Informacje o próbkach

Próbki są kolorami, tintami, gradientami lub wzorkami posiadającymi nazwy. Próbki związane z danym dokumentem są widoczne w panelu Próbki. Próbki są wyświetlane pojedynczo lub w grupach.

Program Illustrator pozwala otwierać biblioteki próbek pochodzące z innych dokumentów i różnych systemów kolorów. Biblioteki te stają się dostępne w osobnych panelach i nie są zapisywane razem z dokumentem.

Panel Próbki i panele bibliotek próbek mogą zawierać następujące próbki:

Kolory podstawowe

Kolor podstawowy jest drukowany przy użyciu kombinacji czterech podstawowych farb: niebieskozielonej, karmazynowej, żółtej i czarnej. Nowe próbki są definiowane domyślnie jako kolory podstawowe.

Globalne kolory podstawowe

Kolor globalny ma tę własność, że wszelkie jego zmiany są uwzględniane w całej kompozycji. Wszystkie kolory dodatkowe są globalne; kolory podstawowe mogą natomiast być globalne albo lokalne. Próbki kolorów globalnych są oznaczane przez specjalną ikonę  (gdy panel jest wyświetlany w widoku listy) lub trójkąt widoczny w dolnym rogu (gdy panel jest wyświetlany w widoku miniaturek).

Kolory dodatkowe

Kolor dodatkowy jest to kolor specjalnie przygotowanej farby, która jest używana w zastępstwie farb odpowiadających kolorom CMYK lub razem z nimi. Próbki kolorów dodatkowych są oznaczane przez specjalną ikonę  (gdy panel jest wyświetlany w widoku listy) lub kropkę w dolnym rogu (gdy panel jest wyświetlany w widoku miniaturek).

Gradienty

Wypełnienie gradientowe jest to stopniowe przejście między dwoma lub kilkoma kolorami czy odcieniami tego samego koloru. Kolory gradientu mogą być kolorami standardowymi CMYK, kolorami RGB lub kolorami dodatkowymi. Gdy gradient zapisywany jest jako próbka, przeźroczystość zastosowana w punkcie przejścia gradientu zostaje zachowana. Proporcje i wartości kątów gradientów eliptycznych (utworzonych poprzez zmianę proporcji lub kąta gradientu radialnego) nie zostają zapisane.

Wzorki

Wzorki są to elementy stosowane w sposób powtarzalny, np. ścieżki, ścieżki złożone i elementy tekstowe (z wypełnieniem lub bez).

Brak

Próbka Brak usuwa obrys lub wypełnienie z obiektu. Próbki tej nie można edytować ani usunąć.

Registration

Próbka Registration  jest wbudowana. Obiekty posiadające jej obrys lub wypełnienie są drukowane na każdym rozbarwieniu tworzonym przez drukarki obsługujące język PostScript. Na przykład, znaki drukarskie korzystają z koloru próbki Registration dla wyrównania wyciągów w czasie drukowania. Próbki tej nie można usunąć.

Uwaga: jeśli kolor próbki Registration jest stosowany do tekstu, może się zdarzyć, że jego czarne wydruki będą nieczytelne lub rozmazane. Aby uniknąć tego efektu, należy używać czarnej farby.

Grupy kolorów

Grupa kolorów może zawierać kolory podstawowe, dodatkowe oraz globalne podstawowe. Nie może zawierać próbek gradientów, wzorków, próbek pustych i próbek registration. Grupy kolorów można tworzyć za pomocą reguł dostępnych w panelu Wzornik kolorów i w oknie dialogowym Edytuj kolory/Ponowne kolorowanie kompozycji. Aby umieścić próbki w grupie kolorów, należy je zaznaczyć, przejść do panelu Próbki i kliknąć ikonę Nowa grupa kolorów . Grupa kolorów jest oznaczana ikoną folderu .

W panelu Próbki można tworzyć także tinty. Tinta jest to kolor podstawowy lub dodatkowy o zmienionej intensywności. Tinty tego samego koloru są ze sobą powiązane. Zmiana próbki tinty powoduje zmianę wszystkich związanych z nią próbek tint (oraz obiektów pomalowanych kolorami z tych próbek). Tinty są oznaczane symbolem procentu (gdy paleta Próbki jest wyświetlana w widoku listy)

Omówienie panelu Próbki

Panel Próbki (Okno > Próbki) zapewnia kontrolę nad wszystkimi kolorami, gradientami i wzorkami, które są używane w dokumencie. Każdy z dostępnych w nim elementów można nazwać i zapisać. Jeśli obrys lub wypełnienie zaznaczonego obiektu zawiera kolor, gradient, wzorek lub tintę z panelu Próbki, w panelu podświetlany jest jego odpowiednik.

Panel Próbki
Panel Próbki w widoku skróconej listy

A. Kolor dodatkowy B. Kolor podstawowy C. Wypełnienie lub obrys próbki Żaden. D. Próbka Registration (drukowana na wszystkich wyciągach) E. Symbol CMYK (gdy dokument jest otwarty w trybie CMYK) F. Symbol RGB (gdy dokument jest otwarty w trybie RGB) G. Menu biblioteki próbek H. Otwórz panel motywów Color I. Dodaj wybrane próbki i grupy kolorów do bieżącej biblioteki J. Pokaż menu Rodzaje próbek K. Opcje próbek L. Nowa grupa kolorów M. Nowa próbka N. Usuń próbkę 

Zmiana sposobu wyświetlania próbek

 1. Z menu panelu Próbki wybierz opcję widoku: Widok małych miniaturek, Widok średnich miniaturek, Widok dużych miniaturek, Lista skrócona lub Duża lista.

Wyświetlanie próbek określonego typu i ukrywanie pozostałych

 1. Kliknij przycisk Pokaż rodzaje próbek  i wybierz jedną z następujących opcji: Pokaż wszystkie próbki, Pokaż próbki kolorów, Pokaż próbki gradientów, Pokaż próbki wzorków lub Pokaż grupy kolorów.

Zaznaczanie wszystkich próbek, które nie są używane w kompozycji

Aby w panelu Próbki były widoczne tylko te kolory, które występują w dokumencie, można zaznaczyć wszystkie próbki nieużywane i usunąć je.

 1. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane.

Zaznaczanie grupy kolorów

 • Aby zaznaczyć całą grupę, kliknij ikonę grupy kolorów .

 • Aby zaznaczyć próbki wewnątrz grupy, klikaj pojedyncze próbki.

Uwaga:

Przed edycją wybranej grupy kolorów upewnij się, że nie została zaznaczona żadna kompozycja, a następnie naciśnij przycisk Edytuj grupę kolorów lub dwukrotnie kliknij folder grupy kolorów. Aby dokonać edycji wybranej grupy kolorów i zastosować ją na wybranej kompozycji, kliknij przycisk Edytuj lub zastosuj kolory lub dwukrotnie kliknij folder grupy kolorów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Edycja kolorów w oknie dialogowym Edytuj kolory.

Zaznaczanie próbek według nazw

 1. W menu panelu Próbki wybierz opcję Pokaż pole Znajdź. Następnie, po ukazaniu się u góry panelu pola Znajdź, wpisz w nim pierwsze litery nazwy próbki.

  Uwaga:

  Ta procedura nie dotyczy znaków dwubajtowych.

  Opisana metoda może też być używana do zaznaczania próbek PANTONE®, poprzez wpisywanie ich numeru.

Przenoszenie próbek w grupie kolorów

 1. Przeciągnij wybrane próbki kolorów do folderu grupy kolorów.

 2. Zaznacz kolory, które chcesz umieścić w nowej grupie i kliknij przycisk Nowa grupa kolorów .

Zmiana kolejności próbek

Można zmienić kolejność pojedynczych próbek jak również próbek w grupie kolorów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu panelu Próbki wybierz opcję Ułóż wg nazwy lub Ułóż wg rodzaju. Polecenia te działają tylko wobec pojedynczych próbek. Nie działają wobec próbek w grupie kolorów.

  • Przeciągnij próbkę w nowe miejsce.

Używanie bibliotek próbek

Biblioteki próbek są to zbiory predefiniowanych kolorów, w tym biblioteki farb, takie jak PANTONE, HKS, Trumatch, FOCOLTONE, DIC i TOYO, oraz pewne biblioteki tematyczne.

Wczytana biblioteka próbek staje się dostępna w nowym panelu (różnym od panelu Próbki). Próbki przypisane do tego panelu zaznacza się, sortuje i przegląda w taki sam sposób jak próbki z panelu Próbki. Należy pamiętać jednak, że zawartości bibliotek próbek nie można ani usuwać, ani edytować, ani rozszerzać o nowe próbki.

Uwaga:

Aby biblioteka próbek była wyświetlana po każdym włączeniu programu Illustrator, należy zaznaczyć opcję Trwała w menu panelu biblioteki próbek.

Otwieranie biblioteki próbek

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu panelu Próbki wybierz polecenie Otwórz bibliotekę próbek > [nazwa biblioteki].

  • W panelu Próbki kliknij przycisk Menu bibliotek próbek i wybierz bibliotekę z listy.

Uwaga:

Biblioteki kolorów PANTONE znajdują się w podfolderze Color Books (Biblioteki próbek > Color Books > PANTONE...).

Tworzenie biblioteki próbek

Bieżący dokument można zapisać jako nową bibliotekę próbek.

 1. Dokonaj edycji zawartości panelu Próbki, tak aby pozostały w nim tylko te próbki, które mają znaleźć się w bibliotece próbek.

 2. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zapisz bibliotekę próbek.

  Uwaga:

  Aby usunąć wszystkie próbki, które nie są używane w dokumencie, przejdź do menu panelu Próbki, wybierz opcję Zaznacz wszystkie nieużywane i kliknij przycisk .

Edycja biblioteki próbek

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, po czym odszukaj i otwórz plik biblioteki. Domyślnie pliki biblioteki próbek znajdują się w folderze Illustrator/Presets/Swatches.

 2. Zmień kolory w panelu Próbki i zapisz wyniki zmian.

Przenoszenie próbek z biblioteki próbek do panelu Próbki

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij jedną lub kilka próbek z panelu biblioteki próbek do panelu Próbki.

 • Zaznacz próbki do dodania, przejdź do menu panelu danej biblioteki i wybierz polecenie Dodaj do próbek.

 • Zastosuj próbkę do obiektu w dokumencie. Jeśli próbka reprezentuje kolor globalny lub dodatkowy, zostanie automatycznie dodana do panelu Próbki.

Tworzenie próbek kolorów

Możesz utworzyć próbki koloru podstawowego, koloru dodatkowego lub koloru gradientu.

Tworzenie próbki koloru podstawowego

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz kolor za pomocą Próbnika kolorów lub panelu Kolor, ewentualnie zaznacz obiekt o pożądanym kolorze. Następnie przeciągnij kolor z panelu Narzędzia lub panelu Kolor do panelu Próbki.

 • Przejdź do panelu Próbki, po czym kliknij przycisk Nowa próbka lub wybierz z menu panelu polecenie Nowa próbka. Aby próbka określała kolor globalny, wybierz w oknie dialogowym opcję Globalny. Ustaw dodatkowe opcje próbki i kliknij przycisk OK. (Zobacz Opcje próbek).

Tworzenie próbek kolorów dodatkowych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz kolor za pomocą Próbnika kolorów lub panelu Kolor, ewentualnie zaznacz obiekt o pożądanym kolorze. Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnij kolor z panelu Narzędzia lub panelu Kolor do panelu Próbki.

 • Przejdź do panelu Próbki i kliknij przycisk Nowa próbka, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Możesz też wybrać z menu panelu polecenie Nowa próbka. W kolejnym oknie dialogowym przejdź do menu Typ koloru i wybierz opcję Kolor dodatkowy. Ustaw dodatkowe opcje próbki i kliknij przycisk OK. (Zobacz Opcje próbek).

Tworzenie próbek gradientów

 1. Utwórz gradient za pomocą panelu Gradient lub zaznacz obiekt o pożądanym gradiencie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij wypełnienie gradientem z pola Wypełnienie w panelu Narzędzia lub Kolor do panelu Próbki.

  • Kliknij menu gradientu (obok pola gradientu) w panelu Gradient, a następnie kliknij ikonę Zapisz w bibliotece próbek .

  • Przejdź do panelu Próbki, po czym kliknij przycisk Nowa próbka lub wybierz z menu panelu polecenie Nowa próbka. W kolejnym oknie dialogowym wprowadź nazwę próbki i kliknij przycisk OK. (Zobacz Opcje próbek).

Tworzenie próbki z panelu Wzornik kolorów

 1. Wybierz kolory z menu Reguły harmonii w panelu Wzornik kolorów.

 2. Kliknij przycisk Zapisz grupę kolorów w panelu Próbki znajdujący się u dołu panelu Wzornik kolorów.

Dodawanie kolorów z kompozycji do panelu Próbki

Do panelu Próbki mogą być automatycznie dodawane wszystkie kolory z wybranej kompozycji lub używanego dokumentu. Program Illustrator wyszukuje wszystkie kolory, które nie są jeszcze widoczne w panelu Próbki, konwertuje wszelkie kolory podstawowe na globalne, po czym dodaje je do panelu jako nowe próbki.

Przy automatycznym dodawaniu kolorów do panelu Próbki są uwzględniane wszystkie kolory oprócz następujących:

 • Kolory wewnątrz masek kryjących (jeśli nie jest aktywny tryb edycji maski kryjącej)

 • Kolory interpolowane w przejściach

 • Kolory pikseli obrazu

 • Kolory linii pomocniczych

 • Kolory, które znajdują się wewnątrz kształtów złożonych i nie są widoczne.

Jeśli kolor wypełnienia gradientowego, wypełnienia wzorkiem lub instancji symbolu zostanie zmieniony na nowy kolor globalny, kolor ten zostanie dodany jako nowa próbka a oryginalny kolor zostanie zachowany.

Dodawanie wszystkich kolorów z dokumentu

 1. Upewnij się, że niczego nie zaznaczono, przejdź do menu panelu Próbki i wybierz polecenie Dodaj używane kolory.

Dodawanie kolorów z zaznaczonej kompozycji

 1. Zaznacz obiekty o kolorach, które chcesz dodać do panelu Próbki, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Dodaj wybrane kolory.

  • Przejdź do panelu Próbki i kliknij przycisk Nowa grupa kolorów . Ustaw opcje w oknie dialogowym.

   Kolory są rozmieszczane i zapisywane zgodnie z regułą Najpierw odcień.

Importowanie próbek z innego dokumentu

Importowanie z innego dokumentu może obejmować niektóre lub wszystkie próbki.

 • Aby zaimportować wszystkie próbki z innego dokumentu, wybierz polecenie Otwórz bibliotekę próbek > Inna biblioteka z menu panelu Próbki. Zaznacz plik, z którego mają zostać pobrane próbki, i kliknij przycisk Otwórz. Zaimportowane próbki będą wyświetlane w panelu biblioteki próbek (a nie w panelu Próbki).

 • Aby zaimportować wybrane próbki z innego dokumentu, skopiuj i wklej obiekty używające tych próbek. Zaimportowane próbki pojawią się w panelu Próbki.

Uwaga:

Jeśli zaimportowane próbki dla kolorów dodatkowych lub podstawowych mają tą samą nazwę, lecz inne wartości koloru niż próbki zawarte już w dokumencie, występuje konflikt próbek. W przypadku konfliktów kolorów dodatkowych, wartości kolorów istniejących próbek są zachowywane, a importowane próbki są automatycznie łączone z istniejącymi. W przypadku konfliktów kolorów podstawowych wyświetlone zostaje okno dialogowe Konflikt próbek, a wartości kolorów dla istniejących próbek zostają automatycznie zachowane. Po wybraniu opcji „Dodaj próbki” konfliktowe próbki można dodać, dołączając do ich nazw kolejne numery, albo scalić, wybierając opcję „Scal próbki” i wykorzystując wartości kolorów istniejących próbek.

Używanie tych samych próbek w różnych aplikacjach

Aby próbki utworzone w programach Photoshop, Illustrator i InDesign mogły być używane w innych aplikacjach, zapisz bibliotekę próbek. Dopóki ustawienia kolorów podlegają synchronizacji, kolory używane w różnych aplikacjach wyglądają identycznie.

Uwaga:

Próbki grup kolorów można tworzyć i współdzielić, korzystając z panelu Motywy kolorów (wcześniej znane jako panel Kuler). Zobacz panel Motywy kolorów.

 1. W panelu Próbki zaznacz próbki kolorów dodatkowych i podstawowych, które chcesz udostępnić.

  Uwaga:

  Funkcja współużytkowania próbek przez różne aplikacje nie dotyczy następujących próbek: wzorki, gradienty i próbki paserów z programu Illustrator lub InDesign; próbki kolorów katalogowych, HSB, XYZ, bichromii, kolorów monitorRGB, krycia, całkowitego pokrycia farbą i kolorów z programu Photoshop. Przy zapisywaniu próbek, które będą udostępniane, wymienione próbki są automatycznie ignorowane.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Dodaj wybrane próbki i grupy kolorów do mojej bieżącej biblioteki w panelu Próbki.
  • Wybierz pozycję Opcje próbek w menu panelu, a następnie wybierz Dodaj do mojej biblioteki. Następnie kliknij przycisk OK.
  • Wybierz polecenie Zapisz bibliotekę próbek jako ASE lub Zapisz bibliotekę próbek jako AI z menu panelu Próbki, a następnie zapisz biblioteki próbek w łatwo dostępnym miejscu.

  Uwaga:

  Po wczytywaniu biblioteki zawierającej próbki o identycznych nazwach, definicje próbek o takich samych nazwach zostają zastąpione. Upewnij się, że nazwy próbek nie powtarzają się.

 3. Wczytaj bibliotekę próbek do paneli Próbki w programach Photoshop, Illustrator i InDesign.

Zarządzanie próbkami

Do zarządzania próbkami służy panel Próbki. Próbki można powielać, grupować, łączyć i usuwać. Dostępne są następujące opcje próbek: nazwa próbki, typ koloru, tryb koloru lub podgląd.

Powielanie próbek

 1. Zaznacz próbkę lub próbki do powielenia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Powiel próbkę z menu panelu Próbki.

  • Przeciągnij próbki na przycisk Nowa próbka, wyświetlany u dołu panelu Próbki.

Grupowanie próbek

Aby pewne kolory były dostępne w panelu Próbki jako jedna całość, należy utworzyć grupę kolorów. Grupa taka może, na przykład, zawierać kolory wybrane w panelu Wzornik kolorów. Zapisanie grupy kolorów w oknie dialogowym Edytuj kolory pociąga za sobą automatyczne zapisanie tej grupy w panelu Próbki. Niezależnie od tego grupy kolorów (próbek) mogą być tworzone ręcznie (a nie automatycznie).

 1. Zaznacz próbkę lub próbki w panelu Próbki.

 2. Kliknij przycisk Nowa grupa kolorów lub wybierz z menu panelu polecenie Nowa grupa kolorów.

Zastępowanie, scalanie i usuwanie próbek

 • Aby zastąpić próbkę, należy wcisnąć klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnąć kolor lub gradient z panelu Kolor, z panelu Gradient, z obiektu lub z panelu Narzędzia do panelu Próbki – próbka wybrana do zastąpienia zostanie podświetlona.

  Zastąpienie istniejącego koloru, gradientu lub wzorka w panelu Próbki pociąga za sobą globalną zmianę obiektów w plikach, które zawierają kolory reprezentowane przez daną próbkę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są kolory podstawowe, dla których nie zaznaczono opcji Globalnie w oknie dialogowym Opcje próbki.

 • Aby scalić kilka próbek, zaznacz je i wybierz opcję Scal próbki z menu panelu Próbki. Nazwa i kolor pierwszej z zaznaczonych próbek zastąpią wszystkie pozostałe próbki zaznaczenia.

 • Aby usunąć próbkę, zaznacz jedną lub kilka próbek. Wybierz z menu panelu opcję Usuń próbkę, kliknij przycisk Usuń próbkę lub przeciągnij zaznaczone próbki na przycisk Usuń próbkę.

  Jeżeli usunięta zostanie próbka koloru dodatkowego lub globalnego koloru podstawowego (lub wzorek albo gradient z tym kolorem), to wszystkie obiekty z tym kolorem otrzymają jego ekwiwalent spośród nieglobalnych kolorów podstawowych.

Opcje próbek

Aby określić opcje próbek, kliknij dwukrotnie istniejącą próbkę lub wybierz z menu panelu Próbki opcję Nowa próbka.

Nazwa próbki

Określa nazwę próbki w panelu Próbki.

Typ koloru

Określa, czy próbka dotyczy koloru podstawowego czy dodatkowego.

Globalny

Tworzy próbkę globalnego koloru podstawowego.

Tryb koloru

Decyduje o trybie koloru próbki.

Po wybraniu odpowiedniego trybu koloru same kolory można dopasowywać za pomocą suwaków. Gdy zostanie wybrany kolor spoza palety internetowej, pojawi się sześcian ostrzegawczy . Kliknięcie na nim spowoduje przejście do najbliższego odpowiednika spośród kolorów z palety internetowej (jest on wyświetlany z prawej strony sześcianu). Jeśli zostanie wybrany kolor spoza przestrzeni, pojawi się trójkąt ostrzegawczy . Kliknięcie na nim spowoduje przejście do najbliższego odpowiednika koloru z przestrzeni CMYK (będzie on wyświetlany z prawej strony trójkąta).

Podgląd

Pozwala obejrzeć wyniki dopasowania koloru na obiektach, do których zastosowano daną próbkę.

Opcje próbek
Opcje próbek

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online