Informacje o operacjach

Operacja jest serią poleceń stosowanych do jednego pliku lub wsadu plików — polecenia menu, opcje palet, zadania narzędzi i tym podobne. Można na przykład stworzyć operację, która zmienia rozmiar obrazu, nanosi efekt na obraz, a następnie zapisuje plik w wybranym formacie.

Operacje mogą zawierać czynności pozwalające na wykonanie operacji, które nie mogą być nagrane (na przykład używanie narzędzia do malowania). Mogą też zawierać kontrolki modalne, umożliwiające wpisywanie wartości w oknach dialogowych podczas odtwarzania zadań.

W programie Photoshop, operacje stanowią podstawę dla dropletów, czyli małych aplikacji, które automatycznie opracowują wszystkie pliki, przeciągane na ich ikony.

Programy Photoshop i Illustrator udostępniają biblioteki predefiniowanych operacji, które pomagają w wykonywaniu często stosowanych zadań. Zadania te można wykorzystywać w takiej postaci, w jakiej je przygotowano, lub też dostosować do własnych potrzeb. Zadania są zapisywane w postaci zestawów, co ułatwia ich porządkowanie.

Operacje można nagrywać, modyfikować oraz przetwarzać wsadowo. Można też zarządzać grupami operacji, pracując w zestawach operacji.

Omówienie panelu Operacje

Panel Operacje (Okno > Operacje) umożliwia nagrywanie, odtwarzanie, edycję i usuwanie pojedynczych zadań. Ten panel umożliwia także zapisywanie i wczytywanie plików operacji.

Panel Operacje programu Photoshop
Panel Operacje programu Photoshop

A. Zestaw operacji B. Operacja C. Nagrane polecenia D. Polecenie przełączania E. Kontrolka modalna (włączona lub wyłączona) 

Aby rozwinąć lub zwinąć informacje o zestawach, operacjach i poleceniach, należy:

 1. Kliknij trójkąt umieszczony po lewej stronie zestawu, zadania lub polecenia w panelu Operacje. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie zadania w zestawie lub polecenia w zadaniu, należy kliknąć z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Wyświetlanie operacji tylko wg nazw

 1. W menu panelu Operacje wybierz polecenie Tryb przycisków. Aby powrócić do trybu listy, ponownie wybierz to polecenie.

  Uwaga:

  Polecenia i zestawy nie mogą być wyświetlane w trybie przycisków.

Wybieranie operacji w panelu Operacje

 1. Kliknij nazwę operacji. Aby zaznaczyć wiele operacji, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, co pozwala zaznaczyć operacje leżące obok siebie, albo kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), co pozwala zaznaczyć zadania nie leżące obok siebie.

Odtwarzanie operacji dla pliku

Odtwarzając operację, program realizuje serię nagranych w dokumencie poleceń. (Niektóre zadania wymaganą utworzenia zaznaczenia przed odtworzeniem, podczas gdy inne mogą być wykonywane na całym pliku). Użytkownik może wyłączyć określone polecenia operacji lub włączyć tylko jedno polecenie. Jeśli w zadaniu wstawiona jest kontrolka modalna, to w momencie zatrzymania zadania, w oknie dialogowym można określać wartości lub stosować narzędzia.

Uwaga:

Kliknięcie przycisku w trybie przycisków powoduje odtwarzanie całej operacji, ale należy pamiętać, że polecenia pierwotnie wyłączone nie są wykonywane.

 1. Jeśli jest taka potrzeba, zaznacz obiekty, na których będą wykonywane operacje.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Illustrator) Aby odtworzyć całą operację, zaznacz nazwę pliku i kliknij przycisk Wykonaj  w panelu Operacje lub wybierz polecenie Wykonaj z menu panelu.

  • Aby odtworzyć całą operację, zaznacz nazwę pliku i kliknij przycisk Wykonaj w panelu Operacje lub wybierz polecenie Wykonaj z menu panelu.

  • Jeśli do operacji przypisano kombinację klawiszy, naciśnij te klawisze, aby automatycznie odtworzyć operację.

  • Aby odtworzyć część operacji, zaznacz polecenie, od którego należy rozpocząć i kliknij przycisk Wykonaj w panelu Operacje lub wybierz polecenie Wykonaj z menu panelu.

  • Aby odtworzyć pojedyncze polecenie, zaznacz to polecenie i z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) kliknij przycisk Wykonaj w panelu Operacje. Możesz także wcisnąć klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i dwukrotnie kliknąć polecenie.

Wskazówka: w programie Photoshop przed odtworzeniem operacji należy utworzyć zdjęcie w panelu Historia, a następnie zaznaczyć to zdjęcie, by cofnąć operację.

Nagrywanie operacji

Tworzenie nowej operacji polega na nagrywaniu stosowanych w danej chwili poleceń i narzędzi. Używane polecenia i narzędzia są dodawane do operacji, aż do zakończenia nagrywania.

Wskazówka: aby zabezpieczyć się przed błędami, pracuj na kopii; na początku operacji przed zastosowaniem innych poleceń nagraj polecenie Plik > Zapisz kopię (Illustrator) lub Plik > Zapisz jako i wybierz opcję Jako kopię (Photoshop). W programie Photoshop, można też kliknąć przycisk Nowe zdjęcie, znajdujący się w panelu Historia, aby przed nagraniem operacji, zrobić zdjęcie obrazu.

 1. Otwieranie pliku.
 2. W panelu Operacje kliknij przycisk Utwórz nową operację  lub z menu panelu Operacje wybierz polecenie Nowa operacja.
 3. Wpisz nazwę operacji, zaznacz zestaw operacji i określ dodatkowe opcje:

  Klawisz funkcyjny

  Kojarzy skrót klawiaturowy z operacją. Możesz wybrać dowolną kombinację klawisza funkcyjnego, klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) oraz klawisza Shift (na przykład: Ctrl+Shift+F3). Obowiązują następujące wyjątki: w systemie Windows nie można używać klawisza F1, ani używać klawiszy F4 i F6 w połączeniu z klawiszem Ctrl.

  Uwaga: jeśli do operacji zostanie przypisany skrót, który jest już używany przez inne polecenie, ten skrót będzie wywoływał operację zamiast tego polecenia.

  Kolor

  Przypisuje kolor, w jakim operacja będzie wyświetlana w trybie przycisków.

 4. Kliknij Rozpocznij nagrywanie. Przycisk Rozpocznij nagrywanie w panelu Operacje zmienia swój kolor na czerwony .

  Uwaga:

  Nagrywając polecenie Zapisz jako, nie należy zmieniać nazwy pliku. Po wpisaniu nowej nazwy, nazwa ta zostanie nagrana i używana przy każdym odtwarzaniu operacji. Przed zapisaniem, przy przechodzeniu do innego folderu, należy wybrać inne położenie bez określania nazwy pliku.

 5. Wykonaj operacje i polecenia, które mają być nagrane.

  Niektóre operacje nie mogą być nagrane bezpośrednio, ale większość nienagrywalnych operacji może być umieszczana przy pomocy poleceń menu panelu Operacje.

 6. Aby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie lub wybierz polecenie Zatrzymaj z menu panelu Operacje. (W programie Photoshop, możesz także posłużyć się klawiszem Esc).

Uwaga:

Aby powrócić do nagrywania tej samej operacji, wybierz polecenie Rozpocznij nagrywanie z menu panelu Operacje.

Umieszczanie nienagrywalnych zadań w operacjach

Nie wszystkie zadania w operacjach mogą być nagrywane bezpośrednio. Na przykład, nie można nagrywać poleceń z menu Efekty i Widok, poleceń wyświetlających lub ukrywających panele oraz używających narzędzi Zaznaczanie, Pióro, Ołówek, Pędzel, Gradient, Siatka, Kroplomierz, Aktywne wiadro z farbą i Nożyczki.

Zadania, które nie mogą być nagrane są odpowiednio opisane w panelu Operacje. Jeśli nazwa polecenia lub narzędzia nie jest wyświetlana po wykonaniu zadania, to określona czynność może być dodana przy pomocy poleceń a menu panelu Operacje.

Uwaga:

Aby umieścić nienagrywalne zadania po utworzeniu operacji, zaznacz element w operacji, po którym ma być umieszczone określone zadanie. W menu panelu Operacje wybierz odpowiednie polecenie.

Wstawianie nienagrywalnego polecenia menu

 1. Z menu panelu Operacje wybierz opcję Wstaw polecenie z menu.

 2. Zaznacz polecenie z jego menu lub wpisz nazwę polecenia w polu tekstowym i kliknij Znajdź. Następnie kliknij OK.

Wstawianie ścieżki

 1. Zaznacz ścieżkę i z menu panelu Operacje wybierz polecenie Wstaw zaznaczoną ścieżkę.

Wstawianie zaznaczenia obiektu

 1. Przed rozpoczęciem nagrywania wpisz nazwę dla obiektu w polu Notatki w panelu Atrybuty. (Zaznacz w menu panelu Atrybuty opcję Pokaż notatkę, aby zapewnić wyświetlanie pola tekstowego Notatka).

 2. Przy nagrywaniu operacji, wybierz z menu panelu Operacje opcję Wybierz obiekt.

 3. Podaj nazwę obiektu i kliknij OK.

Nagraj opcje optymalizacji dla kilku plasterków w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu

 1. Przed rozpoczęciem nagrywania operacji, ustaw opcje optymalizacji plasterka; następnie wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk Zapamiętaj w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu.

  Po nagraniu operacji, program Illustrator będzie pamiętał ustawienia.

Wstawianie przerw

Wykonywanie operacji może być chwilowo zatrzymane w celu wykonania czynności, której nie można nagrać (np. użycie narzędzia do malowania). Po zakończeniu operacji można wznowić wykonywanie operacji kliknięciem przycisku Wykonaj w panelu Operacje.

Po dojściu do polecenia Przerwa można wyświetlić krótki komunikat, przypominający na przykład o tym, jaką czynność należy wykonać przed wznowieniem operacji. W przypadku, gdy żadne inne zadania nie muszą być wykonane, w oknie dialogowym komunikatu, można wstawić przycisk Kontynuuj.

 1. Wybierz miejsce wstawienia przerwy, wykonując następujące czynności:
  • Zaznacz nazwę operacji, aby wstawić przerwę na końcu operacji.

  • Zaznacz polecenie, aby wstawić przerwę po tym poleceniu.

 2. Z menu panelu Operacje, wybierz polecenie Wstaw przerwę.
 3. Wpisz komunikat, jaki ma się pojawić.
 4. Aby wymusić wykonywanie operacji bez jej przerywania, należy zaznaczyć opcję Zawsze kontynuuj.
 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Przerwę można wstawić podczas nagrywania operacji lub po jego zakończeniu.

Zmiana ustawień podczas odtwarzania operacji

Operacje wykonywane są domyśłnie z wykorzystaniem wartości określonych przy pierwszym nagraniu operacji. Aby zmienić ustawienia dla polecenia w operacji, można wstawić kontrolkę modalną. Kontrolka modalna zatrzymuje operacje dla określenia wartości w oknie dialogowym lub użycia narzędzia modalnego. (Aby zastosować efekt narzędzia modalnego, należy wcisnąć przycisk Enter lub Return — po wciśnięciu klawisza Enter lub Return, operacje wznawiają wykonywanie swoich zadań).

Kontrolka modalna jest oznaczona ikoną okna dialogowego , umieszczoną po lewej stronie polecenia, operacji lub zestawu w panelu Operacje. Operacje i zestawy, w których niektóre dostępne polecenia są modalne, oznaczone są czerwonymi ikonami okien dialogowych . Kontrolkę modalną można ustawić w trybie Przycisku.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby włączyć lub wyłączyć kontrolkę modalną dla polecenia w operacji, należy kliknąć pole po lewej stronie nazwy operacji. Ponowne kliknięcie wyłączy kontrolkę modalną.

  • Aby włączyć lub wyłączyć kontrolkę modalną dla wszystkich poleceń w operacji, należy kliknąć pole po lewej stronie nazwy operacji.

  • Aby włączyć lub wyłączyć kontrolkę modalną dla wszystkich operacji w zestawie, należy kliknąć pole po lewej stronie nazwy zestawu.

Wyłączanie poleceń z operacji

Polecenia, których odtwarzanie w ramach danej operacji nie jest już konieczne, mogą być z niej wyłączone (wykluczone). Polecenia znajdujące się w trybie Przycisku, nie mogą zostać wykluczone.

 1. Aby rozwinąć listę poleceń w operacji, kliknij trójkąt po lewej stronie nazwy wybranej operacji.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć z operacji pojedyncze polecenie, należy kliknąć pole wyboru umieszczone z lewej strony nazwy polecenia. Aby włączyć polecenie, należy kliknąć po raz drugi.

  • Aby wyłączyć lub włączyć wszystkie polecenia w operacji lub zestawie, należy kliknąć pole wyboru z lewej strony nazwy operacji lub zestawu.

  • Aby wyłączyć lub włączyć wszystkie operacje z wyjątkiem operacji zaznaczonej, należy kliknąć tę operację z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

   Aby wskazać wyłączone polecenia w operacji, w programie Photoshop kolor pola wyboru operacji nadrzędnej zmienia się na czerwony; w programie Illustrator - pole wyboru operacji nadrzędnej zostaje wyszarzone.

Określanie szybkości odtwarzania

Program pozwala zmienić szybkość odtwarzania operacji lub wstrzymać ją (co może pomóc w analizie jego wykonania).

 1. Z menu panelu Operacje, wybierz polecenie Opcje odtwarzania.
 2. Określ szybkość i kliknij przycisk OK:

  Przyśpieszone

  Operacje będą odtwarzane ze zwykłą szybkością (domyślną).

  Uwaga: gdy operacja jest odtwarzana w trybie przyspieszonym, ekran nie będzie uaktualniany podczas wykonywania operacji – pliki mogą być otwierane, edytowane, zapisywane i zamykane, bez pojawiania się na ekranie, w tym przypadku wykonywanie operacji będzie przebiegało szybciej. Aby pokazać pliki na ekranie, podczas wykonywania operacji, należy wybrać opcję Krok po kroku.

  Krok po kroku

  Przed przejściem do następnego polecenia w operacji program musi zakończyć wykonywanie poprzedniego i ponownie narysować obraz.

  Przerwa: _ sekund

  Umożliwia określenie długości przerwy między poszczególnymi poleceniami w operacji.

Edycja i ponowne nagrywanie operacji

Dostosowywanie i edycja operacji należą do łatwych czynności. Możesz dopasować ustawienie określonego polecenia w zakresie operacji, dodawać polecenia do istniejącej operacji lub też przeglądać całą operację i zmieniać wybrane lub wszystkie ustawienia.

Dodawanie poleceń do operacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz nazwę operacji, aby wstawić nowe polecenie na jej końcu.

  • Zaznacz polecenie w operacji, aby nowe polecenie wstawić tuż za nią.

 2. Kliknij przycisk lub wybierz polecenie Rozpocznij nagrywanie z menu panelu Operacje.
 3. Nagraj dodatkowe polecenia.
 4. Aby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie lub wybierz polecenie Zatrzymaj z menu panelu Operacje.

Porządkowanie poleceń w operacji

 1. W panelu Operacje przeciągnij polecenie na jego nowe miejsce w tej samej lub innej operacji. Gdy w nowym miejscu pojawi się podświetlona linia, zwolnij przycisk myszy.

Ponowne nagrywanie operacji

 1. Zaznacz operację i wybierz polecenie Nagraj ponownie z menu panelu Operacje.
 2. Jeśli pojawi się narzędzie modalne, należy go użyć, aby zmienić ustawienia i wcisnąć klawisz Enter lub Return, lub tylko wcisnąć klawisz Enter lub Return i zachować te same ustawienia.
 3. Jeśli na ekranie pojawi się okno dialogowe, należy zmienić ustawienia i nagrać je klikając przycisk OK lub kliknąć Anuluj, aby pozostać przy dotychczasowych ustawieniach.

Nagrywanie pojedynczego zadania

 1. Wybierz obiekt tego samego typu, dla jakiego chcesz nagrać operację. Na przykład, jeśli zadanie jest dostępne tylko dla obiektów wektorowych, to w czasie ponownego nagrywania musi być zaznaczony obiekt wektorowy.

 2. W panelu Operacje dwukrotnie kliknij wybrane polecenie.

 3. Wprowadź nowe wartości parametrów i kliknij OK.

Zarządzanie zestawami operacji

Użytkownik może tworzyć i układać zestawy zadań związanych z czynnościami, które zostaną zapisane na dysku i przeniesione na inne komputery.

Uwaga:

Tworzone operacje automatycznie umieszczane są w panelu Operacje, aby jednak zapisać operację bez ryzyka jej utraty po wyczyszczeniu pliku preferencji (Illustrator) lub usunięciu pliku panelu Operacje (Photoshop), należy ją zapisać jako część zestawu operacji.

Zapisywanie zestawu operacji

 1. Zaznacz zestaw.

  Uwaga:

  Aby zapisać pojedynczą operację, należy najpierw utworzyć zestaw operacji i przenieść operację do nowo utworzonego zestawu.

 2. W menu panelu Operacje wybierz polecenie Zapisz operacje.
 3. Wpisz nazwę zestawu, wybierz miejsce zapisania i kliknij przycisk Zapisz.

  Plik można zapisać w dowolnym miejscu. W panelu Operacje zachowywana może być tylko cała zawartość zestawu, a nie pojedyncze operacje.

  Uwaga:

  (Tylko Photoshop) Jeśli jednak plik zestawu zostanie zapisany w folderze Ustawienia/Operacje, to po ponownym uruchomieniu aplikacji zestaw będzie wyświetlany u dołu menu panelu Operacje.

  Uwaga:

  (Tylko Photoshop) Aby zapisać operacje w pliku tekstowym, przy wybieraniu polecenia Zapisz operacje, należy wcisnąć klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Mac OS). Plik taki można wykorzystać do obejrzenia lub wydrukowania zawartości operacji. Pliku tego nie można jednak ponownie wczytać do programu Photoshop.

Wczytywanie zestawu operacji

Domyślnie, w panelu Operacje wyświetlane są gotowe operacje (dołączone do pakietu aplikacji) i wszelkie operacje utworzone przez użytkownika. W panelu Operacje możesz wczytać dodatkowe operacje.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu panelu Operacje, wybierz polecenie Wczytaj operacje. Odszukaj i zaznacz plik zestawu operacji, a następnie kliknij Wczytaj (Photoshop) lub Otwórz (Illustrator).

  • (Tylko Photoshop) Wybierz zestaw operacji w dolnej części menu panelu Operacje.

  Zestawy operacji programu Photoshop mają rozszerzenie .atn; a zestawy operacji programu Illustrator .aia.

Przywracanie standardowego zestawu operacji

 1. Z menu panelu Operacje, wybierz polecenie Zresetuj operacje.
 2. Kliknij OK, aby zastąpić bieżącą operację panelu Operacje zestawem domyślnym lub kliknij Dołącz, aby dodać zestaw operacji standardowych do bieżącego zestawu panelu.

Organizacja zestawów operacji

Zestawy służą do lepszego zarządzania operacjami. Zestawy operacji można organizować na różne sposoby (na przykład, jako publikacje do druku lub publikacje do rozpowszechniania w sieci) i przenosić je na inne komputery.

 • Aby utworzyć nowy zestaw operacji, w panelu Operacje kliknij przycisk Utwórz nowy zestaw  i wybierz polecenie Nowy zestaw z menu panelu. Podaj nazwę zestawu i kliknij OK.

  Uwaga: jeśli użytkownik planuje utworzenie nowej operacji i umieszczenie jej w nowym zestawie, powinien najpierw utworzyć zestaw. Dzięki temu, gdy będzie tworzona nowa operacja, w wyskakującym menu będzie wyświetlany nowy zestaw.

 • Aby przenieść operację do innego zestawu, należy przeciągnąć go do wybranego zestawu. Gdy w odpowiednim miejscu pojawi się podświetlona linia, zwolnij przycisk myszy.

 • Aby zmienić nazwę zestawu operacji, dwukrotnie kliknij nazwę wybranego zestawu w panelu Operacje lub wybierz polecenie Ustaw opcje z menu panelu Operacje. Podaj nazwę zestawu i kliknij OK.

 • Aby zastąpić wszystkie operacje nowym zestawem operacji, z menu panelu Operacje wybierz polecenie Zastąp operacje. Wybierz plik operacji i kliknij przycisk Umieść (Photoshop) lub Otwórz (Illustrator).

  Uwaga: wybranie polecenia Zastąp operacje powoduje zastąpienie wszystkich zestawów operacji w dokumencie bieżącym. Przed użyciem tego polecenia warto zapisać kopię bieżącego zestawu operacji za pomocą polecenia Zapisz operacje.

Odtwarzanie operacji dla sekwencji wsadowej plików

Polecenie Sekwencja wsadowa może służyć do wykonywania operacji dla folderu z plikami i podfolderami. Może również służyć do wypełnienia szablonu danych graficznych, innymi zestawami danych.

 1. Wybierz w menu panelu Operacje polecenie Sekwencja wsadowa.

 2. W części Odtwórz, zaznacz wybraną operację.

 3. W części Źródło, zaznacz folder, na którym ma być wykonana operacja lub opcję Zestawy danych, która spowoduje zastosowanie operacji do każdego zestawu danych w pliku bieżącym.

  Po zaznaczeniu folderu można określić dodatkowe opcje odtwarzania operacji.

 4. W części Miejsce docelowe, określ czynności przeznaczone dla opracowywanych plików. Pliki mogą pozostać otwarte bez zapisywania zmian (Brak), zapisane i zamknięte w aktualnym położeniu (Zapisz i zamknij) lub zapisane w innym miejscu (Folder).

  W zależności od zaznaczonych opcji, w części Miejsce docelowe, zapisywane pliki mogą posiadać dodatkowe opcje.

 5. Określ zasady obsługi błędów podczas opracowywania sekwencji wsadowej. Po wybraniu opcji Zaloguj błędy do pliku, kliknij polecenie Zapisz jako i nazwij plik z błędem.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Zapisywanie plików przy użyciu opcji polecenia Sekwencja wsadowa powoduje zawsze zapisywanie plików w tym samym formacie, co pliki oryginalne. Aby utworzyć proces przetwarzania wsadowego, który zapisywałby pliki w nowym formacie, należy nagrać polecenie Zapisz jako lub Zapisz kopię, oraz polecenie Zamknij jako część oryginalnej operacji. Następnie, przy ustalaniu przetwarzania wsadowego, należy wybrać opcję Brak w polu Miejsce docelowe.

  Uwaga:

  Aby zastosować przetwarzanie sekwencji wsadowej korzystające z kilku operacji, utwórz nową operację i nagraj polecenie Sekwencja wsadowa dla każdej operacji, która ma być użyta. Technika ta pozwala także na przetwarzanie wielu folderów w jednej sekwencji wsadowej. Aby przetworzyć wiele folderów, w jednym folderze należy utworzyć skróty do innych folderów przeznaczonych do przetwarzania.

Opcje przetwarzania wsadowego

Po wybraniu opcji Folder dla źródła możesz określić dodatkowe opcje:

Przesłoń polecenia operacji Otwórz

Otwiera pliki z określonego folderu i pomija wszelkie polecenia Otwórz nagrane jako część oryginalnej operacji.

Dołącz wszystkie podkatalogi

Przetwarza wszystkie pliki i foldery umieszczone w określonym folderze.

Jeśli operacja zawiera jakiekolwiek polecenia dotyczące zapisywania lub eksportowania, możesz ustawić następujące opcje:

Przesłoń polecenia operacji Zapisz

Zapisuje przetworzone pliki w określonym folderze docelowym, a nie w miejscu określonym w operacji. Kliknij Wybierz i określ folder docelowy.

Przesłoń polecenia operacji Eksportuj

Zapisuje przetworzone pliki w określonym folderze docelowym, a nie w miejscu określonym w operacji. Kliknij Wybierz i określ folder docelowy.

Jeśli wybrano polecenie Zestawy danych dla źródła, należy zaznaczyć opcję generowania nazw plików przy zastępowaniu poleceń Zapisz i Eksportuj:

Plik + Liczba

Tworzy nazwę pliku składającą się z oryginalnej nazwy pliku (bez rozszerzenia) i trzycyfrowego numeru zestawu danych.

Plik + Nazwa zestawu danych

Tworzy nazwę pliku składającą się z oryginalnej nazwy pliku (bez rozszerzenia) oraz podkreślenia i nazwy zestawu danych.

Nazwa zestawu danych

Tworzy nazwę pliku z nazwy zestawu danych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online