Felttyper

Oversikt over redigerte felt

Når du redigerer et dokument kan du plassere felt for å samle inn mottakerdata. Disse dataene kan variere fra den allestedsnærværende signaturen og initialfelt til mer eksotiske alternativer som beregnede verdier, hyperkoblinger til eksterne nettsider og eksterne filvedlegg.

Denne artikkelen gir en kort oppsummering av hver feltfamilie og de unike feltene som er inkludert i den familien. En kobling til en mer detaljert artikkel er tilgjengelig for  


Vanlige kontra avanserte skjemafelt

Der alle kontoer har tilgang til vanlige felttyper, har høyere tjenestenivåer tilgang til et ekstra sett med avanserte skjemafelt og funksjonalitet:

Signaturfelt:

 • Signatur
 • Digital signatur
 • Initialer
 • Signaturblokk
 • Stempel

Informasjonsfelt for underskriver:

 • Title
 • Firma
 • Navn
 • E-postadresse
 • Dato

Datafelt:

 • Tekstfelt
 • Rullegardinmeny
 • Avmerkingsboks
 • Valgknapp

Transaksjonsfelt:

 • Stempel for deltakelse
 • Transaksjonsnummer

Datafelt:

 • Bilde

Flere felt:

 • Filvedlegg
 • Hyperkobling

Betalingsfelt:

 • Betalinger (Betalingsfelt er unike fordi de krever integrering av en tredjepartstjeneste.)

 

I tillegg til felttypene ovenfor gir "avanserte skjemafelt" også funksjonaliteten nedenfor:

 • Betinget feltsynlighet - Tilgjengelig for alle felttyper unntatt hyperkoblings- og transaksjonsfelt
 • Beregnede feltverdier - En egenskap for tekstfeltet
 • Feltvalidering: Egendefinert - Regulært uttrykk - Et valideringsalternativ for tekstfeltet som tillater bruk av et egendefinert kodet regulært uttrykk
 • Feltvalidering: Egendefinert - Formel - Et valideringsalternativ for tekstfeltet felt som tillater bruk av en beregnet verdi


Felttypevalg på feltnivå

Innenfor egenskapene for de fleste felttyper er det en egen nedtrekksverdi som lar deg endre typen felt til en annen felttype.

Dette vil gjøre skjemaoppretting betydelig raskere når det brukes sammen med Automatisk oppdaging av felt.

Digital signatur


Signaturfelt

Underskriverfeltene

Nødvendig avmerkingsboks i feltegenskapene

Felt for signatur og initialer er obligatoriske som standard, slik det røde stjernetegnet angir. Du kan fjerne merket for Påkrevd i feltegenskapene hvis du vil gjøre dem valgfrie. Hver underskriver må være tildelt et påkrevd signaturfelt. Hvis en underskriver ikke har fått tilordnet et påkrevd signaturfelt eller bare har fått tilordnes et valgfritt signaturfelt, vil Adobe Sign legge til en signaturblokk nederst i dokumentet.

Felt for initialer

Signaturblokk-felt

Signaturblokken er en gruppe felt. Signaturblokkfeltet kan ikke gjøres valgfritt og er alltid påkrevd.

Signaturblokken inneholder et signaturfelt og et e-postadressefelt som standard.

 

Kontoadministratorer kan justere hvilke felt som er inkludert i signaturblokken. Felt for stilling og firmanavn kan inkluderes i tillegg til felt for signatur og e-postadresse.

Signaturblokkfelt med alle felt lagt til

De kan legges til ved å gå til Konto-siden og Signaturinnstillinger og merke av for alternativet med navnet:

 • Krev at underskrivere angir stilling når de e-signerer
 • Krev at underskrivere angir firmanavn når de e-signerer
Merk:

Hvis det vises signaturblokker på slutten av dokumentet, finner ikke systemet et påkrevd signaturfelt for én eller flere underskrivere. Alle underskrivere må ha minst ett påkrevd signaturfelt tilordnet.

En signaturblokk legges også til når signaturinnstillingene er satt til å kreve at underskrivere angir stilling eller selskap når de e-signerer og det ikke er lagt til atskilte felt.

Webskjemaer krever både et signaturfelt og et e-postadressefelt for Adobe Sign for alle underskrivere.

Stempelfelt kan tjene både som en frittstående signatur eller støtte andre signaturfelt.  Det kan for eksempel være at du må plassere en personlig signatur i tillegg til et firmasegl eller Hanko-stempel.

Klikk her for å finne mer informasjon om stempelfelt.

Stempel

Informasjonsfelt for underskriver

Informasjonsfelt for underskriver

Informasjonsfelt for underskriver brukes for å samle inn bestemt informasjon som er lagret i Adobe Sign. Registrerte brukere har denne informasjonen i profilen sin.

Vanligvis fylles disse feltene ut automatisk med informasjon som er registrert for den tilordnede brukeren.

Stilling- og Firma-felt

Feltene Stilling og Firma fylles automatisk ut med verdien for stilling og firma hvis underskriveren allerede har en Adobe Sign-konto. Hvis underskriveren ikke allerede har en Adobe Sign-konto, kan vedkommende klikke i feltene og angi en verdi. Denne verdien blir da lagret og brukes automatisk for disse felttypene på dokumenter de signerer senere.

Feltene for stilling og firma kan ikke gjøres valgfrie og er alltid påkrevde felter, slik det røde stjernetegnet angir.

Størrelsen på feltene for stilling og firma kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Felt for fullt navn, e-postadresse og dato

Disse feltene er skrivebeskyttede felt som fylles ut automatisk med dataene som er registrert for underskriveren.

Feltet for underskrivers navn bruker navneverdien som angis i signaturfeltet.

Feltet for e-postadresse fylles automatisk ut med e-postadressen du sendte avtalen til.

Datofeltet fylles automatisk ut med datoen avtalen åpnes.

Merk:

Hvis du vil bruke en egendefinert datoverdi eller manuelt angitt e-postadresse, bruker du et skjemafelt og konfigurerer det til å inneholde en egendefinert validering.

Datafelt

Datafeltene

Datafelt brukes til å samle inn tilleggsinformasjon fra mottakeren. Det omfatter også objekter som underskriver kan bruke til å foreta valg eller velge alternativer.

Tekstfeltet er den mest allsidige felttypen. Det er et tekstfelt som kan fylles ut, og som standard kan det inneholde alle typer data, for eksempel en adresse eller kort setning.

Størrelsen på skjemafeltet kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Merk:

Tekstfelt støtter som standard bare én enkelt linje med tekst. Hvis du vil opprette et felt som inneholder flere linjer med tekst, åpner du vinduet med alternativer for skjemafeltet. Deretter velger du Dataoppføring med flere linjer. Skaler feltet til riktig størrelse for å gi plass til flere linjer med data.

Egenskaper for tekstfelt

Egenskaper for rullegardinlister

Rullegardinfeltet er en liste over valg der bare ett enkelt valg kan velges fra listen. Et eksempel kan være en rullegardinliste med delstater, der underskriver bare kan velge én enkelt delstat fra listen.

Størrelsen på rullegardinfeltet kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Egenskaper for avmerkingsboks

Avmerkingsbokser er objekter som aktiveres/deaktiveres, og du kan merke av for eller fjerne merket for dem når som helst. Dette alternativet er nyttig for tilfeller av "merk av alt som gjelder", eller som aktivering/deaktivering av ett enkelt valg, for eksempel å velge å bli kontaktet senere.

 

 

Egenskaper for alternativknapp

Valgknapp grupperes sammen. Gruppen består av minimum to knapper, og tillater bare valg av én enkelt alternativknapp om gangen i gruppen. Hvis en annen alternativknapp i gruppen velges, blir merket fjernet for de andre. Dette er ideelt for tilfeller av "det ene eller det andre", som Ja eller Nei.

Bilde-feltet kan brukes for å få mottakeren til å legge ved et bilde som senere kan eksporteres for bruk. Bilder av student-ID-er eller skannede bilder av dokumenter med personnummer er mulig.

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om bildefelt

Bilde

Flere felt

Flere felt-fanen

Egenskaper for filvedleggsfelt

Filvedlegg-feltet kan brukes til å legge ved dokumenter eller bilder i transaksjonen.

Felt for filvedlegg kan brukes for å samle inn støttedokumenter eller bilder fra underskrivere under signeringsprosessen. De opplastede dokumentene inkluderes som en del av det signerte dokumentet og legges ved på slutten av den signerte avtalen etter at signaturprosessen er fullført.

Størrelsen på feltet for filvedlegg kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Merk:

Vedlegg er begrenset til 25 sider og 5 MB.

Formater som støttes: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM og HTML

Egenskaper for hyperkoblingsfelt

Feltet for hyperkobling er tilgjengelig for kontoer på Business- og Enterprise-nivå, og kan brukes til å omdirigere brukeren til en plassering i dokumentet eller til en ekstern nettadresse.

Størrelsen på hyperkoblingsfeltet kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Hyperkoblinger kan tildeles ved hjelp av rollen Alle deltar, noe som betyr at alle mottakere kan klikke på koblingen.

Transaksjonsfelt

Stempler-fane

Egenskaper for stempler for deltakelse

Stempler for deltakelse brukes etter at den tilordnede mottakeren har signert avtalen. Mottakeren kan derfor ikke få tilgang til eller redigere dem.

Som standard inkluderer stempelet deltakerens:

 • Navn
 • Signeringstidspunkt
 • E-postadresse
 • Stilling*
 • Firma*

*Verdiene for stilling og firma importeres fra feltene Stilling og Firma som er tilordnet deltakeren i avtalen.

 • Hvis Stilling- og/eller Firma-feltet ikke finnes i avtalen, importeres verdiene fra deltakerens Adobe Sign-profil (hvis den finnes).
 • Ellers blir verdiene tomme.
Fylt stempel for deltakelse

Deltakerens Stilling- og Firma-verdi kan ekskluderes ved å merke av for Utelat firmanavn og jobbtittel i stemplet for deltakelse, som finnes på administratorens meny under Signaturpreferanser > Flere innstillinger:

Feltkontroller for deltakelse

Egenskaper for Transaksjonsnummer

Transaksjonsnummer-stempelet fylles automatisk ut med det unike identifikasjonsnummeret som angir avtalen i Adobe Sign-systemet.  Mottakere kan ikke samhandle med feltet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din