men ulike direktiver, eller disse direktivene er i en forskjellig rekkefølge i tekstkodene med samme navn, vil Acrobat Sign automatisk legge til "efelt" + unikt nummer + "_" i begynnelsen av navnet. Hvis for eksempel to felt kalt "Adresse" vises i dokumentet, endrer Acrobat Sign navnet til ett av feltene til "efelt2_Adresse".
 •  Hvis det er to tekstkoder med samme feltnavn og samme direktiver og direktivrekkefølge i et dokument, håndteres disse feltene som kopierte felt. Data som er angitt i ett felt kopieres automatisk til den andre feltplasseringen i dokumentet.
 • ES-identifikator – en spesifikk tekststreng, "_es_", som inkluderes etter feltnavnet i tekstkoden for å aktivere spesifikke Acrobat Sign-funksjoner. Hvis Acrobat Sign-identifikatoren ikke er inkludert etter feltnavnet, legges det til et tomt skjemafelt i dokumentet uten direktiver.
 • Direktiv – En liste over én eller flere definisjoner som begynner med et kolon (":"), som angir rolle, felttype og ekstra feltbehandlingsregler som definerer inndatatype som er tillatt i feltet. Direktiver kan defineres i vilkårlig rekkefølge.
  • Rolle – Deltakeren dette feltet er tilknyttet (for eksempel sender, signer).
  • Felttype – Acrobat Sign-skjemafelttypen (for eksempel signatur-, initial-, avmerkingsboks- eller tekstfelt).
  • Regler – avanserte behandlingsregler, som datavalidering, logikk for å vise/skjule felt basert på betingelser og så videre.


Kontrollere feltsamhandlinger under signering

Skjemafelt i et dokument kan tilordnes til en spesifikk underskriver under arbeidsflyten for signering. Acrobat Sign sikrer at en underskriver bare kan samhandle med feltene som er tilordnet vedkommende under signering. Skjemafelt kan tilordnes til en bestemt underskriver ved å legge til et spesifikt direktiv i tekstkoden.


Tilordne skjemafelt til spesifikke underskrivere

Acrobat Sign støtter følgende direktiver for tilordning av skjemafelt til spesifikke signatarer.

{{Field2_es_:signer1}}

Et felt i avtalen som er tilordnet den første som ikke er avsender av avtalen.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Hvis en avtale krever flere enn én underskriver og hver underskriver må angi data under signeringen, kan felt i avtalen tilordnes til spesifikke underskrivere ved hjelp av signer<x>-direktivet der <x> er rekkefølgen underskriverne skal signere avtalen. Felt som er merket med signer1-direktivet tilordnes den første underskriveren, felt som er merket med signer2-direktivet tilordnes den andre underskriveren og så videre. Acrobat Sign sikrer at en underskriver bare kan samhandle med feltene som er tilordnet vedkommende.

Hvis avsender av avtalen signerer først under signeringen, vil alle felt merket som "signer1", i tillegg til feltet merket som "sender", presenteres for avsenderen.


Avsender forhåndsutfyller data

I noen tilfelle trenger ikke avsender å signere avtalen, men må angi data før avtalen kan sendes til signering. Dette utføres ved å legge til et "prefill"-direktiv i de relevante skjemafeltene i avtalen. Acrobat Sign lar avsender fylle ut disse feltene før avtalen sendes til signering.

{{Field5_es_:prefill}}

Et felt i avtalen som må fylles ut av avsender før avtalen sendes til signering.

Merk:

Forhåndsutfylling er aktivert som standard for dokumenter som lastes opp til Acrobat Sign-dokumentbiblioteket. Forhåndsutfylling kan også aktiveres ved å velge av alternativet "Forhåndsvis og legg til signaturfelt" ved sending av dokumenter. Hvis du vil aktivere “prefill” for alle avtaler som sendes fra Send-siden, uavhengig av om alternativet for forhåndsvisning er aktivert, kan du kontakte kundestøtte for Adobe.


Ikke tilordnede felt

Felt som ikke inneholder en rolle (eller har en stavefeil i rolledirektivet), er åpne for utfylling av alle i mottakerlisten. Når feltet er fylt ut, låses det for å hindre at etterfølgende underskrivere endrer verdien. 

{{Address}}

Et felt i en avtale som kan fylles ut av alle underskrivere.

{{zip_es_:zip4}}

Et felt i en avtale der alle underskrivere kan angi et postnummer med validering.

Merk:

Hvis et ikke tildelt felt flagges som “Obligatorisk”, må den første mottakeren fylle inn den verdien.

Det finnes en kontroll i Kontoinnstillinger > Send-innstillinger som modifiserer kombinasjonen av ikke tildelte og obligatoriske felt slik at feltet kan flagges som obligatorisk bare for den siste mottakeren.


Grunnleggende felttyper i Acrobat Sign

En rekke felttyper kan opprettes i et dokument ved hjelp av spesifikke direktiver i tekstkoder. Acrobat Sign tolker kodene og konverterer dem til riktige skjemafelt under signering. Alle felttypene som kan legges til i et dokument i Acrobat Sign-webapplikasjonen kan også angis med tekstkoder.


Signatur- og initialfelt

Du kan plassere Acrobat Sign-signatur- eller initialfelt på spesifikke plasseringer i dokumentet ved å legge til et direktiv for angivelse av type signaturfelt. Signatur- og initialfelt er obligatoriske som standard.

Noen dokumenter krever imidlertid at underskriveren valgfritt angir initialer eller signerer på bestemte tilleggsplasseringer i dokumentet. Valgfrie signatur- og initialfelt kan også defineres i et dokument ved hjelp av tekstkoder.

Merk:

Acrobat Sign krever at et dokument inneholder minst én signatur i dokumentet for hver dokumentsignatar. Dokumentgodkjennere trenger ikke å ha et signaturfelt i dokumentet under signering.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Et obligatorisk felt tilordnet til avsender.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Et obligatorisk initialfelt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Et valgfritt signaturfelt tilordnet til mottakeren identifisert som signer2.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Et valgfritt initialfelt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Et stempelfelt kan brukes som signaturalternativ. Det kreves ikke stempler hvis det ikke er signaturfelt for underskriveren.


Spesielle felt i ACROBAT Sign

Acrobat Sign inneholder spesielle felt som kan plasseres i dokumentet for å samle inn informasjon fra underskriveren, for eksempel underskriverens stilling eller firmanavn. Hvis informasjonen for disse feltene allerede er tilgjengelig, vil Acrobat Sign automatisk fylle ut feltene når de vises til signataren under signering.

{{Ttl1_es_:title}}

Et felt for å angi underskriverens stilling.

{{Cmpy1_es_:company}}

Et felt for å angi underskriverens firma.


Spesielle skrivebeskyttede felt

Acrobat Sign støtter også i tillegg innsamling av dato for signering, e-postadresse og navnet på signataren i avtalen. Disse feltene fylles ut automatisk av Acrobat Sign og kan ikke endres av underskriveren ved signering av avtale.

{{Dte1_es_:date}}

Et skrivebeskyttet felt som inneholder datoen for signaturen.

Formatering er tillatt ved å legge til :format-direktivet. f.eks. Dte_es_signner1:date:format(dato,dd-mm-åå)

{{Em1_es_:email}}

Et felt for automatisk registrering av underskriverens e-postadresse. Når det brukes i Acrobat Sign-webskjemaer, kan e-postadressefelt redigeres av underskriveren når vedkommende signerer webskjemaet. Avhengig av kontokonfigurasjonen vil Acrobat Sign bekrefte e-postadressen angitt av underskriveren, før fullføring av signeringsprosessen for webskjemaet.

{{fn1_es_:signer:firstname}}

Et felt som automatisk viser den første strengen som er lest i signaturfeltet. Skal representere fornavnet i signaturen.

{{ln1_es_:signer:lastname}}

Et felt som automatisk viser feltinnholdet etter den første strengen i signaturfeltet. Skal representere etternavnet i signaturen.

{{Name1_es_:fullname}}

Et felt for å angi underskriverens fulle navn i én streng.


Signaturblokk

Hvis det ikke er plassert signaturfelt i dokumentet for en spesifikk signatar, vil Acrobat Sign automatisk plassere en signaturblokk nederst i dokumentet for denne signataren. En signaturblokk inkluderer som standard felt for signatur og e-postadresse. Hvis konto- eller gruppeadministrator har aktivert innstillingen Krev at underskrivere angir firmanavn når de e-signerer eller Krev at underskrivere angir firmanavn når de e-signerer eller begge, (i Signaturinnstillinger), inkluderes stillings- og/eller firmafelt i signaturblokken. Grafikken nedenfor viser en signaturblokk som inneholder alle fire feltene.

Signaturblokk

Du kan plassere hele Acrobat Sign-signaturblokken i dokumentet ved hjelp av "signaturblokk"-direktivet.

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Plasserer en signaturblokk i dokumentet på den angitte plasseringen.


Tekstfelt

Alle felt som er definert i et dokument som ikke inneholder ekstra direktiver for felttypedefinisjon, håndteres som utfyllbare tekstfelt i et dokument.

{{propertyName_es_:signer}}

Definerer er redigerbart tekstfelt kalt "propertyName" i et dokument.


Definere obligatoriske/valgfrie felt

For de fleste felt kan du angi om de er obligatoriske eller valgfrie. Acrobat Sign sikrer at en underskriver ikke kan signere en avtale før alle obligatoriske felt er fylt ut.

Alle felt er som standard valgfrie med følgende unntak:

 • Signatur- og initialfelt er obligatoriske som standard, med mindre du definerer disse feltene ved hjelp av tekstkoden “optsignature” eller “optinitials”. Se Signatur- og initialfelt for mer informasjon om disse tekstkodene.
 • Stillings- og firmafeltet er obligatoriske hvis kontoinnstillingen krever at de er en del av signaturblokken. Se Signaturblokk for informasjon om de spesifikke kontoinnstillingene.

et obligatorisk felt er merket med en stjerne (*) foran navnet, eller ved å legge til required-direktivet i tekstkoden.

Eksempel:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Definerer et obligatorisk tekstfelt kalt "phone" som skal fylles ut av underskriveren eller under forhåndsutfyllingsprosessen.

{{address_es_:signer1}}

Definerer et valgfritt delt kalt "adresse" som skal fylles ut av mottaker identifisert som signer1.

Obligatoriske felt angis av den røde stjernen til venstre for feltet.


Redigerbare/skrivebeskyttede felt

Alle felt som ikke er skrivebeskyttede er redigerbare som standard. Unntak omfatter noen spesielle underskriverfelt (e-postadresse, underskrivernavn og signaturdato) som er skrivebeskyttet som standard. Se Spesielle skrivebeskyttede felt for mer informasjon.

Skrivebeskyttede felt er nyttige ved automatisk sammenslåing av data i et dokument ved hjelp av Acrobat Sign-API-er eller Send samlet-funksjonen for sammenslåing av data. Skrivebeskyttede felt sikrer at underskriveren ikke kan endre de sammenslåtte dataene ved signering.

Hvis du legger til et utropstegn (!) foran feltnavnet eller bruker readonly-direktivet, markeres det som et skrivebeskyttet felt.

Eksempel:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Definerer et skrivebeskyttet tekstfelt som skal fylles ut ved sammenslåing av data før dokumentet sendes til signering.

Avansert dokumentbehandling med tekstkoder

Flere felttyper


Avmerkingsbokser

Du kan opprette en avmerkingsboks ved hjelp av tekstkoder ved å plassere avmerkingsbokskoden i dokumentet eller ved bruke checkbox-direktivet.

{{[]}}

Plasserer en avmerkingsboks uten navn i et dokument.

{{CB_es_:checkbox}}

Plasserer en navngitt avmerkingsboks i et dokument.

{{[x]}}

Plasserer som standard en avmerkingsboks uten navn, som er avmerket, i et dokument.

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Plasserer en navngitt avmerkingsboks som er merket som standard, i et dokument.

{{[]Comm_es_:signer1}}

Plasseringer en avmerkingsboks kalt "Comm" tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Plasserer en avmerkingsboks kalt "Comm" som er tilordnet til mottakeren som er identifisert som signer1, ved bruk av direktivet.

{{[]*}}

En obligatorisk avmerkingsboks uten navn som må fylles ut av mottaker identifisert som signer1. Se Definere obligatoriske/valgfrie felt for mer informasjon om definisjon av obligatoriske felt.

{{CB2_es_:required:checkbox}}

En navngitt og obligatorisk avmerkingsboks som må fylles ut av mottakeren som er identifisert som signer1.

{{[]!}}

En skrivebeskyttet avmerkingsboks uten navn. Se Definere obligatoriske/valgfrie felt for mer informasjon om definisjon av obligatoriske felt.

{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

En navngitt skrivebeskyttet avmerkingsboks. 

{{CB4_es_:checkbox:label("Jeg godtar.")}}

Definerer en avmerkingsboks med en etikett for en brukervennlig beskrivelse av avmerkingsboksen. Etiketten vises til underskriveren under signeringsprosessen, og i dette tilfellet vises “Jeg godtar.”.


Valgknapper

Tekstkoder kan brukes til å definere og plassere valgknapper i et dokument. Valgknapper må ha minst to alternativer (valg) i en gruppe valgknapper, en gruppe som identifiseres av det sammen navnefeltet i dokumentet. Hvert alternativ (valg) for valgknappen må ha en forskjellig verdi. Valgknapper kan defineres ved å bruke følgende syntaks:

{{(option_value)fieldname_es_}}

Plasserer en valgknapp i et dokument.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Definerer tre valgknapper som tilhører samme gruppe kalt "Color", tilordnet til mottakeren identifisert som signer1. Alternativene har verdiene Rød, Blå og Grønn.

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

En alternativ metode for å definere Color-gruppen for valgknapper ved hjelp av radio-direktivet.

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Red”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Blue”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Green”)}}

Definerer en gruppe for valgknapper og gir hver valgknapp en brukervennlig etikett. Denne etiketten vises til underskriveren under signering.

 

Angi stil for valgknapp

Acrobat Sign støtter oppretting av radioknapper i ulike stiler. Den angitte stilen for valgknapper vises i PDF-filen. Under signering vil valgknapper imidlertid alltid vises som sirkler.

Stiler for valgknapp


Bildefelt (innebygd)

Bildefelt brukes til å lagre en bildefil, som et fotografi eller et skannet dokument (for eksempel førerkort). Disse bildene kan trekkes ut fra det signerte dokumentet. Direktivet :inlineimage krever at det legges til en tilleggsparameter som definerer høyden på feltet. Felthøyden forutses på skriftstørrelsen for koden, og felthøyden måles i linjer for denne skriftverdien.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}

Definerer et bildefelt med en høyde på 20 linjer


Tekstfelt med flere linjer

Tekstkoder kan brukes til å definere tekstfelt som kan strekke seg over flere linjer. Disse feltene kan brukes i dokumenter for å samle inn flere linjer med data under signering.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Definerer et felt, tilordnet til mottakeren identifisert som signer1, kalt “largeField”, som lar underskriveren angi flere linjer med data i feltet under signering.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Definerer et felt, tildelt mottakeren som identifiseres med signer1, kalt “largeField2”. Det feltet har en felthøyde på fire linjer. Hvis parameteren for antall linjer mangler, er standarden for felthøyde to linjer med data.

Tekstkoder kan brukes til å definere og plassere rullegardinlister i et dokument. Rullegardinlister kan inneholde flere alternativer. Brukeren kan velge disse alternativene under signering av dokumenter. En definisjon for rullegardinliste har to komponenter: et unikt sett med alternativer mottakeren kan velge blant, og et valgfritt sett med verdier som returneres ved eksport av dataene fra avtalen.

Alternativer for rullegardinmenyer må være unike selv om alternativer for rullegardinmeny ikke trenger å være unike (det vil si at alternativer for rullegardinmeny kan ha samme verdi eksportert fra dem). Verdier for rullegardinmeny er valgfritt. Hvis det ikke er definert verdier for rullegardinmenyen, returneres alternativene for rullegardinmenyen når dataene eksporteres fra avtalen.

Når verdier for rullegardinmeny defineres, må antall verdier samsvare med antall alternativer. Hvis antall alternativer og verdier som er angitt, ikke samsvarer, fører dette til en feil og feltet behandles ikke som en rullegardinliste.

Ved definisjon av standardvalg for en rullegardinliste eller definisjon av betingelser for andre felt basert på mottakerens valg av ett av alternativene fra rullegardinlisten, må de eksporterte (ikke alternativene) brukes. Hvis det ikke er definert eksportverdier, brukes alternativene for rullegardinmenyen.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green, Blue”)}}

Plasserer en obligatorisk rullegardinliste i et dokument. Under signering gjør listen det mulig for mottakeren identifisert som signer1, å velge blant ett av de tre tilgjengelige valgene. Denne rullegardinlisten angir ingen eksportverdier, og derfor eksporteres det valgte alternativet fra behandlingssiden, via API eller fra rapportsiden.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Plasserer en rullegardinliste i et dokument. Under signering gjør listen det mulig for mottakeren identifisert som signer1, å velge blant ett av de tre tilgjengelige alternativene. I dette tilfellet angir rullegardinlisten også mulige eksportverdier (R,G,B). Avhengig av alternativet som velges av mottaker under signering blir den tilsvarende verdien eksportert fra behandlingssiden, via API eller fra rapportsiden. Hvis mottakeren for eksempel velger “Rød”, er den eksporterte verdien “R”.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

I dette eksemplet er alternativene i rullegardinlisten de samme som i det forrige eksemplet, men én av verdiene er tom. Hvis mottaker identifisert som signer1 velger “Grønn” fra rullegardinlisten under signering, blir ingen verdi eksportert for dette feltet.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

I dette eksemplet presenterer rullegardinlisten tre alternativer for mottaker identifisert som signer1 under signering, med det andre alternativet tomt. Hvis mottakeren velger det tomme alternativet, er den eksporterte verdien “G”.

Flere direktiver kan legges til i definisjonen for felt for rullegardinlisten etter behov, for eksempel ved å gjøre en rullegardinliste obligatorisk, bruke betingelseslogikk for rullegardinlister eller angi av alternativet som velges av mottaker skal maskeres i PDF-filen.


Støttedokumenter (filvedlegg)

Acrobat Sign kan brukes til å samle inn støttedokumenter fra signatarer under signering. Under signeringsopplevelsen konverterer Acrobat Sign tekstkoden til et felt som underskriveren kan velge for å laste opp en fil. De opplastede dokumentene inkluderes som en del av det signerte dokumentet, konverteres til PDF og legges ved på slutten av den signerte avtalen etter signeringsprosessen. Skjemafelt for å samle inn filer fra underskriveren defineres ved å bruke "attachment"-direktivet.

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Definerer et obligatorisk felt kalt "DriversLicense" tilordnet til mottakeren identifisert som signer1. Mottakeren må bruke dette feltet til å laste opp en fil under signering.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

Definerer et valgfritt felt kalt "Bilde" tilordnet til mottakeren identifisert som signer1. Mottakeren kan bruke dette feltet til å laste opp et bilde under signering. label-direktivet kan brukes til å angi en brukervennlig beskrivelse for feltet. Denne etiketten vises til underskriveren under signering.

Definere et felt for filvedlegg:

Eksplisitt tekstkode for vedlegg

Felt for filvedlegg som presenteres under signering:

Eksempel på vedleggsfelt

Acrobat Sign kan brukes til å angi hyperkoblinger i dokumenter. Hyperkoblinger kan klikkes under signering og kan omdirigere mottakeren til en plassering i dokumentet eller en ekstern nettadresse. Etiketter kan også angis for hyperkoblinger, slik at dokumentet viser tekstetiketten i stedet for nettadressen.

Vanligvis brukes hyperkoblingsfelt for å tillate mottakere å klikke seg til en annen side av en eller annen grunn. Når det brukes som en valgfri kobling, er det ikke nødvendig å definere en mottakerrolle, og feltet kan være en aktiv kobling som alle mottakere kan klikke på.

Hyperkoblingsfelt kan også defineres som obligatoriske. Når konfigurert som et obligatorisk felt, er mottakerrollen nødvendig for å definere hvilken mottaker som må klikke på koblingen. 

 • Den angitte mottakeren kan ikke fullføre handlingen før koblingen klikkes på.
 • Koblingen forblir aktiv (men ikke obligatorisk) for alle andre mottakere.

I tillegg har hyperkoblingsfeltet en unik mottakerrolle: Alle. Rollen Alle, brukt i kombinasjon med obligatorisk-flagget, sørger for at alle mottakere må klikke på hyperkoblingsfeltet for å fullføre handlingen.  

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Definerer en hyperkobling som kobler til en ekstern nettadresse. Inneholder etiketten “Adobe” som vises til mottakeren under signering.

{{doclink_es_:link:page(10):label(Vis denne delen)}}

Definerer en hyperkobling som kobler til side 10 i gjeldende dokument. Inneholder etiketten “Vis denne delen” som vises til mottakeren under signering.

{{*companyToU_es_:everyone:link(https://www.adobe.com/no/legal/terms.html):label(Vilkår for bruk)}}

Definerer en obligatorisk hyperkobling som alle mottakere må klikke på. Inneholder etiketten “Vilkår for bruk” som vises til mottakeren under signering.


Deltakerstempler og transaksjons-ID-er (bare tjenestenivåene Business og Enterprise)

Deltakerstempler og transaksjons-ID-er kan legges til i signerte PDF-filer for underskrivere. Stempelet for den spesifikke underskriveren vises etter at personen har signert eller godkjent dokumentet. Deltakerstempelet inneholder underskriverens navn, tidspunkt for signerings-/godkjenningshendelse og e-postadresse. Transaksjons-ID-ene og stemplene vises i den endelige signerte PDF-filen.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Definerer et deltakerstempel for mottakeren identifisert som signer1. Dette stempelet vises i den endelige signerte PDF-filen.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Definerer et deltakerstempel for mottakeren identifisert som signer2. Dette stempelet vises i den endelige signerte PDF-filen.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Definerer et transaksjons-ID-stempel som vises i den endelige signerte PDF-filen.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Definerer et stempel som vises på den samme plasseringen på alle sider i den endelige signerte PDF-filen.


Digitale signaturer (bare Enterprise-tjenestenivåer)

Det kan legges til digitale signaturer i dokumenter. Det kan bare være én digital signatur per underskriver i hvert dokument. Hvis du legger til flere enn én digital signatur per underskriver (for eksempel {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} og {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}), beholdes bare den første, og de andre fjernes automatisk når dokumentet sendes til signering, med mindre de fjernes manuelt i forhåndsvisnings- og redigeringsmiljøet for det sendes.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Definerer en digital signatur for mottakeren identifisert som signer1.


Stempelsignaturer

Stempler er en felttype med to formål som kan erstatte et signaturfelt for organisasjoner som foretrekker å signere med et firmamerke, eller som støtte for en tradisjonell signatur, som et Hanko-stempel. Bare ett stempelfelt kan defineres per mottaker, på samme måte som felt for digital signatur. Stempelfelt er valgfrie som standard, hvis ikke flagget som obligatorisk, eller hvis ingen andre signaturfelt er plassert for underskriveren.

Stempelfelt krever at det inkluderes en tilleggsparameter i :stampimage-direktivet, som angir felthøyden. Felthøyden måles i antall linjer basert på skriftstørrelsen for tekstkoden.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Definerer et stempelfelt med en høyde på 28 linjer for mottakeren identifisert som signer1.


Angi standardverdi

Acrobat Sign støtter angivelse av standardverdi for et felt ved hjelp av tekstkoder. Den angitte verdien vises til deltakerne under signering.

Tekstkodedirektiv

Eksempel

:default

:default("Standardverdi angitt mellom doble anførselstegn")

:default('Standardverdi angitt mellom enkle anførselstegn')

Hvis standardverdien inneholder ett enkelt anførselstegn eller en apostrof, må standardverdien angis mellom doble anførselstegn. Eksempel: {{location_es_:signer1:default("Signer's Business")}}. Hvis doble anførselstegn kreves i standardverdien, må standardverdien angis mellom enkle anførselstegn.


Angi skjermtips

Tekstkoder gjør det også mulig å angi Skjermtips for skjemafelt i Acrobat Sign. Verktøytips kan inneholde opptil 4096 tegn og vises for mottakeren under signering.

Tekstkodedirektiv

Eksempel

:tooltip

:tooltip("Legg ved en kopi av førerkortet ditt")

:tooltip('Velg farge')


Styre feltstørrelse med direktiver

:dimension-direktivet kan brukes til å styre høyden og bredden på et felt og overstyre inndataene fra de innledende krøllparentesene. 

Dette er nyttig hvis dokumentene blir genererert gjennom et system som ikke tillater endring av skriftstørrelsen.

Formen på dette direktivet er :dimension(width=XXnn, height=YYmm)

der XX og YY er de numeriske målingsverdiene og økningstypen defineres av verdiene nn og mm.

 • Numeriske verdier er desimale verdier som kan ta opptil fem signifikante tall etter desimaltegnet.
 • Tilgjengelige verdier for økningstype er:
  • pt – punkt (hvert punkt er 1/72 tomme) – Punkt er standardverdien hvis det ikke angis noen annen økningstype.
  • in – tommer
  • cm – centimeter
  • mm – millimeter

{{BigSig_es_:signer1:signature:dimension(width=35mm, height=12mm)}}

Et signaturfelt der størrelsen er satt til 35 millimeter bredt og 12 millimeter høyt.

Merk:

Hvis økningstypen er feil, eller hvis :dimension-direktivet på annen måte er feil, ignorerer koden direktivet og går tilbake til feltstørrelse basert på krøllparentesene.


Angi utseende på skrift

Tekstkoder kan brukes til å endre utseende på skrift for et felt, slik at dette overstyrer utseendet på skrift som brukes i tekstkoder kan brukes til å endre utseende på skriftkoden for skriftnavn, -farge og -størrelse. Hvis du vil angi et skriftnavn, kan du bruke skriftnavnet på en skrift i det eksisterende dokumentet eller en av følgende skrifter: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro, og Source Code Pro. Hvis du vil angi en farge, bruker du den heksadesimale RGB-verdien eller en av følgende gyldige fargeverdier: white, lightgray, gray, darkgray, black, red, pink, orange, yellow, green, magenta, cyan eller blue. Skriftnavnet- og størrelsen er som standard skriftnavnet og -størrelsen på den første klammeparentesen (“{”) i begynnelsen av tekstkoden.

Tekstkodedirektiv

Eksempel

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – Angir at feltutseendet skal være Lato-skrift i rød tekst og punktstørrelse 12 for skriften

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – Angir at feltutseendet skal være i grønn Source Code Pro-tekst og punktstørrelse 14 for skriften


Angi feltargument

Tekstkoder kan brukes til å justere verdiene som angis i skjemafeltene. Verdiene i skjemafeltene venstrejusteres som standard. Ved hjelp av direktiver i tekstkodene, kan imidlertid skjemafelt midtstilles eller høyrejusteres.

Tekstkodedirektiv

Eksempel

:align(alignment)

:align(left) – Venstrejusterer teksten i feltet. Dette er standard virkemåte for skjemafelt, og direktivet trenger ikke brukes.

:align(right) – Høyrejusterer dataene i feltet.

:align(center) – Midtstiller dataene som angis i skjemafeltet.


Angi gjentakende felt

Tekstkoder kan brukes til å gjenta de samme feltene på hver side i dokumentet uten å måtte kopiere tekstkoden til hver side. Dette kan for eksempel være spesielt nyttig for signaturfelt eller deltakerstempler i lange dokumenter.

Tekstkodedirektiv

Eksempel

:repeat

:stamp:repeat – Kopierer deltakerstempelet til samme plassering på alle de andre sidene i dokumentet. Pass på at du definerer en underskriverrolle for stempelet. (for eksempel signer1, signer2).

:signature:repeat – Kopierer signaturfeltet til samme plassering på alle de andre sidene i dokumentet. Pass på at du definerer en underskriverrolle for stempelet. (for eksempel signer1, signer2).

:repeat(even) – Kopierer feltet til samme plassering på partallssidene i dokumentet.

:repeat(odd) – Kopierer feltet til samme plassering på oddetallssidene i dokumentet.

:repeat(after) – Kopierer feltet til samme plassering på alle sidene etter siden der feltet legges til.

:repeat(before) – Kopierer feltet til samme plassering på alle sidene før siden der feltet legges til.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – Kopierer feltet til samme plassering på angitt siden eller sideområder i dokumentet.


Angi valideringsregler for data

Acrobat Sign støtter en rekke typer feltvalidering som angis av tilleggsdirektiver for tekstkode. Angitte valideringsregler for data brukes når underskriveren fyller ut med dataene under signering. Acrobat Sign tillater ikke at mottakeren fullfører signeringsprosessen hvis de angitte dataene ikke samsvarer med den angitte valideringsregelen.

Eksempel:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Definerer et obligatorisk felt kalt "Mobile" tilordnet til mottakeren identifisert som signer1. Mottakeren må angi et gyldig telefonnummer i dette feltet under signering.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Definerer et felt kalt "Birthday" tilordnet til mottakeren identifisert som signer2. Mottakeren må angi en gyldig datoverdi under signering.

 

Noen typer feltvalidering har tilleggsparametere som begrenser verdiene som tillates i feltet.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Definerer et valgfritt felt kalt "duration" der verdien i feltet må være mellom 0 og 60.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Definerer et valgfritt felt kalt "tenNum" som tillater angivelse av opptil ti sifre.


Feltvalideringsregler som støttes

Valideringstype Tekstkodedirektiv Valgfrie parametere og verdier Eksempler
Streng :string char alpha – Bare bokstaver :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num – Bare tall  
  alphanum – Bokstaver og tall :string(maxlen=10)
maxlen Spesifikk maksimumslengde :string(char=alpha,maxlen=10)
Tall :num >= Større enn eller lik :num
:num(<=1000)
<= mindre enn eller lik :num(>=50,<=500)
Valuta :curr country :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Prosent :pct >= Større enn eller lik :pct
:pct(>=50)
<= mindre enn eller lik :pct(>=0,<=100)
Dato :isdate format mm/dd/yy (standard) :isdate
mm/dd/yyyy :isdate(format=dd/mm/yy)
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
mm/yy
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Kommaer er spesialskilletegn.
Når de brukes i et formatuttrykk, må uttrykket omsluttes av anførselstegn.
Klokkeslett :time   :time
E-postadresse :isemail   :isemail
Postnummer :zip country us – Standard postnummerformat for USA :zip
uk – Postnummerformat for Storbritannia :zip(country=uk)
Zip + 4 :zip4   :zip4
Telefon :phone country us – Standard telefonnummerformat for USA :phone
uk – Telefonnummerformat for Storbritannia :phone(country=uk)
Personnummer :ssn   :ssn
Regulært uttrykk :custom regexp Et vanlig uttrykk uttrykt som en streng. Se merknaden nedenfor. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Melding som skal vises til mottakeren når dataene ikke samsvarer med angitt uttrykk. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Ikke treff for tre tegn etter hverandre!")
Merk:
 • "?i" og "?-a" som ikke skiller mellom store og små bokstaver, støttes ikke
 • Omvendt skråstrek som er en del av regexp-konstruksjonen, for eksempel "\w", må alltid innledes med en omvendt skråstrek, det vil si "\\w"
  • For å søke etter en omvendt skråstrek må \\\\ brukes.
 • Den regulære uttrykksstrengen begynner og slutter med tegnet med dobbelt anførselstegn (")
  • Hvis det forventes at et dobbelt anførselstegn skal forekomme i strengen som mottakeren angir, kan valideringsstrengen matche det dobbelte anførselstegnet ved å bruke en omvendt skråstrek: \"

En god referanse for syntaksen til vanlige uttrykk som brukes av Acrobat Sign, kan du finne her.

Ett enkelt felt kan bare inneholde ett direktiv for validering. Hvis det er angitt flere valideringsregler i én enkelt tekstkode, brukes bare den første valideringsregelen. Alle etterfølgende valideringsregler ignoreres.

Maskere sensitive data

Acrobat Sign støtter maskering av sensitive data som samles inn under signering, ved å legge til et spesifikt direktiv i tekstkoden. Under signering vil dataene som angis av underskriveren i slike felt, konverteres til stjerner (*) eller til et brukerdefinert maskeringstegn, så snart underskriveren forlater feltet. Underskriverangitte data vises heller ikke til etterfølgende underskrivere og inkluderes ikke i den fullførte PDF-filen. Underskriverangitte data kan eksporteres fra Acrobat Sign eller via Acrobat Sign-API-ene.

Tekstkodedefinisjon:

Eksempel på maskeringskode

 

Under signering:

Eksempel på maskeringsfelt

 

I den endelige PDF-filen:

Resultat av maskering i endelig dokument

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Definerer et obligatorisk felt kalt "CC" tilordnet til mottakeren identifisert som signer1, som maskeres under signering.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Definerer et obligatorisk felt kalt "CC" tilordnet til mottakeren identifisert som signer1, som maskeres under signering med "-". Hvis det ikke er angitt et tegn i tekstkoden, brukes stjerne (*) som standard maskeringstegn.


Angi betingelsesregler for felt

Acrobat Sign støtter angivelse av betingelsesregler for felt i et dokument. Betingelsesregler kan brukes til å definere når et bestemt felt i et dokument skal vises eller skjules for underskriveren under signering.

Betingelser som brukes for et bestemt felt er basert på verdiene til ett eller flere andre felt i dokumentet. Betingelsesregler som brukes for et bestemt felt kan også angi at et bestemt felt vises eller skjules når alle betingelsene som er definert for et bestemt felt er oppfylt, eller når en av betingelsene som er definert for et bestemt felt er oppfylt.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Viser feltet til mottakeren identifisert som signer1 hvis en av de definerte betingelsene er oppfylt.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Viser feltet til mottakeren identifisert som signer1 bare hvis alle de definerte betingelsene er oppfylt.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Skjuler feltet for mottakeren identifisert som signer1 hvis en av de definerte betingelsene er oppfylt.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Skjuler feltet for mottakeren identifisert som signer1 bare hvis alle de definerte betingelsene er oppfylt.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Aktiverer feltet for mottakeren identifisert som signer1 hvis en av de definerte betingelsene er oppfylt. Dette er lik showif-betingelsen med unntak at hvis betingelsen ikke oppfylles, vises feltet under signering, men er nedtonet og kan ikke redigeres. Det nedtonede feltet viser feltets standardverdi ved behov. Verdien vises også i den signerte PDF-filen.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Aktiverer feltet for mottakeren identifisert som signer1 bare hvis alle de definerte betingelsene er oppfylt.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Deaktiverer feltet for mottakeren identifisert som signer1 hvis en av de definerte betingelsene er oppfylt. Det deaktiverte feltet vises som nedtonet under signering. Hvis det finnes en standardverdi, vises fortsatt verdien for et deaktivert felt i den signerte PDF-filen.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Deaktiverer feltet for mottakeren identifisert som signer1 bare hvis alle de definerte betingelsene er oppfylt.

En betingelse defineres slik: feltnavn operatorverdi der feltnavn er navnet på skjemafeltet i dokumentet som betingelsen er basert på. Operatorer som støttes og gyldige verdier for de ulike skjemafeltene som støttes, vises i tabellen nedenfor.

Operatorer for betingelsesfelt

Operator

Betydning

Verdi

Eksempel

=, ==, eq

Er lik

Enkeltverdi

myCheck=checked

!=, <>, neq

Er ikke lik

Enkeltverdi

signature!=signed

<, lt

Mindre enn

Enkeltverdi, numerisk

myNumber < 10

>, gt

Større enn

Enkeltverdi, numerisk

myNumber > 40

<=, lte

Mindre enn eller lik

Enkeltverdi, numerisk

myNumber <= 15

>=, gte

Større enn eller lik

Enkeltverdi, numerisk

myNumber >= 0

?=, in

I

Kommadelt liste, må omsluttes med anførselstegn eller parenteser

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Ikke i

Kommadelt liste, må omsluttes med anførselstegn eller parenteser

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

Inneholder

Enkeltverdi

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

Inneholder ikke

Enkeltverdi

Title ~!= Junior

Flere betingelser for ett enkelt felt kan atskilles med komma. Eksempel:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} definerer et felt "notRed" som vises til underskriveren når begge betingelsene er oppfylt.

 

Verdi for betingelsesfelt for tekstkodefelt som støttes

Felttype

Gyldige verdier

Eksempel

Signatur

signed, unsigned

signHere=signed

Initialer

signed, unsigned

initHere!=signed

Avmerkingsboks

checked, unchecked

myCheck=checked

Valgknapp

Verdi for alternativene for valgknapp

Color=Red

Tekstfelt

Verdien i tekstfeltet

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Vedleggsfelt

vedlagt, ikke vedlagt

vedlegg=vedlagt; vedlegg=ikke vedlagt

Betingelser kan tilordnes til alle felt, inkludert obligatoriske felt som initialer, signaturer og signaturblokker. Når en betingelse defineres for et obligatorisk felt, håndteres det bare som obligatorisk hvis betingelsen gjør feltet synlig for underskriveren under signeringen. Hvis et signaturfelt har en betingelse som skjuler det, er det med andre ord ikke synlig for underskriveren og krever derfor ikke at underskriveren skriver inn en signatur i dette bestemte feltet. Antall obligatoriske felt nederst på signeringssiden, oppdateres dynamisk basert på de definerte betingelsene, slik at antallet nøyaktig gjenspeiler antall felt som underskriveren må fylle ut før signering av dokumentet kan fullføres.

Alle underskrivere må ha ett signaturfelt som ikke har en tilordnet betingelse. Hvis alle signaturfelt for en bestemt underskriver har en betingelse, blir det lagt til en signaturblokk for denne underskriveren på slutten av dokumentet på grunn av dette.


Angi beregningsformler for felt

Acrobat Sign støtter dynamisk utfylling av feltverdier i et dokument under signering, basert på andre feltverdier/valg som er gjort av kunden under signering. Disse felttypene kalles beregnede felt.

Beregningsformler kan defineres på samme måte som andre felt i dokumentet ved hjelp av tekstkoder eller dra og slipp-redigeringsmiljøet i Acrobat Sign. En beregningsformel kan referere til ett eller flere eksisterende felt i dokumentet, og den kan også baseres på andre beregnede felt i dokumentet. Beregninger kan brukes på numeriske felt, datofelt og tekstfelt.

I tillegg til beregning av verdien i et felt i dokumentet, kan beregnede felt også inneholder formateringsinformasjon for å angi riktig stil på utdataene for den beregnede verdien i dokumentet. Tilleggsregler, for eksempel betingelsesregler, feltmaskering og så videre, kan også brukes på beregnede felt i tekstkoder.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

Et beregnet felt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1. Verdien for det beregnes automatisk basert på den definerte formelen.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

Et beregnet felt tilordnet til mottakeren identifisert som signer1. Verdien beregnes basert på den definerte formelen, og utdataverdien er av en bestemt type og er formatert i henhold til det angitte formatet.

Eksempel: Et beregnet felt kan brukes til dynamisk beregning av total skyldig avgift for en bestilling.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Avgiftsberegningen er basert på de totale kostnadene for varene som er bestilt av kunden, og avgiftssatsen for delstaten underskriveren er bosatt i. Den beregnede avgiftsverdien formateres med et dollartegn ($) før verdien, og den inneholder to desimalplasser i verdien. Hvis summen for eksempel er 1 250 og avgiftssatsen er 6,25 %, vil den beregnede verdien som vises i avgiftsfeltet i dokumentet, være $1328,13.

Hvis du vil ha mer informasjon om beregnede felt og bruk av dem i dokumentene, kan du se referanseveiledningen for beregnede felt.


Forkorte tekstkoder

 

Tekstkoder har en svært kraftig mekanisme for definisjon av ulike felttyper i et dokument, tilordning av feltene til spesifikke underskrivere, angivelse av valideringsregler på feltene og/eller bruk av betingelsesregler på feltene. Bruk av alt dette i ett enkelt felt kan gjøre feltdefinisjonen svært lang, og dette kan føre til at dokumentstrukturen endres på grunn av feltdefinisjonen. Siden hver enkelt feltdefinisjon i tillegg må få plass på én linje, kan bruk av flere komplekse direktiver gjøre dokumentoppsettet svært vanskelig. For å sikre konsekvens i dokumentstrukturen støtter Acrobat Sign en mekanisme for definisjon av forkortede tekstkoder i dokumentet. En forkortet tekstkode består av to deler:

 • Referansekode – En forkortet kodedefinisjon plassert på riktig plassering i dokumentet. Referansekoden styrer størrelse og plassering av det faktiske skjemafeltet i dokumentet. En referansekode har følgende syntaks: {{$shortened_name}}. {{$r}} definerer for eksempel en referansekode der "r" er det korte navnet på koden. Feltstørrelsen kan justeres med blanktegn umiddelbart etter den siste åpningsklammeparentesen eller før den første lukkingsklammeparentesen.
 • Definisjonskode – dette refererer til den fullstendige definisjonen for en bestemt kode, og den kan defineres hvor som helst i dokumentet. Definisjonskodens størrelse og plassering avgjør ikke størrelsen og plasseringen til det faktiske skjemafeltet i dokumentet. En definisjonskode har følgende syntaks:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} definerer for eksempel en fullstendig kodedefinisjon for referansen med navnet "r". I dette eksemplet definerer koden en avmerkingsboks tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

 

 

Figuren nedenfor viser for eksempel to referansekoder som er plassert i et dokument.

Enkel forkortet kode

 

Den fullstendige definisjonen for de to referansekodene er definert et annet sted i dokumentet, som vist i figuren nedenfor.

Eksempel på forkortede kodereferanser

Den fullstendige definisjonen for tekstkoden er svært lang, og uten mulighet til å definere forkortede koder på riktig plassering i dokumentet, ville det ikke vært mulig å opprettholde strukturen på det opprinnelige dokumentet.


Fjerne sider fra utdata

Ved å skille skjemafeltplasseringer fra definisjonen av feltet, er det mulig å plassere alle definisjonene for koder på slutten av dokumentet eller på en fullstendig separat side i dokumentet. Når dokumentet sendes gjennom Acrobat Sign, behandles alle tekstkodene og det plasseres en hvit boks over tekstkodedefinisjonen, slik at teksten ikke lenger vises for underskriveren. Dette kan føre til helt tomme sider i dokumentet etter behandling av Acrobat Sign, sider som bare inneholder tekstkoder. For å unngå ekstra, uønskede tomme sider i dokumentet støtter Acrobat Sign en spesiell tekstkodedefinisjon for å fjerne en bestemt side fra det behandlede utdatadokumentet, som genereres av Acrobat Sign før dokumentet sendes til signering.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Et spesielt direktiv som ber Acrobat Sign om å fjerne siden direktivet er plassert på fra de behandlede utdataene for dokumentet. Koden kan plasseres hvor som helst på siden. Et dokument som sendes til Acrobat Sign må inneholder minst én side. Hvis dette direktivet vises på alle sidene i et dokument som sendes til Acrobat Sign, slettes ikke den første siden.

Eksempler på avanserte tekstkoder

Nedenfor er noen eksempler på tekstkoder med beskrivelse for hver kode.

Avmerkingsbokser

{{[]_es_:signer1}}

En avmerkingsboks tilordnet til mottakeren identifisert som signer1.

{{[]*}}

En obligatorisk avmerkingsboks.

{{[]!}}

En skrivebeskyttet avmerkingsboks.


Valgknapper

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

En valgknapp tilordnet til signer1 med verdien “Daglig”.


Rullegardinliste

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”)}}

En obligatorisk rullegardinliste med tre mulige alternativer. Listen tilordnes til mottakeren identifisert som signer1.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

En rullegardinliste med tre mulige alternativer, og alternativet “Rød” er valgt som standard. Listen tilordnes til mottakeren identifisert som signer1. Hvis verdien er angitt i definisjonen for rullegardinlisten, må verdien brukes til å angi standardalternativet, hvis ikke brukes alternativet.

{{Color_es_:dropdown(options="Red,Green,Blue",

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

En rullegardinliste, som ikke er tilordnet en mottaker, med tre mulige alternativer som tilsvarer tre eksportverdier.

Verdien “R” som tilsvarer mottakerens valg av “Rød”, velges som standard, og det valgte alternativet blir maskert (vises som “*”) i PDF-filen.

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

En rullegardinliste, som ikke er tilordnet en mottaker, med tre mulige alternativer. Rullegardinlisten vises bare hvis valgknappen kalt Rate er = “Daily”.


Feltvalidering

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Et valgfritt datofelt for mottakeren identifisert som signer2 for å angi datoer i datoformat for USA.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Et obligatorisk felt for mottakeren identifisert som signer2 for å angi et gyldig postnummer. Feltet validerer verdien som angis av mottakeren.


Forkorte tekstkoder

 

{{$r}}

En referansekode som angir en plassering for et felt.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

En definisjon for en avmerkingsboks som skal forhåndsutfylles av avsenderen.

Forkorting av tekstkode kan også brukes som funksjoner og ikke bare for å erstatte hele felt.

La oss for eksempel bruke følgende kode:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Koden ovenfor kan også forkortes ved å bruke følgende:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Forkorting av tekstkode kan også ha samme virkemåte som beregningsmetoder. La oss for eksempel bruke følgende kode:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Koden ovenfor kan også forkortes ved å bruke følgende:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Betingelsesregler

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Et felt som bare vises hvis signatur og initialer er signert.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

Et obligatorisk felt for mottakeren identifisert som signer1 for å angi en gyldig e-postadresse. Feltet vises bare når et annet felt kalt "TypeOfComm" har verdien "receiveEmail". Feltet validerer verdien som angis av mottakeren.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Et felt som er skjult hvis mottakeren velger fargen Rød eller Grønn i rullegardinlisten kalt “Farge”.


Beregnede felt

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Et felt i dokumentet tilordnet den første underskriveren, som bare vises når det ikke er merket av for et annet felt (en avmerkingsboks) kalt “sameAs”. Verdien i feltet fylles automatisk ut med verdien i feltet “billingState”, som underskriveren har angitt i dokumentet.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Et felt i dokumentet tilordnet til mottakeren identifisert som signer1. Verdien beregnes automatisk som produktet av verdiene i feltet “q1” og “pr1”. Resultatverdien formateres som valuta og vises med et dollartegn ($) foran resultatverdien, og den inneholder to desimalplasser. Resultatverdien er også høyrejustert i feltet.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99, if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Et felt i dokumentet kalt “price” som beregnes basert på verdien som velges av underskriveren i andre felt, “pn1”, i dokumentet. I dette eksemplet: Hvis feltet “pn1” er lik W1, vil verdien som vises i “price”-feltet være 9,99, hvis feltet “pn1” er lik W2, vil verdien som vises i “price”-feltet være 5,99 og så videre. Hvis ingen av verdiene samsvarer med verdien i feltet “pn1”, vises verdien 0 i “price”. Ved hjelp av denne mekanismen, kan beregnede felt brukes til automatisk utfylling av prisen til en vare basert på valget som brukeren har gjort under signering.

Hvis du vil ha mer informasjon om beregnede felt, kan du se referanseveiledningen for beregnede felt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din