Do organizowania i tworzenia kompozycji należy użyć narzędzi do precyzyjnego zaznaczania, umieszczania i grupowania obiektów. Można dokonywać pomiarów obiektów i wyrównywać je; tworzyć grupy obiektów traktowane jako pojedyncze obiekty; wybiórczo oddzielać, blokować lub ukrywać obiekty.

Opcje i preferencje zaznaczania

Opcje zaznaczania obiektów

Przed przystąpieniem do edycji obiektu wyróżnij go spośród innych obiektów. W tym celu obiekt należy zaznaczyć. Edycję obiektu można rozpocząć dopiero po zaznaczeniu jego samego lub jego części.

Program Illustrator pozwala korzystać z następujących metod i narzędzi zaznaczania:

Tryb izolacji

Umożliwia szybkie wyizolowanie w danym dokumencie warstwy, podwarstwy, ścieżki lub grupy obiektów z innych grafik. W trybie izolacji wszystkie niewyizolowane obiekty w dokumencie są wygaszone. Nie można ich zaznaczać ani edytować.

Panel Warstwy

Umożliwia szybkie i precyzyjne zaznaczanie obiektów. Za jej pomocą można zaznaczać pojedyncze obiekty (nawet jeśli nie należą do żadnej grupy), wszystkie obiekty na warstwie oraz całe grupy obiektów.

Narzędzie Zaznaczanie

  Służy do zaznaczania obiektów i grup przez kliknięcie lub przeciągnięcie nad nimi. Zaznaczanie może obejmować także grupy w grupach lub obiekty w grupach.

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

Umożliwia zaznaczanie kliknięciem poszczególnych punktów kontrolnych lub segmentów ścieżek oraz zaznaczanie całej ścieżki lub grupy poprzez zaznaczenie dowolnego ich fragmentu. Możesz też zaznaczać jeden lub więcej obiektów umieszczonych w grupach obiektów. 

Uwaga: w trybie konturu narzędzie Zaznaczanie może bezpośrednio zaznaczyć importowaną grafikę, znajdującą się w pobliżu wskaźnika tego narzędzia. Aby uniknąć zaznaczenia niechcianej grafiki, zablokuj lub ukryj grafikę zanim dokonasz zaznaczenia.

Narzędzie Zaznaczanie grupowe

Pozwala zaznaczać pojedyncze obiekty w grupie, pojedyncze grupy wewnątrz innych grup oraz całe zestawy grup w kompozycji. Każde kolejne kliknięcie powoduje dodanie do zaznaczenia następnego obiektu w hierarchii grupy.

Narzędzie Zaznaczanie perspektywy

Pozwala umieszczać obiekty i tekst perspektywicznie, przełączać warstwy aktywne, przenosić obiekty perspektywicznie oraz przemieszczać je prostopadle.

Narzędzie Lasso

Pozwala zaznaczać obiekty, punkty kontrolne i segmenty ścieżek poprzez przeciąganie kursora wokół całych obiektów lub ich części.

Narzędzie Różdżka

Pozwala zaznaczyć jednym kliknięciem wszystkie obiekty tego samego koloru, o tej samej grubości obrysu, tym samym kolorze obrysu, takiej samej przezroczystości lub takim samym trybie mieszania.

Narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Umożliwia zaznaczanie powierzchni (obszarów zamkniętych ścieżkami) oraz krawędzi (fragmentów ścieżek między przecięciami) w grupach aktywnego malowania.

Polecenia zaznaczania

(dostępne w menu Zaznacz) Pozwalają szybko zaznaczać i usuwać zaznaczenie obiektów, a także wyróżniać je na podstawie ich położenia względem innych obiektów. Za ich pomocą można zaznaczyć wszystkie obiekty danego typy lub o danych atrybutach, a ponadto zapisywać i wczytywać zaznaczenia. Można także zaznaczyć wszystkie obiekty w aktywnym obszarze roboczym.

Uwaga:

Aby tymczasowo aktywować ostatnio używane narzędzie zaznaczania (narzędzie Zaznaczanie, narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie lub narzędzie Zaznaczanie grupowe), gdy używane jest inne narzędzie, przytrzymaj przycisk Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Określanie preferencji zaznaczania

Zaznaczanie ścieżek i punktów w złożonych obrazach może okazać się niełatwym zadaniem. Za pomocą preferencji zaznaczania i wyświetlania punktów kontrolnych można określić tolerancję zaznaczania pikseli oraz wybrać inne opcje, które ułatwią zaznaczanie obiektów w danym dokumencie.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych (Mac OS).

 2. Ustaw dowolne spośród następujących opcji zaznaczania:

  Tolerancja

  Określa zakres pikseli, umożliwiający zaznaczenie punktów kontrolnych. Im wyższa wartość tolerancji, tym szerszy jest obszar wokół punktu kontrolnego, który można kliknąć, aby go zaznaczyć.

  Zaznaczenie obiektu tylko po ścieżce

  Określa, czy można zaznaczyć wypełniony obiekt przez kliknięcie w dowolnym miejscu w obrębie obiektu, czy też trzeba kliknąć ścieżkę.

  Przyciągaj do punktu

  Przyciąga obiekty do punktów kontrolnych i linii pomocniczych. Określ odległość między obiektem a punktem kontrolnym lub linią pomocniczą, przy jakiej zachodzi przyciąganie.

Izolowanie grafik do edycji

Tryb izolacji wyróżnia obiekty, ułatwiając zaznaczanie i edycję konkretnych elementów lub ich części. Można wyizolować dowolny z następujących obiektów: warstwy, podwarstwy, grupy, symbole, maski odcinania, ścieżki złożone, siatki gradientu i ścieżki.

W trybie izolacji można usuwać, zastępować i dodawać nową grafikę względem grafiki wyizolowanej. Po wyłączeniu trybu izolacji zastąpiona lub nowa grafika zostanie umieszczana w tym samym miejscu, co oryginalna, wyizolowana grafika. Tryb izolacji automatycznie blokuje wszystkie inne obiekty tak, aby można było edytować tylko obiekty znajdujące się w trybie izolacji — nie trzeba martwić się o to, na jakiej warstwie znajduje się dany obiekt, ani ręcznie blokować lub ukrywać obiekty, które nie mają podlegać edycji.

Uwaga:

Symbol ten wyświetlany jest w trybie izolacji podczas edycji jego definicji. (Zobacz Edycja lub zmiana definicji symbolu).

Izolowanie grafik
Izolowanie grupy z motylkiem

Gdy tryb izolacji jest włączony, izolowany obiekt widoczny jest w pełnych kolorach, natomiast reszta grafiki jest wyszarzona. Nazwa i położenie wyizolowanego obiektu (czasami określanego mianem okruchów) widoczne są w ramce trybu izolacji, zaś panel Warstwy pokazuje tylko grafikę wyizolowanej podwarstwy lub grupy. Po wyłączeniu trybu izolacji, w panelu Warstwy ponownie pojawiają się nazwy pozostałych grup i warstw.

Wyizolowane obiekty można obejrzeć w trybie obrysowania lub w trybie podglądu.

Zobacz wideo Izolowanie grafik do edycji za pomocą trybu izolacji.

Izolowanie ścieżki, obiektu lub grupy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij ścieżkę lub grupę narzędziem Zaznaczanie.

  • Zaznacz grupę, obiekt lub ścieżkę i kliknij przycisk Zaznaczony obiekt znajdujący się w panelu sterowania.

  • Kliknij grupę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz z menu polecenie Wydziel zaznaczoną grupę.

  • Kliknij plik prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz z menu polecenie Wydziel zaznaczoną ścieżkę.

  • W panelu Warstwy zaznacz grupę, obiekt lub ścieżkę, a następnie wybierz polecenie Wejdź w tryb izolacji z menu panelu Warstwy lub kliknij przycisk Wydziel zaznaczony obiekt, znajdujący się w Panelu sterowania.

Izolowanie ścieżki wewnątrz grupy

 1. Zaznacz ścieżkę używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie lub wybierając ją w panelu Warstwy.

 2. Kliknij przycisk Wydziel zaznaczony obiekt  w panelu sterowania.

Izolowanie warstwy lub podwarstwy

 1. Zaznacz warstwę lub podwarstwę w panelu Warstwy. Z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Wejdź w tryb izolacji.

Zamykanie trybu izolacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wciśnij klawisz Enter.

  • Kliknij jeden lub więcej razy przycisk Wyjdź z trybu izolacji (jeśli wyizolowałeś podwarstwę, jedno kliknięcie cofnie cię o jeden poziom, dwa kliknięcia spowodują wyjście z trybu izolacji).

  • Kliknij gdziekolwiek na pasku trybu izolacji.

  • W panelu sterowania kliknij przycisk Wyjdź z trybu izolacji .

  • Użyj narzędzia Zaznaczanie i kliknij dwukrotnie poza wyizolowaną grupą.

  • Kliknij plik prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz z menu polecenie Opuść tryb izolacji.

Zaznacz obiekty pod spodem

W programie Illustrator możliwe jest zaznaczanie obiektów położonych pod innymi obiektami za pomocą kombinacji Ctrl+kliknięcie (Windows) lub Command+kliknięcie (Mac OS). Po użyciu kombinacji Ctrl+kliknięcie (Windows) lub Command+kliknięcie (Mac OS) wskaźnik zmieni się we wskaźnik Zaznacz pod spodem. Kolejne użycia kombinacji Ctrl+kliknięcie (Windows) lub Commad+kliknięcie (Mac OS) powodują zaznaczenie kolejnych obiektów znajdujących się bezpośrednio pod miejscem położenia wskaźnika.

Uwaga:

Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, kliknij polecenie Edycja > Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych (Mac OS). Następnie w obszarze Zaznaczanie należy zaznaczyć pole wyboru Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Control (Windows) powoduje zaznaczenie obiektu pod spodem lub Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS) powoduje zaznaczenie obiektu pod spodem.

Zaznaczanie następnego obiektu w kolejności układania

Możesz zaznaczyć obiekt powyżej lub poniżej zaznaczonego obiektu. Te polecenia nie działają w trybie izolacji.

 1. Aby zaznaczyć najbliższy z obiektów położonych powyżej lub poniżej zaznaczonego obiektu, wybierz polecenie Zaznacz > Następny obiekt powyżej lub Zaznacz > Następny obiekt poniżej.

Zaznaczanie obiektów za pomocą panelu Warstwy

 1. Przejdź na panel Warstwy i odszukaj wybrany obiekt. Jego wyszukanie może wymagać rozwinięcia warstwy lub grupy (kliknięcia na strzałce), ewentualnie przewinięcia zawartości panelu w górę lub w dół.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć jeden obiekt, kliknij kolumnę zaznaczania obiektu (pomiędzy przyciskiem docelowym i paskiem przewijania). Aby dodać obiekty do zaznaczenia lub je usunąć, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift.

  • Aby zaznaczyć całą kompozycję na warstwie lub w grupie, kliknij kolumnę zaznaczania danej warstwy lub grupy.

  • Aby zaznaczyć wszystkie kompozycje na warstwie, biorąc pod uwagę aktualnie zaznaczoną kompozycję, wybierz polecenie Zaznacz > Obiekt > Wszystko na jednej warstwie.

   Obok każdego z zaznaczonych obiektów będzie wyświetlany znacznik koloru zaznaczenia.

Zaznaczanie obiektu za pomocą narzędzia Lasso lub Różdżka

Zaznaczanie obiektów za pomocą narzędzia Zaznaczanie

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obiekt.

  • Przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół jednego, kilku lub fragmentu obiektu.

 3. Aby dodać obiekty do zaznaczenia lub je usunąć, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift.

  Wskazówka: gdy narzędzie Zaznaczanie znajdzie się na niezaznaczonym obiekcie lub grupie, zmienia się na . Gdy znajdzie się nad zaznaczonym obiektem lub zaznaczoną grupą, zmienia się na . Gdy znajdzie się nad punktem kontrolnym lub obiektem niezaznaczonym, obok strzałki pojawi się pusty kwadracik .

  Zaznaczanie obiektów
  Zaznaczanie obiektów poprzez przeciąganie nad nimi

Zaznaczanie obiektów za pomocą narzędzia Lasso

 1. Wybierz narzędzie Lasso .

 2. Przeciągnij kursor narzędzia wokół lub przez wybrane obiekty.

Zaznaczanie obiektów za pomocą narzędzia Różdżka

Za pomocą narzędzia Różdżka można zaznaczyć wszystkie obiekty w dokumencie, które mają zbliżone atrybuty wypełnienia (np. kolor i wzór).

Narzędzie Różdżka można również dostosować do zaznaczania obiektów na podstawie grubości ich obrysu, koloru obrysu, stopnia przezroczystości lub trybu mieszania. Możesz zmieniać tolerancję narzędzia Różdżka, określającą stopień podobieństwa obiektów.

Zaznaczanie obiektu narzędziem Różdżka na podstawie koloru wypełnienia

 1. Wybierz narzędzie Różdżka .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowe zaznaczenie, kliknij obiekt z żądanym atrybutami. Zostaną zaznaczone wszystkie obiekty o takich samych atrybutach jak obiekt kliknięty.

  • Aby dodać do bieżącego zaznaczenia, wciśnij klawisz Shift i kliknij inny obiekt zawierający atrybuty, które mają zostać dodane. Zostaną zaznaczone również wszystkie inne obiekty o takich samych atrybutach jak obiekt kliknięty.

  • Aby usunąć obiekty z aktualnego zaznaczenia, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij obiekt zawierający żądane atrybuty. Z zaznaczenia zostaną usunięte wszystkie obiekty o tych atrybutach.

Dostosowywanie narzędzia Różdżka

 1. Otwórz panel Różdżka, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij narzędzie Różdżka w panelu Narzędzia.

  • Wybierz polecenie Okno > Różdżka.

 2. Aby zaznaczyć obiekty o pewnym kolorze wypełnienia, wybierz opcję Kolor wypełnienia i wprowadzić wartość tolerancji (między 0 i 255 pikseli dla kolorów RGB; między 0 i 100 pikseli dla kolorów CMYK).

  Niskie wartości tolerancji powodują zaznaczanie obiektów bardzo podobnych do klikniętego; wyższe własności tolerancji powodują zaznaczanie obiektów mniej podobnych do siebie (pod określonym względem).

 3. Z menu panelu Różdżka wybierz polecenie Pokaż opcje obrysu i wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć obiekty ze względu na kolor obrysu, wybierz opcję Kolor obrysu i wprowadź wartość tolerancji (między 0 i 255 pikseli dla kolorów RGB; między 0 i 100 pikseli dla kolorów CMYK).

  • Aby zaznaczyć obiekty ze względu na grubość obrysu, wybierz opcję Grubość obrysu i wprowadź wartość tolerancji (między 0 i 1000 punktów).

 4. Z menu panelu Różdżka wybierz polecenie Pokaż opcje przezroczystości i wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć obiekty ze względu na ich przezroczystość lub tryb mieszania, wybierz opcję Krycie i wprowadź wartość tolerancji (między 0 i 100%).

  • Aby zaznaczyć obiekty ze względu na tryb mieszania, wybierz opcję Tryb mieszania.

Zaznaczanie obiektów wypełnionych

Opcja Zaznaczanie obiektów tylko wg ścieżek decyduje o tym, czy obiekty mogą być zaznaczane poprzez klikanie w obszarze wypełnienia, gdy jest aktywne narzędzie Zaznaczanie lub Zaznaczanie bezpośrednie, czy też muszą być zaznaczane poprzez klikanie na punktach kontrolnych lub segmentach ścieżek. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Czasami jednak warto ją włączyć—na przykład, aby móc łatwo zaznaczać obiekty zasłonięte częściowo przez inne obiekty.

Uwaga:

Preferencja Zaznaczanie obiektów tylko wg ścieżek nie jest stosowana do obiektów bez wypełnienia lub w trakcie wyświetlania kompozycji w postaci krzywych. W takich przypadkach obiekt nie może być zaznaczony poprzez kliknięcie wewnątrz ścieżki obiektu. (Zobacz Wyświetlanie kompozycji w postaci krzywych).

Jeśli opcja Zaznaczanie obiektów tylko wg ścieżek nie jest zaznaczona, to kliknięcie wewnątrz obiektu i przeciągnięcie kursora powoduje zaznaczenie obiektu i przesunięcie go.
Jeśli opcja Zaznaczanie obiektów tylko wg ścieżek nie jest zaznaczona, to kliknięcie wewnątrz obiektu i przeciągnięcie kursora powoduje zaznaczenie obiektu i przesunięcie go.

Jeśli opcja Zaznaczanie obiektów tylko wg ścieżek jest zaznaczona, to przeciągnięcie kursorem narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie powoduje zaznaczenie punktów i segmentów wewnątrz ramki zaznaczenia.
Jeśli opcja Zaznaczanie obiektów tylko wg ścieżek jest zaznaczona, to przeciągnięcie kursorem narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie powoduje zaznaczenie punktów i segmentów wewnątrz ramki zaznaczenia.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych (Mac OS). Zaznacz opcję Zaznaczenie obiektu tylko po ścieżce.

Zaznaczanie grup i obiektów w grupie

Po zgrupowaniu obiektów zaznaczenie dowolnej części grupy narzędziem Zaznaczanie lub narzędziem Lasso powoduje zaznaczenie całej grupy. Jeżeli nie wiadomo, czy obiekt jest częścią grupy, można go zaznaczyć narzędziem Zaznaczanie.

Narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie oraz Lasso umożliwiają zaznaczanie pojedynczych ścieżek lub obiektów wchodzących w skład jednej lub wielu grup. Jeżeli w danych grupach znajdują się inne grupy obiektów, posługując się narzędziem Zaznaczanie grupowe można zaznaczyć kolejną grupę w hierarchii. Każde kolejne kliknięcie dodaje do zaznaczenia kolejny podzbiór zgrupowanych obiektów.

Zaznaczanie jednej lub kilku grup przy pomocy narzędzia Zaznaczanie

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności na obiekcie wchodzącym w skład grupy:

  • Kliknij obiekt.

  • Przeciągnij kursorem wokół części lub całego obiektu.

 3. Aby dodać grupę do zaznaczenia lub usunąć ją z niego, kliknij ją z wciśniętym klawiszem Shift.

Zaznaczanie obiektów i grup za pomocą narzędzia Zaznaczanie

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie .

 2. Kliknij dwukrotnie grupę. Grupa zostanie wyświetlona w trybie izolacji.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij, aby kontynuować zaznaczanie w ramach danej grupy.

   Wskazówka: dwukrotne kliknięcia są wygodnym sposobem zaznaczania obiektów (w odróżnieniu od powierzchni i krawędzi) w grupach aktywnego malowania.

  • Kliknij, aby zaznaczyć obiekt umieszczony w zaznaczonej grupie.

  • Narysuj obiekt i dodaj go do zaznaczonej grupy.

 4. Usuń zaznaczenie grupy dwukrotnym kliknięciem poza tą grupą.

Zaznaczanie pojedynczego obiektu w grupie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie grupowe  i kliknij obiekt.

  • Wybierz narzędzie Lasso  i przeciągnij wokół lub w poprzek ścieżki obiektu.

  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  i kliknij w wybranym obiekcie lub przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół części lub wszystkich ścieżek obiektu.

 2. Aby dodać obiekt lub grupę do lub z zaznaczenia (przy aktywnym dowolnym narzędziu do zaznaczania) lub usunąć je z niego, kliknij ten obiekt lub tę grupę z wciśniętym klawiszem Shift.

Zaznaczanie obiektów i grup za pomocą narzędzia Zaznaczanie grupowe

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie grupowe i kliknij obiekt znajdujący się w grupie, którą chcesz zaznaczyć. Obiekt zostanie zaznaczony.

 2. Aby zaznaczyć grupę macierzystą obiektu, kliknij go ponownie.

 3. Kliknij zaznaczony obiekt, zaznaczając dodatkowe grupy, które są zestawione razem z grupą zaznaczoną. Powtarzaj tę czynność, aż do zaznaczenia wszystkich potrzebnych grup.

  Zaznaczanie grupowe
  Pierwsze kliknięcie za pomocą narzędzia Zaznaczanie grupowe powoduje zaznaczenie obiektu w grupie (po lewej), drugie — zaznaczenie samej grupy (po prawej).

  Zaznaczanie grupowe
  Trzecie kliknięcie dodaje następną grupę do zaznaczenia (po lewej), a czwarte dodaje trzecią grupę (po prawej).

Zaznaczanie powierzchni i krawędzi w grupach aktywnego malowania

Narzędzie Zaznaczenie aktywnego malowania umożliwia zaznaczanie powierzchni oraz krawędzi aktywnego malowania. Aby zaznaczyć całą grupę aktywnego malowania, kliknij na niej narzędziem Zaznaczanie.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania .

 2. Przenieś kursor na grupą aktywnego malowania, aż do podświetlenia krawędzi lub fasady wybranej do zaznaczenia. (Gdy narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania znajdzie się nad krawędzią, kursor zmienia się w ).

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij na podświetlonej krawędzi lub fasadzie.

  • Przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół wielu powierzchni lub krawędzi. Do zaznaczenia wejdzie każda krawędź lub powierzchnia, która zostanie całkowicie lub częściowo objęta ramką zaznaczenia.

  • Dwukrotnie kliknij na fasadzie lub krawędzi, zaznaczając wszystkie połączone fasady/krawędzie o tym samym kolorze.

  • Trzykrotnie kliknij na fasadzie lub krawędzi, zaznaczając wszystkie fasady/krawędzie o tym samym kolorze.

   Wskazówka: w przypadku wystąpienia kłopotów z zaznaczaniem małych powierzchni lub krawędzi, można powiększyć widok lub zmienić opcje narzędzia Zaznaczanie aktywnego malowania tak, aby zaznaczać wyłącznie wypełnienia albo obrysy.

 4. Aby dodać lub usunąć z zaznaczenia wybrane fasady lub obrysy, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift.

  Uwaga:

  Aby przełączyć się na narzędzie Kroplomierz i pobrać wypełnienie i obrys, kliknij wybrane wypełnienie i obrys z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Opcje narzędzia Zaznaczanie aktywnego malowania

Opcje narzędzia Zaznaczanie aktywnego malowania otwiera się po dwukrotnym kliknięciu tego narzędzia w panelu Narzędzia.

Opcja Wypełnienia

Zaznaczanie powierzchni (tzn. obszarów wewnątrz krawędzi) w grupach aktywnego malowania.

Opcja Obrysy

Zaznacza krawędzie grup Aktywnego malowania.

Podświetl

Obrysowuje powierzchnię lub krawędź, nad którą umieszczony jest kursor.

Kolor

Określa kolor podświetlenia. Wybrany kolor może pochodzić z menu lub próbki farb umożliwiającej określenie własnego koloru.

Szerokość

Określa szerokość podświetlenia zaznaczenia.

Zaznaczanie obiektów według ich cech

Zaznaczanie może obejmować obiekty o określonych cechach, takich jak atrybuty formatowania, warstwy lub rodzaj dotyczący pociągnięć pędzla lub masek przycinania.

 1. Aby zaznaczyć wszystkie obiekty w pliku, wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko. (Aby usunąć zaznaczenie z wszystkich obiektów, wybierz polecenie Zaznacz > Usuń zaznaczenie).

  Uwaga:

  Aby usunąć zaznaczenie z wszystkich obiektów, można też kliknąć lub przesunąć kursor narzędzia do zaznaczania o przynajmniej dwa piksele poza obiekt.

 2. Aby zaznaczyć wszystkie obiekty o wybranych atrybutach, wybierz polecenie Zaznacz > Jednakowe i wybierz odpowiedni atrybut z listy: Tryb mieszania, Obrys i wypełnienie, Kolor wypełnienia, Krycie, Kolor obrysu, Grubość obrysu, Styl, Symbol lub Seria połączonych bloków.

  Seria połączonych bloków automatycznie zaznacza pola tekstowe z wątkami. Możesz zaznaczyć jedno z pól tekstowych, a następnie użyć tego polecenia, aby zaznaczyć wszystkie pozostałe pola tekstowe, które są z nim połączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podział tekstu na wątki umieszczane w wielu obiektach.

  Uwaga:

  Można użyć też narzędzia Różdżka, które pozwala zaznaczyć wszystkie obiekty o takim samym kolorze, grubości obrysu, kolorze obrysu, kryciu bądź trybie mieszania.

 3. Aby zaznaczyć wszystkie obiekty określonego rodzaju, usuń zaznaczenie kompozycji, wybierz polecenie Zaznacz > Obiekt, a potem wybierz typ (Pociągnięcia pędzlem, Maski przycinające, Zbłąkane punkty lub Obiekty tekstowe).

Powtarzanie, odwracanie lub zapisywanie zaznaczenia

Powtarzanie lub odwracanie zaznaczenia

 • Aby powtórzyć ostatnio użyte polecenie zaznaczania, wybierz polecenie Zaznacz > Zaznacz ponownie.

 • Aby zaznaczyć wszystkie obiekty, które nie są zaznaczone, a usunąć zaznaczenie ze wszystkich zaznaczonych obiektów, wybierz polecenie Zaznacz > Odwrotność.

Zapisywanie zaznaczenia

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt i wybierz polecenie Zaznacz > Zapisz zaznaczenie.

 2. W oknie dialogowym Zapisz zaznaczenie, w polu Nazwa, wpisz nazwę, a następnie kliknij OK.

  Aby ponownie pobrać zapisane zaznaczenie, wskaż nazwę zaznaczenia w dolnej części menu Zaznacz. Aby usunąć lub zmienić nazwę zaznaczenia, wybierz polecenie Zaznacz > Edycja zaznaczenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online