Korzystając z panelu Zmienne w programie Illustrator, możesz z łatwością tworzyć wiele wariantów kompozycji, scalając plik źródła danych (CSV lub XML) z dokumentem programu Illustrator. Na przykład — zamiast ręcznie modyfikować obiekty w szablonie — możesz użyć funkcji scalania danych, aby szybko i precyzyjnie tworzyć setki wariantów szablonu dla różnych powierzchni wyjściowych. Analogicznie możesz zmieniać nazwiska uczestników na identyfikatorach lub obrazy na banerach internetowych i pocztówkach bez potrzeby zmieniania kompozycji. Wystarczy przygotować jeden projekt i szybko tworzyć różne warianty, importując nazwy obrazów z pliku źródła danych.

variable-panel
Używając panelu Zmienne, możesz tworzyć niestandardowe warianty szablonu dla różnych projektów, na przykład drukowalnych plakatów, banerów internetowych oraz identyfikatorów.

Wymagania

Do scalenia danych potrzeba jedynie pliku źródła danych i dokumentu docelowego. 

 • Plik źródła danych zawiera informacje zmieniające się w każdej iteracji dokumentu docelowego, np. nazwisko, zdjęcie i adres odbiorcy listu. Plik źródła danych może być plikiem rozdzielanym przecinkami (.csv) lub w formacie Extensible Markup Language (.xml).
 • Dokument docelowy to dokument programu Illustrator zawierający podstawową kompozycję do użytku jako szablon. Ten dokument może zawierać treść zastępczą pola danych oraz elementy, które są takie same w każdej iteracji scalonego dokumentu.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji scalania danych

Scalanie danych jest dostępne w panelu Zmienne programu Illustrator (Okno > Zmienne). W panelu są wyświetlane typy i nazwy poszczególnych zmiennych występujących w dokumencie. Jeśli pewna zmienna jest związana z obiektem, w kolumnie Obiekty jest wyświetlana nazwa tego obiektu, zgodnie z nazwą w panelu Warstwy. Kliknięcie elementów w pasku górnym umożliwia układanie wierszy: wg nazwy zmiennej, nazwy obiektu lub typu zmiennej.

Panel Zmienne
Panel Zmienne

A. Zestaw danych B. Menu panelu C. Przełączanie między zestawami danych D. Nazwa obiektu związanego E. Nazwa zmiennej F. Typ zmiennej G. Blokowanie zmiennych H. Tworzenie dynamicznego obiektu I. Tworzenie dynamicznego widoku J. Usuwanie powiązania zmiennych K. Tworzenie zmiennych L. Usuwanie zmiennych 

Scalanie danych — szybkie kroki

 1. Utwórz dokument programu Illustrator, który będzie używany jako szablon.

 2. Skonfiguruj plik źródła danych w formacie CSV lub XML. Więcej informacji znajduje się w części Przygotowywanie pliku źródła danych.

 3. Zaimportuj plik źródła danych do programu Illustrator za pomocą panelu Zmienne. Więcej informacji znajduje się w części Importowanie pliku źródła danych.

 4. Powiąż zmienną z obiektem w szablonie. Więcej informacji znajduje się w części Tworzenie powiązania zmiennych z obiektami.

 5. Wyświetl podgląd dokumentu z poszczególnymi zestawami danych przed wyeksportowaniem wszystkich plików. Więcej informacji znajduje się w części Podgląd dokumentu z poszczególnymi zestawami danych.

 6. Wyeksportuj partię plików z danych za pomocą panelu Operacje w programie Illustrator. Więcej informacji znajduje się w części Eksportowanie plików za pomocą panelu Operacje.

Przygotowywanie pliku źródła danych

Pliki źródła danych muszą być zapisane w formacie rozdzielanym przecinkami (.csv) lub Extensible Markup Language (.xml).

Konfigurowanie plików źródłowych CSV

W pliku rozdzielanym przecinkami (.csv) poszczególne rekordy są oddzielane znakami końca akapitu, natomiast pola są rozdzielane przecinkami lub tabulatorami. Plik źródła danych może również zawierać tekst lub ścieżki odsyłające do obrazów na dysku. Przed zaimportowaniem pliku CSV należy wykonać następujące czynności, aby umożliwić programowi Illustrator zidentyfikowanie typu zmiennej.

 1. Otwórz arkusz.

 2. W pierwszym wierszu arkusza podaj nazwę pola danych. Wykonaj następujące czynności:

  • Na początku nazwy pola danych wpisz symbol @, aby wstawić tekst lub ścieżkę odsyłającą do plików obrazów. Symbol @ musi się znaleźć tylko w pierwszym wierszu; kolejne wiersze powinny zawierać ścieżki do obrazów.
  • Analogicznie na początku nazwy pola danych wpisz symbol procentu (%) dla wykresów i symbol krzyżyka (#) dla widoczności.

  Uwaga:

  • Nazwy pół danych w arkuszu nie mogą zawierać spacji. Na przykład zamiast nazywać pole danych Nazwa firmy, nadaj mu nazwę Nazwa_firmy.
  • Ścieżki plików obrazów i wykresów również nie mogą zawierać spacji. Przykładowa ścieżka do pliku powinna widnieć jako C:\Photos\BillTucker zamiast C:\Photos\Bill Tucker.
  • Wszystkie pliki wykresów powiązane z plikiem źródła danych należy zapisać jako pliki rozdzielone przecinkami (.csv).
  • Jeżeli po wpisaniu znaku @ na początku pola wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, wprowadź apostrof (') przed symbolem @ (np. '@Zdjęcia), aby zatwierdzić funkcję. Niektóre aplikacje, np. Microsoft Excel, rezerwują symbol @ dla funkcji.

  (Windows) Przykłady odwołań do obrazów i wykresów w pliku źródła danych

  Nazwa Wiek @Zdjęcia %Wykresy
  Bill Tucker 36 C:\Photos\BillTucker.jpg C:\Photos\BillTucker.csv
  Dat Nguyen 53 C:\MyDocuments\dat.jpg C:\MyDocuments\dat.csv
  Maria Ruiz 26 C:\Photos\Ruiz.jpg C:\Photos\Ruiz.csv

  (macOS) Przykłady odwołań do obrazów i wykresów w pliku źródła danych

  Nazwa Wiek @Zdjęcia %Wykresy
  Bill Tucker 36 /Users/photos/BillTucker.jpg
  /Users/photos/BillTucker.csv
  Dat Nguyen 53 /Users/family/photos/dat.jpg
  /Users/family/photos/dat.csv
  Maria Ruiz 26 /Users/alpha/photos/Ruiz.jpg /Users/alpha/photos/Ruiz.csv
 3. Wprowadź dane do arkusza.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zapisz arkusze utworzone za pomocą najnowszej wersji programu Microsoft Excel (wersja z 2016 roku) w następujących formatach:
   • CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv)
   • CSV (MS-DOS) (*.csv)
  • Zapisz arkusze utworzone w programie Apple Numbers w formacie CSV z kodowaniem Unicode (UTF-8).

  Uwaga:

  Pliki CSV eksportowane w powyższych formatach są obecnie obsługiwane przez program Illustrator. Inne formaty plików CSV, takie jak Macintosh Comma Separated (.csv), nie są obsługiwane w przypadku scalania danych.

Przygotowywanie pliku XML

 1. Zdefiniuj zmienną w dokumencie. Więcej informacji znajduje się w części Tworzenie powiązania zmiennych z obiektami.

 2. Kliknij przycisk Przechwyć zestaw danych () w panelu Zmienne. Możesz także wybrać polecenie Przechwyć zestaw danych w menu panelu Zmienne.

 3. Po utworzeniu żądanej liczby zestawów danych wybierz polecenie Zapisz bibliotekę zmiennych w menu panelu Zmienne, aby zapisać zestawy danych jako plik XML. Podaj nazwę i lokalizację pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  save-variable-as-xml-file
  Eksportowanie zmiennych utworzonych w programie Illustrator do pliku XML
 4. Aby włączyć zestawy danych do pliku XML, wyedytuj go w aplikacji do edycji tekstu, takiej jak Notepad++ (Windows) lub TextWrangler (macOS).

  example-XML-file
  Przykład: edycja pliku XML za pomocą aplikacji do edycji tekstu

  A. Zastępowanie ścieżki obrazu B. Zastępowanie ciągu tekstu 
 5. Aby zaimportować plik XML w programie Illustrator, z menu panelu Zmienne wybierz polecenie Wczytaj bibliotekę zmiennych. Zaznacz plik XML i naciśnij przycisk Otwórz.

  load-variable-to-data-set
  Importowanie zmiennych do programu Illustrator

Importowanie pliku źródła danych

Aby powiązać zmienne z żądanymi danymi, zaimportuj źródło danych w panelu Zmienne. Dla jednego dokumentu możesz wybrać tylko jeden plik źródła danych.

 1. Wybierz opcję Okno > Zmienne.

 2. W panelu Zmienne kliknij przycisk Importuj.

  import-data-set_1
  Importowanie pliku źródła danych za pomocą panelu Zmienne
 3. W oknie dialogowym Wczytaj bibliotekę zmiennych wybierz plik źródła danych w formacie CSV lub XML, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  select-a-data-source-file_1
  Wybieranie pliku źródła danych CSV lub XML
 4. (Opcjonalne) Możesz później zmienić nazwę zestawu danych, edytować go lub usunąć, wybierając go z menu rozwijanego Zestaw danych i edytując jego opcje.

  • Aby przełączać między zestawami danych, wybierz zestaw danych z listy Zestaw danych w panelu Zmienne. Ewentualnie kliknij przycisk Poprzedni zestaw danych () albo Następny zestaw danych ().
  • Aby zastosować dane z obszaru roboczego do bieżącego zestawu danych, wybierz polecenie Uaktualnij zestaw danych  z menu panelu Zmienne.
  • Aby zmienić nazwę zestawu danych, zmodyfikuj tekst bezpośrednio w polu tekstowym zestaw danych. Ewentualnie kliknij dwukrotnie słowa Zestaw danych (po lewej stronie pola tekstowego Zestaw danych, wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.
  • Aby usunąć zestaw danych, kliknij ikonę Usuń. Ewentualnie wybierz polecenie Usuń  zestaw danych z menu panelu Zmienne.

Tworzenie powiązania zmiennych z obiektami

Użyj zmiennych, aby zdefiniować elementy szablonu, które chcesz zmienić. Zdefiniować można cztery typy zmiennych: zmienna Widoczność, zmienna Ciąg tekstowy, zmienna Plik połączony i zmienna Dane wykresu. Typ zmiennej określa, które atrybuty obiektu mogą podlegać zmianom (są dynamiczne). W panelu są wyświetlane typy i nazwy poszczególnych zmiennych występujących w dokumencie. Jeśli zmienna jest związana z obiektem, w kolumnie Obiekty jest wyświetlana jego nazwa zgodna z nazwą widoczną w panelu Warstwy.

Typ zmiennej Ikona wskazująca typ zmiennej
Definicja
Zmienne Widoczność Wyświetlanie i ukrywanie kompozycji.
Zmienne Ciąg tekstowy Zastępowanie ciągu tekstu.
Zmienne Plik połączony Zastępowanie obiektu na obszarze roboczym obiektem z innego pliku.
Zmienne Dane wykresu Zastępowanie wartości na wykresie.
Zmienna Brak typu (niepowiązana) Brak powiązania z obiektami.

Aby zdefiniować zmienne w programie Illustrator, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz obiekt.

 2. W panelu Zmienne (Okno > Zmienne) zaznacz zmienną, z którą chcesz powiązać obiekt.

 3.  Aby powiązać obiekt ze zmienna, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Utwórz dynamiczny obiekt ().
  • Wybierz polecenie Utwórz dynamiczny obiekt z menu panelu.

Aby utworzyć zmienną bez powiązania jej z obiektem, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Nowa zmienna () w panelu Zmienne lub wybierz polecenie Nowa zmienna z menu panelu.

 2. Aby połączyć obiekt ze zmienną, zaznacz obiekt i zmienną, a następnie kliknij przycisk Utwórz dynamiczny widok () lub Utwórz dynamiczny obiekt (). Ewentualnie wybierz jedną z tych opcji z menu panelu.

Praca ze zmiennymi

Edycji podlegać mogą nazwa i typ zmiennych, usuwanie powiązania i blokowanie zmiennych. Zmienne edytowane są w panelu Zmienne.

Usuwanie powiązania zmiennej oznacza przerwanie połączenia pomiędzy zmienną i jej obiektem. Zablokowanie zmiennych uniemożliwia ich tworzenie, usuwanie i edycję ich opcji. Ze zmiennymi zablokowanymi można jednak wiązać obiekty i usuwać ustanowione wcześniej powiązania.

Zmiana nazwy i typu zmiennej

 1. Dwukrotnie kliknij łącze w panelu Zmienne  lub zaznacz zmienną w panelu Zmienne i wybierz z menu panelu polecenie Opcje zmiennej.

Usuwanie powiązania zmiennej z obiektem

 1. Kliknij w panelu Zmienne przycisk Usuń powiązanie zmiennej () lub wybierz z menu panelu polecenie Usuń powiązanie zmiennej.

Blokowanie lub odblokowywanie wszystkich zmiennych w dokumencie

 1. Aby zablokować lub odblokować zmienną, kliknij przycisk Odblokuj zmienną  lub Zablokuj zmienną  w panelu Zmienne.

Usuwanie zmiennych

Usunięcie zmiennej powoduje usunięcie jej z panelu Zmienne. Po usunięciu zmiennej powiązanej z pewnym obiektem, obiekt ten staje się statyczny (chyba, że obiekt ten jest także powiązany ze zmienną innego typu).

 1. Zaznacz zmienną wybraną do usunięcia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij w panelu Zmienne przycisk Usuń zmienną () lub wybierz z menu panelu polecenie Usuń zmienną.

  • Aby usunąć zmienną bez konieczności potwierdzania tej operacji, przeciągnij ją na przycisk Usuń zmienną ().

Edycja dynamicznych obiektów

Dane skojarzone ze zmienną można modyfikować poprzez edycję związanego z nią obiektu. Na przykład w przypadku zmiennej typu Widoczność należy przejść do panelu Warstwy i zmienić w nim widoczność obiektu. Edycja dynamicznych obiektów pozwala tworzyć wiele zestawów danych do użytku w szablonie.

 1. Zaznacz obiekt dynamiczny na obszarze kompozycji lub wykonaj jedną z czynności umożliwiającą automatyczne zaznaczenie obiektu dynamicznego:

  • Kliknij zmienną w panelu Zmienne, z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Zaznacz zmienną w panelu Zmienne i wybierz z menu panelu polecenie Zaznacz obiekt powiązany.

  • Aby zaznaczyć wszystkie dynamiczne obiekty, wybierz z menu panelu Zmienne polecenie Zaznacz wszystkie powiązane obiekty.

 2. Edytuj dane skojarzone z obiektem:

  • W przypadku tekstu, dokonaj edycji ciągu tekstowego w obszarze roboczym.

  • W przypadku plików połączonych zastąp obraz za pomocą panelu Łącza lub polecenia Plik > Umieść.

  • W przypadku wykresów, dokonaj edycji danych w oknie dialogowym Dane wykresu.

  • W przypadku dowolnego obiektu o dynamicznej widoczności, zmień stan jego widoczności w panelu Warstwy.

Identyfikowanie obiektów dynamicznych przy użyciu identyfikatorów XML

W panelu Zmienne wyświetlane są te same nazwy obiektów dynamicznych, co w panelu Warstwy. Zapisując szablon w formacie SVG, odczytywanym przez inne produkty firmy Adobe, pamiętaj o tym, że nazwy obiektów muszą spełniać wymogi standardu XML. Na przykład nazwy XML muszą zaczynać się od litery, znaku podkreślenia lub średnika i nie mogą zawierać spacji.

Do każdego tworzonego obiektu dynamicznego program Illustrator automatycznie przypisuje identyfikator XML. Aby wyświetlać, edytować lub eksportować nazwy obiektów przy pomocy identyfikatorów XML, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Jednostki (Mac OS) i wybierz identyfikator XML.

Podgląd dokumentu z poszczególnymi zestawami danych

Aby sprawdzić wygląd końcowej grafiki, można wyświetlić jej podgląd przed wyeksportowaniem wszystkich plików. Użyj klawiszy strzałek obok pozycji Zestaw danych w panelu Zmienne, aby nawigować i wyświetlać podgląd żądanego zestawu danych w dokumencie.

Eksportowanie plików za pomocą panelu Operacje

Po utworzeniu zmiennych i zdefiniowaniu zestawów danych można wykorzystać je do wygenerowania kompozycji w trybie wsadowym. Wykonaj następujące czynności:

 1. Korzystając z panelu Operacje (Okno > Operacje), zarejestruj operację zapisu dokumentu w żądanym formacie. Więcej informacji znajduje się w części Automatyzacja z operacjami.

 2. Wybierz polecenie Wsad z menu panelu Operacje i wybierz operację utworzoną w poprzednim kroku.

 3. W części Źródło wybierz opcję Zestawy danych, aby odtworzyć operację dla poszczególnych zestawów danych w bieżącym pliku.

 4. W części Miejsce docelowe określ czynności, które chcesz wykonać dla przetworzonych plików. Pliki mogą pozostać otwarte bez zapisywania zmian (Brak), zapisane i zamknięte w aktualnym położeniu (Zapisz i zamknij) lub zapisane w innym miejscu (Folder).

  W zależności od opcji wybranej w części Miejsce docelowe możesz wybrać dodatkowe opcje zapisywania plików. Więcej informacji znajduje się w części Odtwarzanie operacji dla partii plików.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zapisywanie szablonu do scalania danych

Zdefiniowanie zmiennych w dokumencie programu Illustrator jest równoznaczne z utworzeniem szablonu dla scalenia danych. Szablon można zapisać w formacie SVG, co umożliwia jego stosowanie w innych programach firmy Adobe, na przykład Adobe® Graphics Server. Przykładowo programista korzystający z programu Adobe Graphics Server może powiązać zmienne z pliku SVG bezpośrednio z bazą danych lub innym źródłem danych.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, wpisz nazwę pliku, wybierz format SVG i kliknij przycisk Zapisz.

 2. Kliknij Więcej opcji i zaznacz opcję Dołącz dane Adobe Graphics Server. Opcja ta powoduje dołączenie do pliku SVG wszystkich informacji potrzebnych do podstawiania zmiennych.

 3. Kliknij przycisk OK.

Podczas importowania pliku CSV występują problemy?

Jeżeli otrzymujesz komunikat o błędzie „przychodząca biblioteka zmiennych nie jest prawidłowa” podczas przesyłania pliku źródła danych w formacie CSV, sprawdź, czy:

 • Plik CSV nie jest pusty.
 • Arkusze utworzone w najnowszej wersji programu Microsoft Excel są zapisywane jako pliki CSV (rozdzielane przecinkami) (*.csv) lub CSV (MS-DOS) (*.csv), a tworzone w programie Apple Numbers są zapisywane w formacie CSV z kodowaniem Unicode (UTF-8). Pliki źródła danych zapisane w każdym innym formacie, takie jak pliki Macintosh Comma Separated (*.csv), nie są obsługiwane w przypadku scalania danych.
 • Wszystkie kolumny mają nazwy pól danych. Na przykład program Illustrator wyświetla komunikat o błędzie, jeżeli kolumna w pliku źródła danych zawiera dane, ale nie ma nazwy pola danych.
 • Plik źródła danych nie zawiera pustej kolumny pomiędzy dowolnymi wypełnionymi kolumnami. Na przykład program Illustrator wyświetla komunikat o błędzie, jeżeli kolumny B i D w pliku źródła danych zawierają dane, ale kolumna C jest pusta.
Example-errors-while-importing-CSV-files
Przykład: błędy występujące podczas konfigurowania pliku źródłowego CSV w celu scalenia danych

A. Brak nazwy pola danych w kolumnie B. Pomiędzy wypełnionymi kolumnami znajduje się pusta kolumna 
 • Nazwy pół danych w arkuszu nie zawierają spacji.
 • Ścieżki do plików obrazów i wykresów w pliku źródłowym nie zawierają spacji.
 • Pliki wykresów powiązane z plikiem źródła danych są zapisywane jako pliki rozdzielone przecinkami (.csv).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online