Przekształcanie koloru spoza przestrzeni w kolor drukowalny

Niektóre kolory modeli RGB i HSB (np. kolory neonowe) nie mogą być drukowane, ponieważ nie mają odpowiedników w modelu CMYK. Po wybraniu koloru spoza gamutu w pobliżu prawego górnego rogu panelu Kolor lub w oknie Próbnika kolorów pojawi się trójkąt ostrzegawczy .

 1. Kliknięcie na nim spowoduje przejście do najbliższego odpowiednika koloru z przestrzeni CMYK (będzie on wyświetlany obok trójkąta).

Zmiana koloru na kolor z palety internetowej

Kolory z palety internetowej jest to zbiór 216 kolorów, które mogą być wyświetlane w przeglądarkach internetowych (niezależnie od platformy). Jeśli wybierzesz kolor, który nie należy do palety internetowej, w panelu Kolor, w oknie Próbnik kolorów lub w oknie Edytuj kolory/Ponowne kolorowanie kompozycji pojawi się sześcian ostrzegawczy .

 1. Kliknięcie na nim spowoduje przejście do najbliższego odpowiednika spośród kolorów z palety internetowej (będzie on wyświetlany obok sześcianu).

Mieszanie kolorów

Polecenia do mieszania kolorów pozwalają utworzyć serię kolorów pośrednich na podstawie grupy trzech lub więcej wypełnionych obiektów. Kolory pośrednie powstają na podstawie pionowego lub poziomego ułożenia obiektów albo ich kolejności na stosie. Mieszanie nie ma wpływu na obrysy oraz na obiekty niepomalowane.

 1. Zaznacz trzy lub więcej wypełnionych obiektów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wypełnić obiekty pośrednie kolejnymi przejściami między wypełnionym obiektem na wierzchu i wypełnionym obiektem na spodzie, wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Przejdź z wierzchu na spód.

  • Aby wypełnić obiekty pośrednie kolejnymi przejściami między wypełnionym obiektem po lewej stronie a wypełnionym obiektem po prawej stronie, wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Stwórz przejście poziome.

  • Aby wypełnić obiekty pośrednie kolejnymi przejściami między wypełnionym obiektem na wierzchu a wypełnionym obiektem na spodzie, wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Stwórz przejście pionowe.

Zmiana koloru na przeciwny lub jego dopełnienie

 1. Zaznacz kolor, który ma zostać zmieniony.

 2. Przejdź do panelu Kolor i wybierz z menu panelu odpowiednią opcję:

  Odwróć

  Zmienia każdą składową koloru na wartość odwrotną na danej skali. Na przykład, jeśli pewien kolor RGB ma wartość R równą 100, zostanie ona zmieniona na 155 (255 – 100 = 155).

  Komplementarny

  Zmienia każdą składową koloru na nową wartość opartą na sumie jasności i najniższych wartościach RGB zaznaczonego koloru. Program Illustrator obliczy sumę najmniejszej i największej wartości RGB aktualnego koloru, a następnie wyznaczy wartości poszczególnych składników RGB, odejmując wartość każdego z komponentu od tej wartości. Załóżmy dla przykładu, że zaznaczono kolor o następujących wartościach RGB: R = 102 (czerwony), G = 153 (zielony) i B = 51 (niebieski). Program Illustrator doda wartość największą (153) do najmniejszej (51), uzyskując nową wartość (204). Od wartości tej zostaną odjęte wartości RGB dotychczasowego koloru. Wartości nowego koloru uzupełnionego będą zatem następujące: 204 - 102 (bieżąca wartość czerwonego) = 102 dla nowej wartości czerwonego, 204 - 153 (bieżąca wartość zielonego) = 51 dla nowej wartości zielonego oraz 204 - 51 (bieżąca wartość niebieskiego) = 153 dla nowej wartości niebieskiego.

Zmiana tinty koloru

 1. Zaznacz globalny kolor podstawowy lub dodatkowy w panelu Próbki albo zaznacz obiekt, do którego zastosowano globalny kolor podstawowy lub kolor dodatkowy.

 2. W panelu Kolor zmień intensywność koloru, ustawiając odpowiednio suwak T lub wprowadzając odpowiednią wartość w polu tekstowym. Zakres tinty wynosi od 0% do 100%; im mniejsza liczba, tym jaśniejsza tinta.

  Uwaga:

  Jeśli suwak T jest niewidoczny, upewnij się, że zaznaczono globalny kolor podstawowy lub kolor dodatkowy. Jeśli suwak T jest nadal niewidoczny, wybierz opcję Pokaż opcje z menu panelu Kolor.

 3. Aby zapisać tintę jako próbkę, przeciągnij kolor do panelu Próbki lub kliknij przycisk Nowa próbka w panelu Próbki. Zapisana tinta otrzymuje nazwę złożoną z nazwy wyjściowego koloru podstawowego oraz następującej po niej wartości procentowej nasycenia. Na przykład, po zapisaniu koloru o nazwie „Błękit nieba” z odcieniem 50-procentowym, nazwa próbki będzie brzmiała „Błękit nieba 50%”.

Odwracanie wielu kolorów

 1. Zaznacz obiekty, których kolory mają być odwrócone.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Odwróć kolory.

  Uwaga:

  Pojedyncze kolory mogą być odwracane za pomocą panelu Kolor.

Dopasowywanie balansu kolorów

 1. Zaznacz obiekty, których kolory mają zostać zmodyfikowane.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Dopasuj balans kolorów.

 3. Określ opcje wypełnienia i obrysu.

 4. Dopasuj wartości kolorów, a następnie kliknij przycisk OK:

  • W przypadku zaznaczenia globalnych kolorów podstawowych lub kolorów dodatkowych dopasuj ich intensywność za pomocą suwaka tinty. Zaznaczone nieglobalne kolory podstawowe nie są zmieniane.

  • Jeśli operacje są wykonywane w trybie CMYK i zaznaczono nieglobalne kolory podstawowe, to udziały procentowe koloru niebieskozielonego, karmazynowego, żółtego i czarnego powinny być określane za pomocą suwaków.

  • Jeśli operacje są wykonywane w trybie RGB i zaznaczono nieglobalne kolory podstawowe, to udziały procentowe koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego powinny być określane za pomocą suwaków.

  • Aby przekonwertować zaznaczone kolory na odcienie szarości, z listy Tryb koloru wybierz pozycję Skala szarości, a następnie zaznacz opcję Konwertuj. Następnie określ udział procentowy koloru czarnego za pomocą suwaka.

  • Jeśli zaznaczony globalny kolor podstawowy lub dodatkowy ma być przekonwertowany na nieglobalny kolor podstawowy, na liście Tryb kolorów zaznacz pozycję CMYK lub RGB (w zależności od trybu kolorów dokumentu), po czym wybierz opcję Konwertuj. Następnie dopasuj kolory za pomocą suwaków.

Zmiana trybu kolorów dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Tryb kolorów dokumentu > CMYK lub RGB.

Wyświetlanie i odtwarzanie kolorów dodatkowych przy użyciu wartości Lab

Niektóre predefiniowane kolory dodatkowe (pochodzące np. z bibliotek TOYO, PANTONE, DIC i HKS) są zdefiniowane poprzez wartości Lab. Dla zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Illustrator kolory z tych bibliotek zawierają także definicje CMYK. Panel Próbki umożliwia pozwala określić, jakie wartości, Lab czy CMYK, mają być używane przez program Illustrator do wyświetlania, eksportowania i drukowania kolorów dodatkowych.

Wartości Lab, używane w połączeniu z poprawnym profilem urządzenia, zapewniają najwierniejsze odtwarzanie kolorów na różnych urządzeniach. Jeśli zarządzanie kolorami jest bardzo istotne dla danego projektu, firma Adobe zaleca wyświetlanie, eksportowanie i drukowanie kolorów dodatkowych przy użyciu wartości Lab.

Uwaga:

Aby zwiększyć dokładność odtwarzania kolorów na monitorach, program Illustrator automatycznie używa wartości Lab (o ile jest włączona opcja Podgląd nadruku). Przy drukowaniu również są używane wartości Lab — o ile w sekcji Zaawansowane okna dialogowego Drukuj zaznaczono opcję Symulacja nadruku.

 1. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Kolory dodatkowe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapewnić możliwie największą dokładność kolorów wyświetlanych i na wyjściu, zaznacz opcję Użyj standardowych wartości Lab określonych w książce.

  • Aby dopasować kolory dodatkowe do wcześniejszych wersji programu Illustrator, zaznacz opcję Użyj wartości CMYK z książki kolorów podstawowych producenta.

Konwertowanie kolorów na skalę szarości i na odwrót

Konwersja kolorów na skalę szarości

 1. Zaznacz obiekty, których kolory mają być przekonwertowane.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Konwertuj na skalę szarości.

  Uwaga:

  Aby przekonwertować obiekty na skalę szarości i jednocześnie dopasować odcienie szarości, wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Dopasuj kolory.

Konwertowanie obrazów w skali szarości na obrazy RGB lub CMYK

 1. Zaznacz obraz w skali szarości.

 2. Wybrać polecenie Edycja > Edycja kolorów > Konwertuj na CMYK lub Konwertuj na RGB (w zależności od trybu kolorów dokumentu).

Kolorowanie obrazów w skali szarości lub 1-bitowych

 1. Zaznacz obiekt bitmapowy.

 2. Upewnij się, że w panelu Narzędzia lub panelu Kolor zaznaczono pole Wypełnienie.

 3. Korzystając z panelu Kolor, pomaluj obraz na czarno, biało, kolorem podstawowym lub dodatkowym.

  Uwaga:

  Jeśli obraz w skali szarości zawiera kanał alfa, to nie można pokolorować go kolorem podstawowym. W takim wypadku należy wybrać kolor dodatkowy.

Dopasowywanie nasycenia wielu kolorów

 1. Zaznacz obiekty, których kolory mają zostać zmodyfikowane.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Zwiększ nasycenie.

 3. Zmniejsz lub zwiększ nasycenie koloru dodatkowego (zdefiniuj inną tintę), wprowadzając wartość z zakresu od –100% do 100%.

Mieszanie kolorów nakładających się

Do mieszania nakładających się kolorów można wykorzystać tryby mieszania oraz dwie funkcje (dwa efekty), Mieszanie twarde i Mieszanie miękkie.

Tryby mieszania

Zapewniają różne opcje kontroli nad kolorami nakładającymi się. W przypadku kompozycji zawierających kolory dodatkowe, wzorki, gradienty, tekst i inne elementy złożone powinny zawsze być używane tryby mieszania, a nie wspomniane wyżej efekty.

Efekt Mieszanie twarde

Program łączy kolory, wybierając najwyższe wartości poszczególnych składowych. Jeżeli, na przykład, kolor 1 zawiera 20% niebieskozielonego, 66% karmazynowego, 40% żółci i 0% czerni, a kolor 2 – 40% niebieskozielonego, 20% karmazynowego, 30% żółci i 10% czerni, to kolor powstały po użyciu polecenia Mieszanie twarde będzie miał 40% niebieskozielonego, 66% karmazynowego, 40% żółci i 10% czerni.

Efekt Mieszanie miękkie

Efekt ten pozwala zmienić kolor na wierzchu na półprzezroczysty i podzielić obraz na fasetki. Można określić stopień przezroczystości nakładających się kolorów.

Tryby mieszania są stosowane do poszczególnych obiektów, a efekty Mieszanie twarde i Mieszanie miękkie są stosowane do całych grup lub warstw. Tryby mieszania zmieniają wypełnienie o obrys obiektu, a Efekty Mieszanie twarde i Mieszanie miękkie powodują usunięcie obrysu obiektu.

Uwaga:

Zastosowanie mieszania twardego i mieszania miękkiego do obiektów, z których jeden jest pomalowany kolorem podstawowym, a drugi dodatkowym, lub obiektów w różnych modelach koloru, powoduje zazwyczaj konwersję koloru na CMYK. Przy mieszaniu nieglobalnego podstawowego koloru RGB z kolorem dodatkowym RGB wszystkie kolory dodatkowe są konwertowane na nieglobalne kolory podstawowe RGB.

Mieszanie kolorów za pomocą efektu Mieszanie miękkie

 1. Wybierz grupę lub warstwę.

 2. Wybierz polecenie Efekt > Odnajdywanie ścieżek > Mieszanie twarde.

Mieszanie kolorów za pomocą efektu Mieszanie miękkie

 1. Wybierz grupę lub warstwę.

 2. Wybierz polecenie Efekt > Odnajdywanie ścieżek > Mieszanie miękkie.

 3. Wpisz wartość z zakresu 1%-100% w polu Stopień mieszania, określając poziom przezroczystości nakładających się kolorów. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online