Informacje o aktywnym malowaniu

Konwersja kompozycji na grupy aktywnego malowania umożliwia ich swobodne kolorowanie (podobnie jak można kolorować rysunki na papierze). Poszczególne segmenty ścieżek można obrysowywać różnymi kolorami, a poszczególne ścieżki (zamknięte) wypełniać różnymi kolorami, wzorkami i gradientami.

Aktywne malowanie jest jednym ze sposobów tworzenia kolorowych rysunków. Funkcja ta umożliwia wykorzystanie pełnego zakresu narzędzi do rysowania wektorowego w programie Illustrator; przy jej użyciu jednak wszelkie ścieżki są traktowane, tak jakby znajdowały się na tej samej powierzchni. Oznacza to, że żadna ze ścieżek nie znajduje się pod lub nad inną. Zamiast tego, ścieżki dzielą powierzchnię na obszary, które mogą być malowane, bez względy na to, czy są otoczone jedną ścieżką, czy segmentami kilku ścieżek. W efekcie malowanie przypomina wypełnianie kolorową farbą pustego szkicu.

Po utworzeniu grupy aktywnego malowania, każda ścieżka pozostaje w pełni edytowalna. Po przeniesieniu lub zmianie kształtu ścieżki, zastosowane wcześniej kolory nie pozostają w swoim miejscu, jak to się dzieje z naturalnymi materiałami malarskimi lub programami edycji obrazów. Program Illustrator automatycznie stosuje je ponownie do nowych obszarów utworzonych przez ścieżki.

Dostosowywanie ścieżek aktywnego malowania
Dostosowywanie ścieżek aktywnego malowania

A. Oryginał B. Grupa aktywnego malowania C. Ścieżki dopasowane, ponowne zastosowanie aktywnego malowania 

Te części grup aktywnego malowania, które można malować, są nazywane krawędziami i powierzchniami. Krawędź jest tą częścią ścieżki pomiędzy przecięciami z innymi ścieżkami. Powierzchnia jest obszarem otoczonym jedną krawędzią lub kilkoma krawędziami. Możesz obrysowywać krawędzie i wypełniać powierzchnie.

Weźmy dla przykładu okrąg i przecinającą go linię. W grupie aktywnego malowania linia (krawędź) dzieląca okrąg tworzy dwie powierzchnie wewnątrz koła. Każda powierzchnia może zostać wypełniona, a krawędź obrysowana innym kolorem za pomocą narzędzia Aktywne wiadro z farbą.

Okrąg i linia (po lewej) oraz okrąg i linia po konwersji na grupę aktywnego malowania, po wypełnieniu powierzchni i obrysowaniu krawędzi (po prawej).
Okrąg i linia (po lewej) oraz okrąg i linia po konwersji na grupę aktywnego malowania, po wypełnieniu powierzchni i obrysowaniu krawędzi (po prawej).

Uwaga:

Aktywne malowanie ma tę zaletę, że jest obsługiwane przez wiele procesorów, a zatem przebiega bardzo szybko.

Ograniczenia aktywnego malowania

Atrybuty wypełnienia i farby są przyłączane do powierzchni i krawędzi grupy aktywnego malowania, a nie do ścieżek, które je definiują (jak to się dzieje w obiektach programu Illustrator). Z tego też powodu, wymienione dalej funkcje i polecenia działają inaczej lub nie mają odniesienia do ścieżek w grupach aktywnego malowania.

Funkcje i polecenia, które mogą być stosowane do całych grup aktywnego malowania, a nie do pojedynczych krawędzi i powierzchni

 • Przezroczystość

 • Efekty

 • Wielokrotne wypełnienia i obrysy z panelu Wygląd

 • Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy

 • Obiekt > Ukryj

 • Obiekt > Rasteryzacja.

 • Obiekt > Plasterek > Utwórz

 • Polecenie Utwórz maskę kryjącą z menu panelu Przezroczystość

 • Pędzle (pędzle można stosować do całej grupy aktywnego malowania, o ile nowy obrys grupy dodano za pomocą panelu Wygląd)

Funkcje, których nie można stosować do grup aktywnego malowania

 • Siatki gradientu

 • Wykresy

 • Symbole z panelu Symbole

 • Flary

 • Opcje wyrównywania obrysu z panelu Obrys

 • Narzędzie Różdżka

Polecenia dotyczące obiektów, których nie można stosować do grup aktywnego malowania

 • Nakreśl kontury obrysu

 • Rozwiń (Można w zastępstwie użyć polecenia Obiekt > Aktywne malowanie > Rozwiń)

 • Mieszanie

 • Plasterek

 • Maska przycinająca > Utwórz

 • Utwórz siatkę gradientu

Inne polecenia, których nie można stosować do grup aktywnego malowania

 • Polecenia dotyczące odnajdywania ścieżek

 • Plik > Umieść

 • Widok > Linie pomocnicze > Utwórz

 • Zaznacz > Jednakowe > Tryb mieszania, Wypełnienie i obrys, Krycie, Styl, Instancja symbolu i Seria połączonych bloków

 • Obiekt > Oblewanie tekstem > Utwórz

Tworzenie grup aktywnego malowania

Jeśli kolory obiektów mają być definiowane różnie dla różnych krawędzi przekrojów, przekonwertuj kompozycję na grupę aktywnego malowania.

Niektóre typy obiektów (np. tekst, obrazy bitmapowe lub pędzle) nie mogą być bezpośrednio konwertowane na grupy aktywnego malowania. Obiekty tego typu muszą być najpierw przekonwertowane na ścieżki. Na przykład, jeśli konwertowany jest obiekt, który namalowano z wykorzystaniem pędzli lub efektów, to w wyniku konwersji na grupę aktywnego malowania zostaje utracony efekt złożonej postaci wizualnej. Znaczna część efektów wizualnych może zostać zachowana, jeśli obiekt zostanie najpierw przekonwertowany na regularne ścieżki, a potem na grupę aktywnego malowania.

Uwaga: przekształcając kompozycję w grupę aktywnego malowania, nie można przywrócić jej do pierwotnego stanu. Grupę można rozwinąć do postaci odrębnych składników; można też przywrócić jej oryginalne ścieżki bez wypełnień (z czarnym obrysem).

Tworzenie grupy aktywnego malowania

 1. Zaznacz ścieżki, ścieżki złożone lub elementy obydwu typów.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Obiekt > Aktywne malowanie > Utwórz.

  • Wybierz narzędzie Aktywne wiadro z farbą  kliknij zaznaczony obiekt.

Uwaga:

W trakcie konwersji na grupę aktywnego malowania mogą zostać pominięte takie atrybuty jak przezroczystość i efekty, a niektóre obiekty mogą pozostać nieprzekonwertowane (np. tekst, obrazy bitmapowe lub pędzle).

Konwertowanie obiektów na grupy aktywnego malowania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności na obiektach, które nie są konwertowane bezpośrednio na grupy aktywnego malowania:
  • W przypadku obiektów tekstowych wybierz polecenie Tekst > Utwórz kontury. Przekształć uzyskane ścieżki w grupę aktywnego malowania.

  • W przypadku obrazów bitmapowych wybierz polecenie Obiekt > Aktywny obrys > Utwórz i konwertuj na aktywne malowanie.

  • W przypadku innych obiektów wybierz polecenie Obiekt > Rozwiń. Przekształć uzyskane ścieżki w grupę aktywnego malowania.

Rozwijanie lub zwijanie grupy aktywnego malowania

Zwijanie grupy aktywnego malowania zmienia ją na jeden lub kilka zwykłych kształtów bez wypełnienia i z 5‑punktowym czarnym obrysem. Rozwinięcie grupy aktywnego malowania powoduje powstanie jednej lub kilku zwykłych ścieżek, wizualnie zbliżonych do grupy aktywnego malowania, ale teraz występujących w postaci oddzielnych ścieżek wypełnionych i obrysowanych. Ścieżki takie mogą być zaznaczane za pomocą narzędzia Zaznaczanie grupowe i zmieniane oddzielnie.

Grupa aktywnego malowania: przed (z lewej) oraz po rozwinięciu do postaci oddzielnych powierzchni i krawędzi (z prawej)
Grupa aktywnego malowania: przed (z lewej) oraz po rozwinięciu do postaci oddzielnych powierzchni i krawędzi (z prawej)

Grupa aktywnego malowania przed (po lewej) oraz po zastosowaniu polecenia Zwolnij (po prawej)
Grupa aktywnego malowania przed (po lewej) oraz po zastosowaniu polecenia Zwolnij (po prawej)

 1. Zaznacz grupę aktywnego malowania.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Obiekt > Aktywne malowanie > Rozwiń.

  • Wybierz polecenie Obiekt > Aktywne malowanie > Zwolnij.

Zaznaczanie elementów w grupach aktywnego malowania

Narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania  służy do zaznaczania powierzchni i krawędzi grup aktywnego malowania. Narzędzie Zaznaczanie  pozwala zaznaczyć całą grupę, a narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  pozwala zaznaczać ścieżki wewnątrz grupy aktywnego malowania. W przypadku złożonych dokumentów istnieje możliwość wyodrębnienia grupy aktywnego malowania, co ułatwia zaznaczanie konkretnych powierzchni i krawędzi.

Uwaga:

Wybierz takie narzędzie do zaznaczania, które jest najlepiej dostosowane do planowanych operacji na grupie aktywnego malowania. Na przykład narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania pozwala stosować różne gradienty do różnych powierzchni grupy aktywnego malowania, a narzędzie Zaznaczanie pozwala zastosować ten sam gradient do całej grupy aktywnego malowania.

Zaznaczanie powierzchni i krawędzi

Wskaźnik narzędzia Zaznaczanie aktywnego malowania przyjmuje kształt wskaźnika powierzchni , gdy zostanie ustawiony nad powierzchnią, wskaźnika krawędzi , gdy zostanie ustawiony nad krawędzią, oraz wskaźnika x , gdy znajdzie się poza grupą aktywnego malowania.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania, a następnie:

  • Aby zaznaczyć konkretną powierzchnię lub krawędź, kliknij powierzchnię lub krawędź.
  • Aby zaznaczyć wiele powierzchni i krawędzi, utwórz ramkę zaznaczenia wokół wybranych elementów. Są uwzględniane również zaznaczenia częściowe.
  • Aby zaznaczyć wszystkie sąsiadujące ze sobą powierzchnie, które nie są rozdzielone zamalowaną krawędzią, dwukrotnie kliknij powierzchnię.
  • Aby zaznaczyć powierzchnie lub krawędzie o takim samym obrysie lub wypełnieniu, kliknij je trzykrotnie. Możesz też kliknąć raz, a następnie wybrać polecenie Zaznacz > Jednakowe i kliknąć w podmenu opcję Kolor wypełnienia, Kolor obrysu lub Grubość obrysu.
  • W celu dodania lub usunięcia elementów z bieżącego zaznaczenia wciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, klikaj elementy lub przeciągaj wokół nich kursor.

Zaznaczanie grupy aktywnego malowania

 1. Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i kliknij grupę.

Zaznaczanie oryginalnej ścieżki w grupie aktywnego malowania

 1. Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i kliknij ścieżkę wewnątrz grupy aktywnego malowania.

Wyodrębnianie z kompozycji grupy aktywnego malowania

 1. Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie grupę.

  • Zaznacz grupę, przejdź do panelu sterowania i kliknij przycisk Wyodrębnij zaznaczoną grupę .

Modyfikowanie grup aktywnego malowania

Kiedy dokonasz zmian ścieżki w grupie aktywnego malowania, program Illustrator pokoloruje wszystkie nowe i zmienione powierzchnie i krawędzie, wykorzystując w tym celu wypełnienia i obrysy zdefiniowane w grupie. Jeśli wyniki tej operacji nie będą zadowalające, będzie można użyć narzędzia Aktywne wiadro z farbą i ponownie określić kolory.

Grupa aktywnego malowania przed (po lewej) i po dostosowaniu ścieżek (po prawej)
Grupa aktywnego malowania przed (po lewej) i po dostosowaniu ścieżek (po prawej)

Usunięcie krawędzi powoduje rozlanie się wypełnienia na nową powierzchnię. Na przykład, usunięcie ścieżki dzielącej koło na pół powoduje wypełnienie koła jednym z wypełnień zastosowanych do połówek. W razie potrzeby możesz nie dopuścić do tego. Na przykład przed usunięciem ścieżki dzielącej koło, może przenieść ją w taki sposób, aby wybrane wypełnienie zajmowało większą część koła.

Grupa aktywnego malowania przed (po lewej) oraz po zaznaczeniu i usunięciu ścieżki (po prawej)
Grupa aktywnego malowania przed (po lewej) oraz po zaznaczeniu i usunięciu ścieżki (po prawej)

Uwaga:

Dobrym zwyczajem jest zapisywanie w panelu Próbki kolorów wypełnień i obrysów z grup aktywnego malowania. W ten sposób, jeśli wprowadzona zmiana spowoduje utratę potrzebnego koloru, możesz zaznaczyć jego próbkę i użyć narzędzia Aktywne wiadro z farbą do ponownego zastosowania tego wypełnienia lub obrysu.

Dodawanie ścieżek do grupy aktywnego malowania

Po dodaniu innych ścieżek do grupy aktywnego malowania można wypełnić i obrysować utworzone powierzchnie i krawędzie.

Grupa aktywnego malowania przed (po lewej) i po dodaniu nowej ścieżki oraz pomalowaniu nowych powierzchni i krawędzi, które powstały po jej dodaniu (po prawej)
Grupa aktywnego malowania przed (po lewej) i po dodaniu nowej ścieżki oraz pomalowaniu nowych powierzchni i krawędzi, które powstały po jej dodaniu (po prawej)

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i kliknij dwukrotnie grupę aktywnego malowania (lub kliknij przycisk Wyodrębnij zaznaczoną grupę w panelu Sterowanie), aby ją wyodrębnić. Narysuj inną ścieżkę. Program Illustrator doda nową ścieżkę do grupy aktywnego malowania. Kliknij przycisk Wyjdź z trybu izolacji  , gdy dodasz nowe ścieżki.

  • Zaznacz grupę aktywnego malowania i ścieżki, które mają być do niej dodane. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Wybierz polecenie Obiekt > Aktywne malowanie > Scal.
   • Kliknij Scal w aktywne malowanie w panelu sterowania.
   • Kliknij przycisk Scal w aktywne malowanie w sekcji Szybkie operacje na panelu Właściwości.
  • W panelu Warstwy przeciągnij ścieżkę lub ścieżki na grupę aktywnego malowania.

   Uwaga: ścieżki wewnątrz grupy aktywnego malowania mogą nie pokrywać się dokładnie z podobnymi lub identycznymi ścieżkami poza grupą aktywnego malowania.

Zmiana rozmiaru pojedynczej ścieżki lub pojedynczego obiektu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i kliknij ścieżkę lub obiekt. Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i ponownie kliknij ścieżkę lub obiekt. Dokonaj niezbędnych zmian.

  • Za pomocą narzędzia Zaznaczanie kliknij dwukrotnie grupę aktywnego malowania, aby ją wyodrębnić. Następnie kliknij ścieżkę lub obiekt, aby rozpocząć edycję.

Malowanie za pomocą narzędzia Aktywne wiadro z farbą

Narzędzie Aktywne wiadro z farbą pozwala malować powierzchnie i krawędzie grup aktywnego malowania przy użyciu bieżących atrybutów wypełnienia i obrysu. Kursor narzędzia zawiera jeden lub trzy kolorowe kwadraty, które reprezentują wybrany kolor wypełnienia lub obrysu, a jeśli są używane kolory z biblioteki próbek, dwa kolory sąsiadujące z wybranym kolorem (w bibliotece). Kolory sąsiednie (a także kolejne, sąsiednie względem nich) można uaktywniać, naciskając klawisze strzałek.

 1. Wybierz narzędzie Aktywne wiadro z farbą . Kliknij i przytrzymaj narzędzie Shape Builder tool, aby wyświetlić i wybrać narzędzie Aktywne wiadro z farbą. Zobacz Wybieranie narzędzia, aby nauczyć się innych metod wybierania narzędzi. Zobacz Omówienie panelu Narzędzia, aby zlokalizować wszystkie narzędzia.
 2. Określ kolor wypełnienia lub kolor obrysu oraz pożądany rozmiar.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz kolor z panelu Próbki, kursor narzędzia będzie zawierał trzy kolorowe kwadraty . Wybrany kolor będzie reprezentowany przez środkowy kwadrat. Aby użyć koloru sąsiedniego, kliknij klawisz ze strzałką w lewo lub strzałką w prawo.

 3. Aby zamalować powierzchnię wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij powierzchnię, aby ją wypełnić. (Kiedy kursor znajdzie się nad powierzchnią, zmieni kształt na wypełnione do połowy wiadro z farbą ; zostaną też podświetlone linie wokół środka wypełnienia).

  • Przeciągnij kursor nad kilkoma powierzchniami.

  • Dwukrotnie kliknij powierzchnię, wypełniając nieobrysowane krawędzie w przystającej powierzchni (wypełnienie lawinowe).

  • Trzykrotnie kliknij powierzchnię, wypełnij wszystkie powierzchnie w identyczny sposób.

   Wskazówka: aby przełączyć się na narzędzie Kroplomierz i pobrać wypełnienie lub obrys, kliknij wybrane wypełnienie lub obrys z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 4. Aby obrysować krawędź, kliknij dwukrotnie narzędzie Aktywne wiadro z farbą i wybierz opcję Maluj obrysy. Możesz też wcisnąć klawisz Shift w celu tymczasowego uaktywnienia opcji Maluj obrysy i wykonać następujące czynności:
  • Kliknij krawędź, aby ją obrysować. (Gdy wskaźnik znajdzie się na krawędzi, zmienia się w pędzel  , a krawędź jest podświetlana).

  • Przeciągnij kursor nad kilkoma krawędziami, aby je obrysować.

  • Dwukrotnie kliknij krawędź, obrysowując wszystkie połączone krawędzie o tym samym kolorze (malowanie lawinowe).

  • Trzykrotnie kliknij krawędź, aby obrysować wszystkie krawędzie takim samym obrysem.

   Uwaga: naciśnięcie klawisza Shift umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy malowaniem za pomocą tylko obrysów i tylko wypełnień. Zmiany te można określić również w oknie dialogowym Opcje aktywnego wiadra z farbą. Jeśli w danej chwili są zaznaczone opcje Maluj wypełnienia i Maluj obrysy, to wciśnięcie klawisza Shift powoduje uaktywnienie wyłącznie opcji Maluj wypełnienia. (Operacja może być użyta do wypełniania małych powierzchni otoczonych obrysowanymi konturami).

Opcje narzędzia Aktywne wiadro z farbą

Opcje narzędzia Aktywne wiadro z farbą umożliwiają określenie zasad działania tego narzędzia (np. czy zaznaczane mają być tylko wypełnienia, tylko obrysy, czy może oba te elementy), a także zasady podświetlania fasad i krawędzi podczas przesuwania nad nimi kursora narzędzia. Opcje te są widoczne po dwukrotnym kliknięciu narzędzia Aktywne wiadro z farbą.

Maluj wypełnienia

Malowanie powierzchni grup aktywnego malowania.

Maluj obrysy

Malowanie krawędzi grup aktywnego malowania.

Kursor podglądu próbki

Jest wyświetlany przy wyborze koloru z panelu Próbki. Kursor narzędzia Aktywne wiadro z farbą zawiera trzy próbki kolorów: próbkę koloru zaznaczonego obrysu lub wypełnienia oraz próbki kolorów sąsiadujących z tym pierwszym kolorem w panelu Próbki.

Podświetl

Obrysowuje powierzchnię lub krawędź, nad którą umieszczony jest kursor. Powierzchnie są wyróżniane grubą linią, a krawędzie linią cienką.

Kolor

Określa kolor podświetlenia. Wybrany kolor może pochodzić z menu lub próbki farb umożliwiającej określenie własnego koloru.

Szerokość

Określa grubość podświetlenia.

Usuwanie odstępów w grupach aktywnego malowania

Odstępy to małe przerwy pomiędzy ścieżkami. Jeśli farba przecieka i pokrywa te powierzchnie, których nie powinna, to prawdopodobnie w kompozycji jest odstęp. W takim wypadku można utworzyć nową ścieżkę zamykającą odstęp, przeprowadzić edycję ścieżek, tak by zamknęły odstęp lub dopasować opcje odstępów w grupie Aktywnego malowania.

Uwaga:

Aby uniknąć tego problemu, powtórnie narysuj ścieżki, tak by zostały znacznie wydłużone. Po ich narysowaniu możesz zaznaczyć i usunąć wystające krawędzie lub zastosować do nich obrys „Brak”.

Usuwanie odstępów w grupie aktywnego malowania

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż odstępy aktywnego malowania.

Polecenie podświetla wszelkie odstępy znalezione w aktualnie zaznaczonej grupie aktywnego malowania, spełniające kryteria opcji odstępów dla tej grupy.

Określanie opcji odstępu aktywnego malowania

 1. Wybierz polecenie Obiekt > Aktywne malowanie > Opcje odstępów i ustaw dowolne z następujących opcji.

  Wyszukiwanie odstępów

  Gdy opcja jest zaznaczona, program Illustrator rozpoznaje odstępy w ścieżkach aktywnego malowania i uniemożliwia ich zamalowywanie. W przypadku dużych, złożonych grup aktywnego malowania może to istotnie spowolnić działanie programu. Jeśli tak się stanie, ponownie wybierz polecenie Zamknij przerwy ścieżkami.

  Malowanie zatrzymuje się na

  Określa wielkość odstępu, przez którą farba nie przelewa się.

  Własny

  Określa własny rozmiar odstępu dla opcji Malowanie zatrzymuje się na.

  Kolor podglądu odstępu

  Określa kolor przeglądanych odstępów w grupach aktywnego malowania. Wybrany kolor może pochodzić z menu lub koła kolorów umieszczonego obok menu Kolor podglądu odstępu.

  Zamknij przerwy ścieżkami

  Gdy opcja jest zaznaczona, przerwy (odstępy) w grupach aktywnego malowania są zamykane za pomocą niepomalowanych ścieżek (jest to operacja alternatywna w stosunku do blokady zamalowywania przerw). Ponieważ ścieżki nie są zamalowane, może wydawać się, że przerwy nadal występują (chociaż zostały one zamknięte).

  Podgląd

  Wyświetla aktualnie odnalezione odstępy w grupach aktywnego malowania i maluje je wybranym kolorem.

Zasady dotyczące odstępów w grupach aktywnego malowania

W przypadku scalania grup aktywnego malowania, które mają różne ustawienia odstępów, program Illustrator obsługuje odstępy w następujący sposób:

 • Jeśli we wszystkich zaznaczonych grupach jest wyłączone wykrywanie odstępów, odstępy są zamykane, funkcja wykrywania odstępów jest włączana, a opcja Malowanie zatrzymuje się na jest ustawiana jako Małe odstępy.

 • Jeśli we wszystkich zaznaczonych grupach wykrywanie odstępów jest skonfigurowane tak samo, odstępy są zamykane i są zachowywane ich ustawienia.

 • Jeśli wykrywanie odstępów działa różnie dla różnych grup, odstępy są zamykane i są zachowywane ustawienia odstępów ostatniej grupy (o ile w jej wypadku włączono wykrywanie odstępów). Jeśli wykrywanie odstępów w ostatniej grupie jest wyłączone, zostaje ono włączone, a opcja Malowanie zatrzymuje się na jest ustawiana jako Małe odstępy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online