Funksjonen Bare jeg signerer er erstattet av et mer elegant og mer oversiktlig grensesnitt kalt Fyll ut og signer. Alle tjenestenivåer har tilgang til arbeidsflyten Fylle ut og signer.

Beskrivelse av funksjon

Fyll ut og signer er utformet for å være en rask og enkel metode når en bruker skal laste opp et dokument, fylle ut nødvendig innhold og så eventuelt påføre signatur. 

Tekstangis gjennom et direkte “klikk og skriv inn”-grensesnitt som fjerner behovet for å plassere utførlige felt.

Hakemerker og Fylt punkt er tilgjengelig for avmerkingsbokser og valgknapper.

Signatur- og initialfelt er tilgjengelig ved behov.

Når alt obligatorisk innhold er angitt, kan brukeren sende en kopi av det signerte dokumentet til én eller flere mottakere.

Alt inndatainnhold registreres og kan trekkes ut gjennom rapporter, og hele transaksjonen logges i en revisjonsrapport på samme måte som avtaler.

Ta en kikk på Fyll ut og signer-videoen her

Bruk

Fra Dashboard-siden i Adobe Sign klikker du på koblingen Fyll ut og signer i delen Andre funksjoner (nederst til venstre). Dette åpner opplastingssiden for Fylle ut og signer.

Nav to FaS

 

De to feltene på opplastingssiden for Fyll ut og signer er:

Filer-delen der du kan dra og slippe filer du vil signere

◘ Filer kan også legges til fra biblioteket eller andre integrerte kilder, på samme måte som å legge ved filer på sendesiden.

Avtalenavn-feltet som du kan bruke til å gi avtalen et navn

Avtalenavn-feltet bruker som standard navneverdien for den første filen som slippes i Filer-delen. 

◘ Denne verdien kan redigeres ved behov.

Merk:

Ingen skjemafelt er tilgjengelig under Fyll ut og signer-prosessen, uavhengig av hvor filene kommer fra eller felttypene som brukes (Redigering, Tekstkode eller Acroforms).

Agreement Name adoption

 

Flere filer kan legges til.

Under inndataprosessen vises filer i samme rekkefølg som i Filer-delen.

Filer kan sorteres ved hjelp av dra og slipp.

Move Files

 

Endring av dokumentrekkefølgen i Filer-listen endrer ikke verdien i Avtalenavn-feltet.

Reordered files

 

Fjerning av det opprinnelige dokumentet som importerte Avtalenavn-verdien fører til at Avtalenavn-feltet bruker en ny verdi basert på filen øverst i Filer-listen.

Renamed Agreement

Merk:

Hvis avtalenavnet redigeres, blir det fast, og det endres ikke uansett hvordan du endrer på filene.

Når alle filene er inkludert og avtalenavnet godtas, klikker du på Neste.

 

Grensesnittet for Fyll ut og signer lastes inne og viser dokumentfilene du lastet opp i rekkefølgen de ble vist.

Øverst på siden for Fyll ut og signer er det inndataverktøy.

Tool Bar

Inndatatyper vises fra venstre mot høyre:

A. Tekstinndata – Klikk på dette alternativet, og klikk deretter hvor som helst i dokumentet der du vil legge til tekst. Hvis du vil flytte til en annen del av dokumentet, må du eksplisitt klikke på det nye området og begynne å skrive. Tekstinndata registrerer linjeskift, så det er enkelt å skrive inn notatfelt med flere linjer.

B. Hakemerkeinndata – Dette alternativet plasserer en enkel hakemerkegrafikk.  Ideelt for avmerkingsbokser.

C. Fylt punkt-inndata – Fylte punkter er også enkel grafikk som vanligvis brukes med sett med alternativknapper, men som også kan brukes i avmerkingsbokser.

D. Signaturfelt – Signaturfeltet lar brukeren plassere en signatur. Hvis du har lagret en signatur i kontoen, brukes denne som standard. Hvis ikke, vises de vanlige signaturalternativene som tillates av kontoinnstillingene.

E. Initialfelt – På samme måte som signaturfeltet bruker initialfeltet et lagret bilde, og det tillater vanlige inndataalternativer hvis et lagret bilde ikke er tilgjengelig.

 


Endre skriftstørrelse

Størrelsen kan justeres for alle inndatatyper, slik at den blir større eller mindre enn standard skriftstørrelse, og alle inndatatyper kan beholde innstillingene for størrelse diskret fra andre inndatatyper.

Det er mulig å ha flere størrelseseksempler i én avtale for angitt inndatatype.

 

Tekst, Hakemerker og Fylt punkt støtter en trinnvis funksjon for angivelse av størrelse, som justerer skriften til den neste forhåndsdefinerte størrelsen, enten mindre eller større.

Over hvert av feltene er det et grensesnitt som inneholder et ikon for sletting (papirkurv til høyre) og to eksemplarer av bokstaven A.

Venstre A er mindre, og den reduserer skriftstørrelsen med ett nivå.

Høyre A er større, og den øker skriftstørrelsen med ett nivå.

Stepped Size

Merk:

Endring av skriftstørrelsen for en inndatatype beholdes for alle etterfølgende felt av samme type. 

Det beste resultatet får du ved å skrive inn litt tekst i det første feltet, og deretter endre skriftstørrelsen trinnvis opp eller ned, slik at den vises i forhold til skriften på det underliggende dokumentet. Når du har funnet en god størrelse, trenger du ikke endre skriftstørrelse på nytt.

 

Feltene Hakemerker, Fylt punkt, Signatur og Initial kan alle justeres dynamisk ved å klikke på og dra det blå håndtaket på inndatafeltboksen.

Drag Sizing

Endring av størrelse på denne måten beholdes til inndatatypens størrelse endres på nytt (med en av metodene).


Flytte inndatafeltene

Alle inndatafelt kan flyttes etter at de er plassert. Det kan være enklere å skrive inn inndataene i en egen del av skjemaet, avhengig av hvordan skjemaet er utformet, og deretter flytte det til riktig plassering.

Slik flytter du et felt:

    ○ Klikk på det én gang for å velge det. Markeringsrammen for feltet vises.

    ○ Når markøren holdes over feltet, endres den til piler med fire retninger.  Klikk på og hold inne museknappen for å dra feltet dit du vil plassere det.

Move Input


Fylle ut dokumentet

Arbeid deg gjennom dokumentet ved å plassere inndata der det trengs.

Et signaturfelt er ikke påkrevd.

Complete form

Når dokumentet er fylt ut, klikker du på Ferdig øverst til høyre i vinduet.


Suksess!

Når du har klikket på Ferdig, vil siden for fullført signering lastes inn på nytt.

Denne siden inneholder et miniatyrbilde til venstre av dokumentet du akkurat signerte, og fire etterfølgende trinn som du kan klikke på:

○ Send en kopi – Dette alternativet starter en ny arbeidsflyt som leverer det signerer dokumentet til én eller flere e-postadresser.

○ Last ned en kopi – Klikking på denne koblingen åpner en kopi av den signerte PDF-filen på det lokale systemet.

○ Behandle dette dokumentet – Dette alternativet åpner kategorien Behandle.

○ Signer enda et dokument – Denne koblingen åpner opplastingssiden for Fylle ut og signer på nytt, slik at du kan signere et annet dokument.

Pose Send page


Sende en kopi

Når du klikker på alternativet Send en kopi, åpnes et nytt vindu der du kan angi e-postadressen du vil levere dokumentet til.

Send a Copy to another

Du angir e-postadressene i Mottakere-feltet.  Hvis du vil sende til flere enn én e-postadresse, skiller du dem med komma.

○ Klikking på koblingen Legg til meg øverst til høyre for mottakerfeltet, legger til e-postadressen din i feltet.

I Melding-feltet kan du angi teksten du vil levere sammen med dokumentet.

 

Mottakeren får en e-post med en kobling til dokumentet og meldingsteksten.

Mottakere med en aktiv Adobe Sign-konto, ser også dokumentet på Behandle-siden i Signert-delen.

 

Når du har fullført prosessen Send en kopi, lastes det inn en ny side for å angi at prosessen er fullført.

Det finnes to tilgjengelige alternativer:

○ Behandle dette dokumentet

○ Signer enda et dokument

Post Share

Merk:

Avsender kan når som helst dele en kopi av dokumentet til mottakere med e-postadresse i kategorien Behandle.

Dette fungerer på samme måte som Send en kopi fungerer på siden for fullført signering. Du bruker Del-verktøyet på Behandle-siden for å angi e-postadressen for mottakeren.

Fylle ut og signere dokumenter på Behandle-siden

Dokumentets avsender ser sitt Fyll ut og signer-dokument sortert på Behandle-siden, akkurat som alle andre avtaler.

Hvis Fyll ut og signer-prosessen avbrytes før dokumentet er signert, finner du det i Utkast-delen.

Fyll ut og signer-dokumenter som er signert, finner du i Signert-delen.

Sender - Manage page

 

Hvis det ikke ble påført noen signatur på skjemaet, vil dokumentet være i Fylt ut-delen. 

filled_form_on_themanagetab

 

Mottakere får dokumentet levert til innboksen for e-post, men dokumentet blir også tilknyttet Adobe Sign-kontoen som et delt dokument.

Alle mottakere som aktiverer Adobe Sign-kontoen, kan se dokumentet i Signert-delen.

Lysegrå tekst under Navn-verdien angir at dokumentet er delt av en annen bruker.

Sharee Manage


Logg og revisjonsrapporter

Kategorien Logg på Behandle-siden inneholder et sammendrag over alle handlingene som er utført for dokumentet.

Linjeelementet Dokument delt med gjenspeiler hvem dokumentet er sendt til.

Hiostory tab

 

Revisjonsrapporten gjenspeiler alle de samme hendelsene som en vanlig avtale i samme format.

Audit Report


Eksportere inndata

Fyll ut og signer-dokumenter som har tekstinndata kan generere en CSV-fil med alle feltdataene inkludert.

 

Brukere

Den opprinnelige brukeren som opprettet Fyll ut og signer-dokumentet, kan eksportere dokumentdetaljene og innhold på feltnivå fra kategorien Behandle.

Klikk én gang på den aktuelle avtalen for å velge den, og klikk deretter på ikonet Har skjemadata.

CSV Icon

CSV-filen lastes ned til systemet og kan åpnes med alle applikasjoner som håndterer CSV-formatet (Excel er den vanligste).

CSV-filen viser inndataene i serier av kolonner med overskriften MULTILINEDATA.

CSV from Manage

 

Administratorer

Administratorer kan se Fyll ut og signer-avtaler i de eksporterte rapportene.

Hvis kontoen er konfigurert til å eksportere data på feltnivå, kan de også se MULTILINEDATA-overskriftene og tilknyttet feltinnhold.

Report Data

Merk:

Administratorer må ha aktivert Dataeksport i kontoen for å se data på feltnivå i den eksporterte rapporten.  Hvis du vil aktivere Dataeksport for kontoen, kontakter du kundestøtte for Adobe Sign.

Aktivere/deaktivere

Funksjonen Fyll ut og signer / Bare jeg signerer er som standard tilgjengelig for alle brukere på alle tjenestenivåer.

Administratorer som vil fjerne funksjonen Fyll ut og signer / Bare jeg signerer fra Dashboard-siden, kan gjøre dette ved å sende en forespørsel til kundestøtteteamet for Adobe Sign.

Funksjonen kan aktiveres eller fjernes på bruker-, gruppe- og kontonivå.

 

Kontonivåene Individual og Team

Kontonivåene Individual og Team har Fyll ut og signer aktivert som standard. 


Kontonivåene Business og Enterprise

Selv om arbeidsflytene Fyll ut og signer og Bare jeg signerer sameksisterer, kan administratorer presentere hver av arbeidsflytene som standard, i tillegg til at brukeren kan veksle mellom dem.

Hvis du vil endre disse innstillingene, går du til: Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Ny Fyll ut og signer-opplevelse

Nav to Settings

Det er to alternativer du kan angi for å vise alternativet du foretrekker:

○ Bruk ny Fyll ut og signer-opplevelse som standard

◘ Avmerking av dette alternativet setter standard Dashboard-arbeidsflyt til Fyll ut og signer.

◘ Avmerking av dette alternativet lar standard Dashboard-arbeidsflyt være Bare jeg signerer.

○ La brukere veksle...

◘ Avmerking av dette alternativet aktiverer en kobling som lar brukeren fritt veksle mellom de to arbeidsflytene.

 

Konfigurasjonsalternativer

Business- og Enterprise-kontoadministratorer kan få Digitale signaturer lagt til som et signaturalternativ ved å:

 • Kontakte sine kundeansvarlige med en forespørsel om å aktivere alternativet.
 • Sørge for at Digitale signaturer er aktivert i kontoen.
  • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Signaturinnstillinger > Arbeidsflyt for digitale signaturer.
  • Som et minimum må du aktivere
   • Tillat arbeidsflyter med digitale signaturer.
   • Tillat skybaserte digitale signaturer for interne underskrivere i denne kontoen.
   • Velg minst én skysignaturleverandør.
  • Klikk på Lagre.
fill_and_sign_options

 

Alternativet Digital signatur finnes som det tredje alternativet på Signer-menyen.

add_digital_signature

Å legge til en digital signatur får fart på signaturprosessen og fører underskriveren direkte til alternativet for å velge signaturleverandør.

Når signaturen er fullført og det er klikket på Ferdig, lagres dokumentet i Signert-delen på Behandle-fanen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet