Opprette skjemaer med Acrobat

Oversikt

Adobe Acrobat Sign-tekstkoder kan brukes sammen med Acrobat-skjemafelt for å definere de spesifikke egenskapene til et felt. Tekstkoder legges til direkte i et dokument sammen med innholdet, og PDF-koder brukes til å gi navn til feltene, definere reglene og valideringene til det fysiskplasserte feltet. Acrobat-skjemafelt kombinerer brukervennligheten til dra og slipp-redigeringsmiljøet med fleksibiliteten til tekstkodene.

Når et dokument lastes opp til Acrobat Sign-dokumentbiblioteket eller sendes ut til signering, behandles Acrobat-skjemafeltene av systemet og konverteres til Acrobat Sign-skjemafelt. Systemet ser spesifikt på navnet på feltet, og kontrollerer at det er definert en Acrobat Sign-kode. Deretter opprettes det et Acrobat Sign-skjemafelt med egenskapene du har definert.

Koder gjør det mulig å angi spesifikke egenskaper for feltene. Bruk av dette med Acrobats verktøy for plassering av skjemafelt, gjør dokumentet ditt fullt funksjonelt og gir det et profesjonelt utseende.

Tekstkodeversjon

Dette dokumentet beskriver gjeldende 2.0-syntaks for Acrobat Sign-tekstkoder. Denne syntaksen skal brukes for alle nye dokumenter og endringer av eksisterende dokumenter. Hvis du ikke er kjent med tekstkoder i Acrobat Sign, kan du se Dokumentasjonen for tekstkoder.

Opprette skjemaer for Acrobat Sign

Acrobat lar deg fysisk plassere skjemafelt direkte på dokumentets sider. Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til skjemafelt og alternativer for å få et mer enhetlig utseende på feltene i dokumentet.


Klargjøre skjemaet

 1. Bruk Acrobat til å åpne PDF-filen du vil eksportere til et Acrobat Sign-skjema.

 2. Velg Verktøy > Klargjør skjema.

  Klikk på Klargjør skjema

 3. Klikk på Start. Acrobat oppretter skjemaet og åpner det i skjemaredigeringsmodus. Ruten til høyre viser alternativene for å redigere skjemaet. Verktøylinjen inneholder verktøy for skjemafelt for å legge til flere felt.

  Klikk på Start

  Acrobat søker i dokumentet etter tekst (angitt av understrekede mellomrom eller tomme bokser) som kan konverteres til skjemafelt, og prøver å plassere tilsvarende felt på disse plasseringene. 

  Merk:

  Hvis dokumentet ikke allerede inneholder mellomrom eller bokser som kan konverteres, vises en dialogboks som informerer deg om av det ikke ble oppdaget skjemafelt. Klikk på OK for å fortsette.

 4. Klikk på Mer i ruten til høyre, og velg deretter Konverter til Acrobat Sign-skjema

 5. Når du blir varslet om at Acrobat fjerner skjemafelt som Acrobat Sign ikke støtter, klikker du på Neste.

  Konverteringsadvarsel

 6. Hvis det vises en etterfølgende dialogboks, klikker du på OK.

  Feltadvarsel

Ordne den automatiserte feltplasseringen

Ved oppretting av felt ser Acrobat etter kjennetegn, for eksempel linjer med understreking, bokser og sirkler, som kan indikere felt, avmerkingsbokser og alternativknapper. I tillegg undersøkes den omkringliggende teksten for å gi de genererte feltene et beskrivende navn.  Sjansen er imidlertid stor for at noen felt har feil navn eller plassering, og dette krever manuelle justeringer.

Feltplassering i Acrobat

 

 Se gjennom skjemaet, slett overflødige felt og flytt alle felt som er feil plassert.

Rydde opp i feltplassering

Merk:

Alle felt som er plassert automatisk har unike navn, og noen kan være lut uklare (for eksempel fill_3). 

Det er verdt å bruke litt tid på å gi beskrivende navn til feltene i tilfelle du vil kjøre rapporter på dokumentet og må evaluere feltdataene.

Hvis du vil gi et felt nytt navn, dobbeltklikker du på feltet (eller høyreklikker og velger Egenskaper fra menyen). Navnet på feltet vises øverst i egenskapsvinduet. 


Plassere skjemafelt manuelt

Hvis den automatiserte feltplasseringen ikke finner alle feltene dine, må du legge dem til manuelt. Dette er en enkel klikkeprosess ved hjelp av verktøylinjen øverst i Acrobat-vinduet.

 1. Hvis du vil legge til et felt i skjemaet, klikker du for å velge riktig ikon på verktøylinjen for feltet du vil bruke.

  Acrobat-verktøylinje for Adobe Sign

  Feltene fra venstre mot høyre:

  • Objektvalg – frigjør markøren, slik at du kan velge hvilket som helst objekt på siden.
  • Tekstfelt – det generelle tekstfeltet for registrering av tekst. Det mest brukte feltet for de fleste skjemaer.
  • Avmerkingsboks – brukes til å presentere en matrise av linjeelementer der brukeren kan velge flere alternativer.
  • Valgknapper – brukes til å presentere en matrise av linjeelementer der brukeren bare kan velge ett av dem.
  • Rullegardinliste – en valgliste med elementer som brukeren kan velge ett av.
  • Signaturfelt – en enkelt feltsignatur.
  • Signaturblokk – en signatur med flere felt som inneholder minst signatur- og e-postadressefeltet, men kan også inneholde underskriverens tittel og/eller firma, avhengig av innstillingen for Acrobat Sign-kontoen som brukes til å sende dokumentet.
  • Initialer – ett enkelt initialfelt kan inneholder opptil fire tegn.
  • Tittel – et obligatorisk felt som ber om mottakerens tittel.
  • Firma – et obligatorisk felt som ber om mottakerens firmanavn.
  • Fullt navn – et skrivebeskyttet felt som returnerer en typesettversjon for teksten som er angitt i signaturfeltet.
  • E-postadresse – et skrivebeskyttet felt som returnerer e-postadressen til mottakeren.
  • Dato – et skrivebeskyttet felt som returnerer stempel for gjeldende klokkeslett og dato når mottakeren åpner avtalen.
  • Behold valgt verktøy – klikk på dette ikonet for å aktivere/deaktivere muligheten til plassere flere felt.  Når deaktivert, vil markøren returnere til valgpilen etter plassering av et felt. Når aktivert, forblir markøren feltavtrykket, noe som lar deg plassere flere felt uten å måtte velge ikonet først.
  Merk:

  De obligatoriske og skrivebeskyttede feltene er mottakerspesifikke, noe som betyr at de er bare beregnet på å samle inn informasjon om mottakeren de er tilordnet. Hvis du må be om annet innhold enn de personlige opplysningene til mottakeren, bruker du et tekstfelt. Hvis du for eksempel vil samle inn en dato som ikke er signaturdatoen, bruker du et tekstfelt og validerer feltet som datoformat.

 2. Markøren endres til å vise avtrykket til feltet du valgte. Klikk for å plassere feltet der du vil bruke det. 

  Feltavtrykk

 3. Når feltet plasseres på siden for første gang, vises et lite vindu der navnet på feltet kan endres og deltakerrollen kan defineres. Angivelse av et beskrivende navn er nyttig, men angivelse av deltakerrolle skal bare utføres hvis du har en god forståelse av signaturprosessen for dokumentet og de riktige deltakerrollene som skal brukes.

  Egenskaper for plassert felt

 4. Klikk på og dra én av de blå boksene (eller håndtakene) i rammen for feltet for å endre størrelsen.

  Endre størrelse på feltet


Justere felt og matche størrelse

Når feltet er omtrentlig plassert i dokumentet, kan verktøy i Acrobat gjøre det enklere og sikre konsekvent feltstørrelse og -justering, noe som gir et elegant og profesjonelt utseende på skjemaet.

Merk:

Hvis du vil velge flere felt, kan du holde nede Ctrl/Cmd-knappen og klikke feltene enkeltvis, eller klikke i PDF-filen og dra markøren for å lage en boks. Alle felt som delvis er innenfor boksen, vil bli valgt. Klikk hvor som helst i PDF-filen for å oppheve valget av feltene.

 1. Det første du må gjøre er å justere feltene for å etablere ett felt som er riktig plassert. I eksemplet nedenfor er størrelsen på adressefeltet riktig justert ved hjelp av den manuelle klikk på og dra-prosessen.

  Grovplassering av skjemafelt

  Du kan se at kontaktfeltet til høyre vil ha samme høyde, og at telefon-, faks- og ordrenummerfeltet vil ha samme bredde. 

 2. Velg både adresse- og kontaktfeltet. Legg merke til at feltkantlinjene får en annen farge enn de andre feltene, noe som indikerer at de er valgt

  Valgte felt

  Merk:
  • Malfeltet viser de blå håndtakboksene. Når du bruker verktøy for justering eller tilpassing av størrelse, justeres eller tilpasses alle feltene med malfeltet.
  • Du kan endre malfeltet når alle feltene er valgt, ved å klikke på feltet du vil skal være malen.
  • Hvis du klikker utenfor de valgte feltene, oppheves valget av alle feltene.
 3. Justeringsverktøyene vises øverst til høyre i Acrobat-vinduet. Klikk på ikonet Tilpass bredde og høyde

  Verktøyet Tilpass bredde og høyde

  Kontaktfeltet endres til størrelsen på adressefeltet:

  Bredde- og høydejusterte felt

 4. Med begge feltene fortsatt merket, klikker du på ikonet Toppjustering for å flytte kontaktfeltet til riktig justering i henhold til toppen av feltene.

 5. Høyreklikk på kontaktfeltet for å velge bare dette feltet, og juster deretter håndtakene til venstre og høyre for feltet, slik at det passer.

  Justere manuelt bredden på feltet slik at det passer

 6. Velg deretter alle feltene i en kolonne. Pass på at malfeltet er riktig

  Velge alle feltene i en kolonne

 7. Klikk på ikonet Tilpass til bredde for å endre alle feltene til samme bredde

  Felt med tilpassede bredder

 8. Med alle feltene fortsatt merket, klikker du på ikonet Venstrejuster 

  Felt som er venstrejustert

 9. Juster feltene til riktig høyde.  Denne kan gjøres manuelt for hver felt ved behov, eller du kan tilpasse ett felt manuelt, og deretter velge de andre og tilpasse dem til samme høyde.

  Felt tilpasset til felthøyde

 10. Små feltjusteringer kan utføres ved hjelp av piltastene på tastaturet.  Velg ett eller flere felt, og bruk deretter piltastene til å flytte felten i små intervaller.

  Alle felt i riktig størrelse

  Merk:

  Husk at du kan zoome inn i PDF-filen for å vise større feltobjekter som er enklere å justere mer presist

 11. Følg det samme prinsippet for tilpassing av de gjenstående feltene til riktige maler:

  I dette eksemplet:

  • Velg feltene for kontakt, e-post og nettsted, og tilpass dem til samme bredde
  • Juster feltene til venstre side
  • Velg radfeltene (telefon og e-postadresse), og tilpass dem til samme høyde
  • Bruk deretter verktøyet Toppjustering for å justere dem.
  • Gjør det samme for radfeltene for faks og nettsted.
  Alle felt i riktig størrelse og riktig plassert

   

  Når alle feltene er plassert, er dokumentet er akkurat klart til å sendes gjennom Acrobat Sign.

  Alle feltene har et identifiserende navn, men ingen er eksplisitt tilordnet til en mottaker, og ingen felt har innholdsvalidering.

  Hvis du vil inkludere feltegenskaper, som identifisering av mottaker, innholdsvalidering, betinget utseende eller beregninger, må du legge til feltnavnet med argumenter slik du ville gjort med tekstkoder.

   

   

Bruke koder i plasserte skjemafelt

Når du legger til felt i skjemaet, vises en liste over feltnavn helt til høyre på Acrobat-siden. Denne listen kan brukes til raskt å finne eller få tilgang til alle skjemafelt i dokumentet, uten å forbli på siden, og den vil angi om et feltnavn finnes på flere steder i skjemaet ved å legge til #1 etter navnet.

Merk:

Unike feltnavn kan inneholde unikt innhold. Felt som har samme navn vil inneholde det samme innholdet.  Ved å fylle ut ett felt, vil du automatisk kopiere dette innholdet til alle andre felt som bruker samme navn. Dette er nyttig hvis du har et skjema som spør om samme informasjon på flere steder.

Hvis du bruker feltene som plasseres automatisk av Acrobat, vil feltnavnene være enkle beskrivende strenger. (Hvis de ikke er beskrivende, anbefales det at du bruker tid på å gjøre dem beskrivende.)

Feltnavn uten argumenter

 

Felt som plasseres fra verktøylinjen kan ha et større navn, inkludert argumenter som er identiske med tekstkodeformatet. 

Feltnavn med argumenter lagt til


Gi navn til skjemafelt

Endring av navnet på skjemafeltet til en Acrobat Sign-kode lar deg bruke alle feltegenskapene som gjenkjennes av Acrobat Sign, uten å ofre plass i dokumentet, slik som for en tekstkode.

Hvis du vil ha tilgang til egenskapsmenyen for skjemafeltet, dobbeltklikker du på feltet eller høyreklikker og velger "Egenskaper" fra menyen.

Kategorien Generelt i vinduet Egenskaper, viser Navn, Verktøytips, Felttype, Deltakerrolle og

Fellesegenskaper for feltet.

Egenskaper for tekstfelt

 • Navn – Der koden for skjemafeltet legges til.
 • Verktøytips – informasjon som vises hvis markøren plasseres på feltet.
 • Felttype – Angir felttype, for eksempel Text, Signature, Date og så videre.
 • Deltakerrolle – Avgjør hvilken signerende part som skal samhandle med feltet, for eksempel Sender, Signer, Prefill og så videre.
 • Skrivebeskyttet – Gjør feltet utilgjengelig og ikke-redigerbart. Brukes vanligvis feltet fylles ut via en integrering eller ved bruk av en CSV-fil.
 • Påkrevd – Merker feltet som obligatorisk, slik at signeringsprosessen ikke kan fullføres hvis det ikke angis data i feltet.

Selv om dra og slipp-redigeringsmiljøet i Acrobat Sign ikke støtter (eller har et alternativ for) felt med flere linjer, kan du konfigurere et felt på denne måten i Acrobat og få det til å fungere i Acrobat Sign. Dette alternativet kalles "Felt med flere linjer" i "Alternativer"-fanen.

Se dokumentasjonen for tekstkode for koder som skal brukes i skjemafeltene i dokumentet.

Merk:

Dokumentasjonen for tekstkode viser alle koder med "{{}}" som omgir dem, siden dette er nødvendig for at de skal analyseres. Klammeparentesene er ikke nødvendig ved oppretting av felt i Acrobat, og skal utelates.

Plassere andre objekter

I tillegg til standard tekstfelt har Acrobat avmerkingsbokser, valgknapper og rullegardinmenyer som vil fungere i Acrobat Sign. Alternativene for disse objektene kan brukes med argumenter i koden eller gjennom objektegenskapene i Acrobat.

Hvis du velger å bruke disse objektegenskapene i Acrobat, må du passe på at du likevel angir en grunnleggende kode for objektnavnet. Hvis du for eksempel har en avmerkingsboks og alle innstillingene ble angitt i egenskapsvinduet, kan du for eksempel gi den navnet CB1_es_:underskriver1. Dette vil sikre at objektet har et navn og at det er tilordnet den tiltenkte mottakeren.


Avmerkingsbokser

Hvis du velger "Avmerkingsboks" fra verktøylinjen "Objektvalg", endres markøren og du kan plassere avmerkingsboksen. Se Manuell plassering av skjemafelt for mer informasjon.

Hvis du vil ha tilgang til egenskapsmenyen for avmerkingsboksen, dobbeltklikker du på feltet eller høyreklikker og velger "Egenskaper" fra menyen.

Under Alternativer er tilgjengelige innstillinger Avmerkingsboksstil, Eksportverdi og Avmerkingsboks, som er merket av som standardalternativ Endring av "Avmerkingsboksstil" vil ikke påvirke hvordan avmerkingsboksen representeres visuelt i Acrobat Sign, men det endelige PDF-dokumentet vil inneholde den valgte stilen.

Egenskaper for avmerkingsboksfelt


Valgknapper

Hvis du velger "Alternativknapp" fra verktøylinjen "Objektvalg", endres markøren og du kan plassere alternativknappen. Se Manuell plassering av skjemafelt for mer informasjon.

Når du plasserer alternativknappen, vises dialogboksen for grunnleggende egenskaper en advarsel om at det må være minimum to alternativknapper i gruppen fordi alternativknapper gir en "det ene eller det andre"-løsning.

Enda en alternativknapp kan legges til ved å klikke på koblingen "Legg til en knapp til" eller ved å velge "Alternativknapp" fra verktøylinjen "Objektvalg", plassere objektet og gi det samme navn som gruppenavnet.

Advarsel for alternativknapp

Hvis du vil ha tilgang til egenskapsmenyen for alternativknappen, dobbeltklikker du på feltet eller høyreklikker og velger Egenskaper fra menyen.

Feltegenskaper for alternativknapp

Under Alternativer er tilgjengelige innstillinger Knappestil, Valg av alternativknapp og de to alternativene Knappen er merket som standard og Knapper med samme navn og valg velges samtidig, som kobler til knapper med identiske navn. Navnet på alternativknappen fastslår hvilken gruppe den er i, slik at hvis du oppretter en matrise av alternativer for alternativknapp, må de gis identiske navn for å kunne være en del av den samme gruppen.


Rullegardinmenyer

Hvis du velger "Rullegardinmeny" fra verktøylinjen "Objektvalg", endres markøren og du kan plassere rullegardinmenyen. Se Manuell plassering av skjemafelt for mer informasjon.

Hvis du vil ha tilgang til egenskapsmenyen for rullegardinmenyen, dobbeltklikker du på feltet eller høyreklikker og velger Egenskaper fra menyen.

Feltegenskaper for boks for rullegardinmeny

Under Alternativer er tilgjengelige innstillinger Element, Eksportverdi, Elementliste, Sorter elementer, La brukere skrive inn egendefinert tekst, Stavekontroll og Utfør merket verdi umiddelbart.

Skriv inn navnet på alternativet i "Element"-feltet. Det anbefales også en eksportverdi. Hvis elementet for eksempel er "Rød", kan eksportverdien være "R". Denne verdien kan deretter eksporteres under signeringsprosessen.

Når du har satt konfigurert valget for rullegardinmenyen, klikker du på Legg til-knappen. Dette flytter alternativene ned til elementlisten der de kan sorteres og behandles.

Feltegenskaper for rullegardinmenyboks

Adobe-logoen

Logg på kontoen din