Informacje o stylach grafiki

Styl grafiki jest zestawem powtarzalnych atrybutów wyglądu. Style grafiki umożliwiają szybkie zmiany wyglądu obiektów. Za pomocą stylu można, na przykład, zmienić jednocześnie kolor wypełnienia i obrysu, ustawienia przezroczystości i zastosować wybrane efekty. Wszystkie wprowadzone w ten sposób zmiany są całkowicie odwracalne.

Style grafiki mogą być stosowane do obiektów, grup i warstw. Gdy styl grafiki zostanie zastosowany do grupy lub warstwy, jego atrybuty zostaną przypisane wszystkim elementom należącym do tej grupy lub warstwy. Weźmy dla przykładu styl określający 50% krycia. Gdy styl ten zostanie zastosowany do warstwy, wszystkie elementy na warstwie i dodawane do warstwy będą miały 50% krycia. Jeśli jednak pewien obiekt zostanie przeniesiony poza warstwę, uzyska poprzedni atrybut krycia.

Film przedstawiający korzystanie z panelu Wygląd oraz panelu Style grafiki można obejrzeć na stronie internetowej http://www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_pl.

Uwaga:

Jeśli do obiektu zastosowano styl, ale na kompozycji nie jest widoczny skojarzony z nim kolor wypełnienia, przeciągnij atrybut wypełnienia nad pozycję Zawartość (w panelu Wygląd).

Omówienie panelu Style grafiki

Panel Style grafiki (Okno > Style grafiki) umożliwia tworzenie, nazywanie i stosowanie zestawów atrybutów wyglądu. Gdy otwierasz dokument, w panelu jest dostępny domyślny zestaw styli grafiki. Style graficzne, które zapisano razem z dokumentem, są wyświetlane w panelu po każdym otwarciu i uaktywnieniu dokumentu.

Jeśli styl nie posiada wypełnienia oraz obrysu (na przykład jest to styl przeznaczony wyłącznie dla efektów), miniatura wyświetlana jest jako kształt obiektu z czarnym obrysem oraz białym wypełnieniem. Dodatkowo pojawia się czerwony ukośnik, wskazujący brak obrysu i wypełnienia.

Jeśli utworzyłeś styl dla czcionki, z menu panelu Style graficzne wybierz polecenie Użyj tekst do podglądu, aby miniaturka stylu miała wygląd litery, a nie kwadratu.

Aby móc dokładniej zobaczyć dowolny styl lub aby zobaczyć jego podgląd dla zaznaczonego obiektu, kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub przyciskiem Ctrl (Mac OS) na jego miniaturze w panelu Style graficzne i przyjrzyj się dużej miniaturze, która zostanie wyświetlona.

Film przedstawiający korzystanie z panelu Wygląd oraz panelu Style grafiki można obejrzeć na stronie internetowej http://www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_pl.

Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturkę stylu, aby zobaczyć dużą wyskakującą miniaturkę
Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturkę stylu, aby zobaczyć dużą wyskakującą miniaturkę. Wybrany styl zawiera tylko efekt.

Zmiana sposobu wyświetlania stylów grafiki w panelu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu panelu wybierz rozmiar widoku. Wybierz polecenie Widok miniaturek, aby wyświetlić miniaturki. Wybierz polecenie Lista skrócona, aby wyświetlić style z nazwą opatrzoną małymi miniaturkami. Wybierz polecenie Lista pełna, aby wyświetlić style z nazwą opatrzoną dużymi miniaturkami.

  • W menu panelu wybierz polecenie Użyj kwadratu do podglądu, aby zobaczyć styl na kwadracie lub kształt obiektu, na którym został utworzony.

  • Przeciągnij styl grafiki w nowe miejsce. Po wyświetleniu czarnej linii w wybranym miejscu, zwolnij przycisk myszy.

  • Wybierz polecenie Ułóż wg nazwy z menu panelu, aby wyświetlić style graficzne w kolejności alfabetycznej lub liczbowej (kolejność Unicode).

  • Z menu panelu wybierz polecenie Użyj tekst do podglądu, aby zobaczyć styl na literze T. Ten widok zapewnia lepszy obraz stylów użytych w tekście.

    

  Styl graficzny dla tekstu z wykorzystaniem tekstu do podglądu
  Styl graficzny dla tekstu z wykorzystaniem tekstu do podglądu

Tworzenie stylów grafiki

Styl graficzny można utworzyć, stosując do danego obiektu określone atrybuty wyglądu. Można też zdefiniować go na bazie innych stylów graficznych. Program pozwala też powielać istniejące style grafiki.

Tworzenie stylu grafiki

 1. Zaznacz obiekt i zastosuj do niego kombinację atrybutów wyglądu łącznie z wypełnieniem i obrysem, efektami i ustawieniami przezroczystości.

  W panelu Wygląd możesz dostosować i określić kolejność atrybutów wyglądu oraz utworzyć kilka wypełnień i obrysów. Na przykład, w ramach jednego stylu grafiki możesz określić trzy rodzaje wypełnień o różnych stopniach przezroczystości i trybach mieszania (odpowiedzialnych za interakcje różnych kolorów).

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do panelu Style grafiki i kliknij przycisk Nowy styl grafiki .

  • Wybierz Nowy styl graficzny z menu panelu, podaj nazwę w polu Nazwa stylu i kliknij przycisk OK.

  • Przeciągnij miniaturkę z panelu Wygląd (lub obiekt z okna ilustracji) do panelu Style grafiki.

  • Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, kliknij przycisk Nowy styl grafiki, wpisz nazwę stylu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby zapisać atrybuty stylu, przeciągnij miniaturkę z panelu Wygląd do panelu Style grafiki.
  Aby zapisać atrybuty stylu, przeciągnij miniaturkę z panelu Wygląd do panelu Style grafiki.

Tworzenie stylu graficznego na bazie innych stylów graficznych

 1. Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przytrzymując go, zaznacz wszystkie style graficzne, które będą łączone, a następnie wybierz z menu panelu polecenie Scal style graficzne.

  Nowy styl grafiki będzie zawierał wszystkie atrybuty zaznaczonych stylów, a jego nazwa zostanie umieszczona na końcu listy stylów.

Powielanie stylu grafiki

 1. Wybierz polecenie Powiel styl graficzny z menu panelu lub przeciągnij styl graficzny na przycisk Nowy styl graficzny.

  Nazwa nowego stylu zostanie dodana na końcu listy stylów (w panelu Style grafiki).

Stosowanie stylu grafiki

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy).

 2. Aby zastosować pojedynczy styl do obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz styl z menu Style w panelu Sterowanie, Style grafiki lub w bibliotece stylów grafiki.

  • Przeciągnij styl grafiki na obiekt w oknie dokumentu. (Obiekt nie musi być wcześniej zaznaczany).

 3. Aby scalić styl z atrybutami istniejącego stylu obiektu lub zastosować więcej niż jeden styl do obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) styl z panelu Style graficzne na obiekt.

  • Wybierz dany obiekt, a następnie trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) kliknij styl w panelu Style graficzne.

  Uwaga:

  Aby zachować kolor tekstu w trakcie stosowania stylu grafiki, usuń zaznaczenie opcji Nadpisz kolor typografii w menu panelu Style grafiki.

Korzystanie z bibliotek stylów grafiki

Biblioteki stylów grafiki są to zbiory predefiniowanych stylów grafiki. Wczytana biblioteka stylów grafiki staje się dostępna w nowym panelu (innym niż panel Style grafiki). Elementy znajdujące się w bibliotece można zaznaczać, sortować i przeglądać, tak jak w panelu Style grafiki. Niemniej, elementy nie mogą być ani dodawane do bibliotek stylów graficznych, ani usuwane z nich, ani edytowane.

Otwieranie biblioteki stylów grafiki

 1. Zaznacz bibliotekę w podmenu Okno > Biblioteki stylów grafiki lub w podmenu Otwórz bibliotekę stylów grafiki (w menu panelu Style grafiki).

Uwaga:

Aby biblioteka była otwierana automatycznie przy każdym uruchomieniu programu Illustrator, wybierz z menu panelu polecenie Trwały.

Tworzenie biblioteki stylów grafiki

 1. Dodaj wybrane style graficzne do panelu Style graficzne i usuń niepożądane style graficzne.

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć wszystkie style graficzne, które nie są używane w dokumencie, przejdź do menu panelu Style graficzne i wybierz opcję Zaznacz wszystkie nieużywane.

 2. Wybierz polecenie Zapisz bibliotekę styli graficznych z menu panelu Style graficzne.

  Bibliotekę możesz zapisać w dowolnym miejscu. Jeśli jednak plik biblioteki stylów został zapisany w domyślnej lokalizacji, nazwa biblioteki zostanie wyświetlona w podmenu Zdefiniowana przez użytkownika menu Biblioteki symboli oraz Otwórz bibliotekę symboli.

Przenoszenie stylu grafiki z biblioteki do panelu Style grafiki

 • Przeciągnij jedną bibliotekę lub kilka bibliotek stylów grafiki do panelu Style grafiki.

 • Zaznacz style graficzne do dodania, przejdź do menu panelu danej biblioteki i wybierz polecenie Dodaj do stylów graficznych.

 • Zastosuj styl grafiki do obiektu w dokumencie. Styl grafiki zostanie automatyczne dodany do panelu Style grafiki.

Praca ze stylami grafiki

Panel Style grafiki pozwala zmieniać nazwy stylów, usuwać style, usuwać połączenia ze stylami i zastępować atrybuty stylów.

Zmiana nazwy stylu grafiki

 1. Wybierz z menu panelu polecenie Opcje stylu grafiki, zmień nazwę pliku, po czym kliknij przycisk OK.

Usuwanie stylu grafiki

 1. Wybierz z menu panelu polecenie Usuń styl grafiki i kliknij przycisk Tak. Możesz też przeciągnąć styl na ikonę Usuń.

  Wszelkie obiekty, grupy i warstwy zachowują dotychczasowe atrybuty wyglądu, ale atrybuty te przestają być skojarzone ze stylem grafiki.

 1. Zaznacz obiekt, grupę lub warstwę z wybranym stylem grafiki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu panelu Style grafiki wybierz polecenie Przerwij połączenie ze stylem grafiki lub kliknij przycisk Przerwij połączenie ze stylem grafiki .

  • Zmień dowolny atrybut wyglądu zaznaczenia (wypełnienie, obrys, przezroczystość lub efekt).

   Obiekt, grupa lub warstwa zachowują te same atrybuty wyglądu, ale mogą być teraz edytowane niezależnie. Atrybuty te nie są już dłużej związane ze stylem grafiki.

Zastępowanie atrybutów stylu grafiki

 • Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnij wybrany styl grafiki na styl grafiki zastępowany.

 • Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy) o wybranych atrybutach. Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnij miniaturkę z górnej części panelu Wygląd na zastępowany styl na panelu Style grafiki.

 • Zaznacz zastępowany styl grafiki. Zaznacz kompozycję z wybranymi atrybutami (lub naceluj ją w palecie Warstwy) i wybierz polecenie Przedefiniuj styl grafiki „Nazwa stylu” z menu panelu Wygląd.

  Zastąpiony styl grafiki zachowuje swoją nazwę, ale uzyskuje nowe atrybuty wyglądu. Wszystkie jego wystąpienia są uaktualniane na podstawie nowych atrybutów.

Importowanie wszystkich stylów grafiki z innego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Okno > Biblioteki stylów grafiki > Inna biblioteka lub zaznacz w menu panelu Style grafiki polecenie Otwórz bibliotekę stylów grafiki > Inna biblioteka.

 2. Zaznacz plik, z którego będą importowane style grafiki i kliknij przycisk Otwórz.

  Style grafiki zostaną wyświetlone w panelu biblioteki stylów grafiki (a nie w panelu Style grafiki).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online