Skalowanie obiektów

Skalowanie obiektów polega na ich powiększaniu lub zmniejszaniu w poziomie (wzdłuż osi x), w pionie (wzdłuż osi y) lub w obu kierunkach. Obiekty są skalowane względem punktu odniesienia, który może być różny dla różnych metod skalowania. W przypadku większości metod skalowania istnieje możliwość zmiany domyślnego punktu odniesienia, a także zablokowania proporcji obiektów.

Uwaga:

Po przeskalowaniu obiektu program Illustrator nie zachowuje w pamięci jego oryginalnego rozmiaru. Z tego powodu nie można przywrócić oryginalnego rozmiaru obiektu. Można jednak zobaczyć rozdzielczość obiektu w panelu Informacje o dokumencie i określić skalę, w jakiej ma zostać zmieniony rozmiar obiektu przy zachowaniu jego rozdzielczości.

Domyślnie, obrysu i efektu nie są skalowane wraz z obiektami. Aby przeskalować obrysu i efekty, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS) i zaznacz opcję Skaluj Obrysy i efekty. Jeśli natomiast obrysy i efekty mają być skalowane tylko w wybranych przypadkach, skaluj obiekty za pomocą panelu Przekształcanie lub polecenia Skaluj.

Skalowanie obiektów
Opcja Skaluj obrysy i efekty skaluje obiekty, efekt cienia i obrys (po lewej); gdy opcja ta jest wyłączona, skalowaniu podlega tylko obiekt (po prawej).

Skalowanie obiektów za pomocą narzędzia Skalowanie

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Wybierz narzędzie Skalowanie .
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przeskalować obiekt względem jego środka, przeciągaj kursor dotąd, aż obiekt uzyska pożądane wymiary.

  • Aby przeskalować obiekt względem innego punktu odniesienia , kliknij wybrane miejsce w oknie dokumentu, przesuń kursor w inne miejsce i przeciągnij go, aż obiekt uzyska pożądane wymiary.

  • Aby w trakcie skalowania były zachowywane proporcje obiektu, naciśnij klawisz Shift w czasie przeciągania kursora.

   Wskazówka: korzystając z narzędzia Skalowanie i klawisza Shift, zacznij przeciągać pod kątem 45° poziomo lub pionowo.

  • Aby przeskalować obiekt wzdłuż jednej osi, przeciągaj kursor w poziomie lub w pionie z wciśniętym klawiszem Shift.

  Uwaga:

  Aby zwiększyć precyzję skalowania, zacznij przeciąganie dalej od punktu odniesienia.

Skalowanie obiektów za pomocą obwiedni

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Wybierz narzędzie Zaznaczenie albo narzędzie Przekształcanie swobodne .
 3. Przeciągać uchwyt obwiedni, aż obiekt uzyska wybrany rozmiar.

  Obiekty są skalowane względem uchwytu na przeciw obwiedni.

 4. Aby umożliwić kontrolę sposobu skalowania, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zachować proporcje obiektu, wciśnij klawisz Shift w czasie przeciągania kursora.

  • Aby przeskalować obiekt względem środka, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w trakcie przeciągania kursora.

Skalowanie obiektów do zadanej wysokości i szerokości

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Na panelu Przekształcanie lub Sterowanie wpisz nowe wartości w polu Szerokość lub Wysokość, albo w obu polach.

  Przed wpisaniem wartości określających stopień powiększenia możesz wykonać następujące czynności:

  • Aby zachować proporcje obiektu, kliknij przycisk blokady proporcji .

  • Aby zmienić punkt odniesienia, kliknij biały kwadrat na mapce punktu odniesienia .

  • Aby przeskalować obrysowane ścieżki i wszelkie efekty odnoszące się do rozmiaru wraz z obiektami, wybierz opcję Skaluj obrysy i efekty z menu panelu.

Uwaga:

Aby utrzymać stałe proporcje obiektu, można również wpisać wartości w pola Szerokość lub Wysokość, a następnie przytrzymać klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i nacisnąć Enter.

Skalowanie obiektów o zadaną wartość procentową

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przeskalować obiekt względem jego środka, wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Skaluj lub kliknij dwukrotnie narzędzie Skalowanie .

  • Aby przeskalować obiekt względem innego punktu odniesienia, zaznacz narzędzie Skalowanie, przesuń kursor w wybrane miejsce okna dokumentu i kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3. W oknie dialogowym Skalowanie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zachować proporcje obiektu, zaznacz opcję Jednolite i wpisz odpowiednią wartość procentową w polu Skalowanie.

  • Aby przeskalować osobno wysokość, a osobno szerokość, zaznacz opcję Niejednolite i wpisz odpowiednie wartości procentowe w polach Poziomo i Pionowo.

   Współczynniki skalowania mogą być ujemne lub dodatnie, a określają przekształcenie względem punktu odniesienia.

 4. Aby przeskalować obrysowane ścieżki i wszelkie efekty odnoszące się do rozmiaru wraz z obiektami, wybierz opcję Skaluj obrysy i efekty.
 5. Jeśli obiekty zawierają wypełnienie wzorkiem, zaznacz opcję Wzorki i przeskaluj je. Usuń zaznaczenie opcji Obiekty, aby przeskalować sam wzorek bez obiektów.
 6. Kliknij OK lub Kopiuj, aby przeskalować kopię obiektów.

Skalowanie wielu obiektów

 1. Zaznacz obiekty.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Przekształć każdy.

  Uwaga:

  Nie można podać określonej szerokości przy skalowaniu wielu obiektów. W programie Illustrator można skalować obiekty jedynie przy pomiarze procentowym.

 3. Określ procent skalowania w poziomie i pionie, wpisując je w części Skalowanie, w oknie dialogowym.
 4. Aby zmienić punkt odniesienia, kliknij biały kwadrat na mapce punktu odniesienia .
 5. Kliknij OK lub Kopiuj, aby przeskalować kopię każdego obiektu.

Ścinanie obiektów

Ścinanie obiektów polega na pochylaniu obiektów wzdłuż osi poziomej lub pionowej, o kąt mierzony względem osi pochylenia. Obiekty są ścinane względem punktu odniesienia, różniącego się w zależności od wybranej metody ścinania i możliwości zmiany w większości tych metod. W trakcie pochylania, jeden z wymiarów może być zablokowany, w innych przypadkach, pochylenie może dotyczyć jednego lub kilku obiektów jednocześnie.

Uwaga:

Ścinanie służy m.in. do tworzenia efektu cienia padającego na powierzchnię pod obiektem.

Ścinanie obiektów
Ścinanie względem środka (po lewej) i ścinanie względem punktu odniesienia określonego przez użytkownika (po prawej).

Ścinanie obiektów za pomocą narzędzia Ścinanie

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Wybierz narzędzie Ścinanie .
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ściąć obiekt względem jego środka, przeciągnij kursor w wybrane miejsce okna dokumentu.

  • Aby ściąć obiekt względem innego punktu odniesienia , kliknij w wybranym miejscu w oknie dokumentu, przesuń kursor w inne miejsce i przeciągaj go dotąd, aż obiekt uzyska pożądane pochylenie.

  • Aby ściąć obiekt wzdłuż osi pionowej, przeciągnij kursor pionowo, w górę lub w dół. Aby zachować oryginalną szerokość obiektu, wciśnij klawisz Shift.

  • Aby ściąć obiekt wzdłuż osi poziomej, przeciągnij kursor poziomo, w prawo lub w lewo. Aby zachować oryginalną wysokość obiektu, wciśnij klawisz Shift.

Ścinanie obiektów za pomocą polecenia Ścinaj

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ścinać obiekt względem jego środka, wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Ścinaj lub dwukrotnie kliknij narzędzie Ścinanie .

  • Aby pochylić obiekt względem innego punktu odniesienia, wybierz narzędzie Ścinanie , przesuń kursor w wybrane miejsce w oknie dokumentu i kliknij przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3. W oknie dialogowym Ścinanie wpisz kąt ścinania od ‑359 do 359. Kąt ścinania to wielkość pochylenia obiektu w prawo względem linii prostopadłej do osi ścinania.
 4. Zaznacz oś pochylenia.

  Jeśli oś ma być pochylona względem osi poziomej, wprowadź wartość kąta pochylenia (między –359 i 359).

 5. Jeśli obiekty zawierają wypełnienie wzorkiem, przesuń wzorek zaznaczając opcję Wzorki. Usuń zaznaczenie opcji Obiekty, aby przesunąć sam wzorek bez obiektów.
 6. Kliknij OK lub Kopiuj, aby pochylić kopię obiektów.

Ścinanie obiektów za pomocą narzędzia Przekształcanie swobodne

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Wybierz narzędzie Przekształcanie swobodne .
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ściąć obiekt wzdłuż jego osi pionowej, chwyć lewy środkowy lub prawy środkowy uchwyt obwiedni i przeciągnij go w górę lub w dół z wciśniętymi klawiszami Ctrl+Alt (Windows) lub Option+Command (Mac OS). Aby zachować oryginalną szerokość obiektu, wciśnij klawisz Shift.

  • Aby pochylić obiekt wzdłuż jego osi poziomej, chwyć dolny środkowy lub górny środkowy uchwyt obwiedni i przeciągnij go w prawo lub w lewo z wciśniętymi klawiszami Ctrl+Alt (Windows) lub Option+Command (Mac OS). Aby zachować oryginalną wysokość obiektu, wciśnij klawisz Shift.

Ścinanie obiektów za pomocą panelu Przekształcanie

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Na panelu Przekształcanie wpisz żądaną wartość w pole tekstowe Ścinanie.

  Aby zmienić punkt odniesienia, kliknij biały kwadrat na mapce punktów odniesienia, zanim wpiszesz wartość.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić panel Przekształcanie, możesz także kliknąć opcje X, Y, Sz lub W w panelu sterowania.

Zniekształcanie obiektów

Obiekty można zniekształcać za pomocą narzędzia Przekształcanie swobodne albo narzędzia do deformowania. Narzędzie Przekształcanie swobodne służy do swobodnego zniekształcania obiektu. Natomiast narzędzie Deformowanie pozwala wykorzystać precyzyjne, predefiniowane zniekształcenia, takie jak wiry, wklęśnięcia czy zmarszczki.

Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia Przekształcanie swobodne

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Wybierz narzędzie Przekształcanie swobodne .
 3. Rozpocznij przeciąganie uchwytu narożnego obwiedni (nie uchwytów bocznych), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aż zaznaczony obiekt uzyska odpowiedni stopień zniekształcenia.

  • Wciśnij klawisze Shift+Alt+Ctrl (Windows) lub Shift+Option+Command (Mac OS), aby zastosować zniekształcanie perspektywiczne.

    

  Zniekształcanie perspektywiczne
  Zniekształcanie perspektywiczne

Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia deformacyjnego

Narzędzia deformujące nie mogą być stosowane do plików połączonych lub obiektów zawierających tekst, wykresy lub symbole.

Aby znaleźć narzędzia deformacji w panelu Narzędzia, zobacz Omówienie panelu Narzędzia i Galeria narzędzia Przekształcanie.

 1. Wybierz jedno z narzędzi do deformacji. Kliknij i przeciągnij nad obiektami, które chcesz zniekształcić.
 2. (Opcjonalnie) Aby zastosować zniekształcenie tylko do konkretnych obiektów, zaznacz te obiekty, zanim użyjesz narzędzia.
 3. (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar kursora narzędzia i określić inne opcje narzędzia, dwukrotnie kliknij to narzędzie i określ opcje:

  Szerokość i wysokość

  Określa rozmiar kursora narzędzia.

  Kąt

  Określa orientację kursora narzędzia.

  Intensywność

  Określa stopień zmian zniekształcania. Wyższe wartości oznaczają szybsze zmiany.

  Nacisk pisaka

  Używa nacisku pobranego z tabliczki lub pisaka, zamiast wartości Intensywność. Jeśli rysik nie jest używany, opcja jest wyszarzona.

  Złożoność (narzędzi Ścieg ozdobny, Krystalizacja i Marszczenie)

  Określa stopień zagęszczenia efektów określonego pędzla na obrysie obiektu. Wartość ta jest związana ściśle z ustawieniem Szczegół.

  Szczegół

  Określa odstępy między punktami umieszczanymi na konturze obiektu (im większa wartość, tym bliżej będą umieszczane punkty).

  Uproszczenie (narzędzia Wypaczenie, Wirówka, Wklęśnięcie i Wybrzuszanie)

  Określa stopień zmniejszenia liczby zbędnych punktów, które nie wpływają znacząco na wygląd kształtu.

  Szybkość wirówki (tylko dla narzędzia Wirówka).

  Określa zakres, do jakiego jest stosowane narzędzie Wirówka. Wpisz wartość z przedziału od –180° do 180°. Wartości ujemne wymuszają wirowanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a wartości dodatnie – w kierunku przeciwnym. Obiekt wiruje tym szybciej, im podana wartość jest bliższa –180 lub 180. Aby obiekt wirował wolno, określ szybkość bliską 0°.

  Poziome i Pionowe (tylko dla narzędzia Marszczenie)

  Określa odległości, na jakich rozmieszczane są punkty kontrolne.

  Pędzel wpływa na punkty kontrolne, Pędzel wpływa na stykające się gałki lub Pędzel ma wpływ poza stykającymi się gałkami (narzędzia Ścieg ozdobny, Krystalizacja, Marszczenie).

  Umożliwia wprowadzanie zmian do tych atrybutów.

Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzia Wypaczenie marionetkowe

Wypaczenie marionetkowe pozwala na skręcanie i zniekształcanie części kompozycji w taki sposób, aby przekształcenia wyglądały naturalnie. Można dodawać, przesuwać i obracać punkty, aby bezproblemowo przekształcać kompozycję w różne kombinacje za pomocą narzędzia Wypaczenie marionetkowe programu Illustrator.

puppet_warp_02
Wybierz narzędzie Wypaczenie marionetkowe z panelu Narzędzia i dodaj punkty do kompozycji.
puppet_warp_03
Przenieś lub obróć wybrany punkt, aby przekształcić daną kompozycję.

Aby dowiedzieć się, jak zniekształcać kompozycję za pomocą narzędzia Wypaczenie marionetkowe, zobacz Wypaczenie marionetkowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online