Legg til beregnede felt i skjema

Beregnede felt er en del av avanserte skjemaer og er derfor bare inkludert i flerlisens-tjenestenivåene av tjenesten.


Oversikt

Adobe Acrobat Sign gjør det mulig å oppdatere felt dynamisk i et dokument (avtale) basert på dataene ble angitt av underskriveren da avtalen ble signert. Dette kan gjøres ved å bruke beregnede felt. Du kan bruke beregnede felt til å konfigurere regler i et dokument (eller i en dokumentmal) før det sendes til signering. Disse reglene behandles når underskriveren samhandler med dokumentet, og oppdaterer dokumentet dynamisk basert på feltene/verdiene.

Beregnede felt kan defineres i dokumenter ved hjelp av følgende mekanismer:


Brukstilfeller for beregnede felt

Beregnede felt kan brukes til alle scenarioer der dokumentet må oppdateres dynamisk under signering. Nedenfor er noen få eksempler på tilfeller der beregnede felt kan brukes. Disse brukstilfellene er bare til illustrasjonsformål.

1. Konfigurere et bestillingsskjema – Beregnede felt kan brukes til å konfigurere et bestillingsskjema der signataren kan velge fra en liste over tilgjengelige varer og angi et antall. Valg av en vare fra listen oppdaterer skjemaet automatisk med prisen for den valgte varen. Antallet som velges av signataren fører også til at den totale kostnaden for vare beregnes automatisk. Skjemaet kan også inneholde tilleggsberegninger for å fastslå total skyldig avgift på bestillingen, eller beregne en volumrabatt basert på forretningsregler for å tilby rabatter til kunder.

2. Fylle ut utløpsdato automatisk for kontraktsvilkår – For avtaler som lar kunder velge vilkårslengden for kontrakten under signering (6 måneder, 12 måneder, 24 måneder og så videre), kan et beregnet felt brukes til å fylle ut sluttdatoen automatisk for kontrakten basert på valget som gjøres av kunden under signering av kontrakten.

3. Registreringsskjemaer med flere valg – Et beregnet felt kan brukes til å konfigurere registreringsskjemaer (for eksempel skjemaer for medlemskap) der personen som signerer skjemaet kan velge fra et sett av tilgjengelige alternativer. Valgene som signataren foretar, kan drive andre dynamiske deler av skjemaer, for eksempel vilkårene som signataren godtar, kontraktsvarigheten og totale kostnader.


Grunnleggende om beregnede felt

Alle skjemafelt, felt for avmerkingsbokser eller felt for radioknapper i et Acrobat Sign-skjema, kan merkes som et beregnet felt. Under signering kan ikke underskriveren angi en verdi direkte i feltet som er angitt som beregnet felt. Verdien i feltet beregnes automatisk basert på reglene som er definert i skjemaet.

Definisjonen for et beregnet felt består av to deler: uttrykket og formatet.

Uttrykk

Obligatorisk

Definerer formelen/regelen for hvordan det angitte feltet beregnes. Acrobat Sign evaluerer uttrykket under signering, og resultatverdien vises i feltet.

Format

Valgfritt

Resultatverdien for et beregnet felt kan også formateres som dato, tall eller valuta ved å angi et format.

Beregnede felt kan defineres ved hjelp av Acrobat Sign-tekstkoder, Acrobat Sign-webapplikasjonen eller PDF-skjemafelt. Når du bruker Acrobat Sign-tekstkodene eller PDF-skjemafeltene til å definere beregnede felt, defineres uttrykket for beregningen ved hjelp av et direktiv kalt "calc". Formatering av det beregnede feltet kan angis ved å bruke et direktiv kalt "format".

Eksempel

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Dette eksemplet viser tekstkoder som brukes til å definere et felt i et dokument, kalt "someCalculatedField". Dette feltet tilordnes til mottakeren identifisert som signer1. Verdien i dette feltet beregnes basert på formel som er angitt i "someExpn". Type resultatverdi angis av parameteren "formatType" og formateres basert på formatet som er definert som "someFormat".

Redigeringsmiljløet i Acrobat Sign-webapplikasjonen inneholder et fullstendig fungerende uttrykksverktøy for å definere formler for beregnede felt. Se Bruke uttrykksverktøy til å angi beregnede felt for mer informasjon om hvordan du bygger uttrykk.


Uttrykk for beregnede felt

Uttrykket definerer formelen/regelen for å fastslå verdien av det beregnede feltet. Et uttrykk kan bestå av ett eller flere elementer:

Litteral

Angir en faktisk verdi som brukes som del av uttrykket. Uttrykk kan være strengverdier, tall eller datoer. Eksempel:

 • {{helloField_es_:signer1:calc(“Hello”)}} – Denne litteralen setter verdien for feltet kalt "helloField" til Hello.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – Denne litteralen setter verdien for feltet kalt "numField" til 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} – Denne litteralen inkluderer et komma, som er et spesialskilletegn. For at kommaet skal bli en del av den formaterte strengen, må uttrykket gjengis som en litteral verdi.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} - Det er mulig å sette inn en litteral tegnstreng i en datoberegning.  Den litterale strengen må være omsluttet av enkle eller doble anførselstegn. 
  • Beregningen ovenfor vil produsere en streng som:  12. dag i desember 2012

Strenger som skal inkluderes i et uttrykk må omgis av anførselstegn (dobbelt (") eller enkelt (')). Hvis resultatverdien skal inneholde et anførselstegn (enkelt eller dobbelt anførselstegn), kan dette oppnås ved å bruke omvendt skråstrek (\) for å lukke anførselstegnet.

Viktig merknad: For alle etterfølgende eksempler vises bare uttrykket. Den fullstendige syntaksen for tekstkoden vises ikke.

Operatorer

Operatorer brukes til å utføre én eller flere operasjoner som del av uttrykket. Eksempel:

• 6 + 4 – Denne operatoren fører til at verdien 10 fylles ut i det beregnede feltet.

• 5/22/2016 - 3 – Denne operatoren fører til at verdien 5/19/2016 fylles ut i det beregnede feltet.

Se Operatorer som støttes for en liste over operatorer som støttes i uttrykk.

Felt

Eksisterende felt i et dokument kan brukes til å definere et uttrykk ved å referere til feltet med navnet. Feltene kan være Acrobat Sign-felt (for eksempel: signatur, datofelt, Signatarnavn, signatarfirma og så videre), eller felt som er definert i dokumentet eller andre beregnede felt. Eksempel:

• price * quantity – Dette uttrykket refererer til to andre felt kalt "price" og "quantity". Resultatet av multiplikasjonen av verdiene for disse to feltene, fylles ut i det beregnede feltet.

• underskriverNavn & "medarbeider hos" & underskriverFirma – dette uttrykket refererer til to felt i dokumentet, "underskriverNavn" og "underskriverFirma", som blir forhåndsutfylt og satt sammen av Acrobat Sign hvis de er tilgjengelig. Hvis signatarens navn er "Casey Jones" og signatarens firma er "Acme Corp", vil resultatet av uttrykket bli "Casey Jones employee of Acme Corp", som fylles ut i det beregnede feltet.

Hvis et feltnavn inneholder et mellomrom, må feltnavnet plasseres i hakeparenteser ([]) for å kunne referere til det i et uttrykk. [Feltnavn med mellomrom] vil for eksempel refererer til et felt i dokumentet kalt "Feltnavn med mellomrom".

Funksjoner

Uttrykk kan også inneholde én eller flere funksjoner fra Acrobat Sign-listen over funksjoner som støttes. De angitte funksjonene evalueres under avtalesigneringsprosessen, og resultatverdien vises i det beregnede feltet. Eksempel:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – Dette uttrykket bruker "dateAdd"-funksjonen og angir å legge tre dager til datoen da avtalen blir signert. Hvis dokumentet signeres 5/22/2016, vil resultatverdien av uttrykket være 5/25/2016.

Negative tall kan brukes til effektivt å subtrahere fra datoen.

Se Funksjoner som støttes for en liste over funksjoner som støttes i uttrykk.


Operatorer som støttes

Operatorene nedenfor støttes i beregnede felt.

+

Adder to tall.

-

Trekk fra to tall.

/

Divider to tall.

*

Multipliser to tall.

&

Sett sammen to strenger.

=

Er lik. Sammenligner to verdier, og returnerer "true" hvis de to verdiene er like og "false" hvis de er ulike.

!=

Er ikke lik. Sammenligner to verdier, og returnerer "true" hvis de to verdiene ikke er like og "false" hvis de er like.

Mindre enn. Sammenligner to verdier, og returnerer en boolsk verdi (sann eller usann) hvis den første verdien er mindre enn den andre verdien.

>=

Større enn eller lik. Sammenligner to verdier, og returnerer en boolsk verdi (sann eller usann) hvis den første verdien er større enn eller lik den andre verdien.

<=

Mindre enn eller lik. Sammenligner to verdier, og returnerer en boolsk verdi (sann eller usann) hvis den første verdien er mindre enn eller lik den andre verdien.

Større enn. Sammenligner to verdier, og returnerer en boolsk verdi (sann eller usann) hvis den første verdien er større enn den andre verdien.

%

Modulooperator. Returnerer resten av divisjonen av to tall.

^

Eksponentoperator. Returnerer den eksponentielle verdien for de angitte tallene.


Funksjoner som støttes

Funksjonene nedenfor støttes ved angivelse av uttrykk i et beregnet felt.

Funksjon

Kategori

Beskrivelse

abs(number1)

Matematikk

Returnerer den absolutte verdien for tallet "number1".

roundUp(number1)

Matematikk

Rund av tallet "number1" oppover.

roundDown(number1)

Matematikk

Rund av tallet "number1" nedover.

round(number1)

Matematikk

Rund av tallet "number1" til nærmeste heltall.

min(number1,number2)

Matematikk

Returner det minste av de to tallene "number1" og "number2".

max(number1,number2)

Matematikk

Returnerer det største tallet av de to tallene "number1" og "number2".

datePart(part, date)

Dato

Returner den delen av datoen som ble spesifisert som et heltall i det første argumentet. Eksempel: datePart(m, 5/22/2016) returnerer 5, månedsdelen av datoen.

Se Verdier som godtas for deler av datoer nedenfor for informasjon om verdier som godtas for part-attributtet.

dateAdd(part, date, addition)

Dato

Legger til et bestemt antall deler i en dato for å beregne en fremtidig dato (for eksempel d for dag, m for måned og y for år). Du kan bruke tall eller feltnavn.

Eksempel: dateAdd("m", "1. jan 2016", 3) returnere datoen 1. apr 2016. I dette eksemplet legger formelen 3 måneder til den angitte datoen.

Negative tall kan brukes til effektivt å subtrahere fra datoen.

dateDiff(part, date1, date2)

Dato

Returnerer antallet deler mellom to datoer (for eksempel d for dager, h for timer eller m for minutter). Du kan bruke tall eller feltnavn.

Eksempel: dateDiff("d", "1. jan 2016", "2. jan 2016") vil returnere verdien 1 som representerer 1 dag mellom 1. januar og 2. januar.

daysIn(part, date)

Dato

Returnerer antallet dager i delen for den angitte datoen (for eksempel d for dag, m for måned og y for år). Du kan bruke tall eller feltnavn.

Eksempel: daysIn("m", "Feb 1, 2016") returnerer verdien 29 for antall dager i februar 2016, og daysIn("y", "02/01/2015") returnerer 365 for antall dager i 2015.

date(string)

Dato

Konverterer en strengverdi, for eksempel "1/1/2016", til et datoobjekt som kan brukes i andre funksjoner.

now()

Dato

Returner dato og klokkeslett da formelen ble evaluert, vanligvis at e-signatur-siden ble lastet inn.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Logikk

Evaluerer "logical_test". "logical_test" kan være et annet uttrykk. Hvis sann, returnerer det verdien som er angitt i "value_if_true". Hvis usann, returnerer det verdien som er angitt i "value_if_false". Begge attributtene "value_if_true" og "value_if_false" kan også være uttrykk.

Eksempel: if (1>0, "Riktig", "Feil") vil returnere "Riktig".

and(logical1, logical2, ...)

Logikk

Retur "true" bare hvis alle logiske argumenter evalueres til sann. Hvis ikke returneres "false".

Eksempel: and (1>0, 2>1) vil returnere "true" og and (1>0, 2=1) vil returnere "false".

or(logical1, logical2, ...)

Logikk

Returnerer "true" bare et av de logiske argumentene (logical1, logical2, ...) evalueres til sann. Hvis alle logiske argumenter evalueres til usann, returneres "false".

Eksempel: or (1>0, 2>1) vil returnere "true". or (1>0, 2=1) vil returnere "false".

not(logical)

Logikk

Returnerer den motsatte verdien av "logical". Hvis alle "logical" evalueres til usann, returneres "true". Hvis det evalueres til sann, returneres "false". Eksempel: not (1>0) vil returnere "false".
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logikk

Evaluerer et kildefelts “returverdi” (brukt i nedtrekkslister i valgknapper) for å fylle ut en standardverdi i det beregnede feltet, basert på en liste over mulige verdier.

For eksempel: lookup(stateField, “CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington”,”Ingen”)

Ville returnere California hvis stateField var CA, eller Utah hvis stateField var UT, osv.  Hvis det ikke blir funnet noen samsvar, returneres Ingen.


Verdier som godtas for deler av datoer

Verdiene nedenfor kan brukes i datorelaterte funksjoner ved angivelse av delen av datoen som funksjonen skal brukes på.

Del

Delen av datoen som funksjonen bruker

y

År

q

Kvartal

m

Måned

d

Dag

h

Time

n

Minutt

s

Sekund


Formatering av beregnede felt

Utdataverdien kan også formateres i tillegg til å angi uttrykket for et beregnet felt. Utdataene kan formateres som tekst (standard), tall eller dato.

Når det brukes med tekstkoder, bruker format-direktivet to argumenter: FormatType og Format.

FormatType

Angir hvilken verditype det beregnede feltet representerer. Verdier som godtas for denne parameteren: number og date.

Format

Angir strukturen til utdataverdien som skal plasseres i det beregnede feltet.


Formatere beregnede felt som tall

Tegnene nedenfor kan brukes til å angi formateringen for tallutdata i skjemaet

Formattegn

Beskrivelse

_

(Understreking.) Representerer sifferplassholder.

9

Representerer sifferplassholder.

.

Plassering av obligatorisk desimaltegn (eller tegn i henhold til nasjonale innstillinger).

0

Plassert til venstre eller høyre for obligatorisk desimaltegn. Fyller ut med nuller.

( )

Hvis tallet er mindre enn null, settes det parenteser rundt masken.

+

Plasserer et plusstegn foran positive tall og minustegn foran negative tall.

-

Plasserer et mellomrom foran positive tall og minustegn foran negative tall.

,

Skiller hver tredje desimalplass med komma (eller skilletegn i henhold til nasjonale innstillinger).

$

Plasserer et dollartegn (eller tegn i henhold til nasjonale innstillinger) før det formaterte tallet. Når angitt, må det være det første tegnet i den formaterte strengen.

%

Konverterer tallverdien i feltet til prosent. Multipliserer det med 100 og legger til

%-tegnet på slutten. Når angitt, må det være det siste tegnet i den formaterte strengen.


Formatere beregnede felt som datoer

Tegnene nedenfor kan brukes til å angi formateringen for datoutdata i skjemaet.

Format

Beskrivelse

Eksempel

s

Sekundene i minuttet fra 0 til 59.

"0" til "59"

ss

Sekundene i minuttet med innledende null ved behov.

"00" til "59"

n

Minuttet i timen fra 0 til 59.

"0" eller "59"

nn

Minuttet i timen med innledende null ved behov.

"00" eller "59"

h

Timen på dagen fra 1 til 12.

"1" til "12"

hh

Timen på dagen med innledende null ved behov.

"01" til "12"

H

Timen på dagen fra 0 til 23.

"0" til "23"

HH

Timen på dagen med innledende null ved behov.

"00" til "23"

d

Dagen i måneden fra 1 til 31.

"1" til "31"

dd

Dagen i måneden med innledende null ved behov.

"01" til "31"

ddd

Forkortet navn på dag.

"Man" til "Søn"

dddd

Fullstendig navn på dag.

"Mandag" til "Søndag"

m

Måneden i året 1 til 12.

"1" til "12"

mm

Måneden i året med innledende null ved behov.

"01" til "12"

mmm

Forkortet navn på måned.

"Jan" til "Des"

mmmm

Fullstendig navn på måned.

"Januar" til "Desember"

yy

Året som et tosifret tall.

"99" eller "15"

yyyy

Det fullstendige firesifrede året.

"1999" eller "2015"

t

Viser det første tegnet i AM/PM-benevnelse.

"A" eller "P"

tt

Viser AM/PM-benevnelse.

"AM" eller "PM"


Formateringseksempler

Eksemplene nedenfor viser hvordan du formaterer beregnede dato- og tallfelt.

 • Et beregnet felt formatert som dato:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(dato, "mmm dd, yyyy")}}

Utdataene vil være noe slik: "Mai 22, 2016".

 • Et beregnet felt formatert som et tall.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Utdataene vil være noe slikt som “$1,987.65”.


Bruke uttrykksverktøy til å angi beregnede felt

Beregnede felt kan angis i redigeringsmiljløet i Acrobat Sign. Fremgangsmåten nedenfor vil veilede deg gjennom definisjonen av et beregnet felt når du er i redigeringsmiljøet.

1. Dra og slipp et felt i dokumentet Dobbeltklikk på feltet du akkurat la til, for å vise dialogboksen for feltegenskaper. Gi feltet et passende navn. Endre Verditype-attributtet ved hjelp av rullegardinlisten, til typen Beregnet verdi. Dette angir at feltverdien vil avgjøres basert på en beregning under signering.

Verditypefelt

 

2. Skriv inn beregningsuttrykket i tekstfeltet kalt Formel, eller klikk på funksjonsknappen ( fx ) for å vise uttrykksverktøyet.

Formverktøy

 

3. Bruk uttrykksverktøyet til å definere uttrykket for det beregnede feltet (se figuren nedenfor). Uttrykksområdet øverst viser formelen som brukes til å beregne feltverdien. Du kan skrive formelen inn i uttrykksområdet eller bruke redigeringsmiljøet til å bygge formelen. Uttrykksverktøyet inneholder en liste over alle tilgjengelige funksjoner, en liste over eksisterende skjemafelt i dokumentet, og en liste over operatorer som støttes, for å bidra til oppbyggingen av uttrykk. Du kan legge til et felt eller en funksjon i en formel ved å dobbeltklikke på elementet i listeområdet i uttrykksverktøyet. Du kan også legge til operatorer i uttrykket ved å klikke på den spesifikke operatoren i operatorlisten.

4. Når du har fullført definisjonen av uttrykket, kan du kontrollere syntaksen ved å klikke på Kontroller syntaks-knappen og deretter lagre endringene.

5. Angi type beregnet felt ved hjelp av rullegardinlisten Vis som.

Vise som felt

 

6. Hvis Vis som-verdien er Dato eller Tall, angir du feltverdien Dato/Tall Format ved hjelp av rullegardinlisten. Du kan også velge egendefinert formatering for å definere en egendefinert formatering for feltet.

Tallformatfelt


Beregnede felt med et Valuta-format

Valuta-formatet for et beregnet felt setter inn et valutasymbol foran den beregnede verdien. (Beregningen er ellers enkel matematikk som diktert av formelen.)

Hvilket symbol som settes inn, baseres på reglene nedenfor:     

 • Hvis kildefeltene inneholder en Valuta-validering for USA, vises symbolet for amerikanske dollar: $
 • Hvis kildefeltene inneholder en Valuta-validering for Storbritannia, vises symbolet for britiske pund: £

Hvis Valuta-formateringen skal fungere, må det beregnede feltet konfigureres med:

 • Vis som -verdien satt til Tall
 • Tallformat -verdien satt til Valuta
Beregnet felt – Valutaformat

Kildefeltene som brukes i beregningen, kan være enten Tall eller Valuta validert:

Beregnet felt – Kildetall
Tallvalidert kildefelt

Beregnet felt – Kildevaluta
Valutavalidert kildefelt

Forsiktig!

Ved beregning av verdien i et Valuta -formatert felt, tar ikke Acrobat Sign hensyn til noen form for valutaveksling (Forex).

 • Det beregnede feltet utfører bare matematikken i beregningen.
 • Feltets format (Valuta) setter bare inn valutasymbolet.

Et skjema som må bruke et annet valutasymbol enn dollar ($) eller pund (£), må enten legge til symbolet i dokumentfilen, eller legge til et skrivebeskyttet felt med valutasymbolet angitt som standardverdi.

Når du bruker feltalternativet, anbefales det at valutasymbolfeltet

 • er tilordnet: Avsender (forhåndsutfylt)
 • er skrivebeskyttet
 • har valutasymbolet som standardverdi (Euro brukes i eksemplet nedenfor)
Tallformat

Tekst-kildefelt må være formatert som Tall (ikke Valuta).

Beregnet felt – Kildetall
Tallvalidert kildefelt

Feltet som brukes til å beregne den endelige verdien, må konfigureres til å ha

 • Vis som-verdien satt til Tall
 • Tallformat-feltet satt til formatet du vil bruke
Beregnet felt – tallformatEksempler på beregnede felt

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Et felt i dokumentet tilordnet den første signataren, som bare vises når det ikke er merket av for et annet felt (en avmerkingsboks) kalt "sameAs". Verdien i feltet fylles automatisk ut med verdien i feltet "billingState", som underskriveren har angitt i dokumentet.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Et felt i dokumentet tilordnet til den første signataren. Verdien beregnes automatisk som produktet av verdiene i feltet "q1" og "pr1". Resultatverdien formateres som valuta og vises med et dollartegn ($) foran resultatverdien, og den inneholder to desimalplasser. Resultatverdien er også høyrejustert i feltet.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Et felt i dokumentet kalt "price" som beregnes basert på verdien som velges av underskriveren i andre felt, "pn1", i dokumentet. I dette eksemplet: Hvis feltet “pn1” er lik W1, vil verdien som vises i “price”-feltet være 9,99, hvis feltet “pn1” er lik W2, vil verdien som vises i “price”-feltet være 5,99 og så videre. Hvis ingen av verdiene samsvarer med verdien i feltet "pn1", vises verdien 0 i "price". Ved hjelp av denne mekanismen, kan beregnede felt Signatar automatisk utfylling av prisen til en vare basert på valget som signataren har gjort under signering.

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din