Informacje o symbolach

Symbol można określić jako obiekt wielokrotnego użytku. Na przykład, możesz utworzyć symbol będący rysunkiem kwiatu, a następnie dodawać jego instancje do kompozycji. Każda instancja symbolu jest połączona z symbolem (dostępnym w panelu Symbole lub w bibliotece symboli). Używając symboli, można zaoszczędzić sporo czasu i zmniejszyć rozmiar pliku.

Dzięki funkcji Symbole dynamiczne symbole mogą współdzielić kształt główny, przy czym wygląd jego poszczególnych wystąpień można dynamicznie modyfikować. Jeśli kształt główny zostanie zmodyfikowany, jego wystąpienia zostaną odpowiednio zmienione przy zachowaniu własnych modyfikacji.

Symbole mają też tę zaletę, że można je eksportować do formatu SWF i SVG. Symbole eksportowane do programu Flash można uczynić symbolami typu Klip filmowy. W programie Flash, o ile będzie to potrzebne, można wybrać inny typ. W programie Illustrator można też wybrać metodę skalowania na bazie 9 plasterków, która zapewnia poprawne skalowanie symboli w interfejsie użytkownika.

Informacje o symbolach dynamicznych

Istnieją wymagania, zgodnie z którymi symbol musi wyglądać tak samo w całym projekcie lub kompozycji. Niektóre z wystąpień symbolu muszą jednak mieć inne atrybuty lub wygląd.

Przykład: projektant odzieży może zaprojektować nową koszulę, która ma być prezentowana w kilku wersjach kolorystycznych lub zestawieniach kolorów. Taką koszulę można zdefiniować jako symbol dynamiczny i zastosować wobec niego wymagane kolory. Jeśli projektant zechce zaktualizować projekt koszuli, np. zmienić kształt kołnierzyka, symbol koszuli można zmodyfikować, a wszystkie jego wystąpienia zostaną automatycznie zaktualizowane z zachowaniem indywidualnych cech i kolorów.

Funkcja symboli dynamicznych umożliwia wprowadzanie zmian wyglądu wystąpień z zachowaniem zależności z symbolem głównym. Edycje wyglądu obejmują kolory, gradienty i wzory.

Zalety symboli dynamicznych

 • Wystąpienia symboli dynamicznych można modyfikować za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.
 • Po zmodyfikowaniu wystąpienia symbolu zmiana nie wpływa na zależność od symbolu głównego.
 • Zmiany w wyglądzie symbolu głównego są odwzorowywane we wszystkich jego wystąpieniach. Zostają jednak zachowane także indywidualne zmiany w poszczególnych wystąpieniach.
 • Symbol zagnieżdżony w symbolu dynamicznym można zastąpić innym symbolem. Zapewnia to większe możliwości w zakresie dostosowywania symboli.
 • Użytkownik może zaznaczyć wszystkie symbole dynamiczne dostępne w dokumencie za pomocą polecenia Zaznacz > Takie same.

Uwaga:

Jeśli symbol dynamiczny zostanie otwarty w starszej wersji programu Illustrator, zostanie rozszerzony.

Po umieszczeniu symbolu jego przykłady mogą być edytowane w obszarze ilustracji. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można też zdefiniować ponownie oryginalny symbol. Narzędzia obsługi symboli pozwalają ponadto dodawać i operować wieloma instancjami symbolu na raz.

Kompozycja z instancjami symbolu

Umieszczanie lub tworzenie symbolu

Umieszczanie symbolu

 1. Zaznacz symbol w panelu Symbole lub w bibliotece symboli.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić obiekt pośrodku wyświetlanego obszaru okna dokumentu, kliknij przycisk Umieść obiekt symbolu  w panelu Symbole.

  • Przeciągnij symbol w wybrane miejsce obszaru roboczego.

  • Wybierz polecenie Umieść instancję symbolu z menu panelu Symbole.

   uwaga: wystąpieniem jest nazywany pojedynczy symbol umieszczony w dowolnym miejscu kompozycji (w przeciwieństwie do symbolu istniejącego tylko w panelu).

Tworzenie symbolu

 1. Zaznacz kompozycję, która ma być używana jako symbol.

  Uwaga:

  Podczas tworzenia symboli dynamicznych nie należy dodawać tekstu, umieszczonych obrazów ani obiektów siatkowych.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij przycisk Nowy symbol w panelu Symbole.

  • Przeciągnij kompozycję do panelu Symbole.

  • Wybierz polecenie Nowy symbol z menu panelu.

  Uwaga:

  Zgodnie z zasadą domyślną zaznaczona kompozycja staje się instancją nowego symbolu. Aby tak nie było, podczas tworzenia nowego symbolu przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift. Ponadto, aby przy tworzeniu nowego symbolu nie było otwierane okno dialogowe Nowy symbol, przytrzymuj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Program Illustrator nada symbolowi nazwę domyślną, np. Nowy symbol 1.

 3. W oknie dialogowym Opcje symbolu wpisz nazwę symbolu.

 4. Oznacz typ symbolu jako Klip filmowy lub Grafika.

 5. Wybierz żądany typ symbolu: dynamiczny lub statyczny. Ustawieniem domyślnym jest Dynamiczny.

 6. (Opcjonalnie) Jeśli zamierzasz eksportować symbole do programu Flash, wykonaj następującą czynność:

  • Jako typ symbolu wybierz Klip filmowy. Klip filmowy to domyślny typ symbolu w programie Flash i Illustrator.

  • Określ położenie punktu kontrolnego symbolu w siatce programu Położenie punktu kontrolnego decyduje o położeniu symbolu w układzie współrzędnych ekranu.

  • Zaznacz opcję Włącz linie pomocnicze skalowania 9-plasterkowego, jeśli w programie Flash będzie używane skalowanie 9-plasterkowe.

 7. Zaznacz opcję Wyrównanie do siatki pikseli, aby zastosować właściwość wyrównywania do pikseli w odniesieniu do danego symbolu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Wyrównywanie symboli do siatki pikseli.

Uwaga:

W panelu Symbole zostanie wyświetlona pozycja Symbole dynamiczne z małym plusem (+) w prawym dolnym rogu ikony.

Symbole można tworzyć z dowolnych obiektów programu Illustrator: ścieżek, ścieżek złożonych, tekstów, obrazów rastrowych, obiektów z siatką gradientu i grup obiektów. Symboli nie można jednak tworzyć z kompozycji połączonych, a także z niektórych grup, np. grup wykresów.

Uwaga:

Film poświęcony efektywnemu używaniu symboli między programami Illustrator i Flash można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0198_pl.

Dodawanie podwarstw dla symboli

Symbole posiadają obecnie niezależną hierarchię warstw, która jest dostępna po rozwinięciu symboli. W trybie edycji symbolu istnieje możliwość tworzenia podwarstw symbolu.

Zdolność do tworzenia podwarstw dla symboli w trybie edycji

Opcja Warstwy zachowywane przy wklejaniu jest uwzględniana, kiedy treść jest wklejana w trybie edycji symbolu.

Korzystanie ze skalowania 9-plasterkowego

Skalowanie 9-plasterkowe (scale-9) jest użyteczne w przypadku symboli typu klip filmowy i grafika. Skalowanie tego typu umożliwia tworzenie symbol, które będą używane jako składniki interfejsu użytkownika (w przeciwieństwie do zwykłego skalowania, które dotyczy typowej grafiki).

Symbol jest dzielony na 9 kwadratowych segmentów (wszystkie one tworzą siatkę skalowania), które są skalowane niezależnie od siebie. Aby symbol nie został zniekształcony, nie są skalowane jego elementy narożne (natomiast wszelkie inne obszary i elementy mogą być skalowane).

Siatka skalowania 9-plasterkowego jest widoczna tylko w trybie wyodrębniania. Zgodnie z zasadą domyślną linie siatki są umieszczane w 1/4 szerokości i wysokości symbolu. Są to linie kropkowane.

Uwaga:

Aby uzyskać informacje o korzystaniu ze skalowania 9-plasterkowego w programie Flash zobacz Pomoc Flash. Film poświęcony korzystaniu z 9-plasterkowego skalowania w programie Illustrator można obejrzeć pod adresem www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_pl.

W programie Illustrator można stworzyć 9-plasterkową siatkę dla symboli z obrotem, ścinanie i złożonymi przekształceniami. Podczas skalowania symbolu wszystkie jego dziewięć części skalowanych jest niezależnie.

Włączanie skalowania 9-plasterkowego

 1. Zaznacz symbol w obszarze roboczym lub w panelu Symbole, po czym wybierz z menu panelu polecenie Opcje symbolu.

 2. W oknie dialogowym Opcje symbolu określ typ jako Klip filmowy lub Grafika, a następnie zaznacz opcję Włącz linie pomocnicze skalowania 9-plasterkowego.

Uwaga:

Opcję tę można zaznaczyć również w oknie dialogowym Opcje symbolu, podczas tworzenia nowego symbolu.

Edycja siatki 9-plasterkowego skalowania symbolu

 1. Aby dokonać edycji siatki skalowania symbolu, otwórz symbol w trybie wyodrębnionym. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij symbol w panelu Symbole.

  • Zaznacz symbol w panelu Symbole, po czym wybierz z menu panelu polecenie Edycja symbolu.

 2. Aby dokonać edycji siatki skalowania instancji symbolu, otwórz instancję w trybie wyodrębnionym. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie instancję symbolu w obszarze roboczym.

  • Zaznacz instancję symbolu w obszarze roboczym i kliknij Edytuj symbol w panelu sterowania.

 3. Przesuń kursor nad jedną z czterech linii pomocniczych. Kiedy kursor przyjmie kształt wskaźnika zmiany pozycji, przeciągnij linię pomocniczą.

  Uwaga:

  Przesunięcie linii pomocniczej poza granice symbolu nie spowoduje wyłączenia skalowania (symbol zostanie jednak podzielony na mniej niż 9 segmentów). W każdym segmencie symbol będzie skalowany niezależnie.

 4. Zamknij tryb wyodrębniony, klikając przycisk Zamknij tryb wyodrębniony  w lewym górnym rogu obszaru roboczego lub w panelu sterowania .

Posługiwanie się instancjami symbolu

Podobnie jak inne obiekty, instancje symbolu mogą być przesuwane, skalowane, obracane, pochylane i odbijane. Na instancjach symbolu można przeprowadzać dowolne operacje dostępne w panelach Przezroczystość, Wygląd i Style graficzne, a także stosować do nich efekty dostępne w menu Efekt. Jeśli jednak zachodzi potrzeba zmodyfikowania poszczególnych składników instancji symbolu, najpierw trzeba ją rozwinąć. Rozwinięcie powoduje przerwanie połączenia miedzy symbolem i jego instancją, a także konwersję instancji na zwykłą kompozycję.

Film poświęcony zaznaczaniu i wyrównywaniu obiektów, w tym symboli można obejrzeć na stronach internetowych www.adobe.com/go/vid0034_pl i www.adobe.com/go/vid0035_pl.

Uwaga:

W panelu Symbole zostanie wyświetlona pozycja Symbole dynamiczne z małym plusem (+) w prawym dolnym rogu ikony.

Uwaga:

Opcje do Zastępowanie instancji symbolu innym symbolem zrywają łącze, gdy Rozwiń instancję symbolu i Wyzeruj przekształcenia nie działają na symbolach w perspektywie.

Modyfikowanie instancji symbolu

Po zmodyfikowaniu instancji symbolu można przejść do panelu Symbole i ponownie zdefiniować oryginalny symbol. Operacja ta powoduje, że nowa definicja jest stosowana do wszystkich instancji symbolu.

 1. Zaznacz instancję symbolu.

 2. Kliknij przycisk Przerwij połączenie do symbolu  w panelu Symbole lub w panelu sterowania.

 3. Wprowadź zmiany w kompozycji.

  Uwaga:

  Podczas edytowania symboli dynamicznych nie należy dodawać tekstu, umieszczonych obrazów ani obiektów siatkowych.

 4. (Opcjonalnie) Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastąpić symbol nadrzędny zmienioną wersją, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnij zmodyfikowany symbol na wierzch starego symbolu w panelu Symbole. Symbol jest zastępowany w panelu Symbole i uaktualniany w bieżącym pliku.

  • Aby utworzyć nowy symbol, przeciągnij zmodyfikowany symbol do panelu Symbole lub kliknij Nowy symbol  w panelu Symbole.

Rozwijanie instancji symbolu

 1. Zaznacz instancję lub instancje symbolu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do panelu Symbole i kliknij przycisk Przerwij połączenie do symbolu , albo wybierz z menu panelu polecenie Przerwij połączenie do symbolu.

  • Wybierz polecenie Obiekt > Rozwiń, a następnie kliknij OK w oknie dialogowym Rozwiń.

  Program Illustrator umieszcza składniki instancji symbolu w jednej grupie. Po rozwinięciu symbolu można edytować kompozycję.

Uwaga:

Jeśli symbol dynamiczny zostanie otwarty w starszej wersji programu Illustrator, zostanie rozszerzony.

Powielanie instancji symbolu w obszarze roboczym

Jeśli pewną instancję symbolu przeskalowano, obrócono, pochylono lub odbito, a zachodzi potrzeba umieszczenia w kompozycji kolejnych instancji o tak zmienionych właściwościach, można zastosować operację powielania.

 1. Zaznacz instancję symbolu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnij instancję symbolu w inne miejsce obszaru roboczego.

  • Skopiuj i wklej instancję symbolu.

Uwaga:

Jeśli zachodzi potrzeba powielenia symbolu uwidocznionego w panelu Symbole (np. po to, aby na jego bazie utworzyć nowy symbol), powiel sam symbol, a nie jego instancję. (Zobacz Omówienie panelu Symbole).

Zastępowanie instancji symbolu innym symbolem

 1. Zaznacz instancję symbolu w obszarze roboczym.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do menu Zastąp w panelu sterowania i wybierz nowy symbol.

  • Zaznacz nowy symbol w panelu Symbole, po czym wybierz z menu panelu polecenie Zastąp symbol.

Uwaga:

Ta opcja nie działa dla symboli w perspektywie. Zobacz Dodawanie tekstu i symboli w perspektywie.

Zaznaczanie wszystkich instancji symbolu w dokumencie

Zaznacz symbol w panelu Symbole, a następnie wybierz z menu panelu polecenie Zaznacz wszystkie instancje.

Wyzerowanie przekształceń

Aby wyzerować dowolne przekształcenie do symboli, zaznacz symbol i w panelu Sterowanie kliknij przycisk Wyzeruj. W menu panelu Symbole (menu wysuwane) można także zaznaczyć opcję Wyzeruj transformację.

 

Edycja lub ponowne definiowanie symbolu

Edycja symbolu polega na zmianie odpowiadającej mu kompozycji, a ponowne zdefiniowanie symbolu polega na zastąpieniu jego dotychczasowej kompozycji nową. Obydwie operacje powodują zmianę wyglądu symbolu w panelu Symbole, a także zmianę wyglądu wszystkich instancji symbolu w obszarze roboczym.

Edycja symbolu

 1. Otwórz symbol w trybie wyodrębnionym, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz instancję symbolu i kliknij Edytuj symbol w panelu sterowania. Po otwarciu okna alertu, kliknij OK.

  • Kliknij dwukrotnie instancję symbolu. Po otwarciu okna alertu, kliknij OK.

  • Dwukrotnie kliknij symbol w panelu Symbole. Pośrodku obszaru roboczego pojawi się tymczasowa instancja symbolu.

 2. Wprowadź zmiany w kompozycji.

 3. Zamknij tryb wyodrębniony, klikając przycisk Zamknij tryb wyodrębniony  w lewym górnym rogu obszaru roboczego lub w panelu sterowania , albo naciśnij klawisz Esc.

  Możesz również zastosować właściwość wyrównywania do pikseli w odniesieniu do danego symbolu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Wyrównywanie symboli do siatki pikseli.

Ponowne definiowanie symbolu za pomocą innej kompozycji

 1. Zaznacz kompozycję, która ma stanowić podstawę ponownej definicji symbolu. Pamiętaj, aby zaznaczyć oryginalną kompozycję, a nie instancję symbolu.

 2. Przejdź do panelu Symbole, kliknij symbol, który będzie ponownie definiowany, po czym wybierz z menu panelu polecenie Ponownie zdefiniuj symbol.

Uwaga:

Zaznaczona kompozycja automatycznie stanie się instancją symbolu. Aby tak nie było, przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift podczas wybierania z menu panelu polecenia Ponownie zdefiniuj symbol.

Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć menu panelu, zobacz Użycie menu panelu.

Biblioteki symboli

Biblioteki symboli są to zbiory predefiniowanych symboli. Wczytana biblioteka symboli staje się dostępna w nowym panelu (różnym od panelu Symbole).

Symbole znajdujące się w bibliotece można zaznaczać, sortować i przeglądać, tak jak symbole dostępne w panelu Symbole. Niemniej, symbole nie mogą być ani dodawane do bibliotek symboli, ani usuwane z nich, ani edytowane.

Otwieranie bibliotek symboli

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Okno > Biblioteki symboli > [symbol].

  • Z menu panelu Symbole wybierz polecenie Otwórz bibliotekę symboli, po czym wybierz bibliotekę z listy.

  • Kliknij przycisk Menu biblioteki symboli w panelu Symbole, po czym wybierz bibliotekę z listy.

  Uwaga:

  Aby biblioteka była otwierana automatycznie przy każdym uruchomieniu programu Illustrator, wybierz z menu panelu polecenie Trwały.

Przenoszenie symboli z biblioteki do panelu Symbole

Symbole używane w dokumencie są automatycznie dodawane do panelu Symbole.

 1. Kliknij symbol w bibliotece.

Tworzenie bibliotek symboli

 1. Aby dodać wszystkie symbole z biblioteki, zaznacz z klawiszem Shift wszystkie symbole i z menu opcji Biblioteka symboli wybierz polecenie Dodaj do symboli. Dodaj do panelu Symbole wszystkie wybrane symbole i usuń z niej wszystkie symbole niepotrzebne.

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć wszystkie symbole, które nie są używane w dokumencie, przejdź do menu panelu Symbole i wybierz opcję Zaznacz wszystkie nieużywane.

 2. Wybierz z menu panelu Symbole polecenie Zapisz bibliotekę symboli.

 3. Zapisz nową bibliotekę w domyślnym folderze symboli. Nazwa biblioteki automatycznie pojawi się w podmenu Zdefiniowana przez użytkownika menu Biblioteki symboli oraz Otwórz bibliotekę symboli.

  Jeśli biblioteka zostanie zapisana w innym folderze, będzie można ją otworzyć, wybierając w menu panelu Symbole polecenie Otwórz bibliotekę symboli > Inna biblioteka. Jeśli biblioteka zostanie otwarta w taki sposób, pojawi się (obok innych bibliotek) w podmenu Biblioteki symboli.

Importowanie biblioteki symboli z innego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Okno > Biblioteki symboli > Inna biblioteka lub polecenie Otwórz bibliotekę symboli > Inna biblioteka z menu panelu Symbole.

 2. Zaznacz plik, z którego mają zostać pobrane symbole i kliknij Otwórz.

  Symbole zostaną pokazane w panelu biblioteki symboli (a nie w panelu Symbole).

Omówienie panelu Symbole

Do zarządzania symbolami w dokumencie służy panel Symbole (Okno > Symbole) oraz panel sterowania. Panel Symbole zawiera wiele predefiniowanych symboli. Symbole można dodawać z bibliotek symboli lub bibliotek użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat używania symboli predefiniowanych, zobacz Biblioteki symboli.

Zmiana sposobu wyświetlania symboli w panelu

 1. Z menu panelu wybierz opcję widoku: Widok miniaturek, Lista skrócona (są wyświetlane nazwy symboli i małe miniaturki), Pełna lista (są wyświetlane nazwy symboli i duże miniaturki).

 2. Przeciągnij symbol w nowe miejsce. Po wyświetleniu czarnej linii w wybranym miejscu, zwolnij przycisk myszy.

 3. Aby wyświetlić symbole alfabetycznie, zaznacz w menu panelu opcję Ułóż wg nazwy.

Powielanie symboli w panelu

Powielanie lub kopiowanie symbolu w panelu Symbole stanowi łatwą metodę tworzenia nowego symbolu przy użyciu istniejącej instancji symbolu.

Aby utworzyć kopię symbolu, zaznacz symbol w panelu Symbole i z menu panelu wybierz polecenie Powiel symbol lub przeciągnij symbol na przycisk Nowy symbol.

Uwaga:

Aby powielić pewną instancję symbolu w obszarze roboczym, np. instancję symbolu obróconego i przeskalowanego, powiel samą instancję (a nie symbol). (Zobacz Posługiwanie się instancjami symbolu).

Zmiana nazwy symbolu

 1. Aby zmienić nazwę symbolu, zaznacz symbol w panelu Symbole, wybierz z menu panelu polecenie Opcje symbolu, a następnie wpisz nową nazwę w oknie dialogowym Opcje symbolu.

 2. Aby zmienić nazwę instancji symbolu, zaznacz instancję w obszarze roboczym, a następnie wpisz nową nazwę w polu Nazwa instancji w panelu sterowania.

Punkt rejestracji symbolu

Punkt rejestracji symbolu w programie Illustrator przypomina rozwiązanie znane z programu Adobe Flash Professional. Punkt rejestracji informuje o pochodzeniu grafiki w definicji symbolu. Funkcja ta zapewnia lepszą współpracę pomiędzy programami Illustrator i Flash.

Po utworzeniu symbolu istnieje możliwość wyboru punktu rejestracji spośród 8 punktów granicznych lub środka obwiedni symbolu. Punkt rejestracji ma postać celownika w trybie edycji symbolu oraz w trybie normalnym po wybraniu obiektu symbolu. W trybie izolacji istnieje możliwość przyciągnięcia kompozycji do oznaczenia punktu rejestracji.

W menu panelu Przekształcanie (menu wysuwane) opcja Użyj punktu rejestracji dla symbolu zaznaczona jest domyślnie. Współrzędne punktu rejestracji widoczne są w panelu Przekształcanie, gdy dany symbol jest zaznaczony. Wszelkie przekształcenia obiektów symbolu odnoszą się do punktu rejestracji grafiki definicji symbolu.

Przekształcenia dokonane na obiekcie symbolu mogą zostać wyzerowane przy użyciu opcji Wyzeruj transformację. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Wyzerowanie przekształceń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online