Używanie miarek

Miarki pomagają w dokładnym umieszczeniu i mierzeniu obiektów w oknie ilustracji lub na obszarze roboczym. Miejsce, w którym jest punkt 0 jest nazywany punktem początkowym miarki.

Miarki w programie Illustrator CS5 przypominają rozwiązania znane z pozostałych programów pakietu Creative Suite, takich jak InDesign i Photoshop. W programie Illustrator dostępne są osobne miarki dla dokumentów oraz obszarów roboczych. Jednorazowo można korzystać tylko z jednej takiej miarki.

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cs5/gs01-using-rulers-and-guides/" shape="rect" >Using Rulers and Guides</a>
Mordy Golding

Uwaga:

W tym dokumencie miarki okna będą określane mianem miarek ogólnych.

Miarki ogólne są wyświetlane na górze i po lewej stronie okna ilustracji. Domyślny punkt zerowy miarki znajduje się w lewym górnym rogu okna ilustracji.

Miarki obszaru roboczego są wyświetlane na górze i po lewej stronie aktywnego okna ilustracji. Domyślny punkt zerowy miarki obszaru roboczego znajduje się w lewym górnym rogu obszaru ilustracji.

Różnica pomiędzy miarkami obszaru roboczego a miarkami ogólnymi polega na tym, że po wybraniu miarek obszaru roboczego punkt początkowy zmienia się w zależności od aktywnego obszaru roboczego. Ponadto, istnieje możliwość ustawienia różnych punktów początkowych dla poszczególnych miarek obszarów roboczych. W przypadku zmiany punktu początkowego miarki obszaru roboczego wypełnienia wzorkiem w obiektach znajdujących się na obszarze roboczym nie ulegają zmianie.

Domyślny punkt początkowy dla miarki ogólnej znajduje się w prawym górnym rogu pierwszego obszaru roboczego, a domyślne źródło dla miarek obszarów roboczych znajduje się w lewym górnym rogu danego obszaru roboczego.

 • Aby pokazać lub ukryć miarki, wybierz polecenie Widok > Miarki > Pokaż miarki lub Widok > Miarki > Ukryj miarki.

 • Aby przełączyć się pomiędzy miarkami obszaru roboczego, a miarkami ogólnymi, kliknij polecenie Widok > Miarki > Zmień na miarki ogólne lub Widok > Miarki > Zmień na miarki obszaru roboczego. Domyślnie wyświetlane są miarki obszaru roboczego więc opcja Zmień na miarki ogólne wyświetlona jest w podmenu Miarki.

 • Aby pokazać lub ukryć miarki wideo, wybierz polecenie Widok > Pokaż miarki wideo lub Widok > Ukryj miarki wideo.

 • Aby zmienić punkt zerowy miarki, przenieś kursor w lewy górny róg, w miejsce przecięcia miarek i przeciągnij punkt na nowe miejsce.

  Podczas przeciągania w oknie i na miarce widoczny jest krzyżyk wskazujący zmianę położenia Ogólnego punktu zerowego.

  Uwaga: zmiana Ogólnego punktu początkowego miarki wpływa na układ wzorków.

 • Aby przywrócić domyślny punkt zerowy miarki, dwukrotnie kliknij lewy górny róg w miejscu przecięcia się miarek.

Poprzedni jednokwadrantowy układ współrzędnych, został zmieniony na czterokwadrantowy. W programie Illustrator CS5, w przypadku przesunięcia w dół wzrasta wartość na osi y, a w przypadku przesunięcia w prawo wzrasta wartość na osi x.

W celu zapisywania do odziedziczonych wersji programu Illustrator, Miarki ogólne pozostają w miejscu określonym przez dokument odziedziczony. Pomimo, iż punkt początkowy nie zostaje przesunięty do lewego górnego rogu, układ współrzędnych zostaje zamieniony na czterokwadrantowy.

Zmiana dotycząca układu współrzędnych i punktu początkowego miarki nie odnosi się do tworzenia skryptów, co pozwala na wykorzystywanie starych skryptów w najnowszej wersji. Jednak w przypadku przekształcania obiektów przy pomocy skryptów wartości współrzędnych z osi y będą różnić się od wartości ustawionych w interfejsie programu Illustrator. Na przykład, w przypadku zastosowania czynności przeniesienia wynoszącej powiedzmy Y= +10 punktów, do emulacji tego zastosować przekształcenie Y= -10 punktów.

Zmiana jednostki miary

Domyślną jednostką miary programu Illustrator są punkty (1 punkt = 0,3528 milimetra). Możesz zmienić jednostkę używaną przez program Illustrator do mierzenia, obrysów i tekstu. Wpisanie wartości w polach nadpisuje domyślną jednostkę miary.

 • Aby zmienić domyślną jednostkę miary, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Jednostki (Mac OS) i zaznacz jednostki w opcjach Ogólne, Obrys i Tekst. Jeśli w preferencjach Tekst zaznaczona jest opcja Pokaż opcje azjatyckie, to można wybrać też jednostkę specjalnie dla tekstu zapisanego w języku azjatyckim.

  Uwaga: wybrana przez użytkownika jednostka jest używana w takich operacjach, jak pomiary za pomocą miarek, mierzenie odległości między punktami, przesuwanie i przekształcanie obiektów, określanie odstępów między liniami pomocniczymi i liniami siatki oraz tworzenie kształtów.

 • Aby ustawić ogólną jednostkę miary dla bieżącego dokumentu, wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu, w menu Jednostki wskaż żądaną jednostkę miary, a następnie kliknij OK.
 • Aby zmienić jednostkę miary podczas wpisywania wartości w polu, umieść za nią jeden z następujących skrótów: cal, cale, cali, cala, milimetr, milimetry, milimetrów, milimetra, mm, Q (jedno Q = 0,25 milimetra), centymetr, centymetry, centymetrów, centymetra, cm, punkt, punkty, punktów, punktu, pkt, p, pica, pi, PC, piksel, piksele i piks.

  Wskazówka: przy stosowaniu łącznym pica i punktów, można wpisywać wartości w postaci XpY, gdzie X oraz Y to liczba pica i liczba punktów (na przykład 12p6 oznacza 12 pica i 6 punktów).

Używanie siatki

Siatka jest wyświetlana za kompozycją w oknie ilustracji i nie jest drukowana.

 • Aby użyć siatki, wybierz polecenie Widok > Pokaż siatkę.
 • Aby ukryć siatkę, wybierz polecenie Widok > Ukryj siatkę.
 • Aby zastosować przyciąganie obiektów na linie siatki, wybierz polecenie Widok > Przyciągaj do siatki, zaznacz obiekt, który ma być przeniesiony i przeciągnij go w wybrane miejsce.

  Umieszczenie krawędzi obiektu w odległości nie większej niż 2 piksele od linii siatki powoduje przeskoczenie do danego punktu.

  Uwaga: jeśli zaznaczana jest opcja Widok > Podgląd pikseli, to opcja Przyciągnij do siatki zmienia się na Przyciągaj do pikseli.

 • Aby określić odstępy pomiędzy liniami siatki, styl siatki (linie lub kropki), kolor siatki, lub czy siatka ma być wyświetlana na wierzchu lub pod spodem kompozycji, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i siatki (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Linie pomocnicze i siatki (Mac OS).

Używanie linii pomocniczych

Linie pomocnicze ułatwiają wyrównywanie tekstu i obiektów graficznych. W dokumencie można tworzyć linie pomocnicze miarki (proste pionowe lub poziome linie) oraz obiekty pomocnicze (obiekty wektorowe, konwertowane na linie pomocnicze). Podobnie jak linie siatki, linie pomocnicze nie są drukowane.

Istnieją dwa style linii pomocniczych (przerywana - kropki i przerywana - kreski), które mogą być kolorowane jednym z gotowych kolorów siatki lub kolorem pobranym przy pomocy próbnika kolorów. Domyślnie, linie pomocnicze są odblokowane, co oznacza, że można je przenieść, zmienić, usunąć lub odwrócić oraz zablokować w wybranym miejscu.

 • Aby wyświetlić lub ukryć linie pomocnicze, wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Pokaż linie pomocnicze lub Widok > Linie pomocnicze  > Ukryj linie pomocnicze.
 • Aby zmienić ustawienia linii pomocniczych, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i siatka (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Linie pomocnicze i siatka (Mac OS).
 • Aby zablokować linie pomocnicze, wybierz polecenie WIdok > Linie pomocnicze > Zablokuj linie pomocnicze.

Tworzenie linii pomocniczych

 1. Jeśli miarki nie są widoczne, wybierz polecenie Widok > Pokaż miarki.
 2. Umieść kursor nad miarką po lewej stronie (pionowa linia pomocnicza) lub nad miarką na górze okna (pozioma linia pomocnicza).
 3. Przeciągnij linię pomocniczą w odpowiednie miejsce.

  Aby przekonwertować obiekty wektorowe na linie pomocnicze, zaznacz te obiekty i wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Utwórz linie pomocnicze.

  Uwaga:

  Aby ułatwić pracę z kilkoma liniami pomocniczymi, przenieś je na oddzielną warstwę.

 4. Jeśli chcesz ograniczyć linie pomocnicze do obszaru roboczego, a nie do całego płótna, zaznacz narzędzie Obszar roboczy i przeciągnij linie pomocnicze na obszar roboczy.

Przesuwanie, usuwanie lub zwalnianie linii pomocniczych

 1. Jeśli linie pomocnicze są zablokowane, wybierz polecenie WIdok > Linie pomocnicze > Zablokuj linie pomocnicze.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przenieść linię pomocniczą poprzez przeciąganie lub kopiowanie.

  • Usuń linię pomocniczą, naciskając klawisz Backspace (Windows) albo Delete (Mac OS) lub wybierz polecenie Edycja > Wytnij lub Edycja > Wyczyść.

  • Usuń wszystkie linie pomocnicze naraz, wybierając polecenie Widok > Linie pomocnicze > Wyczyść linie pomocnicze.

  • Zwolnij linię pomocniczą, zamieniając na zwykły obiekt graficzny, przez zaznaczenie jej i wybranie polecenia Widok > Linie pomocnicze > Zwolnij linie pomocnicze.

Przyciąganie obiektów do punktów kontrolnych i linii pomocniczych

 1. Wybierz polecenie Widok > Przyciągaj do punktu.
 2. Zaznacz obiekt, który ma być przeniesiony i umieść kursor w miejscu, do którego mają być wyrównane punkty kontrolne i linie pomocnicze.

  Uwaga:

  Wyrównywanie przyciągania do punktu jest uzależnione od położenia kursora, a nie krawędzi przeciąganego obiektu.

 3. Przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

  Kursor umieszczony w odległości nie większej niż 2 piksele od punktu kontrolnego lub linii pomocniczej, zostanie przyciągnięty do tego elementu. W czasie przyciągania, kursor zmienia się ze strzałki wypełnionej w strzałkę pustą.

Inteligentne linie pomocnicze

Inteligentne linie pomocnicze to ruchome linie, które pojawiają się, gdy tworzysz lub pracujesz na obiektach lub obszarach roboczych. Pomagają przy wyrównywaniu, edycji i przekształcaniu obiektów lub obszarów roboczych względem innych obiektów i obszarów roboczych, zarówno przez automatyczne wyrównywanie, jak i wyświetlanie miejsc X, Y i wartości delta. Możesz określić typ linii pomocniczych i pojawiających się informacji (takich jak etykiety pomiaru, podświetlenie obiektu, etykiety) ustawiając preferencje inteligentnych linii pomocniczych.

Film przedstawiający korzystanie z wielu obszarów roboczych można obejrzeć na stronie internetowej http://www.adobe.com/go/lrvid4020_ai_pl.

Korzystanie z inteligentnych linii pomocniczych

Domyślnie Inteligentne linie pomocnicze są włączone.

 1. Aby je włączyć lub wyłączyć, wybierz polecenie Widok > Inteligentne linie pomocnicze.
 2. Inteligentne linie pomocnicze można dostosować w następujący sposób.
  • Przy tworzeniu obiektu narzędziem Pióro lub Kształt, funkcja Inteligentne linie pomocnicze może służyć do rozmieszczenia punktów kontrolnych nowego obiektu względem istniejącego. Albo, gdy tworzysz nowy obszar roboczy, użyj Inteligentnej linii pomocniczej, by umieścić go obok innego obszaru roboczego lub obiektu.

  • Gdy tworzysz obiekt przy użyciu narzędzi pióro lub kształt, lub gdy przekształcasz obiekt, użyj inteligentne linie pomocnicze linii konstrukcyjnych, aby umieścić punkty kontrolne pod określonymi, predefiniowanymi kątami takimi, jak 45 lub 90 stopni. Kąty te określa się w preferencjach Inteligentne linie pomocnicze.

  • Gdy przesuwasz obiekt lub obszar roboczy, użyj Inteligentne linie pomocnicze, aby wyrównać zaznaczony obiekt lub obszar roboczy względem innych obiektów lub obszarów roboczych. Wyrównanie bazuje na geometrii obiektów i obszarów roboczych. Linia pomocnicza pojawia się, gdy obiekt zbliża się do krawędzi lub środkowego punktu innego obiektu.

   Uwaga: aby użyć sposobu wyrównywania z programu Illustrator CS3, który korzysta z punktu środkowego lub krawędzi pojedynczego obiektu lub obszaru roboczego, naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  • Podczas przekształcania obiektu Inteligentne linie pomocnicze są wyświetlane automatycznie.

  Aby zmienić zasady wyświetlania Inteligentnych linii pomocniczych, dopasuj preferencje Inteligentne linie pomocnicze.

  Uwaga:

  Inteligentne linie pomocnicze nie mogą być używane po włączeniu przyciągania do siatki lub polecenia Widok pikseli (nawet jeśli wybrano odpowiednie polecenie).

Preferencje Inteligentne linie pomocnicze.

Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Inteligentne linie pomocnicze (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Inteligentne linie pomocnicze (Mac OS), by określić następujące preferencje.

Kolor

Określa kolor linii pomocniczych.

Linie pomocnicze wyrównania

Wyświetla linie pomocnicze tworzone wzdłuż środka i krawędzi obiektów geometrycznych, obszaru roboczego i spadów. Są one tworzone, gdy przesuwasz obiekty i gdy wykonywane są czynności, takie jak rysowanie podstawowych kształtów przy użyciu narzędzia Pióro i przekształcenia obiektów.

Etykiety zakotwiczeń/ścieżek

Wyświetla informacje, gdy ścieżki przecinają się oraz gdy są wyśrodkowane na punkcie kontrolnym.

Etykiety pomiaru

Wyświetla informacje dla wielu narzędzi (takich jak narzędzia Rysowanie i Tekst) o aktualnej pozycji kursora, gdy umieszczasz go nad punktem kontrolnym. Przy tworzeniu, zaznaczaniu, przesuwaniu lub przekształcaniu obiektów wyświetla wartość delta x i y oryginalnego położenia danego obiektu. Po naciśnięciu klawisza Shift przy włączonym narzędziu rysowania pojawia się lokalizacja początkowa.

Podświetlanie obiektu

Podświetla obiekt pod kursorem przeciąganym wokół tego obiektu. Kolor podświetlenia jest taki sam, jak kolor warstwy obiektu.

Narzędzia do przekształcania

Wyświetla informacje podczas skalowania, obracania i pochylania obiektów.

Linie konstrukcyjne

Wyświetla linie pomocnicze, gdy rysujesz nowe obiekty. Określasz kąty, pod jakimi będą rysowane linie pomocnicze od punktów kontrolnych pobliskiego obiektu. Możesz zdefiniować do sześciu kątów. Wpisz wartość kąta w zaznaczonym polu Kąty, zaznacz zestaw kątów w menu Kąty lub zaznacz zestaw kątów w dostępnym menu i zmień jedną z wartości w polu, dostosowując zestaw kątów. Podgląd pokazuje efekty przyjętych ustawień.

Tolerancja skoku

Określa odległość wyrażoną w punktach, jaka musi być zachowana pomiędzy kursorem i innym obiektem dla zadziałania efektu Inteligentne linie pomocnicze.

Mierzenie odległości pomiędzy obiektami

Narzędzie Miarka oblicza odległość pomiędzy dowolnymi dwoma punktami i wyświetlą ją w panelu Informacje.

 1. Wybierz narzędzie Miarka . (Naciśnij i przytrzymaj narzędzie Kroplomierz, aby zobaczyć je w panelu Narzędzia).
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwa punkty, aby zmierzyć odległość między nimi.

  • Kliknij pierwszy punkt i przeciągnij do drugiego. Przeciąganie kursora z wciśniętym klawiszem Shift ogranicza działanie narzędzia do wielokrotności 45°.

   Panel Informacje pokazuje odległości w poziomie i w pionie od osi x i y, bezwzględne odległości w poziomie i w pionie, odległości łączne, a także zmierzony kąt.

Omówienie panelu Informacje

Panel Informacje (Okno > Informacje) zawiera informacje o obszarze pod kursorem i zaznaczonych obiektach.

 • Po zaznaczeniu obiektu i wybraniu narzędzia Zaznaczanie, na panelu Informacje są wyświetlane: współrzędne x i y obiektu oraz jego szerokość (Sz) i wysokość (W). Wyświetlane wartości szerokości i wysokości obiektów zależą od tego, czy zaznaczono opcję Podgląd obwiedni (dostępną w preferencjach ogólnych). Jeśli zaznaczona jest opcja Podgląd obwiedni, to program Illustrator dołącza szerokość obrysu (i inne atrybuty, np. cień) do wymiarów obiektu. Jeśli opcja Podgląd obwiedni nie jest zaznaczona, to program Illustrator mierzy tylko wymiary zdefiniowane przez ścieżkę wektorową obiektu.

 • Dla narzędzi Pióro lub Gradient oraz przy przesuwaniu zaznaczenia w panelu Informacje są wyświetlane: zmiana współrzędnej x (Sz), zmiana współrzędnej y (W), odległość (D) i kąt  .

 • Jeśli używane jest narzędzie Lupka, w panelu Informacje są wyświetlane: współczynnik powiększenia oraz współrzędne x i y (po zwolnieniu przycisku myszy).

 • Dla narzędzia Skalowanie po zakończeniu skalowania są wyświetlane: procentowy współczynnik zmiany szerokości (Sz) i wysokości (W) oraz nowa szerokość (Sz) i wysokość (W). Podczas używania narzędzi Obrót i Odbicie wyświetlane są współrzędne środka obiektu i kąt obrotu  lub odbicia .

 • Podczas używania narzędzia Pochylenie w panelu Informacje wyświetlane są: współrzędne środka obiektu, kąt względem osi pochylenia  i stopień pochylenia .

 • W trakcie używania narzędzia Pędzel na panelu Informacje są wyświetlane: współrzędne x i y oraz nazwa aktualnego pędzla.

 • Aby wyświetlić wartości kolorów wypełnienia i obrysu zaznaczonego obiektu oraz nazwę wzorka, gradientu lub tinty zastosowanego do tego obiektu, wybierz opcję Pokaż opcje w menu panelu lub kliknij podwójną strzałkę na zakładce panelu.

  Uwaga: jeśli zaznaczenie obejmuje kilka obiektów, to w panelu Informacje są umieszczane tylko te informacje, które są prawdziwe dla wszystkich zaznaczonych obiektów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online