Skróty klawiaturowe mogą przyśpieszyć pracę w programie Illustrator. Możesz używać domyślnych skrótów klawiaturowych dostępnych w programie Illustrator lub dodać i dostosować swoje własne.

Illustrator umożliwia wyświetlanie listy wszystkich skrótów oraz edycję i tworzenie skrótów. Okno Skróty klawiaturowe stanowi funkcję edytora skrótów i zawiera wszystkie polecenia obsługujące skróty, z których kilka nie jest umieszczonych w domyślnym zestawie skrótów.

Możesz zmieniać obowiązujące zestawy skrótów, zmieniać pojedyncze skróty lub definiować własne zestawy skrótów. Na przykład, możesz tworzyć oddzielne zestawy dla różnych obszarów roboczych, wybranych z menu Okno > Przestrzeń robocza.

Jeśli wcześniej zapisano zestaw skrótów klawiaturowych różniący się od domyślnego, to skróty te zapisane są w pliku .kys w folderze preferencji programu Illustrator. Na nowym komputerze plik ten możesz skopiować w to samo miejsce (do folderu preferencji Ai). Następnie możesz wybrać ten zestaw w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe programu Illustrator.

Pliku .kys możesz używać na różnych platformach pod warunkiem, że zmodyfikowane skróty są dla nich prawidłowe

Oto miejsca, w których skróty klawiaturowe programu Illustrator są zapisywane domyślnie:

Mac OS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows Vista, Windows 7 i nowsze wersje

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys

Win XP

<rootdir>\Document and Settings\<user name>\Application Data\Adobe\Adobe
Illustrator CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys

Uwaga:

Oprócz skrótów klawiaturowych, wiele poleceń jest dostępnych z menu kontekstowych. W menu kontekstowym są wyświetlane polecenia, które mogą być użyteczne w danym momencie (gdy jest aktywne pewne narzędzie, pewna paleta lub pewien wybór). Aby wyświetlić menu kontekstowe, kliknij w oknie dokumentu lub na wybranej palecie z wciśniętym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (Mac OS).

Definiowanie nowych skrótów klawiaturowych

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Wybierz zestaw skrótów w menu Zestaw, w górnej części okna dialogowego Skróty klawiaturowe.
 3. Wybierz typ skrótu z menu nad wyświetlonym skrótem.

  Polecenia menu

  Pozwala dostosować skróty klawiaturowe dotyczące elementów z paska menu oraz menu panelu.

  Pozwala dostosować skróty klawiaturowe dotyczące elementów z paska menu
  Pozwala dostosować skróty klawiaturowe dotyczące elementów z paska menu

  Narzędzia

  Pozwala dostosować skróty klawiaturowe dotyczące narzędzi z palety narzędziowej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby uaktywnić zestaw skrótów, kliknij OK.

  • Aby zmienić skrót, kliknij kolumnę Skrót na liście i wpisz nowy skrót. Po wpisaniu skrótu, który jest już przypisany do innego polecenia lub narzędzia, na ekranie pojawi się komunikat umieszczony w dolnej części okna dialogowego. Kliknij Cofnij, aby cofnąć zmianę lub na Przejdź do i przejdź do innego polecenia lub narzędzia, któremu zostanie przypisany nowy skrót. W kolumnie Symbol wpisz symbol, który pojawi się w menu lub w etykietce danego polecenia lub narzędzia. W kolumnie można wpisywać wszelkie znaki dopuszczalne w kolumnie Skrót.

   Uwaga: w systemie macOS nie można zdefiniować następującego skrótu klawiaturowego: Command+Option+8

  • Aby uaktywnić zestaw skrótów, kliknij OK. (Zmiany w zestawie o nazwie Domyślne programu Illustrator nie mogą być zapisane).

  • Aby zapisać nowy zestaw skrótów, kliknij Zapisz. Wpisz nazwę nowego zestawu i kliknij OK. Plik nowego zestawu będzie wyświetlany w menu pod wybraną nazwą.

  • Aby wyeksportować wyświetlony zestaw skrótów do pliku tekstowego, kliknij Eksportuj tekst. W oknie dialogowym Zapisz plik Ustawienie klawiszy jako, wpisz nazwę pliku dla zestawu skrótów, który ma być zapisany, a następnie kliknij Zapisz. Plik ten może służyć do drukowania wybranych skrótów klawiaturowych.

Przykład: tworzenie własnych skrótów klawiaturowych dla polecenia Kadruj obraz

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Wybierz opcję Polecenia menu.

 3. Kliknij polecenie Obiekt > Kadruj obraz.

 4. Wpisz nowy skrót.

  Jeśli skrót klawiaturowy jest przypisany do innego polecenia lub narzędzia w danym zestawie, pojawia się ostrzeżenie. Ponownie przypisz skrót, klikając OK oraz Przejdź do konfliktu, aby przypisać nowy skrót do drugiego polecenia lub narzędzia.

 5. Wprowadź nazwę zapisanego zestawu klawiszy.

 6. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie skrótów z polecenia lub narzędzia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. W oknie dialogowym Skróty klawiaturowe zaznacz nazwę polecenia lub narzędzia, którego skrót klawiaturowy ma zostać usunięty.

 3. Kliknij polecenie Wyczyść.

 4. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Usuwanie zestawów skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Na liście rozwijanej Zestaw zaznacz zestaw skrótów, który ma być usunięty.

 3. Kliknij ikonę Usuń (), a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online