Omówienie panelu Akapit

Panel Akapit (Okno > Tekst > Akapit) służy do formatowania kolumn i akapitów. Opcje panelu sterowania są dostępne dla formatowania akapitów po zaznaczeniu wybranego tekstu lub włączeniu narzędzia Tekst.

Film przedstawiający wykorzystanie stylów znakowych i akapitowych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.comvid0047_pl.

Panel Akapit (pokazane wszystkie opcje)
Panel Akapit (pokazane wszystkie opcje)

A. Wyrównanie i Justowanie B. Wcięcie z lewej C. Wcięcie z lewej pierwszego wiersza D. Odstęp przed akapitem E. Dzielenie wyrazów F. Wcięcie z prawej G. Odstęp po akapicie  
Opcje formatowania akapitów, takie jak czcionka, styl
A. Czcionka B. Styl czcionki C. Rozmiar czcionki D. Wyrównaj do lewej E. Wyśrodkuj F. Wyrównaj do prawej 

Domyślnie, w panelu Akapit widoczne są tylko najczęściej używane opcje. Aby pokazać wszystkie opcje, wybierz z menu panelu polecenie Pokaż opcje. Ten sam efekt możesz uzyskać klikając dwukrotnie trójkąt umieszczony na zakładce panelu.

Wyrównywanie tekstu

Tekst akapitowy i tekst na ścieżce mogą być wyrównywane do jednej lub obu krawędzi ścieżki tekstowej.

 1. Aby wyrównać istniejący tekst, zaznacz wybrany obiekt tekstowy lub umieść kursor w wybranym akapicie.

  Brak zaznaczenia obiektu tekstowego lub kursora w akapicie oznacza stosowanie wyrównania do nowego tekstu.

 2. Kliknij odpowiednim przycisku wyrównania na panelu sterowania lub Akapit.

Justowanie tekstu

Tekst jest justowany jeśli jest wyrównany do obu krawędzi akapitu. Możesz justować cały tekst w akapicie włączając lub nie ostatnią linię.

 1. Aby wyrównać istniejący tekst, zaznacz wybrany obiekt tekstowy lub umieść kursor w wybranym akapicie.

  Brak zaznaczenia obiektu tekstowego lub kursora w akapicie oznacza stosowanie justowania do nowego tekstu.

 2. Przejdź do panelu Akapit i kliknij przycisk justowania.

Dopasowanie odstępów między wyrazami i literami w wyjustowanym tekście

Program Photoshop zapewnia precyzyjną kontrolę odstępów między literami i wyrazami, między innymi poprzez skalowanie znaków. Dostosowywanie odstępów jest przeznaczone do pracy z tekstem wyjustowanym, ale można go używać dla tekstu niewyjustowanego.

 1. Umieść kursor w wybranym akapicie lub zaznacz obiekt tekstowy, lub ramkę z wszystkimi wybranymi akapitami.
 2. Wybierz polecenie Justowanie, z menu panelu Akapit.
 3. Wprowadź wartości dla opcji Odstępy między wyrazami, Odstępy między literami i Odstępy między glifami. Wartości Maksymalna i Minimalna definiują zakres dopuszczalnych odstępów tylko dla justowanych akapitów. Wartość Wymagany definiuje optymalny odstęp dla akapitów wyjustowanych i niewyjustowanych:

  Odstępy między wyrazami

  Odstęp między wyrazami wprowadzany jest poprzez wciśnięcie klawisza spacji. Wartości odstępu międzywyrazowego mają zakres od 0% do 1000%; przy 100% nie ma dodatkowego odstępu między wyrazami.

  Odstępy między literami

  Są to odległości między poszczególnymi literami, obejmujące także wartości kerningu i światła. Wartości odstępów między literami mogą pochodzić z zakresu od 100% do 500%: wartość 0% oznacza brak odstępu między literami; wartość 100% oznacza całkowitą szerokość między literami.

  Skalowanie glifu

  Szerokość znaków (glif opisuje każdą czcionkę). Wartości odstępów między glifami mogą wahać się od 50% do 200%.

  Wskazówka: opcje odstępów są zawsze stosowane do całego akapitu. Aby zmienić odstępy między pojedynczymi znakami (lecz nie w całym akapicie), należy zastosować raczej opcję Światło.

 4. Aby wprowadzić justowanie do akapitu składającego się z jednego wyrazu, należy zastosować raczej opcję Justowanie jednego wyrazu.

  W wąskich kolumnach zdarza się czasami, że w wierszu pojawia się tylko jedno słowo. Jeżeli w danym akapicie ustawiono pełne wyjustowanie, to takie pojedyncze słowo w wierszu może wyglądać na nadmiernie rozciągnięte. Zamiast pełnego justowania takich słów można je wyśrodkować lub wyrównać do lewego lub prawego marginesu.

Wcięcia tekstu

Wcięcia to odległość pomiędzy tekstem i krawędzią obiektu tekstowego. Wcięcia obejmują tylko zaznaczony akapit lub akapity; dlatego też, dla różnych akapitów można określać różne wcięcia.

Wcięcia można ustawiać za pomocą panelu Tabulatory, panelu sterowania lub Akapit. W przypadku obiektów tekstowych wcięcia można określić za pomocą tabulatorów i odstępów wewnętrznych.

Uwaga:

W przypadku tekstu japońskiego wcięcie pierwszego wiersza określa się za pomocą ustawienia mojikumi, a nie w panelu Akapit. Zdefiniowanie wcięcia w panelu Akapit i za pomocą ustawienia mojikumi spowoduje kumulację wcięć.

Określanie wcięć przy pomocy panelu Akapit

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij akapit, w którym ma się pojawić wcięcie.
 2. Dostosować odpowiednie wartości wcięć w panelu Akapit. Na przykład, wykonaj następujące czynności:
  • Aby wciąć cały akapit o wartość 1 pica, wpisz wartość (w tym przykładzie 1p) w pole Wcięcie z lewej .

  • Aby wciąć o 1 pica tylko pierwszy wiersz akapitu, wpisz wartość (w tym przykładzie 1p) w pole Wcięcie z lewej pierwszego wiersza .

  • Aby utworzyć wcięcie wiszące (wysunięcie) o szerokości 1 pica, wpisz wartość dodatnią (w tym przykładzie 1p) w pole Wcięcie z lewej oraz wartość ujemną (w tym przykładzie ‑1p) w pole Wcięcie z lewej pierwszego wiersza.

Określanie wcięcia przy pomocy panelu Tabulatory

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij akapit, w którym ma się pojawić wcięcie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Tabulatory, odnoszącą się do znaczników wcięć :
  • Przeciągnij górny znacznik, aby wciąć pierwszy wiersz tekstu. Przeciągnij dolny znacznik, aby wciąć wszystkie wiersze z wyjątkiem pierwszego. Przeciągnij dolny znacznik z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby przesunąć obydwa znaczniki i wciąć cały akapit.

  Wcięcie pierwszego wiersza (po lewej) i bez wcięcia (po prawej)
  Wcięcie pierwszego wiersza (po lewej) i bez wcięcia (po prawej)

  • Zaznacz górny znacznik i wpisz wartość w pole X, aby wciąć pierwszy wiersz tekstu. Zaznacz dolny znacznik i wpisz wartość w pole X, aby przesunąć wszystkie zdania z wyjątkiem pierwszego.

Tworzenie wcięcia wiszącego

Przy wcięciu wiszącym (wysunięciu), wcięte są wszystkie wiersze akapitu poza pierwszym. Wcięcia wiszące są szczególnie przydatne, gdy chce się dodać na początku akapitu grafikę w wierszu albo utworzyć wypunktowaną listę.

Bez wcięcia (po lewej) oraz wcięcie wiszące (po prawej)
Bez wcięcia (po lewej) oraz wcięcie wiszące (po prawej)

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij akapit, w którym ma się pojawić wcięcie.
 2. Za pomocą panelu sterowania lub Tabulatory ustaw wartość wcięcia z lewej na większą niż zero.
 3. Aby podać ujemną wartość dla wcięcia pierwszego wiersza, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Akapit, wpisz ujemną wartość dla lewego wcięcia pierwszego wiersza .

  • W panelu Tabulatory, przeciągnij górny znacznik do lewej lub dolny znacznik do prawej.

Dostosowywanie odstępów w akapicie

 1. Umieść kursor w wybranym akapicie lub zaznacz obiekt tekstowy z wszystkimi wybranymi akapitami. Brak zaznaczenia obiektu tekstowego lub kursora w akapicie oznacza stosowanie ustawienia do nowego tekstu.
 2. W panelu Akapit, dopasuj wartości w polu Odstęp przed akapitem ( lub ) i Odstęp po akapicie ( lub ).

  Uwaga:

  Jeśli akapit rozpoczyna się na górze kolumny, to przed nim nie jest umieszczana dodatkowa przestrzeń. W takim przypadku, ustaw odpowiednio interlinię pierwszego wiersza akapitu lub zmień wewnętrzny margines obiektu tekstowego.

Wisząca interpunkcja

Wisząca interpunkcja to funkcja umożliwiająca wysuwanie znaków interpunkcji poza margines akapitu, dzięki czemu sprawia wrażenie bardziej wyrównanego.

Akapit bez wiszącej interpunkcji (po lewej) i akapit z wiszącą interpunkcją (po prawej)
Akapit bez wiszącej interpunkcji (po lewej) i akapit z wiszącą interpunkcją (po prawej)

W programie Illustrator są dostępne następujące opcje wiszącej interpunkcji:

Łacińskie wiszące znaki interpunkcyjne

Określa wyrównanie znaków interpunkcyjnych w określonym akapicie. Gdy jest zaznaczona, następujące znaki są wysuwane całkowicie poza margines akapitu: pojedyncze cudzysłowy, podwójne cudzysłowy, dywizy, kropki i przecinki; inne znaki są wysuwane tylko na 50%: gwiazdki, tyldy, wielokropki, pauzy i półpauzy, dwukropki i średniki. Aby zastosować to ustawienie, umieść kursor w wybranym akapicie i zaznacz opcję Wisząca interpunkcja w znakach łacińskich, w menu panelu Akapit.

Optyczne wyrównanie marginesu

Pozwala kontrolować wyrównanie znaków interpunkcyjnych we wszystkich akapitach obiektu tekstowego. Gdy opcja ta jest włączona, poza marginesy tekstu są wysuwane zarówno łacińskie znaki interpunkcyjne, jak i krawędzie niektórych liter (np. W i A). Aby zastosować to ustawienie, zaznacz wybrany obiekt tekstowy i wybierz polecenie Tekst > Optyczne wyrównanie marginesów.

Opcja burasagari

Pozwala kontrolować wyrównanie dwubajtowych znaków interpunkcyjnych (wchodzących w skład czcionek chińskich, japońskich i koreańskich). Znaki te znajdują się poza zasięgiem opcji Wiszące znaki interpunkcyjne w znakach łacińskich i opcji Optyczne wyrównanie marginesów.

Pamiętaj, że marginesy, poza które mają być wysuwane znaki interpunkcyjne, są wyznaczone przez opcje wyrównania akapitów. W przypadku akapitów wyrównanych do lewej i do prawej znaki interpunkcyjne są wysuwane odpowiednio poza marginesy lewe i prawe. W przypadku akapitów wyrównanych do góry i do dołu znaki interpunkcyjne są wysuwane odpowiednio poza marginesy górne i dolne. W przypadku akapitów justowanych i wyrównanych do środka, znaki interpunkcyjne są wysuwane poza oba marginesy.

Uwaga: jeśli po znaku przestankowym następuje cudzysłów, obydwa znaki zostają wysunięte.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online