Zaznaczanie tekstu

Zaznaczone znaki mogą być edytowane, formatowane za pomocą panelu Typografia, zmieniane pod kątem przezroczystości, a także uzupełniane o wypełnienia i obrysy. Wymienione zmiany mogą dotyczyć jednego znaku, pewnego zakresu znaków lub wszystkich znaków w pewnym obiekcie tekstowym. Zaznaczone znaki są podświetlane w oknie dokumentu, a w panelu Wygląd pojawia się wyraz „Znaki”.

Zaznaczenie obiektu tekstowego umożliwia zastosowanie do wszystkich zawartych w nim znaków tych samych, globalnych opcji formatujących. Są to na przykład opcje z paneli Typografia i Akapit, atrybuty wypełnień i obrysów oraz ustawienia przezroczystości. Oprócz tego do zaznaczonego obiektu można stosować efekty, wieloczęściowe obrysy i wypełnienia oraz maski krycia. (W przypadku znaków zaznaczanych pojedynczo nie jest to możliwe). Po zaznaczeniu obiektu tekstowego, w oknie dokumentu pojawia się jego obwiednia, a w panelu Wygląd wyraz „Tekst”.

Ścieżki takie można zaznaczać, a następnie zmieniać jej kształt oraz stosować do niej nowe atrybuty wypełnienia i obrysu. Czynności te nie są wykonalne w przypadku tekstu, który został wprowadzony w punkcie (a nie na ścieżce). Po zaznaczeniu ścieżki tekstowej, w panelu Wygląd pojawia się wyraz „Ścieżka”.

Zaznaczanie znaków

 1. Zaznacz narzędzie tekstowe i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kursor, zaznaczając jeden lub kilka znaków. (Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift zwiększa lub zmniejsza zaznaczenie).

  • Aby zaznaczyć wyraz, umieść nad nim kursor i dwukrotnie kliknij.

  • Aby zaznaczyć cały akapit, umieść na nim kursor i trzykrotnie kliknij.

  • Zaznacz znak lub znaki i wybierz polecenie Zaznacz > Wszystkie, które spowoduje zaznaczenie wszystkich znaków w obiekcie tekstowym.

Zaznaczanie obiektów tekstowych

Zaznaczenie obiektu tekstowego umożliwia zastosowanie do wszystkich zawartych w nim znaków tych samych, globalnych opcji formatujących. Są to na przykład opcje z paneli Typografia i Akapit, atrybuty wypełnień i obrysów oraz ustawienia przezroczystości. Oprócz tego do zaznaczonego obiektu można stosować efekty, wieloczęściowe obrysy i wypełnienia oraz maski krycia. (W przypadku znaków zaznaczanych pojedynczo nie jest to możliwe). Po zaznaczeniu obiektu tekstowego, w oknie dokumentu pojawia się jego obwiednia, a w panelu Wygląd wyraz „Tekst”.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W oknie dokumentu kliknij tekst kursorem narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie . Aby zaznaczyć dodatkowe obiekty tekstowe, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift.

  • Przejdź na panel Warstwy, odszukaj obiekt tekstowy do zaznaczenia i kliknij jego prawą krawędź, między przyciskiem docelowym i paskiem przewijania. Aby dodać lub usunąć z zaznaczenia wybrany obiekt, kliknij w panelu Warstwy jego prawą krawędź z wciśniętym klawiszem Shift.

  • Aby zaznaczyć wszystkie obiekty tekstowe w dokumencie, wybierz polecenie Zaznacz > Obiekt > Obiekty tekstowe.

Zaznaczanie ścieżki tekstowej

Ścieżki takie można zaznaczać, a następnie zmieniać jej kształt oraz stosować do niej nowe atrybuty wypełnienia i obrysu. Czynności te nie są wykonalne w przypadku tekstu, który został wprowadzony w punkcie (a nie na ścieżce). Po zaznaczeniu ścieżki tekstowej, w panelu Wygląd pojawia się wyraz „Ścieżka”.

Uwaga:

Ścieżki tekstowe zaznacza się najłatwiej podczas pracy w widoku Szkic.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  lub Zaznaczanie grupowe .
 2. Jeśli obiekt tekstowy jest zaznaczony, zrezygnuj z jego zaznaczenia klikając na zewnątrz jego obwiedni.
 3. Kliknij ścieżkę tekstową, uważając na to, aby nie kliknąć żadnego znaku. (Kliknięcie znaku spowoduje zaznaczenie obiektu tekstowego, a nie ścieżki tekstowej).

Uwaga:

Czułość narzędzi do zaznaczania obiektów tekstowych jest wyznaczona przez ustawienie preferencji Zaznaczanie obiektów tekstowych tylko poprzez ich ścieżki. Gdy preferencja ta jest zaznaczona, użytkownik musi kliknąć dokładnie na ścieżce zaznaczanego tekstu. Aby zaznaczyć tekst, gdy ta preferencja jest odznaczona, możesz kliknąć tekst lub ścieżkę. Aby określić tę preferencję, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Tekst (Mac OS).

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zastąp.
 2. Wpisz ciąg znaków, który ma być odnaleziony i — jeśli zachodzi taka potrzeba — ciąg znaków, który ma go zastąpić.

  Po prawej stronie opcji wyszukiwania i zastępowania pojawi się menu wysuwane, w którym można wybrać różne znaki specjalne.

 3. Dostosuj sposób wyszukiwania podanego ciągu znaków, zaznaczając dowolną spośród następujących opcji:

  Uwzględniaj wielkość liter

  Wyszukuje tylko ciągi znaków zachowujące pisownię wielkich liter wyrazów zapisanych w polu Znajdź.

  Całe słowo

  Znajduje tylko całe wyrazy, jeśli poszukiwane mają być tylko takie wyrazy, które pokrywają się z ciągami zapisanymi w polu Znajdź.

  Do tyłu

  Przeszukuje plik od dołu do góry (chodzi o układ warstwowy pliku).

  Sprawdź ukryte warstwy

  Szuka tekstu na warstwach ukrytych. Nie zaznaczenie tej opcji powoduje, że Illustrator pomija warstwy ukryte.

  Sprawdź warstwy zablokowane

  Szuka tekstu na warstwach zablokowanych. Nie zaznaczenie tej opcji powoduje, że Illustrator pomija warstwy zablokowane.

 4. Kliknij Znajdź, aby rozpocząć przeszukiwanie.
 5. Gdy program Illustrator znajdzie pewne wystąpienie poszukiwanego ciągu znaków, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij Zastąp, aby zastąpić znaleziony ciąg, po czym kliknij Znajdź następny, aby poszukiwać kolejnego wystąpienia ciągu.

  • Kliknij opcję Zastąp i zmień, aby zastąpić znaleziony ciąg znaków i wyszukać jego kolejne wystąpienie.

  • Kliknij Zastąp wszystkie, aby zastąpić wszystkie wystąpienia ciągu w całym dokumencie.

 6. Naciśnij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

  Uwaga:

  Aby odnaleźć następny przykład ciągu znaków, jeśli zamknięte jest okno Znajdź i zastąp, wybierz polecenie Edycja > Znajdź następny.

Zmiana koloru i wyglądu znaków

Jeśli chodzi o zmianę wyglądu i kolorów obiektów tekstowych nie różnią się one od innych obiektów - można stosować do nich wypełnienia, obrysy, ustawienia przezroczystości, efekty i style graficzne. Tekst może być edytowany dopóki nie zostanie zrasteryzowany.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić wygląd wybranych znaków wewnątrz obiektu tekstowego, zaznacz je.

  • Aby zmienić wygląd wszystkich znaków wewnątrz obiektu tekstowego lub zastosować wiele obrysów i wypełnień, zaznacz obiekt tekstowy.

  • Aby wypełnić lub obrysować ścieżkę tekstową, zaznacz ją.

 2. Zastosuj wybrane wypełnienia, obrysy, ustawienia przezroczystości, efekty i style graficzne.

  Zmiana koloru obiektu tekstowego powoduje zastąpienie dotychczasowych atrybutów znaków nowymi.

  Uwaga:

  Użyj panelu sterowania do szybkiej zmiany koloru zaznaczonego tekstu.

Omówienie panelu Typografia

Panel Typografia (Okno > Tekst > Typografia) pozwala stosować opcje formatujące do pojedynczych znaków w dokumencie. Opcje panelu sterowania są dostępne dla formatowania znaków po zaznaczeniu wybranego tekstu lub włączeniu narzędzia Tekst.

Panel Typografia
Panel Typografia

A. Menu panelu B. Czcionka C. Styl czcionki D. Interlinia E. Światło F. Skalowanie w poziomie G. Obrót znaku H. Metoda wygładzania I. Rozmiar czcionki J. Kerning K. Skalowanie w pionie L. Przesunięcie linii bazowej 
Opcje znaków
A. Czcionka B. Styl czcionki C. Rozmiar czcionki D. Wyrównaj do lewej E. Wyśrodkuj F. Wyrównaj do prawej 

Domyślnie, w panelu Typografia widoczne są tylko najczęściej używane opcje. Aby pokazać wszystkie opcje, wybierz z menu panelu polecenie Pokaż opcje. Ten sam efekt możesz uzyskać klikając dwukrotnie trójkąt umieszczony na zakładce panelu.

Uwaga:

W programie Illustrator CC 2017 można łatwo pracować z obiektami tekstowymi, w których są używane te same rodziny czcionek, lecz inne style lub odwrotnie. Na przykład, jeśli dwa obiekty tekstowe są zapisane za pomocą rodziny czcionek Arial, lecz jeden z nich jest zapisany czcionką zwykłą, a drugi pogrubioną, pole stylu będzie puste, a w polu Rodzina czcionki wyświetli się pozycja Arial.

Podkreślanie lub przekreślanie tekstu

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać podkreślony lub przekreślony. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowana do nowych tekstów.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować podkreślenie pod tekstem, kliknij przycisk Podkreśl  w panelu Typografia.

  • Aby zastosować przekreślenie tekstu, kliknij przycisk Przekreśl  w panelu Typografia.

Domyślna grubość podkreślenia lub przekreślenia zależy od rozmiaru czcionki.

Stosowanie wersalików i kapitalików

Podczas formatowania tekstu na wersaliki, Illustrator zmienia zaznaczone znaki na wersaliki jeśli tylko jest to możliwe dla danej czcionki. W przeciwnym wypadku Illustrator zsyntetyzuje kapitaliki, używając zmniejszonych wersji zwykłych wielkich liter.

Rodzaje kapitalików liter
Zwykłe wielkie litery (u góry) i kapitaliki (u dołu)

 1. Zaznacz znaki lub obiekty tekstowe, które mają zostać zmienione. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowana do nowych tekstów.
 2. Wybierz Wersaliki lub Kapitaliki z menu panelu Typografia.

Aby określić rozmiar wersalików wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu. W polu Kapitaliki wpisz wartość procentową oryginalnej wielkości czcionki, jaka ma być zastosowana do formatowania kapitalików. (Wartość domyślna to 70%).

Uwaga:

Aby zmienić styl na Wielkie litery, Małe litery, Jak Nazwy Własne lub Tak jak w zdaniu, wybierz polecenie Tekst > Zmień wielkość liter.

Zmiana wielkości liter

 1. Zaznacz znaki lub obiekty tekstowe, które mają zostać zmienione.
 2. Wybierz jedno z następujących poleceń z podmenu Tekst > Zmień wielkość liter:

  WIELKIE LITERY

  Zmienia wszystkie znaki na wielkie litery.

  Uwaga: polecenie WIELKIE LITERY powoduje, że niewidoczne ligatury są zamieniane na zwykły tekst. Ta sama uwaga dotyczy poleceń Jak Nazwy Własne i Jak w zdaniu, które mają wpływ na ligatury na początku tekstu.

  małe litery

  Zmienia wszystkie znaki na małe litery.

  Jak Nazwy Własne

  Umieszcza wielką literę na początku każdego wyrazu.

  Jak w zdaniu

  Umieszcza wielką literę na początku każdego zdania.

  Uwaga: polecenie Jak w zdaniu zakłada, że znaki kropki (.), wykrzyknika (!) i pytajnika (?) sygnalizują koniec zdania. Zastosowanie polecenia Jak w zdaniu może przynieść nieoczekiwane rezultaty, jeżeli znaki te zostały użyte w tekście w inny sposób, np. w skrótach, nazwach plików lub adresach URL. Oprócz tego, pamiętaj, że nazwy własne mogą być także zapisywane małymi literami.

  Wskazówka: w przypadku czcionki OpenType możesz wykorzystać formatowanie kapitalikami, które daje bardziej elegancki efekt.

Stosowanie zestawów stylistycznych

Zestaw stylistyczny to grupa wariantów glifów, które można zastosować do zaznaczonego bloku tekstu. Po zastosowaniu zestawu stylistycznego glify zdefiniowane w zestawie zastąpią domyślne glify czcionki w zaznaczonym tekście. Nazwa zestawu stylistycznego nadana przez Twórców czcionki jest wyświetlana w różnych miejscach w programie Illustrator. W przypadku niektórych czcionek program Illustrator wyświetla nazwy zestawów stylistycznych jako Zestaw 1, 2 itd. Możesz zastosować wiele zestawów stylistycznych do danego fragmentu tekstu. Informacje na temat stosowania zestawów stylistycznych do zaznaczonego tekstu można znaleźć w rozdziale Znaki specjalne.

Wykonaj poniższe czynności, aby zastosować zestawy stylistyczne do stylów znakowych lub akapitowych.

 1. Wybierz opcję Okno > Tekst > Style znakowe/Style akapitowe, aby otworzyć panel Style znakowe lub panel Style akapitowe.

 2. Wybierz opcję Nowy styl znakowy/Nowy styl akapitowy z menu panelu.

 3. Wybierz kartę Funkcje OpenType po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl znakowy/akapitowy.

 4. Kliknij i wybierz żądane zestawy stylistyczne z listy.

  Character-panel--stylistic-sets
  Dodaj zestawy stylistyczne do stylu znakowego
 5. Kliknij przycisk OK.

Określanie typu cudzysłowów

Cudzysłów typograficzny, zwany często ozdobnym, jest lekko wyokrąglony. Cudzysłowy typograficzne stosuje się najczęściej jako znaki apostrofów i znaki otaczające cytaty. Cudzysłowy proste są używane tradycyjnie jako skróty jednostek miary, stóp i cali.

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu, wykonaj jedną z poniższych czynności i kliknij OK:
  • Aby użyć cudzysłowów prostych, wyłącz opcję Użyj cudzysłowów typograficznych.

  • Aby użyć cudzysłowów typograficznych, zaznacz opcję Użyj cudzysłowów typograficznych, wybierz język, po czym ustaw opcje Cudzysłowy pojedyncze i Cudzysłowy podwójne.

   Uwaga: z różnymi językami można skojarzyć różne opcje cudzysłowów. W takim wypadku cudzysłowy są stosowane w zależności od języka określonego w panelu Typografia lub za pomocą preferencji Język domyślny.

   Wskazówka: cudzysłowy proste można zamienić na typograficzne poleceniem Inteligentna interpunkcja.

Określanie opcji wygładzania dla tekstu

Jeśli kompozycja jest zapisywana w formacie bitmapowym—np. JPEG, GIF lub PNG—Illustrator przeprowadza rasteryzację wszystkich obiektów (przy rozdzielczości 72 pikseli na cal) i wygładza je. Jeśli jednak kompozycja zawiera tekst, domyślne ustawienia wygładzania mogą nie dawać oczekiwanych wyników. W takim wypadku warto skorzystać ze specjalnych opcji programu Illustrator dotyczących rasteryzacji tekstu. Aby odniosły one skutek, przed zapisaniem kompozycji należy dokonać rasteryzacji obiektów tekstowych.

 1. Zaznacz obiekt tekstowy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wykonać ostateczną rasteryzację tekstu, wybierz polecenie Obiekt > Rasteryzacja.

  • Aby utworzyć wzrokowe wrażenie rasteryzacji bez zmiany struktury obiektu, wybierz polecenie Efekt > Rasteryzacja.

 2. Wybierz opcję wygładzania:

  Brak

  Nie stosuje wygładzania i zachowuje wygląd krawędzi po rasteryzacji.

  Kompozycja zoptymalizowana (Nadpróbkowanie)

  Domyślną opcją jest rasteryzowanie wszystkich obiektów, w tym tekstowych, z określoną rozdzielczością i zastosowanie do nich anty-aliasingu. Domyślną rozdzielczością jest 300 pikseli na cal.

  Tekst zoptymalizowany (Wyostrzony)

  Stosuje metodę wygładzania optymalną dla tekstu. Wygładzanie likwiduje efekt postrzępionych krawędzi i nadaje rasteryzowanym obrazom bardziej naturalny wygląd. W jego wyniku jednak teksty pisane małą czcionką mogą stać się nieczytelne.

Tworzenie indeksu górnego i indeksu dolnego

Tekst w indeksie górnym i indeksie dolnym (zwany także podniesieniem i opuszczeniem) jest tekstem mniejszej wielkości niż zwykły tekst, podniesionym lub opuszczonym względem linii bazowej czcionki.

Podczas tworzenia indeksu górnego lub dolnego, Illustrator stosuje gotową wartość przesunięcia linii bazowej i rozmiaru kroju czcionek. Wartość określająca wielkość indeksów stanowi procent aktualnego rozmiaru czcionki i interlinii, a jest ona ustawiana w obszarze Tekst okna dialogowego Ustawienia dokumentu.

Tworzenie indeksu górnego i dolnego w czcionkach regularnych

 1. Zaznacz tekst, który ma być zmieniony. Jeśli żaden tekst nie zostanie zaznaczony, to każdy nowy tekst zostanie zrenderowany jako indeks górny lub dolny.
 2. Wybierz polecenie Indeks górny lub Indeks dolny w menu panelu Typografia. Dostęp do panelu Typografia zapewnia panel Sterowanie.
  Superscript-and-Subscript-options-in-the-Character-panel-menu_2
  Opcje Indeks górny i Indeks dolny w menu panelu Typografia
  Opcje Indeks górny i Indeks dolny w menu panelu Typografia

  A. CALLOUT_DEFINITION B. CALLOUT_DEFINITION C. CALLOUT_DEFINITION 

Tworzenie indeksu górnego i dolnego w czcionkach OpenType

 1. Zaznacz znaki, których będzie dotyczyć zmiana. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowana do nowych tekstów.
 2. Upewnij się, że zaznaczono czcionkę OpenType. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy zaznaczona czcionka należy do grupy OpenType, jest sprawdzenie menu Tekst > Czcionka; czcionki OpenType wyświetlają ikonę .
 3. Przejdź do panelu OpenType i wybierz jedną z opcji menu Położenie:

  Położenie domyślne

  Używa domyślnego położenia dla czcionki bieżącej.

  Indeks górny/podniesienie

  Używa znaków podniesionych (jeśli są dostępne w aktualnej czcionce).

  Indeks dolny/opuszczenie

  Używa znaków obniżonych (jeśli są dostępne w aktualnej czcionce).

  Licznik

  Używa znaków zarezerwowanych dla liczników ułamków (jeśli są dostępne w aktualnej czcionce).

  Mianownik

  Używa znaków zarezerwowanych dla mianowników ułamków (jeśli są dostępne w aktualnej czcionce).

Zmiana wielkości i położenia indeksu górnego lub dolnego

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu, określ poniższe wartości dla pól Indeks górny oraz Indeks dolny, a następnie kliknij OK.
  • W polu Rozmiar wpisz wartość procentową zmiany rozmiaru czcionki dla tekstu w indeksie dolnym lub górnym.

  • W polu Położenie wpisz wartość procentową zmiany normalnej interlinii, aby określić odległość przesunięcia indeksu dolnego i górnego.

Konwertowanie tekstu na kontury

Tekst możesz zmienić w zestaw ścieżek złożonych lub kontury, które z kolei możesz edytować i poddawać manipulacjom tak samo, jak każdy inny obiekt graficzny. Tekst jako krzywe przydaje się, gdy chcesz zmienić wygląd tekstu dużej wielkości. Rzadko przydaje się do pracy z tekstem podstawowym lub innego rodzaju tekstem małej wielkości.

Informacje o konturze czcionki pochodzą z plików czcionek zainstalowanych w twoim systemie. Podczas tworzenia konturów z tekstu znaki są konwertowane w ich bieżącym położeniu i zachowują wszystkie atrybuty graficzne, takie jak obrys i wypełnienie.

Modyfikowanie kształtu litery
Modyfikowanie kształtu litery

A. Obiekt oryginalnej czcionki B. Tekst przekonwertowany na kontury, rozgrupowany i zmodyfikowany 

Uwaga:

Czcionek bitmapowych lub czcionek z blokadą konturu nie można konwertować na kontury.

Po konwersji na kontury tekst traci hinting - wbudowane w czcionki instrukcje dopasowywania ich kształtów, tak aby system prawidłowo wyświetlał i drukował je w różnych rozmiarach. Jeśli planujesz skalować tekst, przed konwersją dostosuj rozmiar jego punktu.

Musisz skonwertować cały zaznaczony tekst; nie można skonwertować pojedynczej litery znajdującej się w ciągu znaków. Aby skonwertować na kontur pojedynczą literę, stwórz osobny obiekt tekstowy zawierający tylko tą literę.

 1. Zaznacz obiekt tekstowy.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Zamień na krzywe.

Wybieranie stylu cyfr w czcionkach OpenType

 1. Aby zmienić styl istniejących cyfr, zaznacz wybrane znaki lub obiekty tekstowe. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowana do nowych tekstów.
 2. Upewnij się, że zaznaczono czcionkę OpenType.
 3. Przejdź na panel OpenType i wybierz jedną z opcji menu Cyfry:

  Cyfry domyślne

  Używa domyślnego stylu dla czcionki bieżącej.

  Cyfry zwykłe o stałej szerokości

  Używa stałej szerokości znaków, aby cyfry miały stałą szerokość i maksymalną wysokość (dla danej czcionki). Opcja ta jest przydatna w sytuacjach, gdzie liczby muszą być równo ustawione w kolejnych wierszach, tak jak np. w tabelach.

  Cyfry zwykłe proporcjonalne

  Używa układania proporcjonalnego, aby cyfry miały różną szerokość, ale maksymalną wysokość (dla danej czcionki). Opcja ta jest zalecana dla tekstu, który używa samych wersalików.

  Cyfry nautyczne proporcjonalne

  Używa układania proporcjonalnego, aby cyfry miały różną szerokość i wysokość (dla danej czcionki). Opcja ta jest zalecana dla klasycznego, wyrafinowanego stylu tekstu, który nie używa samych wersalików.

  Cyfry nautyczne o stałej szerokości

  Używa układania proporcjonalnego, aby cyfry miały stałą szerokość (dla danej czcionki). Opcja ta jest zalecana w sytuacjach, gdy pożądany jest klasyczny wygląd cyfr typu antykwa, ale muszą się one układać w kolumny, jak np. w raporcie rocznym.

Formatowanie ułamków i liczb porządkowych w czcionkach OpenType

W trakcie używania czcionki OpenType można automatycznie formatować liczby porządkowe ze znakami w indeksie górnym (na przykład ). Znaki takie jak indeks górny „a” i „o” w hiszpańskim wyrazie segunda () oraz segundo () są także poprawnie zapisane. Konwertowane mogą być liczby oddzielane ukośnikiem (np. 1/2) na ułamki zwykłe (np. ).

 1. Zaznacz znaki lub obiekty, wobec których ma zostać zastosowane ustawienie. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowana do nowych tekstów.
 2. Upewnij się, że zaznaczono czcionkę OpenType.
 3. W panelu OpenType, kliknij przycisk Liczebniki porządkowe, aby włączyć lub wyłączyć liczebniki porządkowe lub przycisk Ułamki, włączając lub wyłączając ułamki. Przyciski te są stosowane tylko dla czcionek posiadających liczby porządkowe lub ułamki.

Używanie Inteligentnej interpunkcji

Polecenie Inteligentna interpunkcja wyszukuje znaki interpunkcji na klawiaturze i zastępuje je odpowiednikami typograficznymi. Oprócz tego, polecenie Inteligentna interpunkcja może posłużyć do ogólnego umieszczania ligatur i ułamków, jeśli czcionka nie zawiera takich znaków.

Uwaga:

Jeśli jest używana czcionka typu OpenType, zamiast okna dialogowego Inteligentna interpunkcja, skorzystaj z panelu OpenType.

 1. Jeśli trzeba zastąpić znaki tylko w pewnym fragmencie tekstu, a nie w całym dokumencie, zaznacz wybrane znaki lub obiekty tekstowe.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Inteligentna interpunkcja.
 3. Wybierz jedną lub więcej opcji:

  Ligatury ff, fi, ffi

  Renderuje kombinacje znaków ff, fi lub ffi jako ligatury.

  Ligatury ff, fl, ffl

  Renderuje kombinacje znaków ff, fl lub ffl jako ligatury.

  Inteligentne cudzysłowy

  Zmienia proste cudzysłowy z klawiatury na cudzysłowy zaokrąglone.

  Uwaga: opcja Inteligentne cudzysłowy powoduje zastępowanie cudzysłowów prostych niezależnie od ustawienia opcji Podwójne cudzysłowy i Pojedyncze cudzysłowy (w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu).

  Inteligentne spacje

  Eliminuje powielane spacje po kropce.

  Pauzy i półpauzy

  Zastępuje dwukrotną kreskę półpauzą trzykrotną kreską pauzą.

  Wielokropek

  Zastępuje trzy kropki wielokropkiem.

  Ułamki eksperta

  Zastępuje oddzielne znaki użyte do zapisania ułamków, na ich jedno-symbolowe odpowiedniki.

 4. Zaznaczenie opcji Cały dokument umożliwia zastąpienie symboli tekstowych w całym pliku; opcja Tylko tekst oznacza zastępowanie symboli tylko w zaznaczonym tekście.
 5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Raportuj wyniki, aby wyświetlić ilość zastąpień.
 6. Kliknij OK, aby wyszukać i zastąpić znaki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online