Informacje o wzorkach

Program Illustrator jest instalowany z wieloma wzorkami, dostępnymi w panelu Próbki oraz w folderze Extras na dysku CD programu. Wzorki można także tworzyć od podstaw lub poprzez edycję innych wzorków. Służą do tego odpowiednie narzędzia programu Illustrator. Wzorki służące do wypełniania obiektów (wzorki wypełnień) różnią się od wzorków stosowanych do ścieżek za pomocą panelu Pędzle (wzorków pędzli). Najlepsze rezultaty uzyskuje się zatem, używając wzorków wypełnień do wypełniania, a wzorków pędzli do obrysowywania obiektów.

Podczas tworzenia wzorków warto pamiętać, w jaki sposób są one układane przez program Adobe Illustrator:

 • Wzorki są układane od strony lewej do prawej, począwszy od punktu zerowego miarki (zwykle jest to lewy dolny róg obszaru roboczego) do przeciwległego boku kompozycji. Aby zmienić miejsce początku układania wszystkich wzorków w ilustracji, przenieś punkt zerowy miarki.

  Uwaga: punkt początkowy miarki w programie CS5 jest inny niż ten w programie CS4. W rezultacie wygląd sąsiadujących wzorków może być inny, gdy będzie kopiował-wklejał obiekty z programu CS4 do CS5. W przypadku takich obiektów wzorki można przekształcić przy użyciu panelu Przekształcanie, tak aby odpowiadały wyglądem tym z programu CS4.

 • Wzorki wypełnień zwykle zawierają tylko jedną płytkę.

 • Wzorki pędzli mogą zawierać do 5 elementów — elementy boczne, zewnętrzne elementy narożne, wewnętrzne elementy narożne oraz element rozpoczynający i kończący ścieżkę. Dodatkowe elementy narożne umożliwiają właściwe dopasowanie wzorka na zgięciach ścieżek.

 • Płytki wzorku wypełnień są umieszczane prostopadle do osi x.

 • W przeciwieństwie do nich wzorki pędzli są układane prostopadle do ścieżki (górna część wzorka jest skierowana zawsze na zewnątrz). Przy każdej zmianie kierunku ścieżki elementy narożne są obracane o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 • Płytki wzorków wypełnień są umieszczane tylko wewnątrz obwiedni wzorka — na krawędziach prostokąta wokół wzorka. W przypadku wzorków wypełnień obwiednia działa jak maska.

 • Płytki wzorków pędzli mogą być umieszczane natomiast wewnątrz i na zewnątrz obwiedni wzorka, jak również w obiektach zgrupowanych z nią.

Wskazówki dotyczące tworzenia płytek wzorków

Podczas tworzenia wzorków przestrzegaj następujących zasad ogólnych:

 • Aby wzorek był mniej złożony i szybciej się drukował, usuń z ilustracji niepotrzebne szczegóły i zgrupuj obiekty o tym samym kolorze, tak by znalazły się obok siebie w kolejności zamalowywania.

 • Tworząc płytkę wzorka, zwiększ stopień powiększenia widoku, zwiększając precyzję układania obiektów. Przed dokonaniem ostatecznego zaznaczenia, zmniejsz powiększenie.

 • W przypadku bardziej złożonych wzorków obszary zaznaczenia, z którego powstają, powinny być mniejsze. Ale im mniejsze zaznaczenie (a zatem i powstająca płytka wzorka), tym więcej kopii jest potrzebnych do ułożenia całej mozaiki. Element wielkości 1 cala kwadratowego jest bardziej wydajny niż element wielkości 0,25 cala kwadratowego. Aby utworzyć prosty wzorek, umieść kilka kopii obiektów w granicach zaznaczenia definiującego docelową wielkość wzorka.

 • Aby utworzyć prosty wzorek z kresek, ułóż kilka obrysowanych linii o różnych grubościach i kolorach, a następnie umieść za nimi niewypełniony i nieobrysowany prostokąt, który będzie wyznaczał zawartość przyszłej płytki wzorka.

 • Aby wzorki o motywach organicznych lub tekturowych nie wyglądały zbyt regularnie, zróżnicuj nieco kompozycję przeznaczoną na wzorek. W tym celu można zastosować opcję Wprowadź nierówności.

 • Aby zapewnić właściwe dopasowanie elementów, zamknij ścieżki przed zdefiniowaniem wzorka.

 • Przed zdefiniowaniem wzorka warto powiększyć skalę wyświetlania ilustracji i sprawdzić, czy nie zawiera błędów i niedociągnięć.

 • Wokół ilustracji przeznaczonej na wzorek możesz narysować obwiednię, ale pamiętaj, że musi ona być prostokątna, znajdować się na samym spodzie ilustracji i nie może być wypełniona lub obrysowana. Aby program Illustrator mógł stosować obwiednię do wzorków pędzli, upewnij się, że nic nie wysuwa się poza obwiednię.

Przy tworzeniu wzorków pędzli pamiętaj o następujących dodatkowych zasadach:

 • Jeżeli to możliwe, ogranicz kompozycję niewypełnioną i nieobrysowaną obwiednią, tak aby można było przewidzieć sposób układania wzorka.

 • Aby wzorek układał się na ścieżce prawidłowo, płytki narożne muszą być kwadratowe i mieć tę samą wysokość, co elementy boczne. Przy tworzeniu płytek narożnych wzorka pędzla, wyrównaj obiekty płytek narożnych w poziomie względem obiektów płytek bocznych, co zapewni prawidłowe dopasowanie płytek wzorka.

 • Dla wzorków pędzli z płytkami narożnymi utwórz specjalne efekty narożników.

Tworzenie próbek wzorków

 1. Utwórz kompozycję przeznaczoną na wzorek.
 2. (Opcjonalnie) Odległość między płytkami wzorka może być zmieniana, a same płytki mogą być przycinane przy pomocy obwiedni (niewypełnionego prostokąta) wokół kompozycji przeznaczonej na wzorek. Aby umieścić prostokąt na samym spodzie ilustracji, wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na spód. Prostokąt, który ma być obwiednią wzorka wypełnienia lub pędzla musi mieć styl wypełnienia i obrysu Żaden.
 3. Zaznacz kompozycję przeznaczoną na wzorek i obwiednię (jeśli istnieje) za pomocą narzędzia Zaznaczanie.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Definiuj wzorek, wpisz nazwę wzorka w oknie dialogowym Nowa próbka i kliknij przycisk OK. Wzorek zostanie wyświetlony na panelu Próbki.

  • Przeciągnij kompozycję do panelu Próbki.

Tworzenie wzorków geometrycznych bez szwów

 1. Upewnij się, że jest włączona funkcja inteligentnych linii pomocniczych, oraz że w menu Widok jest zaznaczona opcja Przyciągnij do punktu.
 2. Zaznacz obiekt geometryczny. Największą precyzję zapewnia narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (które trzeba ustawić na jednym z punktów kontrolnych obiektu).
 3. Przeciągnij obiekt pionowo, począwszy od jednego z jego punktów kontrolnych; wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby skopiować obiekt i ograniczyć jego ruchy.
 4. Po ustawieniu kopii obiektu w wybranym miejscu, zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 5. Korzystając z narzędzia Zaznaczanie grupowe, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, zaznaczając oba obiekty, a następnie przeciągnij obiekty w poziomie, począwszy od jednego z ich punktów kontrolnych. Wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię obiektów i ograniczyć ich ruchy.
  Zaznaczanie obu obiektów (po lewej) i przeciąganie w celu utworzenia kopii (po prawej)
  Zaznacz oba obiekty (po lewej) i przeciągnij w celu utworzenia kopii (po prawej).

 6. Po ustawieniu kopii obiektu w wybranym miejscu zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 7. Powtarzaj kroki od 2 do 6, dopóki nie powstanie oczekiwany wzorek.
 8. Za pomocą narzędzia Prostokąt  wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku wzorka wypełnienia narysuj obwiednię, począwszy od punktu środkowego lewego górnego obiektu aż do punktu środkowego prawego dolnego obiektu.

  • W przypadku wzorka pędzla narysuj obwiednię otaczającą obiekty i zbiegającą się z ich zewnętrznymi granicami. Jeśli wzorek ma być elementem narożnym, wciśnij podczas przeciągania klawisz Shift, aby obwiednia pozostała kwadratem.

  Obwiednia wzorka wypełnienia (po lewej) i obwiednia wzorka pędzla (po prawej)
  Obwiednia wzorka wypełnienia (po lewej) i obwiednia wzorka pędzla (po prawej)

 9. Nadaj obiektom geometrycznym wybrany kolor.
 10. Zapisz obiekty geometryczne jako próbki wzorka.

Tworzenie wzorków o nieregularnej strukturze

 1. Wybierz polecenie Widok > Przyciągaj do punktu.
 2. Narysuj obwiednię. Jeśli jest tworzony wzorek pędzla, przejdź do kroku 13.
 3. Narysuj teksturę z obiektami i liniami, które przecinają wyłącznie lewy bok prostokąta obwiedni.
 4. Korzystając z narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, zaznacz teksturę i prostokąt, a następnie ustaw kursor w lewym dolnym rogu prostokąta.
 5. Przeciągnij prostokąt na prawo, a następnie wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię i ograniczyć jej ruchy.
  Rysowanie tekstury po lewej stronie obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej)
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej).

  Gdy lewy górny punkt narożny kopii zostanie przyciągnięty do lewego górnego punktu narożnego obwiedni, zwolnij przycisk myszy i klawisze.

  Uwaga:

  Jeśli znane są dokładne wymiary obwiedni, możesz zaznaczyć tylko tekstury, użyć polecenia Przesuń i określić poziome przesunięcie szerokości prostokąta. W oknie dialogowym Przenieś kliknij przycisk Kopiuj, a nie OK.

 6. Kliknij na zewnątrz prostokąta, aby usunąć jego zaznaczenie.
 7. Zaznacz prawy prostokąt i usuń go.
 8. Kontynuuj rysowanie tekstury, ale ogranicz je tylko do tych obiektów i linii, które przecinają górny bok prostokąta.
 9. Po zakończeniu operacji na górnym boku, zaznacz wszystkie obiekty oraz linie przecinające i górny bok, i obwiednię, a następnie wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i przeciągnij w dół w celu utworzenia kopii.
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej)
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej).

 10. Gdy lewy górny punkt narożny kopii zostanie przyciągnięty do lewego dolnego punktu narożnego prostokąta, zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 11. Usuń zaznaczenie wszystkich elementów.
 12. Zaznacz dolny prostokąt i wszystkie obiekty nie przecinające górnego prostokąta, a następnie usuń je.
 13. Wybierz narzędzie Ołówek i wypełnij teksturą środek prostokąta. Uważaj, aby nie przeciąć żadnej z krawędzi prostokąta. Namaluj teksturę.
 14. Zapisz kompozycję i prostokąt jako próbkę wzorka.
  Definiowanie kompozycji i prostokąta jako wzorka (po lewej) i wypełnianie obszaru wzorkiem (po prawej)
  Definiowanie kompozycji i prostokąta jako wzorka (po lewej) i wypełnianie obszaru wzorkiem (po prawej)

Tworzenie płytek narożnych dla wzorków pędzla

W przypadku wzorków pędzla płytki narożne pozwalają uzyskiwać specjalne efekty obramowań. Płytki narożne można tworzyć od początku albo wykorzystać do tego celu płytkę boczną wzorka pędzla – przy jej użyciu można utworzyć dopełniające się wewnętrzne i zewnętrzne płytki narożne (odbite o –135°).

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, odszukaj odpowiedni (dostarczony razem z programem Adobe Illustrator) plik wzorka pędzla i kliknij przycisk Otwórz.
 2. Wybierz polecenie Okno > Pędzle. Zaznacz wybraną płytkę i przeciągnij ją na środek kompozycji.
 3. Jeśli płytka nie posiada kwadratowej obwiedni, utwórz ramkę obejmującą całą kompozycję, o tej samej wysokości co płytka boczna. (Płytki boczne mogą być prostokątne). Wypełnij i obrysuj obwiednię, używając opcji Brak. Wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na spód, aby obwiednia znalazła się na samym spodzie kompozycji. (Obwiednia jest pomocna w wyrównaniu nowej płytki).
 4. Zaznacz płytkę i obwiednię.
 5. Aby utworzyć zewnętrzną płytkę narożną, wybierz narzędzie Obrót  i obróć płytkę wraz z obwiednią o 180°. Przy tworzeniu wewnętrznej płytki narożnej możesz pominąć ten etap.
  Płytka wklejona (po lewej) i ta sama płytka obrócona o 180° (po prawej)
  Płytka wklejona (po lewej) i ta sama płytka obrócona o 180° (po prawej)

 6. Wybierz narzędzie Obrót i kliknij lewy dolny róg obwiedni z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS). Wpisz wartość 90° i kliknij przycisk Kopiuj, aby utworzyć kopię lewego boku pierwszej płytki. Płytka ta stanie się płytką narożną.
 7. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie, chwyć lewą płytkę za prawy górny punkt kontrolny i przeciągnij ją w dół. Wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię i ograniczyć jej przesunięcie. Trzecia płytka zostanie utworzona pod drugą. Gdy prawy górny punkt kontrolny kopii będzie przylegał do prawego dolnego punktu kontrolnego płytki narożnej, zwolnij przycisk myszy oraz klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS).

  Trzecia kopia będzie używana do wyrównywania.

  Obrót o 90° i skopiowanie płytki lewej (po lewej), a następnie przeciągnięcie płytki narożnej z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w celu utworzenia kopii płytki pod spodem (po prawej)
  Obrót o 90° i skopiowanie płytki lewej (po lewej), a następnie przeciągnięcie płytki narożnej z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w celu utworzenia kopii płytki pod spodem (po prawej).

 8. Zaznacz kompozycję na prawej płytce. Przeciągnij ją na lewo z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), tak by kompozycja na prawej płytce zachodziła na płytkę narożną.
  Kopiowanie (po lewej) i przeniesienie prawej górnej płytki nad płytkę narożną (po prawej)
  Kopiowanie (po lewej) i przeniesienie prawej górnej płytki nad płytkę narożną (po prawej).

 9. Zmodyfikuj płytkę narożną, tak aby jej elementy były wyrównane w pionie i poziomie do płytek sąsiednich. Zaznacz i usuń wszystkie niepotrzebne fragmenty płytki narożnej. Dokonaj edycji pozostałej kompozycji w celu utworzenia ostatecznej zewnętrznej płytki narożnej.
  Usunięcie niepotrzebnych elementów (po lewej) skutkuje utworzeniem zewnętrznej płytki narożnej (po prawej)
  Usunięcie niepotrzebnych elementów (po lewej) skutkuje utworzeniem zewnętrznej płytki narożnej (po prawej).

 10. Zaznacz wszystkie części płytki razem z obwiednią.
 11. Zapisz nowy wzorek jako próbkę.
 12. Kliknij dwukrotnie próbkę nowego wzorka i otwórz okno dialogowe Opcje próbki, przypisz nieco zmienioną nazwę nowej płytce (np. uzupełnić nazwę oryginału o przyrostek „zewn.”) i kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie wzorków

 1. Upewnij się, że nie zaznaczono żadnych elementów kompozycji.
 2. W panelu Próbki zaznacz próbki, które mają być zmienione.
 3. Przeciągnij próbkę wzorka na kompozycję i przeprowadź edycję płytki wzorka w obszarze roboczym.
 4. Zaznacz płytkę wzorka, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i w panelu Próbki przeciągnij zmieniony wzorek na wierzch próbki starego wzorka.

  Wzorek zostanie zastąpiony w panelu Próbki, a plik zostanie uaktualniony.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online