brush_appicon_128

Czy wiesz, że możesz użyć urządzenia iPad lub iPhone, aby zaprojektować piękne pędzle o wysokiej jakości na podstawie zdjęć lub czegokolwiek, co Cię inspiruje? Zapisuj pędzle w bibliotece Creative Cloud i ciesz się dostępem do nich z dowolnego miejsca w programach Photoshop i Illustrator!

Dowiedz się więcej o aplikacji Adobe Brush CC na urządzenia iPad, oglądając ten film.

Pobierz niesamowitą aplikację Adobe Brush CC ze sklepu iTunes.


Informacje o pędzlach

Pędzle umożliwiają stylizację wyglądu ścieżek. Pędzle mogą być stosowane do ścieżek już istniejących; mogą też być stosowane od nowa, za pośrednictwem narzędzia Pędzel.

W programie Illustrator występują różne rodzaje pędzli: kaligraficzny, rozpraszający, artystyczny, wzorka i z włosia. Za ich pomocą można uzyskać następujące efekty:

Pędzle kaligraficzne

Tworzą obrys podobny do pociągnięć piórem kaligraficznym, ustawionym pod kątem. Obrys rysowany jest na środku ścieżki. Używając narzędzia Kropla można malować pędzlem kaligraficznym i automatycznie powiększać pociągnięcia pędzla do rozmiarów wypełnienia kształtu. Łączy się ono z innymi wypełnianymi obiektami mającymi ten sam kolor, które przecinają lub są przyległe w kolejności ułożenia.

Pędzle rozpraszające

Rozrzucają wzdłuż ścieżki kopie obiektu (na przykład biedronki lub liścia).

Pędzle artystyczne

Rozciągają pewien kształt równomiernie wzdłuż ścieżki.

Pędzel z włosia

Tworzy pociągnięcia pędzla o wyglądzie naturalnego pędzla z włosiem.

Pędzle wzorka

Za ich pomocą wzorek — złożony z oddzielnych płytek — jest rozmieszczany wzdłuż ścieżki. Wzorki pędzla mogą zawierać maksymalnie pięć elementów: na krawędzie, narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny oraz początek i koniec wzorka.

Rodzaje pędzli
A. Pędzel kaligraficzny B. Pędzel rozpraszający C. Pędzel artystyczny D. Pędzel wzorka E. Pędzel z włosia 

Pędzle rozpraszające i wzorka często dają ten sam efekt. Różnica polega na tym, że pędzel wzorka, w odróżnieniu od pędzla rozpraszającego, dokładnie obrysowuje kształt ścieżki.

Płytki w pędzlu wzorka
Strzałki w pędzlu wzorka naginają się, pokrywając się z kształtem ścieżki (po lewej) i pozostają proste w pędzlu rozpraszającym (po prawej).

Zobacz film dotyczący używania pędzli.

Omówienie panelu Pędzle

Panel Pędzle (Okno > Pędzle) zawiera pędzle dostępne w bieżącym pliku. Pędzel zaznaczony w bibliotece pędzli jest automatycznie dodawany do panelu Pędzle. Pędzle utworzone i przechowywane w panelu Pędzle są powiązane tylko z plikiem bieżącym, co oznacza, że każdy plik programu Illustrator może mieć inny zestaw pędzli w swoim panelu Pędzle.

Wyświetlanie i ukrywanie typu pędzla

 1. W menu panelu wybierz dowolną spośród następujących opcji: Pokaż pędzle kaligraficzne, Pokaż pędzle rozpraszające, Pokaż pędzle artystyczne, Pokaż pędzle z włosiem, Pokaż pędzle wzorka.

Zmiana widoku pędzli

 1. Z menu panelu wybierz polecenie Widok miniaturek lub Widok listy.

Zmiana kolejności pędzli w panelu Pędzle

 1. Przeciągnij pędzel w nowe miejsce. Pędzle mogą być przesuwane tylko w ramach własnej kategorii. Na przykład pędzla kaligraficznego nie można przenieść do grupy pędzli rozpraszających.

Powielanie pędzla w panelu Pędzle

 1. Przeciągnij pędzel na przycisk Nowy pędzel  lub przejdź do menu panelu Pędzle i wybierz polecenie Powiel pędzel.

Usuwanie pędzli z panelu Pędzle

 1. Zaznacz pędzle i kliknij przycisk Usuń pędzel . Aby zaznaczyć wszystkie pędzle, które nie są używane w bieżącym dokumencie, wybierz z menu panelu Pędzle opcję Zaznacz wszystkie nieużywane.

Posługiwanie się bibliotekami pędzli

Biblioteki pędzli (Okno > Biblioteki pędzli > [biblioteka]) są to zbiory predefiniowanych pędzli programu Illustrator. Masz możliwość jednoczesnego otwarcia i przeglądania wielu bibliotek pędzli. Biblioteki pędzli mogą być też otwierane przy pomocy menu panelu Pędzle.

Uwaga:

Aby biblioteka pędzli była otwierana automatycznie przy każdym uruchomieniu programu Illustrator, wybierz z menu panelu biblioteki polecenie Trwały.

Kopiowanie pędzli z biblioteki do panelu Pędzle

 1. Przeciągnij pędzle do panelu Pędzle lub przejdź do menu panelu biblioteki pędzli i wybierz polecenie Dodaj do pędzli.

Importowanie pędzli z pliku do panelu Pędzle

 1. Wybierz polecenie Okno > Biblioteki pędzli > Inna biblioteka i zaznacz plik.
 2. W panelu Biblioteka pędzli kliknij pojedynczą definicję pędzla lub wszystkie definicje, które musisz importować i w menu panelu Biblioteka pędzli (menu wysuwane) zaznacz polecenie Dodaj do pędzli.

Tworzenie nowej biblioteki pędzli

 1. Dodaj do panelu Pędzle wszystkie wybrane pędzle i usuń z niego wszystkie niepotrzebne pędzle.
 2. Z menu panelu Pędzle wybierz polecenie Zapisz bibliotekę pędzli i umieść nowy plik biblioteki w jednym z następujących folderów, dzięki czemu po wznowieniu programu Illustrator, pędzle zostaną wyświetlone w menu Biblioteki pędzli:
  • (Windows) User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator <numer wersji> Settings/Brushes
  • (Mac OS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator <numer wersji> Settings/Brushes

  UWAGA!

  Zastąp <numer wersji> następującymi wartościami, w zależności od wersji programu Illustrator zainstalowanej na Twoim urządzeniu. Więcej informacji znajduje się w części Zastąp numer wersji programu Illustrator.

  Uwaga:

  Jeśli biblioteka zostanie umieszczona w innym folderze, będziesz mógł ją otworzyć, wybierając Okno > Biblioteki pędzli > Inna biblioteka, a następnie wybierając plik biblioteki.

Stosowanie pociągnięć pędzlem

Pociągnięcia pędzlem mogą być stosowane do ścieżki utworzonej przy pomocy narzędzi do rysowania (np. Ołówek lub Pióro) oraz podstawowych narzędzi kształtów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz wybraną ścieżkę, a następnie zaznacz wybrany pędzel w bibliotece pędzli, w panelu Pędzle lub w panelu Sterowanie.

  • Przeciągnij pędzel na wybraną ścieżkę. Jeśli do ścieżki już zastosowano pociągnięcia pędzlem, to nowy pędzel zastąpi pędzel wcześniejszy.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz zastosować do ścieżki inny pędzel, a przy tym użyć ustawień pociągnięcia pędzlem zastosowanych w oryginalnym pędzlu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt (Win) lub Option (Mac OS) i kliknij nowy pędzel.

Rysowanie ścieżek z jednoczesnym stosowaniem pędzla

 1. Zaznacz pędzel w bibliotece pędzli lub w panelu Pędzle.
 2. Wybierz narzędzie Pędzel .
 3. Ustaw kursor w planowanym punkcie początkowym ścieżki i przeciągnij, rysując ścieżkę. W trakcie rysowania kursor będzie zostawiał ślad w postaci linii kropkowanej.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby narysować ścieżkę otwartą, zwolnij przycisk myszy, gdy przyjmie ona pożądany kształt.

  • Aby narysować kształt zamknięty, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij wskaźnik myszy. Obok kursora narzędzia Pędzel pojawi się pętelka . Zwolnij przycisk myszy (ale nie klawisz Alt lub Option) w momencie, gdy ścieżka stanie się gotowa do zamknięcia.

   W trakcie rysowania program Illustrator będzie generował punkty kontrolne. Liczba punktów kontrolnych jest uzależniona od długości i stopnia złożoności ścieżki oraz ustawień tolerancji narzędzia Pędzel.

   Wskazówka: aby zmienić kształt linii ścieżki po zakończeniu rysowania, zaznacz wybraną ścieżkę. Umieść kursor narzędzia Pędzel na ścieżce i przeciągnij aż do osiągnięcia planowanego kształtu. Technika ta może być wykorzystana do rozciągania ścieżki pędzla oraz zmiany kształtu ścieżki pomiędzy istniejącymi punktami końcowymi.

Opcje narzędzia Pędzel

Kliknij dwukrotnie narzędzie Pędzel, po czym ustaw następujące opcje:

Dokładność

Opcja określająca odległość, na jaką trzeba przesunąć mysz lub pisak, aby program Illustrator dodał do ścieżki nowy punkt kontrolny. Na przykład, jeśli Dokładność wynosi 2,5, przesunięcie narzędzia na odległość mniejszą niż 2,5 piksela nie jest w ogóle rejestrowane. Dokładność może przyjmować wartości od 0,5 do 20 pikseli; im wyższa jest jej wartość, tym gładsza i mniej złożona jest ścieżka.

Gładkość

Opcja decydująca o stopniu wygładzania ścieżki. Gładkość może przyjmować wartości od 0% do 100%; im wyższy procent, tym gładsza ścieżka.

Wypełnij nowe obrysy pędzli

Stosuje wypełnienie do ścieżki. Opcja jest najbardziej użyteczna podczas rysowania ścieżek zamkniętych.

Utrzymaj zaznaczone

Opcja określa, czy rysowana ścieżka ma pozostać zaznaczona po zakończeniu operacji.

Edycja zaznaczonych ścieżek

Opcja określa, czy narzędzie Pędzel może zmieniać istniejące ścieżki.

W: _ pikseli

Opcja określająca, jak blisko istniejącej ścieżki musi znajdować się kursor myszy lub pisaka, aby można było przystąpić do edycji ścieżki za pomocą narzędzia Pędzel. Opcja ta jest dostępna tylko po zaznaczeniu opcji Edycja zaznaczonych ścieżek.

Usuwanie pociągnięć pędzlem

 1. Zaznacz ścieżkę namalowaną pędzlem.
 2. Z menu panelu Pędzle wybierz polecenie Usuń obrys pędzla lub kliknij przycisk Usuń obrys pędzla .
 3. Można również usunąć obrys pędzla poprzez zaznaczenie w panelu Pędzle lub panelu sterowania podstawowego pędzla.

Konwersja pociągnięć pędzlem na kontury

Pociągnięcia pędzlem mogą być zmieniane na obrysowane ścieżki, aby móc edytować poszczególne elementy pomalowanej ścieżki.

 1. Zaznacz ścieżkę namalowaną pędzlem.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Rozszerz wygląd.

  Program Illustrator umieszcza składniki ścieżki rozwiniętej w grupie. Grupa zawiera ścieżkę oraz podgrupę z konturami pociągnięć pędzlem.

Tworzenie i modyfikowanie pędzli

W zależności od swoich wymagań możesz tworzyć i dostosowywać pędzle: kaligraficzny, rozpraszający, kompozycyjny, wzorka oraz z włosia. Dla pędzli: rozpraszającego, kompozycyjnego i wzorka musisz najpierw utworzyć kompozycję.

Przed przystąpieniem do utworzenia takiej kompozycji warto zapoznać się z następującymi uwagami:

 • Grafika nie może zawierać gradientów, przejść, innych efektów pędzla, siatek gradientu, obrazów bitmapowych, wykresów, plików umieszczonych ani masek.

 • W przypadku pędzli artystycznego i wzorka kompozycja nie może zawierać tekstu. Można jednak uzyskać efekt pędzla dla napisu, tworząc kontur tekstu, a następnie stosując do niego odpowiedni pędzel.

 • W przypadku pędzli wzorka utwórz do pięciu płytek wzorka (w zależności od konfiguracji pędzla) i dodaj te płytki do panelu Próbki.

Uwaga:

Utworzone pędzle można udostępnić dla każdego nowego dokumentu poprzez dodanie definicji pędzla do profilu nowego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji na temat profili nowych dokumentów, zobacz sekcję Informacje o profilach nowych dokumentów.

Tworzenie pędzla

 1. W przypadku pędzli rozpraszających i artystycznych zaznacz wybraną kompozycję. W przypadku pędzli wzorka, możesz zaznaczyć kompozycję dla płytki bocznej, ale niekoniecznie. Aby uzyskać szczegółowe wskazówki na temat tworzenia pędzli wzorka, zobacz Wskazówki dotyczące tworzenia płytek wzorków. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji pędzla wzorków, zobacz Opcje pędzla wzorka.

  Uwaga:

  Jeśli nie chcesz widzieć szwu pomiędzy elementami kompozycji użytymi do utworzenia pędzla wzorka, wyłącz opcję Wygładzanie w Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Ogólne > Preferencje (Mac OS).

 2. Przejdź do panelu Pędzle i kliknij przycisk Nowy pędzel . Możesz też przeciągnąć zaznaczoną kompozycję do panelu Pędzle.
 3. Zaznacz typ tworzonego pędzla i kliknij przycisk OK.
 4. W oknie Opcje pędzla wpisz nazwę pędzla, określ jego opcje i kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie pędzla

 • Aby zmienić opcje pędzla, kliknij go dwukrotnie w panelu Pędzle. Ustaw opcje pędzla i kliknij przycisk OK. Jeśli bieżący dokument zawiera ścieżki obrysowane pędzlem, które zmodyfikowano, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat: Kliknij przycisk Zastosuj do obrysów, aby zmienić pędzle istniejące wcześniej. Kliknij przycisk Pozostaw bez zmian, aby pozostawić istniejące efekty bez zmian, a zmodyfikowane opcje zastosować tylko do nowych obiektów.
 • Aby zmienić kompozycję za pomocą pędzla rozpraszającego, artystycznego lub wzorka, przeciągnij pędzel na kompozycję i wprowadź określone zmiany. Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij zmieniony pędzel na pędzel oryginalny w panelu Pędzle.
 • Aby zmodyfikować namalowaną ścieżkę bez aktualizacji odpowiedniego pędzla, zaznacz tę ścieżkę i w panelu Pędzle kliknij przycisk Opcje zaznaczonego obiektu lub zaznacz opcje wybranego obiektu w menu panelu Pędzle (menu wysuwane).

Opcje pędzla

Z różnymi typami pędzli można związać różne opcje. Aby zmienić opcje pędzla, kliknij go dwukrotnie w panelu Pędzle.

Pędzle rozpraszający, artystyczny i wzorka charakteryzują się identycznymi opcjami kolorowania.

Aby dostosować instancję obrysu dla Pędzli artystycznych lub Pędzli wzorka, w panelu Pędzle kliknij ikonę Opcje zaznaczonego obiektu i ustal opcje obrysu. W przypadku pędzla artystycznego wraz z szerokością obrysu możesz też określić opcje odbijania, kolorowania i nakładania. W przypadku pędzla wzorka wraz z opcjami skalowania możesz określić opcje odbijania, dopasowywania i kolorowania.

Opcje pędzla kaligraficznego

Kąt

Określa kąt obrotu pędzla. Przeciągnij grot w podglądzie lub wpisz wybraną wartość w polu Kąt.

Zaokrąglenie

Określa zaokrąglenie pędzla. Należy przeciągnąć czarny punkt na podglądzie na zewnątrz lub do środka albo wpisać odpowiednią wartość w polu Zaokrąglenie. Im wyższa wartość, tym większe zaokrąglenie.

Średnica

Określa średnicę pędzla. Należy użyć suwaka Średnica lub wpisać wybraną wartość w polu Średnica.

Wysuwana lista umieszczona po prawej stronie opcji umożliwia kontrolę zmian kształtu pędzla. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

Stała

Tworzy pędzle ze stałym kątem, zaokrągleniem i średnicą.

Losowo

Tworzy pędzle z dowolnym kątem, zaokrągleniem lub średnicą. Należy wpisać wartość w polu Wariacje i określić zakres w jakim znajdują się dopuszczalne wielkości. Jeżeli, na przykład, w polu Średnica wpisano 15, a parametr Wariacje ma wartość 5, to średnica pędzla może wynieść 10, 20 lub dowolną wartość między tymi liczbami.

Nacisk

Tworzy pędzle różniące się kątem, zaokrągleniem lub średnicą zależnie od nacisku pisaka. Opcja jest najbardziej użyteczna w przypadku średnicy. Opcja ta jest dostępna tylko dla tablic z rysikami. Należy wpisać wartość w polu Wariacje i określić granice, w jakich może się poruszać dana charakterystyka pędzla. Jeżeli, na przykład, w polu Zaokrąglenie wpisano 75%, a parametr Wariacje ma wartość 25%, to najmniejszy nacisk uzyska wartość 50%, a największy 100%. Im mniejszy nacisk, tym bardziej kanciasty będzie efekt pędzla.

Pokrętło pisaka

Tworzy pędzle o różnych średnicach zależnie od położenia kółka pisaka. Opcja ta jest przeznaczona do użycia z aerografem mającym pokrętło pisaka i z tabletem graficznym, który potrafi wykryć tego typu aerograf.

Pochylenie

Tworzy pędzle różniące się kątem, zaokrągleniem lub średnicą zależnie od nacisku pisaka. Opcja jest najbardziej użyteczna w przypadku zaokrąglenia. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabletu, który jest w stanie wykrywać pionowe położenie pisaka.

Azymut

Tworzy pędzle różniące się kątem, zaokrągleniem lub średnicą zależnie od azymutu pisaka. Opcja ta jest najbardziej użyteczna, gdy trzeba kontrolować kąt pędzla kaligraficznego, np. pędzla do malowania. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabletu, który jest w stanie wykrywać pochylenie pisaka.

Obrót

Kąt, zaokrąglenie lub średnica pędzla jest ustalana na podstawie obrotów końcówki pisaka. Opcja ta jest najbardziej użyteczna, gdy trzeba kontrolować kąt pędzla kaligraficznego, np. pędzla płaskiego. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabliczki, która jest w stanie wykrywać obroty końcówki pisaka.

Opcje kolorowania pędzli wzorka, rozpraszającego i artystycznego

Kolory, którymi malują pędzle rozpraszające, artystyczne i wzorka są uzależnione od bieżącego koloru obrysu oraz od metody kolorowania danego pędzla. Aby określić metodę kolorowania, zaznacz jedną z opcji w oknie Opcje pędzla:

Brak

Wyświetla pędzle w tych samych kolorach, które są pokazane w panelu Pędzle. Opcję Brak wybierz dla zachowania kolorów pędzli z panelu Pędzle.

Tinty

Wyświetla efekt pędzla w odcieniach koloru obrysu. Te części rysunku, które są czarne, przyjmują kolor obrysu. Pozostałe, różne od czerni, otrzymują odpowiednie odcienie koloru obrysu. Biel pozostaje bez zmian. Jeżeli dla obrysu wybrano kolor dodatkowy, to opcja Tinty wygeneruje odcienie tego koloru. Opcja Tinty jest przeznaczona dla pędzli czarno-białych lub efektów pędzla kolorowanych kolorem dodatkowym.

Tinty i cienie

Wyświetla efekt pędzla w tintach i cieniach koloru obrysu. Czerń i biel pozostają bez zmian, a wszystkie pozostałe barwy uzyskują przejścia koloru od czerni, przez kolor obrysu, do bieli. Ze względu na dodawanie czerni przy włączonej opcji Tinty i cienie drukowanie na jednej kliszy koloru dodatkowego może być niemożliwe. Opcja powinna być stosowana do pędzli w skali szarości.

Przesunięcie barwy

Używa w kompozycji koloru podstawowego, pokazanego w polu Kolor kluczowy. (Zgodnie z zasadą domyślną kolor kluczowy jest to kolor najczęściej występujący w kompozycji). Wszystkie elementy kompozycji w kolorze kluczowym uzyskują kolor obrysu. Pozostałe kolory na rysunku pędzla zmieniają się na barwy związane z kolorem obrysu. Opcja Przesunięcie barwy zachowuje biel, czerń i szarość. Należy z niej korzystać w przypadku pędzli wielokolorowych. Aby zmienić kolor kluczowy, kliknij kroplomierz koloru kluczowego, przeciągnij go na podgląd w oknie dialogowym i kliknij kolor, który ma być kolorem kluczowym. Barwa w polu Kolor kluczowy ulegnie zmianie. Ponownie kliknij kroplomierz, aby usunąć zaznaczenie.

Aby uzyskać opis i przykłady dotyczące każdej z opcji, kliknij pozycję Wskazówki.

Opcje pędzla rozpraszającego

Rozmiar

Określa rozmiar obiektów.

Odstępy

Określa wielkość pustego miejsca między obiektami.

Rozproszenie

Określa indywidualne rozłożenie obiektów po obu stronach ścieżki. Wyższa wartość oddala obiekty od ścieżki.

Obrót

Określa kąt obrotu obiektów.

Obrót względem

Określa kąt obrotu dla obiektów rozproszonych, względem strony lub ścieżki. Na przykład przy kącie 0°, obiekty są nanoszone w kierunku górnej krawędzi strony. Po zaznaczeniu ścieżki i obrotu 0° obiekty stają się styczne do ścieżki.

Wysuwana lista umieszczona po prawej stronie opcji umożliwia kontrolę zmian kształtu pędzla. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

Stała

Tworzy pędzel ze stałym rozmiarem, odstępami, rozproszeniem i obrotem.

Losowo

Tworzy pędzel z dowolnym rozmiarem, odstępami, rozproszeniem i obrotem. Należy wpisać wartość w polu Wariacje i określić zakres w jakim znajdują się dopuszczalne wielkości. Jeżeli, na przykład, w polu Średnica wpisano 15, a parametr Wariacje ma wartość 5, to średnica pędzla może wynieść 10, 20 lub dowolną wartość między tymi liczbami.

Nacisk

Tworzy pędzle różniące się kątem, zaokrągleniem lub średnicą zależnie od nacisku pisaka. Opcja ta jest dostępna tylko dla tablic z rysikami. Wpisać wartość w polu prawej stronie lub użyć suwaka Maksimum. Najmniejszy nacisk pisaka jest równy wartości Minimum, a największy nacisk pisaka — wartości Maksimum. Przy takim ustawieniu średnicy większe pociągnięcia pędzlem powodują wzrost rozmiarów obiektów.

Pokrętło pisaka

Tworzy pędzle o różnych średnicach zależnie od położenia kółka pisaka. Ta opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy użytkownik ma tablet graficzny posiadający pokrętło pisaka na kadłubie i może wykrywać nacisk pochodzący z tego pisaka.

Pochylenie

Tworzy pędzle różniące się kątem, zaokrągleniem lub średnicą zależnie od nacisku pisaka. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabletu, który jest w stanie wykrywać pionowe położenie pisaka.

Azymut

Tworzy pędzle różniące się kątem, zaokrągleniem lub średnicą zależnie od azymutu pisaka. Opcja jest najbardziej użyteczna, gdy stosuje się ją do sterowania kątem pędzla. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabletu, który jest w stanie wykrywać pochylenie pisaka.

Obrót

Kąt, zaokrąglenie lub średnica pędzla jest ustalana na podstawie obrotów końcówki pisaka. Opcja jest najbardziej użyteczna, gdy stosuje się ją do sterowania kątem pędzla. Jest dostępna tylko w przypadku korzystania z tabliczki, która jest w stanie wykrywać obroty końcówki pisaka.

Opcje pędzla artystycznego

Szerokość

Dostosowuje szerokość kompozycji do szerokości oryginalnej. Szerokość można określić przy użyciu suwaka opcji Szerokość. Wyskakujące menu Pędzel artystyczny Szerokość posiada opcje tabletu graficznego do dostosowywania skali wariacji, takich jak Nacisk, Pokrętło pisaka, Pochylenie, Azymut i Obrót. Domyślna szerokość pędzla artystycznego wynosi 100%. 

Uwaga: w przypadku użycia narzędzia Szerokość na wybranej instancji obrysu pędzla artystycznego wszystkie dane tabletu są przekształcane do punków szerokości. Warto zauważyć, że w ustawieniach wysuwanego menu Szerokość opcja Punkty szerokości/Profile jest zaznaczona.

Opcje skali pędzla

Zachowuje proporcje skalowanej kompozycji. Dostępne opcje to: Skaluj proporcjonalnie, Rozciągnij, aby dopasować długość obrysu, Rozciągnij pomiędzy liniami pomocniczymi.

Kierunek

Określa kierunek kompozycji względem danej linii. Kliknij strzałkę, aby ustawić kierunek:  umieszcza lewą stronę grafiki na końcu pociągnięcia;  umieszcza prawą stronę grafiki na końcu pociągnięcia;  umieszcza górną stronę grafiki na końcu pociągnięcia;  umieszcza dolną stronę grafiki na końcu pociągnięcia.

Odbij poziomo lub Odbij pionowo

Określa kierunek kompozycji względem danej linii.

Kolorowanie

Wybierz kolor dla obrysu i metodę kolorowania. Korzystając z tego wysuwanego menu można wybierać różne metody kolorowania. Dostępne opcje to Tinty, Tinty i Cienie oraz Przesunięcie barwy

Nakładanie

Aby unikać nakładania się połączeń i zgięć krawędzi obiektu, naciśnij przycisk Regulacja nakładania .

Film przedstawiający korzystanie z ulepszonych funkcji pędzli artystycznych można znaleźć w artykule Używanie ulepszonych funkcji pędzli artystycznych.

Pędzel artystyczny w postaci segmentów

Dzielony pędzel artystyczny to możliwość zdefiniowania nie dającej się rozciągnąć części na końcu pędzla artystycznego. W oknie dialogowym pędzla artystycznego Opcje pędzla zaznacz opcję Rozciągnij pomiędzy liniami pomocniczymi, aby dostosować linie pomocnicze w sekcji podglądu okna dialogowego.

Opcje pędzla artystycznego
Opcja Rozciągnij pomiędzy liniami pomocniczymi w oknie dialogowym Opcje pędzla pędzla artystycznego

Kompozycja zawarta pomiędzy liniami pomocniczymi jest jedyną częścią pędzla, która się rozciąga lub kurczy, aby dostosować pędzel artystyczny do długości ścieżki.

Porównanie między pędzlem artystycznym w postaci segmentów, a pędzlem artystycznym, który nie jest w tej postaci
Porównanie między pędzlem artystycznym w postaci segmentów, a pędzlem artystycznym, który nie jest w tej postaci

A. Pędzel artystyczny w postaci segmentów B. Pędzel artystyczny w postaci innej niż segmenty 

Opcje pędzla wzorka

Skaluj

Dostosowuje rozmiar płytek określany względem rozmiaru oryginalnego. Określ skalę, korzystając z suwaka opcji Skala. Rozsuwane menu Skala dla narzędzia pędzel wzorka zawiera opcje tabletu graficznego do dostosowywania skali wariacji, takich jak Nacisk, Pokrętło pisaka, Pochylenie, Azymut i Obrót.

Uwaga: w przypadku użycia narzędzia Szerokość na wybranej instancji obrysu pędzla wzorków wszystkie dane tabletu są przekształcane do punków szerokości. Warto zauważyć, że w wysuwanym menu Skala dla opcji obrysu opcja Punkty szerokości/Profile jest zaznaczona.

Odstępy

Dostosowuje odstępy pomiędzy płytkami.

Przyciski płytek

Umożliwiają zastosowanie różnych wzorków do różnych części ścieżki. Kliknij przycisk płytki, która ma być zdefiniowana, i zaznacz próbkę wzorka na przewijanej liście. Powtórz tę operację, aby zastosować próbki wzorka do innych płytek (jeśli jest to konieczne). 

Uwaga: płytki wzorka trzeba dodać do panelu Próbki przed określeniem opcji pędzla wzorka. Po zdefiniowaniu pędzla wzorka płytki, które nie będą już potrzebne, można usunąć z panelu Próbki.

Płytki w pędzlu wzorka
Płytki w pędzlu wzorka

A. Płytka boczna B. Płytka narożna zewnętrzna C. Płytka narożna wewnętrzna D. Płytka początkowa E. Płytka końcowa 

Odbij poziomo lub Odbij pionowo

Zmienia orientację wzorka względem danej linii.

Zmieść

Określa zasady dopasowania wzorku do ścieżki: Opcja Rozszerz wydłuża lub skraca płytkę wzorku, tak aby zmieściła się w obiekcie. Opcja ta może powodować nierówne ułożenie płytek. Opcja Dodaj odstęp umieszcza między elementami wzorka puste miejsce, aby rozłożyć je równomiernie na ścieżce. Przybliżona ścieżka umieszcza płytki do najbliższej ścieżki przybliżonej bez zmiany tych płytek. Opcja umieszcza wzorek trochę bardziej na zewnątrz lub wewnątrz ścieżki, zamiast na jej środku, umożliwiając w ten sposób równomierne ich rozmieszczenie.

Opcje Dopasowania
Opcje Dopasowania

A. Rozciągnij, aby dopasować B. Dodaj odstęp, aby dopasować C. Przybliżona ścieżka 

Kolorowanie

Wybierz kolor dla obrysu i metodę kolorowania. Korzystając z tego wysuwanego menu można wybierać różne metody kolorowania. Dostępne opcje to Tinty, Tinty i Cienie oraz Przesunięcie barwy

Film przedstawiający korzystanie z ulepszonych funkcji pędzli artystycznych można znaleźć w artykule Używanie ulepszonych funkcji pędzli artystycznych.

Pędzel z włosia

Pędzel z włosia pozwala tworzyć pociągnięcia pędzlem o wyglądzie naturalnego pędzla z włosia. Za pomocą narzędzia Pędzel z włosia można:

 • Tworzyć naturalne i płynne pociągnięcia pędzlem, które naśladują efekt malowania przy użyciu prawdziwego pędzla i techniki takie jak akwarela.

 • Wybierać pędzle z predefiniowanej biblioteki lub tworzyć własne pędzle z pomocą gotowych końcówek kształtów, takich jak okrąg, powierzchnia płaska lub wachlarz. Można także określać inne cechy pędzla, takie jak długość włosia, sztywność oraz poziom krycia farbą.

Różne kształty pędzla z włosia
Ilustracja korzystająca z różnych kształtów Pędzla z włosia i cech rysowania

Podczas korzystania z pędzla z włosia w połączeniu z tabletem graficznym program Illustrator aktywnie śledzi ruchy pióra po tablecie. Program interpretuje wszystkie aspekty jego położenia oraz nacisku w każdym punkcie na ścieżce rysowania. Program Illustrator tworzy modele wyjściowe, uwzględniając podstawie położenie pióra na osiach x i y, nacisk, pochylenie, azymut oraz obrót.

W czasie pracy z tabletem i piórem obsługującym obrót wyświetlany jest czytnik kursora, który symuluje końcówkę pędzla. Czytnik ten nie pojawia się, gdy używane jest inne urządzenie, na przykład mysz. Czytnik jest również wyłączony podczas korzystania z precyzyjnych kursorów.

Uwaga:

Aby poznać pełen zakres możliwości Pędzla z włosia, użyj tabletu Intuos 3 firmy Wacom lub nowszego z piórem Art (6D). Program Illustrator potrafi interpretować pełen 6-stopniowy zakres swobody zapewnianej przez kombinację tych urządzeń. Inne urządzenia, w tym również pióro Grip firmy Wacom i pióro artystyczne, mogą nie interpretować pewnych atrybutów jako obrotów. Te niezinterpretowane atrybuty traktowane są w powstałych pociągnięciach pędzla jako stałe.

Podczas korzystania z myszki rejestrowane są wyłącznie ruchy względem osi x i y. Pozostałe dane dotyczące pochylenia, azymutu i nacisku pozostają stałe, co pozwala uzyskać równe i zwarte pociągnięcia.

W przypadku pociągnięć Pędzla z włosia, w trakcie przeciągania narzędzia wyświetlana jest informacja zwrotna. Przedstawia ona przybliżony wygląd obrysu końcowego.

Uwaga:

Pociągnięcia Pędzla z włosia składają się z kilkunastu nachodzących na siebie przezroczystych ścieżek. Ścieżki te, podobnie jak inne wypełnione ścieżki w programie Illustrator, wchodzą w interakcję z farbą innych obiektów, w tym również z innymi ścieżkami pędzla z włosia. Wypełnienie dla obrysów nie reaguje jednak z samym sobą. Co za tym idzie, pociągnięcia warstwowe, pojedyncze, pędzla z włosia kumulują się i reagują ze sobą, ale pojedyncze pociągnięcie wykonane kilka razy w danym miejscu nie reaguje ze sobą i nie kumuluje się.

Używanie pędzla z włosia

Aby użyć Pędzel z włosia, należy wykonać następujące czynności:

 1. Stworzyć definicję pędzla poprzez kliknięcie ikony nowego pędzla lub wybranie z menu panelu Pędzle polecenia Nowy pędzel.

 2. Wybrać opcję Pędzel z włosia, a następnie kliknąć przycisk OK.

  Okno dialogowego Opcje pędzla z włosia
  Okno dialogowego Opcje pędzla z włosia

 3. W oknie dialogowym Opcje pędzla z włosia należy wprowadzić dane w polach:

  Nazwa

  pędzla z włosia. Nazwa pędzla może zawierać maksymalnie 31 znaków.

  Kształt

  Dziesięć różnych modeli pędzla zapewnia różne możliwości rysowania i wyglądu ścieżki pędzla z włosia.

  Rozmiar

  Rozmiar pędzla jest jego średnicą. Podobnie jak w fizycznym pędzlu, średnica pędzla z włosia mierzona jest w miejscu osadzenia włosia w skuwce. Określ rozmiar pędzla przy pomocy suwaka lub bezpośrednio wprowadzając go w dostępnym polu tekstowym. Dostępny zakres wynosi od 1 do 10 mm.

  Rozmiar pędzla z oryginalnej definicji pędzla wyświetlony jest w podglądzie pędzla w panelu Pędzle. 

  Uwaga: klawisze nawiasów [ i ] służą jako skróty klawiaturowe odpowiednio do zmniejszania i zwiększania rozmiaru. Klawisze nawiasów zwiększają i zmniejszają rozmiar o 1 mm.

  Długość włosia

  Długość włosia mierzy się od miejsca jego osadzenia w skuwce do szpica. Długość włosia można określić w taki sam sposób, co w przypadku pozostałych cech, przesuwając suwak Długość włosia, lub wprowadzając wartość liczbową w polu Długość włosia (od 25 do 300%).

  Gęstość włosia

  Gęstość włosia to liczba włosia na określonym obszarze w szyjce pędzla. Atrybut ten można ustawić w taki sam sposób, co inne opcje pędzla z włosia. Jego wartość może wynosić od 1 do 100% i jest obliczana w oparciu o rozmiar pędzla i długość włosia.

  Grubość włosia

  Grubość włosia może przyjąć wartość od „grube” do „cienkie” (od 1 do 100%). Grubość można określić podobnie, jak w przypadku pozostałych cech, przesuwając suwak lub wprowadzając wartość liczbową w polu tekstowym.

  Krycie farby

  Ta opcja pozwala na określenie poziomu krycia wykorzystywaną w danej chwili farbą. Wartość krycia farbą może wynosić od 1 (Przezroczyste) do 100% (Nieprzezroczyste). Określona wartość krycia oznacza maksymalne krycie dla danego pędzla. Do ustawienia krycia pociągnięć pędzla z włosia możesz użyć klawiszy numerycznych [0-9], których wartość jest następująca:

  • 0 = 100

  • 1 = 10%

  • 9 = 90

  W innych przypadkach, na przykład jeśli podajesz kolejno 35, krycie ustalane jest na 35%, a jeśli podajesz kolejno 356, wartość krycia ustalana jest na 56 (ostatnie dwie cyfry). Każdy ciąg cyfr, który kończy się na 00, ustawiany jest na 100%.

  Sztywność

  Sztywność określa brak elastyczności włosia. Jeśli ustawisz niską wartość sztywności włosia, włosie będzie elastyczne. Stanie się mniej elastyczne, gdy ustawisz wyższą wartość. Sztywność włosia może wynosić od 1 do 100%.

 4. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć definicję pędzla o określonych ustawieniach.

Mając zaznaczone narzędzie pędzel i wybraną w panelu Pędzle definicję włosia pędzla, można tworzyć kompozycję przy pomocy pędzla z włosia.

Jeśli spróbujesz wydrukować, zapisać lub spłaszczyć przezroczystość w dokumencie zawierającym więcej niż 30 pociągnięć pędzlem z włosia, pojawi się komunikat ostrzegawczy. Ostrzeżenia te są wyświetlane, gdy próbuje się zapisać, wydrukować lub spłaszczyć zawartość pliku.

Ostrzegawcze okno dialogowe
Ostrzegawcze okno dialogowe wyświetlane przy próbie wydrukowania dokumentu mającego więcej niż 30 pociągnięć wykonanych pędzlem z włosia

Ostrzegawcze okno dialogowe
Ostrzegawcze okno dialogowe wyświetlane przy próbie zapisania dokumentu mającego więcej niż 30 pociągnięć wykonanych pędzlem z włosia

Ostrzegawcze okno dialogowe
Ostrzegawcze okno dialogowe wyświetlane przy próbie spłaszczenia przezroczystości dokumentu mającego więcej niż 30 pociągnięć wykonanych pędzlem z włosia

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online