W programie Illustrator możesz tworzyć różne typy wykresów i dopasowywać je do swoich potrzeb. Aby zobaczyć różne rodzaje wykresów, jakie możesz utworzyć, w panelu Narzędzia kliknij i przytrzymaj narzędzie Wykres ().

Tworzenie różnych typów wykresów w programie Illustrator
Tworzenie różnych typów wykresów w programie Illustrator

Tworzenie wykresów

 1. Wybierz narzędzie wykresu.

  Używane narzędzie Wykres określa typ wykresu generowany przez program Illustrator. Na przykład, aby utworzyć wykres kolumnowy, wybierz narzędzie Wykres kolumnowy. Typ wykresu można jednak łatwo zmienić później. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Zmiana typu wykresu.

 2. Aby określić wymiary wykresu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij skośnie od wybranego narożnika wykresu do planowanego narożnika przeciwległego. Przeciągnij kursor od środka z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS). Wciśnij klawisz Shift, aby przyjąć kwadratowy kształt siatki wykresu.

  • Kliknij w miejscu wybranym na wykres. Określ wysokość i szerokość wykresu, po czym kliknij OK.

   Uwaga: zdefiniowane wymiary odnoszą się tylko do głównej ramki wykresu i nie uwzględniają ani etykiet, ani legendy.

 3. Wpisz dane wykresu w oknie Dane wykresu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wprowadzanie danych wykresu.

  Uwaga:

  Dane wykresu należy uporządkować w sposób odpowiedni dla wybranego typu wykresu.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze numerycznej, aby utworzyć wykres.

  Stosowanie wartości wprowadzonych w oknie Dane wykresu
  Stosowanie wartości wprowadzonych w oknie Dane wykresu

  Okno Dane wykresu pozostaje otwarte aż do momentu zamknięcia. Dzięki temu możesz z łatwością przechodzić między edycją danych wykresu a pracą w obszarze ilustracji.

Wprowadzanie danych wykresu

Okno Dane wykresu służy do porządkowania danych, które zostaną przedstawione na wykresie. Okno Dane wykresu jest wyświetlane automatyczne w trakcie używania narzędzia wykresu i pozostaje otwarte aż do zamknięcia.

Okno Dane wykresu
Okno Dane wykresu
Wywołanie Tytuł Opis
A Pole tekstowe Wpis Wprowadzanie danych
B Importuj dane Import danych zapisanych w postaci pliku tekstowego
C Przenieś rząd/kolumnę
Zamiana kolumn i wierszy danych
D Przełącz x/y
Zamiana osi X i Y wykresów
E Styl komórki
Dopasowanie szerokości kolumny lub liczby miejsc po przecinku w komórkach
F Przywróć Cofnięcie zmian wprowadzonych w danych wykresów
G Zastosuj Zastosowanie zmian wprowadzonych w danych wykresów
 1. Wyświetlanie okna Dane wykresu dla istniejącego wykresu: zaznacz cały wykres za pomocą narzędzia Zaznaczanie i wybierz Obiekt > Wykres > Dane.

 2. Dane mogą być wpisywane na kilka sposobów:

  • Zaznacz komórkę w arkuszu, a następnie wprowadź dane w polu tekstowym u góry okna. Po zakończeniu wprowadzania danych możesz nacisnąć klawisz Tab i przejść do następnej komórki w tym samym wierszu; nacisnąć Enter lub Return, by zatwierdzić dane i przejść do następnej komórki w tej samej kolumnie; skorzystać z klawiszy strzałek, by przejść do wybranej komórki lub po prostu kliknąć inną komórkę, aby ją zaznaczyć.

  • Skopiuj dane z innej aplikacji arkuszy danych (np. Lotus® 1‑2‑3 lub Microsoft Excel). W oknie Dane wykresu kliknij komórkę, która będzie lewą górną komórką wklejonego zakresu danych, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

  Kopiowanie danych z arkusza kalkulacyjnego i wklejanie ich w oknie Dane wykresu
  Kopiowanie danych z arkusza kalkulacyjnego i wklejanie ich w oknie Dane wykresu
  • Utwórz plik tekstowy przy użyciu edytora tekstu. Podczas wprowadzania danych oddziel dane dla każdej komórki znakiem tabulacji, a dane dla każdego wiersza przez znak końca akapitu. Importowane dane powinny zawierać tylko kropki i przecinki dziesiętne; w przeciwnym wypadku dane nie zostaną uwzględnione na wykresie. (Na przykład wpisz 732000, a nie 732,000). W oknie Dane wykresu kliknij komórkę, która będzie lewą górną komórką importowanego zakresu danych, a następnie kliknij przycisk Importuj dane (),i wybierz plik tekstowy.

  Uwaga:

  • Jeśli przez pomyłkę wprowadzisz dane na odwrót (tj. w wierszach, a nie w kolumnach, lub odwrotnie), możesz kliknąć przycisk Przeprowadź transpozycję (),  aby zamienić kolumny i wiersze danych.
  • Aby zamienić osie X i Y w przypadku wykresów punktowych, kliknij przycisk Przełącz X/Y ().

 3. Kliknij przycisk Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze numerycznej, aby wygenerować wykres ponownie.

Używanie etykiet wykresu i zestawów danych

Etykiety to słowa lub numery opisujące dwa aspekty:

 • Zestawy danych, które chcesz porównać
 • Kategorie, których ma dotyczyć porównanie
Etykiety w oknie Dane wykresu
Etykiety w oknie Dane wykresu

A. Etykiety zestawu danych B. Pusta komórka C. Etykiety kategorii 
Wywołanie Tytuł Opis
A Etykiety zestawu danych Etykiety różnych zestawów danych wprowadza się w górnym wierszu arkusza. Etykiety te pojawią się w legendzie.
B Pusta komórka Aby wygenerować legendę dla wykresu, pozostaw komórkę w lewym górnym rogu pustą.
C Kategoria Etykiety kategorii wprowadza się w lewej kolumnie arkusza.

Etykiety wpisu

 1. W przypadku wykresów kolumnowych, kolumnowo-stosowych, słupkowych, słupkowo-stosowych, liniowych, warstwowych i radarowych etykiety wprowadza się w następujący sposób:

  • Jeśli program Illustrator ma wygenerować legendę wykresu, usuń zawartość lewej górnej komórki arkusza i pozostaw ją pustą.

  • Etykiety różnych zestawów danych wprowadza się w górnym wierszu arkusza. Etykiety te pojawią się w legendzie. Jeśli nie zachodzi potrzeba generowania legendy, nie wprowadzaj etykiet zestawów danych.

  • Etykiety kategorii wprowadza się w lewej kolumnie arkusza. Kategorie odpowiadają często pewnym okresom, np. dniom, miesiącom i latom. Etykiety takie są wyświetlane wzdłuż osi poziomej lub pionowej wykresy, za wyjątkiem wykresów radarowych, gdzie etykiety są umieszczane wzdłuż oddzielnej osi.

  • Aby utworzyć etykiety zawierające same liczby, należy ująć liczby w znaki cudzysłowów prostych. Na przykład wpisz „2013”, aby umieścić w etykiecie rok 2013.

  Tworzenie etykiet zawierających tylko liczby
  Tworzenie etykiet zawierających tylko liczby
  • Aby w legendach lub etykietach wstawić podziały wiersza, użyj pionowej kreski podziału. Na przykład, wpisanie tekstu Całkowita|sprzedaż|2013 spowoduje utworzenie następującej etykiety wykresu:

  Całkowita

  sprzedaż

  2013

  Tworzenie łamania wiersza w etykietach
  Tworzenie łamania wiersza w etykietach

Wprowadzanie zestawów danych

Po wprowadzeniu etykiet można przystąpić do wprowadzania zestawów danych w kolumnach.

Wykresy kolumnowe

Wysokość kolumn odpowiada porównywanym wielkościom. Możesz wprowadzić wartości ujemne – odpowiadające im kolumny są wyświetlane poniżej osi poziomej.

Dane wykresów kolumnowych
Dane wykresów kolumnowych  z wartościami dodatnimi i ujemnymi

Wykresy kolumnowo-stosowe

Wysokość kolumn odpowiada porównywanym wielkościom. W przypadku wykresów kolumnowo-stosowych wprowadź albo same liczby dodatnie, albo same ujemne.

Dane wykresu kolumnowo-stosowego
Dane wykresu kolumnowo-stosowego

Wykresy słupkowe

Długość słupka odpowiada porównywanym wielkościom. Możesz wprowadzić zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Wartości ujemne są wyświetlane jako kolumny poniżej osi poziomej.

Dane wykresu słupkowego
Dane wykresu słupkowego z wartościami dodatnimi i ujemnymi

Wykresy słupkowo-stosowe

Długość słupka odpowiada porównywanym wielkościom. W przypadku wykresów słupkowo-stosowych wprowadź albo same liczby dodatnie, albo same ujemne.

Dane wykresu słupkowo-stosowego
Dane wykresu słupkowo-stosowego

Wykresy liniowe

Każda kolumna danych odpowiada jednej linii na wykresie. Można wprowadzać zarówno dane dodatnie, jak i ujemne.

Dane wykresu liniowego
Dane wykresu liniowego z wartościami dodatnimi i ujemnymi

Wykresy warstwowe

Wszystkie wartości muszą być albo dodatnie, albo ujemne. Każdemu wierszowi danych odpowiada oddzielna warstwa na wykresie. W wykresach warstwowych wartości w poszczególnych kolumnach są dodawane do sumy z kolumny poprzedzającej. Dlatego też, mimo wprowadzenia tych samych danych wykres warstwowy będzie wyglądał zupełnie inaczej niż wykres liniowy.

Dane wykresu warstwowego
Dane wykresu warstwowego

Wykresy punktowe

Wykres punktowy tym różni się od innych, że obydwie osie odpowiadają wartościom – nie ma tu kategorii.

 • Etykiety zestawów danych wprowadź w pierwszym wierszu arkusza, począwszy od pierwszej komórki. Etykiety te pojawią się w legendzie.
 • Współrzędne osi Y wprowadź w pierwszej kolumnie, a współrzędne osi X w drugiej kolumnie.

Uwaga: aby usunąć linie łączące, należy wyłączyć opcję Połącz punkty danych.

Dane wykresu punktowego
Dane wykresu punktowego

Wykresy kołowe

Dane pokazywane na wykresach kołowych można porządkować podobnie jak dane innych wykresów. Każdy wiersz danych odpowiada jednak oddzielnemu wykresowi.

 • Etykiety zestawów danych wprowadza się tak samo, jak w przypadku wykresów kolumnowych, kolumnowo-stosowych, słupkowych, liniowych, warstwowych i radarowych. Etykiety kategorii są tak naprawdę nazwami poszczególnych wykresów.
 • Aby utworzyć pojedynczy wykres kołowy, wprowadź tylko jeden wiersz danych (same wartości ujemne lub same wartości dodatnie).
Dane pojedynczego wykresu kołowego
Dane pojedynczego wykresu kołowego
 • Aby utworzyć wiele wykresów kołowych, wprowadź dodatkowe wiersze danych (zawierające same wartości dodatnie lub same wartości ujemne). Domyślny rozmiar poszczególnych wykresów kołowych jest proporcjonalny do sum odpowiednich zestawów danych.
Dane wielu wykresów kołowych
Dane wielu wykresów kołowych

Wykresy radarowe

Każda liczba jest umieszczana na osi i jest łączona z innymi wartościami na tej samej osi – w ten sposób powstaje wykres w postaci siatki. Możesz wprowadzić zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne.

Dane wykresu radarowego
Dane wykresu radarowego z wartościami dodatnimi i ujemnymi

Dopasowanie szerokości kolumny lub liczby miejsc po przecinku

Aby wyświetlić więcej lub mniej cyfr w kolumnie, dopasuj szerokość kolumn. Zmiana ta nie ma wpływu na szerokość kolumn na wykresie.

Dopasowanie szerokości kolumn

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Styl komórki () i wpisz wartości z przedziału od 0 do 20 w polu tekstowym Szerokość kolumny.

  • W tym celu ustaw kursor na brzegu wybranej kolumny. Kursor zmieni kształt na podwójną strzałkę . Przeciągnij uchwyt w wybrane miejsce.

  Aby wyświetlić mniej cyfr w kolumnie, dopasuj pole tekstowe Szerokość kolumny.
  Aby wyświetlić więcej cyfr w kolumnie, dopasuj pole tekstowe Szerokość kolumny.

Dopasowanie liczby miejsc po przecinku dla komórek

 1. Kliknij przycisk Styl komórki () i wpisz wartości z przedziału od 0 do 10 w polu tekstowym Liczba miejsc po przecinku.

  Wartość domyślna wynosi 4. Przy takim ustawieniu domyślnym liczba 2000 (wprowadzona w komórce) jest wyświetlana w oknie Dane wykresu jako 2000,00.
  Wartość domyślna wynosi 2. Przy takim ustawieniu domyślnym liczba 2000 (wprowadzona w komórce) jest wyświetlana w oknie Dane wykresu jako 2000,0000.

Łączenie różnych typów wykresów

Jeden wykres może łączyć w sobie elementy właściwe wykresom różnych typów. Na przykład jeden zestaw danych może być wyświetlany w postaci kolumn, a inny w postaci linii. Program pozwala łączyć ze sobą dowolne typy wykresów oprócz wykresu punktowego. Wykresy punktowe nie mogą być łączone z żadnymi innymi wykresami.

Łączenie kolumn i linii na jednym wykresie
Łączenie kolumn i linii na jednym wykresie
 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie grupowe ().

 2. Kliknij na legendzie danych, które będą zmieniane.
 3. Kliknij ponownie bez przesuwania kursora narzędzia Zaznaczanie grupowe z legendy. Zaznaczenie obejmie wszystkie kolumny zgrupowane razem z legendą.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz Obiekt > Wykres > Typ.
  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykres w panelu Narzędzia.
 5. Wybierz typ i opcje wykresu.

  Uwaga:

  • Jeśli wykres stanowi połączenie wykresów różnych typów, jeden zestaw danych można skojarzyć z prawą osią, a drugi z lewą. W ten sposób każda z osi reprezentuje inne dane.
  • Jeśli wykres stanowi połączenie wykresów kolumnowo-stosowych i innych, wszystkie serie danych wyświetlane na wykresach kolumnowo-stosowych przypisuj do tej samej osi. Jeśli niektóre zestawy danych zostaną przypisane do lewej osi, a niektóre do prawej, kolumny mogą mieć nieprawidłowe wysokości lub mogą nakładać się na siebie.

Formatowanie i dostosowywanie wykresów

Wykresy można formatować na kilka sposobów. Pozwalają na przykład zmienić wygląd i położenie osi wykresu, dodać cienie i przenieść legendę.

Dodatkowo można też zmieniać kolory cieni, krój pisma i styl tekstu, przesuwać, odbijać, pochylać, obracać lub przeskalowywać wybraną część wykresu, zmieniać wygląd kolumn i znaczników. Ponadto istnieje możliwość stosowania przezroczystości, gradientów, mieszania, pędzli, stylów graficznych i innych efektów. Takie czynności dostosowujące należy wprowadzać zawsze na końcu, ponieważ ponowna generacja wykresu powoduje ich usunięcie.

Zaznaczanie części wykresów

Wykres jest obiektem zgrupowanym odnoszącym się do swoich danych. Rozgrupowanie wykresu może uniemożliwić wprowadzanie wybranych zmian. Aby przeprowadzić edycję wykresu, zaznacz jego wybrane części bez rozgrupowywania. Służą do tego narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie () i Zaznaczanie grupowe ().

Elementy wykresu są ze sobą powiązane. Cały wykres i jego legendy stanowią jedną grupę. Wszystkie zestawy danych wykresu stanowią podgrupę wykresu; z kolei poszczególne zestawy danych wraz z polami legend są podgrupami wszystkich zestawów danych. Każda wartość stanowi podgrupę zestawu, do którego należy, itd. Należy unikać rozgrupowywania i przegrupowywania obiektów wykresu.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie grupowe ().

 2. Kliknij legendę kolumn, które mają być zaznaczone.
 3. Kliknij ponownie bez przesuwania kursora narzędzia Zaznaczanie grupowe z legendy. Zaznaczenie obejmie wszystkie kolumny zgrupowane razem z legendą.

  Grupę można zaznaczyć inaczej: klikając jedną z jej części, klikając ponownie, aby zaznaczyć zgrupowane z nią kolumny i klikając po raz trzeci, aby zaznaczyć legendę. Każde kolejne kliknięcie powoduje dodanie do zaznaczenia kolejnej grupy obiektów, począwszy od następnej grupy w hierarchii. Liczba kliknięć może być równa liczbie grup dodanych do zaznaczenia.

  Select-parts_group-selection-tool
 4. Aby usunąć zaznaczenie części wybranej grupy, wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie () i kliknij dany obiekt, trzymając naciśnięty klawisz Shift.

Skalowanie wykresów

 1. Wybierz wykres za pomocą narzędzia Zaznaczanie ().

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz opcję Obiekt > Przekształć > Skaluj lub kliknij dwukrotnie narzędzie Skalowanie () i określ żądane wartości w oknie Skalowanie.
  • Wybierz narzędzie Skalowanie () i przeciągnij je w dowolne miejsce w oknie dokumentu, do momentu uzyskania żądanego rozmiaru obiektu.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów.

Zmiana typu wykresu

 1. Zaznacz wykres za pomocą narzędzia Zaznaczanie ().

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Opcje wykresu w panelu Właściwości.
  • Wybierz Obiekt > Wykres > Typ.
  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykres w panelu Narzędzia.
 3. W oknie dialogowym Typ wykresu kliknij przycisk odpowiadający wybranemu typowi wykresu, po czym kliknij OK.

  Uwaga:

  Jeśli obiekty wykresu zawierają gradienty, zmiana typu wykresu może przynieść niespodziewane wyniki. Aby do tego nie dopuścić, należy albo nie stosować gradientów do końca projektowania wykresu, albo zaznaczyć obiekty z gradientami za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie i wypełnić je kolorem podstawowym. Następnie można ponownie zastosować oryginalne gradienty.

Formatowanie osi wykresu

Z wyjątkiem wykresu kołowego, wszystkie wykresy posiadają oś wartości która wyświetla jednostkę miary dla danego wykresu. Oś wartości może być wyświetlana po jednej lub obu stronach wykresu. Wykresy słupkowy, słupkowo-stosowy, kolumnowy, kolumnowo-stosowy, liniowy i warstwowy posiadają także oś kategorii która definiuje kategorie danych wykresu.

Możesz określać liczbę kresek na osiach, zmieniać długość tych kresek oraz dodawać przedrostki i przyrostki do liczb umieszczonych na osiach.

 1. Zaznacz wykres za pomocą narzędzia Zaznaczanie ().

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Opcje wykresu w panelu Właściwości.
  • Wybierz Obiekt > Wykres > Typ.
  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykres w panelu Narzędzia.
 3. Aby zmienić położenie osi wartości, zaznacz określoną opcję w menu Oś wartości.

 4. Aby przeformatować znaczniki i etykiety, zaznacz oś w menu, w górnej części okna dialogowego i określ wybrane opcje.

  Podziałka

  Określa rozmieszczenie znaczników na osi wartości, lewej, prawej, dolnej i górnej osi. Aby osobiście obliczyć rozmieszczenie podziałki, zaznacz opcję Nadpisz obliczone wartości. Należy albo zaakceptować wartości określone podczas tworzenia wykresu, albo podać wartość minimalną, maksymalną i liczbę etykiet pośrednich.

  Przykład: wprowadzanie wartości minimalnej, wartości maksymalnej i liczby podziałów między etykietami Przykład: określanie wartości znaczników w celu określenia położenia znaczników osi.

  Znaczniki osi

  Określa długości znaczników i liczbę znaczników w każdej części. Dla osi kategorii zaznacz opcję Rysuj znaczniki osi między kategoriami, aby znaczniki były wyświetlane po obu stronach etykiet lub kolumn, albo nie zaznaczaj jej, aby znaczniki były wyświetlane centralnie, nad etykietami lub kolumnami.

  Przykład: wybór opcji Brak jako długość znaczników osi Przykład: wybór opcji Krótka jako długość znaczników osi Przykład: wybór opcji Na całą szerokość jako długość znaczników osi

  Dodaj etykiety

  Określa przedrostek i przyrostek dla wartości liczbowych na osi wartości, lewej, prawej, dolnej i górnej osi. Na przykład, obok wartości liczbowych osi można dodać symbol dolara lub procentu.

  Przykład: dodanie znaku dolara jako prefiksu do liczby na lewej osi Przykład: dodanie znaku dolara jako sufiksu do liczby na lewej osi

Określanie innych skal osi wartości

Jeśli na wykresie są wyświetlane dwie osie wartości, do każdej z nich można przypisać inną skalę. W takiej sytuacji, Illustrator generuje różne skale dla każdej z osi. Jest to szczególnie przydatne, gdy wykres stanowi kombinację wykresów dwu różnych typów.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie grupowe ().

 2. Kliknij legendę, która ma być przypisana do osi.

 3. Kliknij ponownie bez przesuwania kursora narzędzia Zaznaczanie grupowe z legendy. Zaznaczenie obejmie wszystkie kolumny zgrupowane razem z legendą.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Opcje wykresu w panelu Właściwości.
  • Wybierz Obiekt > Wykres > Typ.
  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykres w panelu Narzędzia.
 5. W menu wysuwanym Oś wartości wybierz oś, do której będą przypisane dane.

 6. Kliknij przycisk OK.

Formatowanie kolumn, słupków i linii

W przypadku wykresów kolumnowych, kolumnowo-stosowych, słupkowych i słupkowo-stosowych można określić odstępy między poszczególnymi kolumnami lub słupkami. Można też dopasować wartość odstępu między kategoriami lub klastrami danych w wykresie. W przypadku wykresów liniowych, punktowych i radarowych można zmienić wygląd linii, a nawet punktów danych.

 1. Zaznacz wykres za pomocą narzędzia Zaznaczanie ().

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Opcje wykresu w panelu Właściwości.
  • Wybierz Obiekt > Wykres > Typ.
  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykres w panelu Narzędzia.
 3. Aby dostosować odstępy pomiędzy kolumnami i słupkami w wykresie kolumnowym, kolumnowo-stosowym, słupkowym lub słupkowo-stosowym, wpisz wartość z przedziału od 1% do 1000% w polu Szerokość kolumny, Szerokość słupka lub Szerokość klastra.

  Wartości większe od 100% powodują nakładanie się kolumn, słupków lub klastrów. Wartości mniejsze od 100% powodują pozostawienie odstępów między kolumnami, słupkami lub klastrami. Wartości równe 100% powodują przesuwanie kolumn, słupków lub klastrów.

  Przykład: regulacja szerokości klastra Przykład: regulacja szerokości kolumny
 4. Aby ustawić linie i punkty danych na wykresie liniowym, punktowym i radarowym, dostosuj następujące opcje:

  • Oznacz punkty danych: umieszcza kwadratowe znaczniki w każdym punkcie danych.
  • Połącz punkty danych: rysuje linie ułatwiające rozpoznanie zależności pomiędzy danymi.
  • Linie krawędź do krawędzi: rysuje linie wychodzące poza wykres i umieszcza je poziomo wzdłuż osi x. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku wykresów punktowych.
  • Rysuj wypełnione linie: tworzy grubsze linie o szerokości określonej w polu Grubość linii i wzorku zgodnym ze specyfikacją dla danej serii danych. Opcja staje się dostępna po zaznaczeniu opcji Połącz punkty danych.
  Przykład: oznaczanie punktów danych na wykresie punktowym Przykład: oznaczanie i łączenie punktów danych na wykresie punktowym
  Przykład: wydłużanie linii od krawędzi do krawędzi przez oś poziomą Przykład: rysowanie wypełnionych linii i dopasowywanie ich szerokości
 5. Aby zmienić sposób nakładania się kolumn, słupków i linii, należy dostosować następujące opcje:

  Pierwszy rząd na wierzchu: kontroluje sposób, w jaki kategorie lub klastry danych na wykresie nakładają się na siebie, gdy szerokość klastra jest większa niż 100%. Opcja jest przeznaczona głównie do wykresów kolumnowych i słupkowych.

  Pierwsza kolumna na wierzchu: umieszcza kolumnę, słupek lub linię odpowiadającą pierwszej kolumnie danych w górnej części okna Dane wykresu. Opcja ta dotyczy również wykresów kolumnowych i kolumnowo-stosowych o wartości parametru Szerokość kolumny większej od 100%, a także wykresów słupkowych i słupkowo-stosowych o wartości parametru Szerokość słupka większej od 100%.

  Uwaga:

  Zawsze wybieraj opcję Pierwsza kolumna na wierzchu w przypadku wykresów warstwowych. Niektóre obszary mogą nie być wyświetlane, jeśli nie wybrano tej opcji.

Formatowanie wykresów kołowych

W przypadku wykresów kołowych istnieje możliwość zmiany położenia legendy i sposobu sortowania klinów. Możesz też określić sposób wyświetlania kilku wykresów kołowych.

 1. Zaznacz wykres za pomocą narzędzia Zaznaczanie ().

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Opcje wykresu w panelu Właściwości.
  • Wybierz Obiekt > Wykres > Typ.
  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykres w panelu Narzędzia.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić położenie legendy, zaznacz jedną z następujących opcji w części Legenda:
   • Brak legendy: całkowicie pomija legendę.
   • Legenda standardowa: umieszcza etykiety kolumn poza wykresem; opcja domyślna. Należy używać jej, gdy wykres kołowy jest łączony z innymi wykresami.
   • Legendy w Klinach: wstawia etykiety do odpowiednich klinów.
  Zmiana położenia legendy
  Zmiana położenia legendy

  A. Legenda standardowa B. Legendy w klinach C. Brak legendy 
  • Aby określić zasady wyświetlania kilku wykresów kołowych, wybierz jedną z następujących opcji w części Położenie:

  Proporcjonalne: nadaje wykresom proporcjonalne wymiary.

  Równomierne: wszystkie wykresy kołowe mają tę samą średnicę.

  Stosowe: kolejne wykresy kołowe są umieszczane na poprzednich, ich wymiary są proporcjonalne.

  • Aby określić zasady sortowania klinów, wybierz jedną z następujących opcji w części Sortowanie:

  Wszystkie: sortowanie dotyczy wszystkich klinów zaznaczonych wykresów. Kliny są ustawiane w kolejności od najwyższej do najmniejszej wartości, począwszy od góry wykresu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  Pierwszy: sortowanie dotyczy wszystkich zaznaczonych wykresów. Kliny pierwszego wykresu są sortowane od największego do najmniejszego. Kolejność klinów na pozostałych wykresach odpowiada kolejności posortowanych klinów pierwszego wykresu.

  Brak: kliny zaznaczonych wykresów są sortowane w kolejności wprowadzenia ich wartości, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od góry wykresu.

  Wskazówka: według ustawień domyślnych wartości procentowe oraz legendy są rysowane kolorem czarnym. Jeśli klin wykresu kołowego o ciemnym tle przesłania legendę, tło należy narysować ponownie. Kliny o ciemnym tle zaznacz przy pomocy narzędzia Zaznaczanie grupowe, a następnie narysuj kliny korzystając z panelu Kolor lub Próbki.

Zmiana położenia legendy

Legendy są wyświetlane domyślnie po prawej stronie wykresów. Można jednak wyświetlać je także poziomo, w górnej części wykresu.

 1. Zaznacz wykres za pomocą narzędzia Zaznaczanie ().

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Opcje wykresu w panelu Właściwości.
  • Wybierz Obiekt > Wykres > Typ.
  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykres w panelu Narzędzia.
 3. W oknie dialogowym Typ wykresu zaznacz opcję Dodaj legendę na górze i kliknij OK.

Formatowanie tekstu na wykresie

Tekst umieszczany w etykietach i legendzie wykresu jest wyświetlany przy użyciu domyślnej czcionki o domyślnym rozmiarze. Ustawienia te można jednak zmieniać.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie grupowe ().

 2. Kliknij raz, aby zaznaczyć linię bazową modyfikowanego tekstu; kliknij dwa razy, aby zaznaczyć cały tekst.
 3. Zmień atrybuty tekstu.

Dodaj cień

Cienie mogą być stosowane za kolumnami, słupkami i liniami w wykresie oraz do całego wykresu kołowego.

 1. Zaznacz wykres za pomocą narzędzia Zaznaczanie ().

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Opcje wykresu w panelu Właściwości.
  • Wybierz Obiekt > Wykres > Typ.
  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykres w panelu Narzędzia.
 3. W oknie dialogowym Typ wykresu zaznacz opcję Dodaj cień i kliknij OK.

Dodawanie rysunków i symboli do wykresów

Informacje o projektach wykresów

About-graph-design

Projekty wykresów służą do dodawania ilustracji do kolumn i znaczników. Projekt wykresu może mieć postać zwykłego rysunku, logo lub innego symbolu reprezentującego wartości; może też być obiektem złożonym zawierającym wzorki i obiekty pomocnicze. Program Illustrator zapewnia szeroki wybór gotowych projektów wykresów. Oprócz tego, możesz tworzyć własne projekty i przechowywać je w oknie dialogowym Projekt wykresu.

Projekty dotyczące kolumn mogą mieć następujące własności:

Projekt skalowany pionowo

Jest rozciągany lub ściskany w pionie. Jego szerokość nie zmienia się.

Projekt skalowany równomiernie

Jest skalowany w pionie i poziomie. Poziome odstępy między wykresami nie są dostosowywane do ich różnych szerokości.

Projekt powtarzający się

Umieszcza projekt w stosie aż do wypełnienia kolumn. Możesz określić wartości reprezentowane przez poszczególne projekty, możesz też zdecydować, czy projekty reprezentujące ułamki mają być przycinane lub skalowane.

  Przykład: projekt obcięty Przykład: projekt skalowany

Projekt przesuwany

Przypomina projekty skalowane pionowo, ale tutaj można określić miejsca rozciągane lub ściągane. Na przykład, jeśli dane są reprezentowane przez obraz człowieka, można postanowić, iż przekształcane będzie tylko ciało, a nie głowa. Włączenie opcji Skalowanie pionowe powodowałoby skalowanie całego obrazu.

Importowanie projektu kolumny lub znacznika

Program Illustrator zapewnia szeroki wybór projektów wykresów. Projekty używane w jednych dokumentach mogą być przenoszone do innych.

 1. Wybierz polecenie Okno > Biblioteki próbek > Inne biblioteki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaimportować projekt wykresu, przejdź do folderu Cool Extras/Sample Files/Graph Designs w folderze aplikacji Illustrator. Zaznacz plik projektu wykresu i kliknij Otwórz.

  • Aby zaimportować projekty z innego dokumentu, zaznacz ten dokument i kliknij Otwórz.

   Początkowo zostanie wyświetlony nowy panel z kolorami, gradientami i wzorkami z zaimportowanego pliku. Oprócz tego, zaimportowane projekty będą dostępne w oknach dialogowych Kolumna wykresu i Znacznik wykresu.

Tworzenie projektu kolumny

 1. Utwórz prostokąt będący ostatnim obiektem projektu. Prostokąt ten określa granice projektu.

  Uwaga:

  Obwiednią projektu możesz uczynić najmniejszą kolumnę na wykresie. W tym celu skopiuj ją i wklej.

 2. Wypełnij prostokąt w wybrany sposób lub zastosuj do obrysu i wypełnienia opcję Brak (niewidoczny prostokąt).

 3. Utwórz projekt przy pomocy narzędzi do rysowania lub umieść istniejący projekt na wierzchu prostokąta.
 4. Zaznacz cały projekt wraz z prostokątem za pomocą narzędzia Zaznaczanie ().

 5. Wybierz polecenie Obiekt > Grupuj, aby włączyć projekt do grupy.

 6. Wybierz polecenie Obiekt > Wykres > Projekt.

 7. Kliknij przycisk Nowy projekt. Na ekranie pojawi się podgląd zaznaczonego projektu. Zostanie wyświetlona tylko ta część projektu, która mieści się w prostokącie. Cały projekt będzie wyświetlany podczas korzystania z wykresu.

 8. Kliknij Zmień nazwę, aby zmienić nazwę projektu.

  Uwaga:

  Tworzenie projektu wykresu przypomina tworzenie wzorku.

Tworzenie projektu kolumny przesuwanej

 1. Utwórz prostokąt będący ostatnim obiektem projektu. Prostokąt ten określa granice projektu.
 2. Utwórz projekt przy pomocy narzędzi do rysowania lub umieść istniejący projekt na wierzchu prostokąta.
 3. Używając narzędzia Pióro , narysuj linię poziomą określającą miejsce, w którym projekt będzie można rozciągać lub ściągać.

 4. Zaznacz wszystkie części projektu łącznie z linią poziomą.
 5. Wybierz polecenie Obiekt > Grupuj, aby włączyć projekt do grupy.

 6. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie () lub Zaznaczanie grupowe (), aby zaznaczyć poziomą linię. Upewnij się, że zaznaczana jest tylko ta linia.

 7. Wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Utwórz linie pomocnicze.

 8. Wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Zablokuj linie pomocnicze, aby usunąć znacznik obok opcji Zablokuj. Dzięki temu linie pomocnicze będzie można odblokować. Aby sprawdzić, czy linie pomocnicze przesuwają się razem z projektem, wykonaj kilka ruchów projektem.

 9. Wybierz narzędzie Zaznaczanie () i zaznacz cały projekt.

 10. Wybierz polecenie Obiekt > Wykres > Projekt.

 11. Kliknij przycisk Nowy projekt. Na ekranie pojawi się podgląd zaznaczonego projektu.

 12. Kliknij Zmień nazwę, aby zmienić nazwę projektu.

Stosowanie projektu kolumny do wykresu

 1. Tworzenie lub importowanie projektu kolumny.
 2. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie grupowe () zaznacz kolumny lub słupki, które będą wypełnione projektem, ewentualnie zaznacz cały wykres.

 3. Wybierz polecenie Obiekt > Wykres > Kolumna.

 4. Zaznacz typ projektu kolumny.

  Uwaga:

  Jeśli wybrany został typ kolumny powtarzającej się, wpisz wartość w polu Każdy projekt reprezentuje. W menu Dla ułamków należy określić ponadto, czy ułamki mają być obcinane, czy skalowane. Ustawienie Projekt obcięty powoduje niezbędne skracanie górnego projektu; ustawienie Projekt skalowany powoduje takie skalowanie ostatniego projektu, aby zmieścił się w kolumnie.

 5. Zaznacz wybrany projekt. Na ekranie pojawi się podgląd zaznaczonego projektu.
 6. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie sum do projektu kolumny

 1. Tworzenie projektu kolumny.
 2. Wybierz narzędzie Tekst . Ustaw kursor w miejscu wyświetlania wartości, w pobliżu lub wewnątrz prostokąta definiującego projekt.

  Na przykład, wartość można umieścić poniżej, powyżej, po lewej stronie lub po prawej stronie wykresu.

 3. Kliknij w wpisz znak procent (%) a po nim wpisz dwie cyfry od 0 do 9. Cyfry będą wyznaczać sposób wyświetlania danych.

  Pierwsza cyfra określa liczbę miejsc przed kropką dziesiętną. Na przykład, jeśli suma wynosi 122, a pierwsza cyfra to 3, będzie wyświetlana liczba 122. Gdy pierwszą cyfrą jest 0, program dostosowuje liczbę miejsc przed kropką dziesiętną do aktualnej wartości.

  Druga cyfra określa liczbę miejsc po kropce dziesiętnej. Zależnie od potrzeb są dodawane zera, a wartości są zaokrąglane w górę lub w dół. Wybierasz taką liczbę miejsc po kropce dziesiętnej, jak jest ci potrzebna.

  add-total-decimals
 4. Aby zmienić atrybuty tekstu, wybierz polecenie Okno > Tekst > Typografia, określ wybrane atrybuty i zamknij panel.

 5. Aby wyrównać kropki dziesiętne, wybierz polecenie Okno > Tekst > Akapit i kliknij przycisk Wyrównanie do prawej.

 6. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie () zaznacz cały projekt, łącznie z prostokątem i tekstem.

 7. Wybierz polecenie Obiekt > Grupuj, aby włączyć projekt do grupy.

 8. Wybierz polecenie Obiekt > Wykres > Projekt.

 9. Kliknij przycisk Nowy projekt. Na ekranie pojawi się podgląd zaznaczonego projektu.

 10. Kliknij Zmień nazwę, aby zmienić nazwę projektu.

Tworzenie projektu znacznika

 1. Zaznacz i skopiuj prostokąt znacznika z wykresu, a następnie wklej go w wybranym miejscu. Prostokąt ten będzie ostatnim (na samym spodzie) obiektem w projekcie i określi rozmiar znacznika.
 2. Określ taki rozmiar kompozycji, jaki będzie używany na wykresie (nawet jeśli znacznik stanie się większy od skopiowanego prostokąta).
 3. Po odpowiednim skonfigurowaniu projektu znacznika zaznacz projekt, wybierz polecenie Obiekt > Wykres > Projekt i kliknij Nowy projekt.

 4. Kliknij Zmień nazwę, aby zmienić nazwę projektu.

Stosowanie projektu znacznika na wykresie liniowym lub punktowym

 1. Tworzenie lub importowanie projektu kolumny.
 2. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie grupowe () zaznacz znaczniki i legendy na wykresie, który ma zostać zastąpiony projektem. Nie zaznaczaj żadnych linii.

 3. Wybierz polecenie Obiekt > Wykres > Znacznik. Zaznacz projekt i kliknij OK.

  Projekt zostanie przeskalowany, tak aby ostatni prostokąt projektu uzyskał ten sam rozmiar co domyślny znacznik kwadratowy wykresu liniowego lub punktowego.

Ponowne wykorzystywanie projektu wykresu

Utworzony projekt wykresu może stać się punktem wyjścia do utworzenia nowego projektu. Oryginalną kompozycję projektu można zmodyfikować i nazwać inaczej – służy do tego okno dialogowe Projekt wykresu.

Jeśli nie jest dostępna oryginalna kompozycja modelu wykresu, można wkleić model do innej kompozycji.

 1. Wybierz polecenie Zaznacz > Usuń zaznaczenie, aby usunąć zaznaczenie całej kompozycji.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Wykres > Projekt.

 3. Zaznacz projekt wykresu, który ma być wklejony do kompozycji, a następnie kliknij przycisk Wklej projekt.

 4. Kliknij przycisk OK. Projekt wykresu zostanie wklejony do kompozycji. Teraz można już przeprowadzić niezbędną edycję i zdefiniować go jako nowy projekt wykresu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online