Obracanie obiektów

Obracanie obiektu powoduje zmianę jego kąta względem ustalonego punktu odniesienia. Domyślnym punktem odniesienia jest środek obiektu. Jeśli zaznaczenie obejmuje wiele obiektów, wszystkie zaznaczone elementy zostaną obrócone wokół wspólnego punktu odniesienia, którym domyślnie jest środek zaznaczenia lub obwiedni. Aby obrócić każdy z obiektów wokół jego środka, skorzystaj z polecenia Przekształć każdy.

Obracanie obiektów
Porównanie wyników zastosowania narzędzia Obrót (po lewej) i polecenia Przekształć każdy (po prawej)

Obracanie obiektów za pomocą ich obwiedni

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie , przesuń kursor poza obwiednię w pobliżu jej uchwytu, tak aby kursor zmienił kształt na . Następnie przeciągnij kursor.

Obracanie obiektów za pomocą narzędzia Przekształcanie swobodne

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz narzędzie Przekształcanie swobodne  .

 3. Ustaw kursor na zewnątrz obwiedni (tak by zmienił kształt na ) i przeciągnij.

Obracanie obiektów za pomocą narzędzia Obracanie

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz narzędzie Obracanie .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić obiekt wokół jego środka, przeciągnij kursor w dowolne miejsce okna dokumentu.

  • Aby obrócić obiekt wokół innego punktu odniesienia, kliknij w dowolnym miejscu okna dokumentu, co spowoduje przeniesienie punktu odniesienia. Następnie przeciągnij kursor z punktu odniesienia w inne miejsce okna.

  • Aby obrócić kopię obiektu, a nie sam obiekt, przeciągaj kursor z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Dla zwiększenia precyzji przeciągaj kursor dalej od punktu odniesienia.

Obracanie obiektu o określony kąt

Określenie dokładnego kąta obrotu jest możliwe po wybraniu polecenia Obróć.

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby obrócić obiekt wokół innego punktu odniesienia, wybierz narzędzie Obrót. Kliknij w miejscu wybranego punktu odniesienia, umieszczonego w oknie dokumentu, z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby obrócić obiekt wokół jego środka, wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Obrót lub dwukrotnie kliknij narzędzie Obracanie.

 3. Wpisz kąt obrotu w polu tekstowym Kąt. Wartości dodatnie obracają zaznaczone obiekty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wartości ujemne w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 4. Jeśli obiekty zawierają wypełnienie wzorkiem, obróć wzorek zaznaczając opcję Wzorek. Usuń zaznaczenie opcji Obiekty, aby obrócić sam wzorek bez obiektów.

 5. Kliknij OK lub Kopiuj, aby przeskalować kopię obiektów.

  Uwaga:

  Aby umieścić wiele kopii tego samego obiektu na okręgu wokół punktu odniesienia, odsuń punkt odniesienia od środka obiektu, kliknij Kopiuj, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Przekształć ponownie.

Obracanie obiektów za pomocą panelu Przekształcanie

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby obrócić obiekt wokół jego środka, wpisz wartość w polu Kąt na panelu.

  • Aby obrócić obiekt wokół innego punktu odniesienia, zaznacz biały kwadrat na mapce punktów odniesienia w panelu, a następnie wpisz wartość w polu Kąt.

   Wskazówka: aby wyświetlić panel Przekształcanie, możesz także kliknąć opcje X, Y, Sz lub W w panelu sterowania.

 3. Symbol możesz obrócić wokół jego punktu rejestracji, korzystając z panelu Przekształcanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Punkt rejestracji symbolu.

Obracanie wielu obiektów indywidualnie

 1. Zaznacz obiekty do obrócenia.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Przekształć każdy.

 3. W obszarze Obróć okna dialogowego, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę kąta lub przeciągnij linię kąta wokół ikony.

  • W polu Kąt wprowadzić kąt z przedziału pomiędzy –360° i 360°.

 4. Kliknij OK lub Kopiuj, aby obrócić kopię każdego z obiektów.

Obracanie osi X i Y w dokumencie

Domyślnie, osie x i y są równoległe do boków okna dokumentu.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) > Ogólne lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS).

 2. Wpisz kąt w polu tekstowym Zachowaj kąt. Kąt dodatni wyznacza obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; kąt ujemny – obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara.

  Obracanie osi znajduje zastosowanie w przypadku ilustracji zawierających elementy obrócone o ten sam kąt, jak na przykład logo firmy i tekst wyświetlone pod kątem 20 stopni. Zamiast obracać każdy dodawany do znaku firmy element, można po prostu obrócić osie o 20 stopni. Wszystkie nowe elementy są potem rysowane według nowych osi.

  Domyślne osie — obrócone o 20°
  Obiekt wyrównany do osi domyślnych (po lewej) i osi obróconych o 20 stopni (po prawej)

  Obrót osi nie wpływa na następujące obiekty i czynności:

  • Obiekty już istniejące

  • Obracanie i ewolucje

  • Rysowanie za pomocą narzędzia Ołówek lub Aktywny obrys

Odbijanie lub przekształcanie obiektów

Odbijanie przekształca obiekt na jego symetryczny odpowiednik względem określonej przez użytkownika, niewidocznej osi. Odbijanie obiektów można wykonać przy pomocy narzędzia Przekształcanie swobodne, narzędzia Odbicie lub polecenia Odbicie. Jeśli chcesz określić oś odbicia, użyj narzędzia Odbicie.

Uwaga:

Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, skopiuj je podczas wykonywania odbicia.

Odbijanie obiektów za pomocą narzędzia Przekształcanie swobodne

 1. Zaznacz obiekt do odbicia.

 2. Wybierz narzędzie Przekształcanie swobodne .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Przeciągnij uchwyt obwiedni za jej przeciwległy bok lub uchwyt tak, aby obiekt uzyskał pożądane własności.

  • Aby zachować proporcje obiektu, naciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, przeciągnij uchwyt narożny w kierunku uchwytu przeciwległego.

Odbijanie obiektów za pomocą narzędzia Odbijanie

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz narzędzie Odbijanie .

 3. Kliknij w dowolnym miejscu okna dokumentu, aby określić jeden z punktów niewidocznej osi odbicia. Kursor zastąpi strzałka.

 4. Ustaw wskaźnik w drugim z wybranych punktów osi odbicia i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij, aby zdefiniować drugi punkt niewidocznej osi odbicia. Po kliknięciu obiekt zostaje odbity względem zdefiniowanej osi.

  Kliknij, aby ustalić początkowy punkt osi
  Pierwsze kliknięcie powoduje zdefiniowanie pierwszego punktu osi (po lewej), a drugie kliknięcie powoduje zdefiniowanie drugiego punktu i odbicie obiektu względem zdefiniowanej osi (po prawej).

  • Aby utworzyć odbicie kopii obiektu, kliknij po raz drugi z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij, określając drugi punkt niewidocznej osi.

  • Zmodyfikuj oś odbicia, przeciągając kursor bez klikania. Aby kąt osi zmieniał się o wielokrotność 45°, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Podczas przeciągania kursora niewidoczna oś odbicia jest obracana wokół punktu wybranego w punkcie 3, a na ekranie jest wyświetlany odbity obrys obiektu. Gdy obrys znajdzie się w pożądanym miejscu, zwolnij przycisk myszy.

  Przeciąganie w celu obrócenia osi
  Przeciąganie drugiego punktu osi odbicia powoduje jej obrót

Dla zwiększenia precyzji przeciągaj kursor dalej od punktu odniesienia.

Odbijanie obiektów z określeniem osi odbicia

 1. Zaznacz obiekt do odbicia.

  • Aby odbić obiekt względem jego środka, wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Odbij lub kliknij dwukrotnie narzędzie Odbijanie .

  • Aby odbić obiekt względem innego punktu odniesienia, kliknij w dowolnym miejscu okna dokumentu z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 2. W oknie dialogowym Odbicie wybierz oś odbicia obiektu. Wybrana oś może być pionowa, pozioma lub pochylona pod dowolnym kątem.

 3. Jeśli obiekt zawiera wzorki, które również mają być odbite, zaznacz opcję Wzorki. (Aby odbić tylko wzorki, usuń zaznaczenie opcji Obiekty).

 4. Aby obejrzeć efekt przed zastosowaniem go, zaznacz opcję Podgląd.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby odbić obiekt, kliknij przycisk OK.

  • Aby odbić kopię obiektu, kliknij przycisk Kopiuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online