Wybieranie ścieżek, segmentów i punktów kontrolnych

Zanim będzie możliwa zmiana kształtu lub edycja ścieżki, należy zaznaczyć punkty kontrolne, segmenty lub kombinacje obydwu.

Wybieranie punktów kontrolnych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli można zobaczyć punkty, można też kliknąć je i zaznaczyć, używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie . Aby zaznaczyć wiele elementów, należy kliknąć je z naciśniętym klawiszem Shift.
 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i przeciągnij wokół punktów kontrolnych. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne, przeciągnij wokół nich z naciśniętym klawiszem Shift.
 • Można zaznaczyć punkty kontrolne w zaznaczonych i niezaznaczonych ścieżkach. Umieść narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie na punkcie kontrolnym, tak aby kursor myszy przybrał postać pustego kwadratu w przypadku niezaznaczonych lub pełnego kwadratu w przypadku zaznaczonych ścieżek w powiększonym widoku, a następnie kliknij punkt kontrolny. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne, kliknij je z naciśniętym klawiszem Shift.
 • Wybierz narzędzie Lasso i przeciągnij wokół punktów kontrolnych. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne, przeciągnij wokół nich z naciśniętym klawiszem Shift.

Zaznaczanie segmentów ścieżki

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie , a następnie kliknij w odległości 2 pikseli od segmentu lub przeciągnij ramkę zaznaczania na część segmentu. Aby zaznaczyć dodatkowe segmenty ścieżki, kliknij lub przeciągnij wokół nich z naciśniętym klawiszem Shift.
 • Wybierz narzędzie Lasso  i przeciągnij kursor wokół części segmentu ścieżki. Aby zaznaczyć dodatkowe segmenty ścieżki, przeciągnij wokół nich z naciśniętym klawiszem Shift.

Zaznaczanie wszystkich punktów kontrolnych i segmentów na ścieżce

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  lub, w programie Illustrator, narzędzie Lasso.
 2. Przeciągnij wokół całej ścieżki.

  Jeśli ścieżka jest wypełniona, można także kliknąć wewnątrz niej kursorem narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zaznaczyć wszystkie punkty kontrolne.

Kopiowanie ścieżki

Wybierz ścieżkę albo segment przy pomocy narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie i wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Użyj funkcji menu standardowego, aby kopiować i wklejać ścieżki w aplikacji lub między aplikacjami.
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie przeciągnij ścieżkę do wybranej pozycji i zwolnij przycisk myszy oraz klawisz Alt/Option.

Dodawanie i usuwanie punktów kontrolnych

Dodając punkty kontrolne, możesz uzyskać lepszą kontrolę nad kształtem ścieżki, a także rozwinąć ścieżkę otwartą. Najlepiej jednak nie określać zbyt wielu punktów kontrolnych. Ścieżka o mniejszej liczbie punktów kontrolnych jest łatwiejsza do edycji, wyświetlania i drukowania. Usuwając niepotrzebne punkty kontrolne, zmniejsza się złożoność ścieżki. Dodawanie i usuwanie punktów kontrolnych przebiega podobnie we wszystkich aplikacjach firmy Adobe.

Panel Narzędzia zawiera trzy narzędzia do dodawania i usuwania punktów kontrolnych: narzędzie Pióro , narzędzie Dodawanie punktów kontrolnych  oraz narzędzie Usuwanie punktów kontrolnych . Dodatkowo można również skorzystać z przycisku Usuń wybrane punkty kontrolne w panelu sterowania.

Po ustawieniu kursora na zaznaczonej ścieżce narzędzie Pióro zmienia się w narzędzie Dodawanie punktów kontrolnych, a po ustawieniu kursora na punkcie kontrolnym — w narzędzie Usuwanie punktów kontrolnych.

Uwaga:

Nie korzystaj z klawiszy Delete ani Backspace lub poleceń Edytuj > Wytnij i Edytuj > Wyczyść w celu usuwania punktów kontrolnych, gdyż te klawisze oraz polecenia usuwają punkt, a także części linii, które się z nim łączą.

Dodawanie lub usuwanie punktu kontrolnego

 1. Zaznacz ścieżkę wybraną do zmiany.

 2. Aby dodać punkt kontrolny, wybierz narzędzie Pióro lub Dodawanie punktów kontrolnych, ustaw kursor na segmencie ścieżki, po czym kliknij.

 3. Aby usunąć punkt kontrolny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz punkt za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, a następnie kliknij przycisk Usuń wybrane punkty kontrolne  w panelu sterowania.

  • Wybierz narzędzie Pióro lub Usuwanie punktów kontrolnych, ustaw kursor na punkcie kontrolnym i kliknij.

Szukanie i usuwanie zbłąkanych punktów kontrolnych

Zbłąkane punkty kontrolne są punktami bez połączeń z innymi punktami kontrolnymi. Dobrą praktyką jest wyszukiwanie i usuwanie zbłąkanych punktów kontrolnych.

 1. Usuń zaznaczenie z wszystkich obiektów.

 2. Wybierz polecenie Zaznacz > Obiekt > Zbłąkane punkty.

 3. Wybierz polecenie Edycja > Wytnij lub Edycja > Wyczyść polecenia albo naciśnij klawisz Delete lub Backspace.

Wyłączanie lub tymczasowa zmiana funkcji automatycznego przełączania narzędzia Pióro

Tymczasowo możesz wyłączyć lub przesłonić funkcję automatycznego uaktywniania narzędzia Dodawanie punktów kontrolnych lub Usuwanie punktów kontrolnych.

 • Aby tymczasowo przesłonić przełączanie narzędzia Pióro, po ustawieniu kursora narzędzia nad wybraną ścieżką lub punktem kontrolnym wciśnij klawisz Shift. Jest to przydatne przy rozpoczynaniu nowej ścieżki nad ścieżką już istniejącą. Aby uniknąć blokowania narzędzia Pióro przez klawisz Shift, zwolnij go przed zwolnieniem przycisku myszy.

 • Aby wyłączyć funkcję przełączania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS) i zaznacz opcję Wyłącz automatyczne dodawanie/usuwanie.

Wygładzanie i upraszczanie ścieżek

Usuwając ze ścieżek niepotrzebne punkty kontrolne, można zmniejszyć ich złożoność oraz zmienić ich wygląd.

Wygładzanie ścieżek

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz narzędzie Gładzik .

 3. Przeciągnij kursor wzdłuż segmentu ścieżki, która ma być wygładzona.

 4. Wygładzaj tak długo, aż ścieżka lub obiekt uzyska pożądaną gładkość.

  Korzystanie z narzędzia Gładzik
  Korzystanie z narzędzia Gładzik

  A. Oryginalna ścieżka B. Przeciąganie po ścieżce narzędziem Gładzik C. Wynik 
 5. Aby zmienić stopień wygładzenia, kliknij dwukrotnie narzędzie Gładzik i ustaw następujące opcje:

  Dokładność

  Opcja określająca odległość, na jaką trzeba przesunąć mysz lub pisak, aby program Illustrator dodał do ścieżki nowy punkt kontrolny. Na przykład, jeśli Dokładność wynosi 2,5, przesunięcie narzędzia na odległość mniejszą niż 2,5 piksela nie jest w ogóle rejestrowane. Dokładność może przyjmować wartości od 0,5 do 20 pikseli; im wyższa jest jej wartość, tym gładsza i mniej złożona jest ścieżka.

  Gładkość

  Opcja decydująca o stopniu wygładzania ścieżki. Gładkość może przyjmować wartości od 0% do 100%; im wyższa jej wartość, tym gładsze są wynikowe ścieżki.

Uwaga:

Można uzyskać gładką krzywą, pozostawiając bez zmian krzywe po przeciwnej stronie. Wybierz narzędzie Punkt kontrolny, naciśnij klawisz Option/Alt i kliknij którykolwiek z uchwytów, aby sparować uchwyty przeciwne i wygładzić punkt.

Parowanie przeciwnych uchwytów za pomocą narzędzia Punkt kontrolny

A. Punkty narożne posiadają uchwyty, które nie są sparowane B. Uchwyty przeciwne są sparowane, co pozwala utworzyć gładką krzywą 

Upraszczanie ścieżki

Upraszczanie ścieżki polega na usuwaniu jej punktów kontrolnych bez zmiany dotychczasowego wyglądu. Dzięki usunięciu niepotrzebnych punktów kontrolnych kompozycja staje się bardziej przejrzysta, zmniejszają się rozmiary pliku, a w rezultacie wydruk i wyświetlanie kompozycji przebiegają szybciej.

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Uproszczenie.

 3. Podaj wartość opcji Precyzja krzywej dla określenia podobieństwa uproszonej ścieżki do ścieżki oryginalnej.

  Uwaga:

  Wybierz polecenie Podgląd, aby wyświetlić podgląd uproszczonej ścieżki i listę punktów ścieżek oryginalnej i uproszczonej.

 4. Zaznacz dodatkowe opcje i kliknij przycisk OK.

  Precyzja krzywej

  W polu Precyzja krzywej wpisz procent od 0% do 100%, określając stopień podobieństwa krzywych. Większy procent oznacza więcej punktów i zbliżony wygląd krzywej. Istniejące punkty (bez punktów końcowych i narożnych) są pomijane, jeśli nie wpisano wartości w polu Próg kąta.

  Próg kąta

  Wpisz wartość z przedziału od 0 do 180°, określającą stopień wygładzenia narożników. Jeśli kąt punktu narożnego jest mniejszy od wpisanej wartości, to punkt pozostanie bez zmian. Opcja pomaga utrzymać ostre narożniki, nawet jeśli wartość pola Precyzja krzywej jest mała.

  Linie proste

  Opcja tworzy proste linie pomiędzy oryginalnymi punktami kontrolnymi obiektu. Punkty narożne są usuwane, jeśli ich kąt jest większy niż wartość w polu Próg kąta.

  Pokaż oryginał

  Pokazuje ścieżkę oryginalną pod jej wersją uproszczoną.

Uśrednianie położenia punktów kontrolnych

 1. Zaznacz dwa lub więcej punktów kontrolnych (na tej samej ścieżce lub na innych ścieżkach).

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Uśrednij.

 3. Wybierz uśrednianie wzdłuż obu osi, wzdłuż osi poziomej (x) albo wzdłuż osi pionowej (y), po czym kliknij przycisk OK.

Konwersja punktów gładkich na punkty narożne i odwrotnie

Punkty położone na ścieżkach między narożnikami i punktami gładkimi można przekonwertować. Szybką konwersję wielu punktów kontrolnych jednocześnie umożliwiają różnorodne opcje w panelu sterowania. Za pomocą narzędzia Konwertowanie punktów kontrolnych można przekonwertować tylko jedną stronę punktu; przy okazji konwersji można też precyzyjnie zmienić wygląd krzywej.

Konwertowanie punktów kontrolnych za pomocą panelu sterowania

Przed zastosowaniem opcji konwersji punktów kontrolnych dostępnych w panelu sterowania zaznacz tylko właściwe punkty kontrolne, a nie cały obiekt. W przypadku zaznaczenia wielu obiektów jeden z nich musi być zaznaczony tylko częściowo. Jeśli zostaną zaznaczone tylko całe obiekty, opcje dostępne w panelu sterowania zostaną zmienione na opcje dotyczące całych obiektów.

 1. Aby przekonwertować wybrane punkty narożne na punkty gładkie, zaznacz je, a następnie kliknij w panelu sterowania przycisk Konwertuj wybrane punkty kontrolne na gładkie .

 2. Aby przekonwertować wybrane punkty gładkie na punkty narożne, zaznacz je, a następnie kliknij w panelu sterowania przycisk Konwertuj wybrane punkty kontrolne na narożne .

Precyzyjna konwersja punktu kontrolnego za pomocą narzędzia Konwertowanie punktów kontrolnych

 1. Zaznacz całą ścieżkę, tak aby stały się widoczne jej punkty kontrolne.

 2. Zaznacz narzędzie Konwertowanie punktów kontrolnych .

 3. Umieść kursor narzędzia do konwersji punktu kontrolnego na wybranym punkcie kontrolnym i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekonwertować punkt narożny na gładki, wyciągnij punkt kierunkowy z punktu narożnego.

  Narzędzie Konwertowanie punktów kontrolnych
  Wyciąganie punktu kierunkowego z punktu narożnego przy tworzeniu punktu gładkiego

  • Aby przekonwertować punkt gładki na narożny bez linii kierunkowych, kliknij punkt gładki.

  Narzędzie Konwertowanie punktów kontrolnych
  Kliknięcie punktu gładkiego tworzy punkt narożny

  • Aby przekonwertować punkt gładki na narożny z niezależnymi liniami kierunkowymi, przeciągnij jeden z punktów kierunkowych.

  Narzędzie Konwertowanie punktów kontrolnych
  Konwertowanie punktu gładkiego na narożny

  • Aby przekonwertować punkt narożny bez linii kierunkowych na punkt narożny z niezależnymi liniami kierunkowymi, wyciągnij punkt kierunkowy z punktu narożnego, zmieniając go na punkt gładki z liniami kierunkowymi. W takim przypadku, zwolnij tylko przycisk myszy (nie zwalniaj klawiszy, które mogły włączać narzędzie do konwersji punktów kontrolnych) i wyciągnij kolejny punkt kierunkowy.

Wymazywanie kompozycji

Wymazywanie fragmentów kompozycji jest możliwe za pomocą narzędzi Gumka ścieżek i Gumka, a także gumki pisaka Wacom. Narzędzie Gumka ścieżki  pozwala ścierać fragmenty ścieżek. Narzędzie to jest przydatne, gdy zachodzi potrzeba ograniczenia zakresu wymazywania do pewnego segmentu ścieżki, np. do brzegu trójkąta. Narzędzie Gumka  oraz gumka pisaka Wacom pozwalają ścierać wszelkie elementy kompozycji, niezależnie od ich typu i struktury. Narzędzie Gumka można stosować do ścieżek, ścieżek złożonych, ścieżek wewnątrz grup aktywnego malowania oraz ścieżek odcinania.

Wymazywanie kompozycji
Użycie narzędzia Gumka ścieżki do wymazania części ścieżki (po lewej), użycie narzędzia Gumka do wymazania części zgrupowanego obiektu (po prawej)

Ścieranie fragmentu kompozycji za pomocą narzędzia Gumka ścieżek

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz narzędzie Gumka ścieżki .

 3. Przeciągnij kursor wzdłuż segmentu ścieżki, która ma być starta. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, wykonując pojedyncze, gładkie pociągnięcia.

Ścieranie obiektów za pomocą narzędzia Gumka

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby wymazać konkretne obiekty, zaznacz je lub otwórz w trybie wyodrębniania.

  • Aby wymazać jeden z obiektów w obszarze kompozycji, nie zaznaczaj żadnych innych obiektów.

  Jeśli nie zostaną zaznaczone żadne obiekty, wymazywanie będzie dotyczyć wszystkich warstw.

 2. Wybierz narzędzie Gumka .

 3. (Opcjonalnie) Kliknij dwukrotnie narzędzie Gumka i ustaw niezbędne opcje.

 4. Przeciągnij przez obszar, który chcesz zetrzeć. Aby zmienić sposób działania narzędzia wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby ograniczyć ruchy kursora narzędzia do pionowych, poziomych lub pod kątem 45°, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

  • Aby narysować ramkę wokół wybranego obszaru i wykasować wszystko wewnątrz niej, przeciągaj kursor z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby ramka była kwadratowa, przeciągaj z wciśniętymi klawiszami Alt-Shift (Windows) lub Option-Shift (Mac OS).

Ścieranie obiektów za pomocą gumki pisaka Wacom

Przyciśnięcie pisaka powoduje automatyczne uaktywnienie narzędzia Gumka. Ponowne przyciśnięcie pisaka spowoduje ponowne uaktywnienie ostatnio używanego narzędzia.

 • Przekręć pisak i przeciągnij przez obszar do wymazania. Naciśnij mocniej, aby zwiększyć szerokość ścieżki wymazywania. (Konieczne może być skorzystanie z opcji Nacisk w oknie dialogowym Opcje narzędzia Gumka).

Opcje narzędzia Gumka

Aby zmienić opcje narzędzia Gumka, kliknij je dwukrotnie w panelu Narzędzia.

Uwaga:

Średnicę kursora narzędzia Gumka można zmienić w dowolnej chwili, naciskając klawisz ], aby ją zwiększyć, lub klawisz [, aby ją zmniejszyć.

Kąt

Określa kąt obrotu narzędzia. Przeciągnij grot w podglądzie lub wpisz wybraną wartość w polu tekstowym Kąt.

Zaokrąglenie

Określa zaokrąglenie narzędzia. Przeciągnąć czarny punkt na podglądzie na zewnątrz lub do środka albo wpisz odpowiednią wartość w polu tekstowym Zaokrąglenie. Im wyższa wartość, tym większe zaokrąglenie.

Średnica

Określa średnicę narzędzia. Użyj suwaka Średnica lub wpisz wybraną wartość w polu Średnica.

Wysuwana lista umieszczona po prawej stronie opcji umożliwia kontrolę zmian kształtu narzędzia. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

Stała

Będą używane stałe: kąt, zaokrąglenie i średnica narzędzia.

Losowo

Będą używane losowe: kąt, zaokrąglenie i średnica narzędzia. Wpisz wartość w polu Wariacje i określ zakres dopuszczalnych wielkości. Jeżeli, na przykład, w polu Średnica wpisano 15, a parametr Wariacje ma wartość 5, to średnica pędzla może wynieść 10, 20 lub dowolną wartość między tymi liczbami.

Nacisk

Kąt, zaokrąglenie lub średnica narzędzia jest ustalana na podstawie nacisku pisaka. Opcja jest najbardziej użyteczna w przypadku średnicy. Opcja ta jest dostępna tylko dla tablic z rysikami. Wpisz wartość w polu tekstowym Wariacje i określ granice, w jakich może się zmieniać dana charakterystyka pędzla. Jeżeli, na przykład, w polu Zaokrąglenie wpisano 75%, a parametr Wariacje ma wartość 25%, to najmniejszy nacisk uzyska wartość 50%, a największy 100%. Im mniejszy nacisk, tym bardziej kanciasty będzie efekt pędzla.

Pokrętło pisaka

Zmienia średnicę zależnie od położenia pokrętła pisaka.

Pochylenie

Kąt, zaokrąglenie lub średnica narzędzia jest ustalana na podstawie pochylenia pisaka. Opcja jest najbardziej użyteczna w przypadku zaokrąglenia. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabletu, który jest w stanie wykrywać pochylenie pisaka.

Azymut

Kąt, zaokrąglenie lub średnica narzędzia jest ustalana na podstawie nacisku pisaka. Opcja ta jest najbardziej użyteczna, gdy trzeba kontrolować kąt pędzla kaligraficznego, np. pędzla do malowania. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabletu, który jest w stanie wykrywać pionowe położenie pisaka.

Obrót

Kąt, zaokrąglenie lub średnica narzędzia jest ustalana na podstawie obrotów końcówki pisaka. Opcja ta jest najbardziej użyteczna, gdy trzeba kontrolować kąt pędzla kaligraficznego, np. pędzla płaskiego. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabliczki, która jest w stanie wykrywać obroty końcówki pisaka.

Rozdzielanie ścieżki

Ścieżkę można podzielić w dowolnym punkcie kontrolnym lub wzdłuż dowolnego segmentu. Dzieląc ścieżkę, pamiętaj o następujących rzeczach:

 • Aby podzielić ścieżkę zamkniętą na dwie ścieżki otwarte, dokonaj podziału w dwóch miejscach wzdłuż ścieżki. Przecięcie ścieżki zamkniętej w jednym miejscu spowoduje powstanie pojedynczej ścieżki z luką.

 • Wszelkie ścieżki uzyskane wskutek podziału dziedziczą ustawienia oryginalnej ścieżki, w tym grubość obrysu i kolor wypełnienia. Wyrównywanie obrysu jest automatycznie ustawiane na środek.

 1. (Opcjonalnie) Zaznacz ścieżkę, aby zobaczyć punkty kontrolne.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz Nożyczki i kliknij ścieżkę w miejscu, w którym chcesz ją podzielić. Ścieżka podzielona w środku segmentu będzie miała dwa nowe, nakładające się punkty końcowe; jeden z nich będzie zaznaczony.
  • Wybierz narzędzie Nóż i umieść kursor na obiekcie. Cięcia dokonane przy użyciu narzędzia Nóż pojawiają się jako obrysy na obiekcie.
  • Zaznacz punkt kontrolny, w którym planujesz dokonać podziału ścieżki, po czym kliknij w panelu sterowania przycisk Przetnij ścieżkę w wybranym punkcie kontrolnym . Ścieżka podzielona w punkcie kontrolnym posiada nowy punkt na wierzchu oryginalnego. Jeden z tych punktów kontrolnych jest zaznaczony.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów.

 3. Zmodyfikuj nowy punkt kontrolny lub segment ścieżki za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online