Format dokumentów Adobe PDF (Portable Document Format) jest formatem uniwersalnym, przy użyciu którego można reprezentować zarówno dane wektorowe, jak i bitmapowe. Przenoszenie kompozycji zawartych w plikach PDF do dokumentów programu Ilustrator umożliwiają polecenia Otwórz, Umieść i Wklej, a także metoda przeciągania i upuszczania.

 • Począwszy od wydania programu Illustrator CC z marca 2018 r. (wersja 22.1), można używać polecenia Otwórz do zaimportowania pliku PDF do programu Illustrator. Użyj okna dialogowego Opcje importu PDF w celu określenia, czy chcesz otworzyć pojedynczą stronę, zakres stron lub wszystkie strony pliku PDF jako połączone lub osadzone strony w dokumencie programu Illustrator.
 • Za pomocą polecenia Umieść z zaznaczoną opcją Połącz można zaimportować plik PDF (lub jedną stronę z wielostronicowego dokumentu) jako pojedynczy obraz. Obrazy połączone możesz modyfikować za pomocą narzędzi do przekształcania oraz efektów; nie możesz jednak zaznaczać i edytować ich elementów.
 • Aby dokonać edycji pliku PDF, użyj polecenia Umieść bez uprzedniego zaznaczenia opcji Łącze. Program Illustrator rozpoznaje poszczególne składniki kompozycji PDF i pozwala edytować je osobno.
 • Aby zaimportować wybrane składniki pliku PDF, w tym obiekty wektorowe, mapy bitowe i tekst, użyj polecenia Wklej lub metody przeciągania i upuszczania.

Uwaga: przy zarządzaniu kolorem kompozycji należy pamiętać, że osadzone rysunki PDF stanowią część dokumentu i również podlegają zmianom koloru przy wysyłaniu na urządzenie wyjściowe. Natomiast połączone obrazy PDF nie podlegają zmianom barw, nawet jeżeli proces zarządzania kolorem został włączony dla całego dokumentu.

Importowanie pliku Adobe PDF

Wprowadzono w wydaniu programu Illustrator CC z marca 2018

Podczas otwierania pliku Adobe PDF w programie Illustrator przy użyciu polecenia Plik > Otwórz można określić strony, które mają zostać zaimportowane. Możesz otworzyć pojedynczą stronę, zakres stron lub wszystkie strony. Opcja zakresu stron jest wyświetlana w oknie dialogowym Opcje importu PDF. W tym oknie dialogowym można wyświetlić miniaturę strony przed jej zaimportowaniem.

PDF-Import-Options-dialog-box_1
Okno dialogowe Opcje importu PDF

A. Podgląd strony B. Określanie numeru strony w celu wyświetlenia jej miniatury C. Importowanie zakresu stron D. Importowanie wszystkich stron E. Importowanie jako plik połączony 
 1. W programie Illustrator wybierz polecenie Plik > Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwórz wybierz plik PDF i kliknij przycisk Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Opcje importu PDF wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć określone strony, wybierz opcję Zakres, a następnie określ numery stron.
  • Aby otworzyć cały dokument, wybierz opcję Wszystkie.

  Uwaga:

  Po zaimportowaniu połączonego lub wielostronicowego dokumentu PDF tworzony jest nowy dokument. Podczas importowania osadzonego, jednostronicowego pliku PDF można użyć polecenia Zapisz, aby zaktualizować oryginalny dokument, lub utworzyć nowy dokument przy użyciu polecenia Zapisz jako.

 4. Aby otworzyć strony pliku PDF jako łącza, zaznacz pole wyboru Aby uzyskać optymalną wydajność, zaimportuj strony dokumentu PDF jako łącza.

  Uwaga:

  • Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie w celu zaimportowania całego dokumentu PDF, to pole wyboru będzie zaznaczone domyślnie, a program Illustrator otworzy strony jako łącza.
  • Jeśli określisz zakres stron do zaimportowania, to pole wyboru będzie domyślnie niezaznaczone, a program Illustrator osadzi strony w dokumencie.

 5. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga:

  Kiedy otwierasz wielostronicowy plik PDF, który przekracza rozmiar obszaru roboczego, program Illustrator wyświetla następujący komunikat o błędzie: Nie można otworzyć pełnego pliku PDF, ponieważ wykracza on poza dostępny obszar rysowania.

  Możesz kliknąć przycisk OK, aby kontynuować.

Opcje umieszczania Adobe PDF

Umieszczając plik Adobe PDF przy użyciu polecenia Plik > Umieść, można określić stronę, która ma zostać zaimportowana. Można także wybrać sposób wykadrowania kompozycji, wybierając jedną z opcji kadrowania:

Obwiednia

Opcja ta umieszcza obwiednię strony PDF, czyli minimalny obszar obejmujący obiekty na tej stronie, w tym znaczniki strony.

Grafika

Opcja ta umieszcza tylko te obszary PDF, które przypadają wewnątrz prostokąta zdefiniowanego przez autora pliku jako grafika do umieszczania (np. rysunek).

Kadrowanie

Opcja ta umieszcza tylko te obszary pliku PDF, które są wyświetlane lub drukowane przez program Adobe Acrobat.

Przycięcie

Opcja ta rozpoznaje miejsce, w którym wydrukowana strona zostanie fizycznie odcięta, jeżeli obecne są linie cięcia.

Spad

Opcja ta umieszcza tylko obszary reprezentujące miejsce przycinania całej zawartości strony, o ile obecny jest obszar spadu. Informacje te są użyteczne, jeżeli strona ma zostać wydrukowana w środowisku drukarni. Należy zauważyć, że wydrukowana strona może zawierać znaczniki strony leżące poza obszarem spadu.

Nośnik

Opcja ta umieszcza obszary odpowiadające rzeczywistej wielkości papieru oryginalnego dokumentu PDF (np. wymiary arkusza A4), łącznie ze znacznikami stron.

Importowanie obrazów monochromatycznych, bichromii i trichromii z plików Adobe PDF

Kompozycja importowana z pliku PDF może zawierać dane, które nie mogłyby zostać utworzone w programie Illustrator. Noszą one nazwę kompozycji obcej i mogą obejmować obrazy monochromatyczne, bichromatyczne i trichromatyczne. Kompozycje obce można wygenerować także w programie Illustrator, gdy stosuje się polecenie Spłaszcz przezroczystość z zachowaniem kolorów dodatkowych.

Uwaga:

Funkcja zachowywania kompozycji obcych programu Illustrator przydaje się w wielu sytuacjach. Na przykład, gdy są tworzone wyciągi barwne, pozwala ona zachować w połączonych plikach PDF informacje o kolorach dodatkowych.

Na panelach Wygląd i Warstwy kompozycje obce są domyślnie wyróżniane specjalnymi etykietami <Kompozycja obca>. Kompozycje obce można zaznaczać, przesuwać i zapisywać oraz wykonywać na nich podstawowe przekształcenia (np. skalowanie, obracanie i pochylanie). Nie można jednak zaznaczać i edytować poszczególnych elementów składowych tych kompozycji. Przed rozpoczęciem ewentualnej edycji za pomocą narzędzi do skraplania kompozycje obce trzeba poddać rasteryzacji.

Aby przekonwertować kompozycję obcą na obiekt programu Illustrator, wybierz polecenie Obiekt > Rasteryzuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online