Przesuwanie obiektów

Obiekty można przesuwać poprzez przeciąganie kursorami pewnych narzędzi, za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze lub wpisywanie precyzyjnych wartości w panelu lub w oknie dialogowym.

Przyciąganie ułatwia umieszczanie przesuwanych obiektów w odpowiednim miejscu. Na przykład kursor może przeskakiwać na linie siatki pomocniczej lub punkty kontrolne, zaś krawędzie obiektów mogą przeskakiwać na linie siatki. Można też skorzystać z panelu Wyrównanie, aby umieścić obiekty w określonej relacji względem innych obiektów.

Klawisz Shift może służyć do ograniczania ruchów jednego lub kilku obiektów tak, aby przemieszczały się dokładnie w kierunku pionowym, poziomym lub pod kątem 45 stopni w stosunku do bieżącej orientacji osi X i Y. Klawisz Shift może posłużyć także do obracania obiektów o wielokrotności 45°.

Przesuwanie obiektów
Rysowanie lub przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift ogranicza kierunek ruchu do najbliższej wielokrotności kąta 45°.

Przesuwanie lub powielanie obiektu przez wklejanie

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Wytnij i przenieś zaznaczenie lub wybierz polecenie Edycja > Kopiuj i powiel zaznaczenie.

 3. Aby wkleić obiekt w innym pliku, otwórz plik. (Informacje na temat wklejania obiektów między warstwami, znajdują się w części Wklejanie obiektów między warstwami).

 4. Wybierz jedno z następujących poleceń:

  Edycja > Wklej

  Wkleja obiekt na środku okna aktywnego.

  Edycja > Wklej na wierzch

  Wkleja obiekt bezpośrednio przed zaznaczonym obiektem.

  Edycja > Wklej na spód

  Wkleja obiekt bezpośrednio pod zaznaczonym obiektem.

  Edycja > Wklej w miejscu

  Wkleja kompozycję na aktywnym obszarze roboczym w tym samym miejscu co na obszarze roboczym, z którego skopiowano kompozycję.

  Edycja > Wklej we wszystkich obszarach roboczych

  Wkleja kompozycję we wszystkich obszarach roboczych w tym samym miejscu, w którym na aktualnym obszarze roboczym znajduje się dana kompozycja.

Przesuwanie obiektów przez przeciąganie

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Przeciągnij obiekt na nowe miejsce.

  Jeśli zaznaczony obiekt jest wypełniony, można go przesuwać umieszczając kursor w dowolnym jego miejscu. Jeśli zaznaczony obiekt nie jest wypełniony, a kompozycja jest wyświetlana w postaci krzywych lub zaznaczona jest preferencja Zaznaczenie obiektu tylko wg ścieżki, przeciągnij go umieszczając kursor na ścieżce. (Zobacz Powielanie zaznaczeń przez przeciąganie i upuszczanie).

  Uwaga:

  Włączenie polecenia Przyciągaj do punktu w menu Widok powoduje, że kursor przyciągany jest przez obiekt, jeśli ten umieszczony w odległości nie większej niż 2 piksele od punktu kontrolnego lub linii pomocniczej.

Przesuwanie obiektu klawiszami strzałek

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wciśnij klawisz strzałki odpowiadający kierunkowi przesunięcia. Przytrzymując jednocześnie klawisz Shift można uzyskać efekt przesunięcia na odległość dziesięciokrotnie większą niż wartość parametru Przyrost klawiaturowy (określanego w preferencjach).

  Odległość pokonywana przez obiekt po każdym wciśnięciu klawisza strzałki jest określona w preferencjach Skok klawiatury. Domyślny skok wynosi 1 punkt (1/72 cala lub 0,3528 milimetra). Aby zmienić preferencje skoku klawiatury, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS).

Przesuwanie obiektu na zadaną odległość

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Przesuń.

  Uwaga:

  Po zaznaczeniu obiektu można otworzyć okno dialogowe Przesuń, klikając dwukrotnie narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie grupowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przesunąć obiekt w lewo lub w prawo, wpisz w polu Poziomo wartość ujemną (ruch w lewo) lub dodatnią (ruch w prawo).

  • Aby przesunąć obiekt w górę lub w dół, wpisz w polu Pionowo wartość ujemną (ruch w górę) lub dodatnią (ruch w dół).

  • Aby przesunąć obiekt o dany kąt względem osi x obiektu, wpisz w polu Odległość lub Kąt wartość dodatnią (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) lub ujemną (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Można również wpisywać wartości od 180° do 360°; wartości te konwertowane są na odpowiadające im wartości ujemne (np. wartość 270° jest konwertowana na –90°).

 4. Jeśli obiekty zawierają wypełnienie wzorkiem, przesuń wzorek zaznaczając opcję Wzorki. Usuń zaznaczenie opcji Obiekty, aby przesunąć sam wzorek bez obiektów.

 5. Kliknij OK lub Kopiuj, aby przenieść kopię obiektów.

  Kierunki względem osi x.
  Kierunki względem osi x.

Przesuwanie obiektów przy użyciu współrzędnych x i y

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. W panelu Przekształć lub Sterowanie wpisz nowe wartości w polu X lub Y albo w obu.

  Aby zmienić punkt odniesienia, przed wpisaniem wartości kliknij biały kwadrat na mapce punktów odniesienia.

Przesuwanie wielu obiektów na raz

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Przekształć każdy.

 3. W części Przesuwanie, określ odległość na jaką mają być przeniesione zaznaczone obiekty.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przesunąć obiekty na podaną odległość, kliknij OK.

  • Aby przesunąć obiekty losowo, ale na odległość nie większą niż podana, zaznacz opcję Losowo. Na przykład wybranie opcji Losowo przy rysowaniu ceglanego muru spowoduje, że cegły będą nieznacznie od siebie odsunięte, nie zaś równo ułożone. Następnie kliknij OK.

Wklejanie obiektu w odniesieniu do innych obiektów

 1. Zaznacz obiekt wybrany do wklejenia.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj lub Edycja > Wytnij.

 3. Zaznacz obiekt, przed którym lub za którym ma być wklejony dany obiekt.

 4. Wybierz polecenie Edycja > Wklej na wierzch lub Edycja > Wklej pod spód.

  Po wklejeniu więcej niż jednego obiektu, wszystkie wklejone obiekty pojawią się nad lub pod zaznaczonymi elementami rysunku. Jednak względna kolejność zamalowywania poszczególnych obiektów wklejonych zostanie zachowana.

Wklejanie obiektów między warstwami

Miejsce wklejenia kompozycji w hierarchii warstw jest wyznaczone przez ustawienie opcji Wklejanie pamięta warstwy. Opcja ta jest domyślnie wyłączona, co powoduje, że kompozycje są wklejane na warstwę aktywną w panelu Warstwy. Gdy opcja ta jest włączona, kompozycje są wklejane na warstwy, z których je skopiowano, niezależnie od tego, która warstwa w panelu Warstwy jest aktywna.

Aby ustawić tę opcję, wybierz polecenie Wklejanie pamięta warstwy z menu panelu Warstwy. Włączenie opcji sygnalizuje znacznik wyboru.

Uwaga:

Opcję Wklejanie pamięta warstwy należy włączyć, jeśli wklejane kompozycje pochodzą z różnych dokumentów i zachodzi konieczność automatycznego umieszczania ich na warstwie o tej samej nazwie, z której pochodzą. Jeśli dokument docelowy nie zawiera warstwy o tej samej nazwie, Illustrator tworzy nową warstwę.

Wklejanie w miejscu oraz wklejanie we wszystkich obszarach roboczych

Polecenie Wklej w miejscu pozwala wkleić kompozycję w aktywnym obszarze roboczym. Aby skorzystać z tego polecenia, należy kliknąć kolejno polecenia Edycja > Wklej w miejscu. Skrót klawiaturowy: Ctrl+Shift+V (Windows) lub Cmd+Shift+V (Macintosh).

Polecenie Wklej na wszystkich obszarach roboczych pozwala wkleić zaznaczoną kompozycję na wszystkich obszarach roboczych. Przed użyciem polecenia Wklej we wszystkich obszarach roboczych upewnij się, że obszar roboczy, z którego kopiujesz dany obiekt, jest obszarem aktywnym.

Aby użyć polecenia Wklej we wszystkich obszarach roboczych, kliknij polecenie Edycja > Wklej we wszystkich obszarach roboczych, gdy wytniesz lub skopiujesz dany obszar roboczy.

Jeśli kopiujesz kompozycję, a następnie wybierasz opcję Wklej we wszystkich obszarach roboczych, kompozycja ta jest ponownie wklejana do obszaru, z którego została skopiowana. (Zalecane) Wytnij, a następnie wklej obiekty, jeśli przed użyciem polecenia Wklej we wszystkich obszarach roboczych nie musisz modyfikować oryginalnych obiektów.

Uwaga:

Polecenia Wklej w miejscu i Wklej we wszystkich obszarach roboczych wklejają dany obiekt w takim samym położeniu, w jakim znajdował się obiekt wyjściowy na aktywnym obszarze roboczym w momencie kopiowania.

Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów

Za pomocą panelu Wyrównaj (Okno > Wyrównaj) oraz opcji wyrównywania w panelu Sterowanie można wyrównywać i rozmieszczać zaznaczone obiekty na wybranej osi. Jako punktu odniesienia można użyć zarówno krawędzi obiektu, jaki i punktów kontrolnych. Wyrównać można do zaznaczenia, obszaru roboczego lub obiektu głównego. Obiekt główny to jeden, konkretny obiekt zaznaczenia obejmującego wiele obiektów.

Opcje wyrównania widoczne są w panelu Sterowanie po zaznaczeniu obiektów. Jeśli nie są widoczne, wybierz polecenie Wyrównaj z menu panelu Sterowanie.

Uwaga:

Program Illustrator domyślnie oblicza wyrównanie i rozmieszczanie na podstawie ścieżek obiektu. Warto jednak pamiętać, że podczas pracy z obiektami posiadającymi obrysy różnej grubości można użyć krawędzi obrysu do obliczenia wyrównania lub rozmieszczenia. Aby przeprowadzić taką operację, zaznacz opcję Podgląd obwiedni z menu panelu Wyrównaj.

Wyrównywanie lub rozmieszczanie względem obwiedni wszystkich wybranych obiektów

 1. Zaznacz obiekty, które mają zostać wyrównane lub rozmieszczone.

 2. W panelu Wyrównaj lub Sterowanie wybierz polecenie Wyrównaj do zaznaczenia , a następnie kliknij przycisk odpowiadający wyrównaniu lub rozmieszczeniu, którego chcesz użyć.

Wyrównywanie lub rozmieszczanie względem jednego punktu kontrolnego

 1. Kliknij narzędzie Bezpośrednie zaznaczanie, przytrzymaj klawisz Shift i wybierz punkty kontrolne, które mają zostać wyrównane lub rozmieszczone. Ostatni wybrany punkt kontrolny stanie się głównym punktem kontrolnym.

  Opcja Wyrównaj do głównego punktu kontrolnego jest automatycznie wybierana w panelu Wyrównaj oraz w Panelu sterowania.

 2. W panelu Wyrównaj lub Sterowanie kliknij przycisk odpowiadający wyrównaniu lub rozmieszczeniu, którego chcesz użyć.

Wyrównywanie lub rozmieszczanie względem obiektu głównego

 1. Zaznacz obiekty, które mają zostać wyrównane lub rozmieszczone.

 2. Kliknij jeszcze raz obiekt, który chcesz użyć jako obiekt główny (tym razem nie trzeba trzymać wciśniętego klawisza Shift).

  Wokół obiektu głównego pojawi się niebieski obrys, a w panelach Sterowanie i Wyrównaj automatycznie wybrane zostanie polecenie Wyrównaj do zaznaczenia .

 3. W panelu Wyrównaj lub Sterowanie kliknij przycisk odpowiadający wyrównaniu lub rozmieszczeniu, którego chcesz użyć.

  Uwaga:

  Aby przerwać wyrównywanie lub rozmieszczanie względem obiektu, kliknij obiekt jeszcze raz, aby usunąć z niego niebieski obrys lub wybierz polecenie Anuluj obiekt kluczowy z menu panelu Wyrównaj.

Wyrównywanie lub rozmieszczanie względem obszaru roboczego

 1. Zaznacz obiekty, które mają zostać wyrównane lub rozmieszczone.

 2. Używając narzędzia Zaznaczanie, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift na obszarze roboczym w miejscu, w którym chcesz zastosować opcję. Obrys dookoła aktywnego obszaru roboczego jest ciemniejszy niż w przypadku innych obszarów roboczych.

 3. W panelu Wyrównaj lub Sterowanie wybierz polecenie Wyrównaj do obszaru roboczego , a następnie kliknij przycisk odpowiadający wyrównaniu lub rozmieszczeniu, którego chcesz użyć.

Rozmieszczanie obiektów według zadanych wielkości

Obiekty mogą być rozmieszczane zgodnie z podanymi odległościami pomiędzy ich ścieżkami.

 1. Zaznacz obiekty do rozmieszczenia.

 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i kliknij ścieżkę obiektu, wokół którego chcesz rozmieścić pozostałe obiekty. Obiekt, który kliknięto, pozostanie na swoim miejscu.

 3. W polu Odstępy rozmieszczenia, umieszczonym w panelu Wyrównaj, wpisz zadaną odległość pomiędzy obiektami.

  Jeśli opcje Odstępy rozmieszczenia nie są widoczne, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu.

 4. Kliknij przycisk Pionowe rozmieszczenie obiektów lub Poziome rozmieszczenie obiektów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online