Informacje o obiektach z przejściami

Przejścia między obiektami umożliwiają tworzenie i równomierne rozmieszczanie kształtów pomiędzy dwoma obiektami. Przejścia można tworzyć między dwiema ścieżkami otwartymi w celu uzyskania gładkiego przejścia między obiektami. Inną możliwością jest połączenie przejścia koloru i kształtu w celu utworzenia przejść koloru w granicach jednego obiektu.

Uwaga:

Tworzenie przejść między obiektami nie ma nic wspólnego z nadawaniem obiektom trybów mieszania albo przezroczystości. Informacje o trybach mieszania i przezroczystości zawiera sekcja Informacje o trybach mieszania.

Utworzone przejścia są traktowane jak jeden obiekt. Każde przesunięcie oryginalnego obiektu i każda zmiana jego punktów kontrolnych pociągają za sobą odpowiednie zmiany przejścia. Co więcej, wygenerowane obiekty, czyli elementy przejścia, nie mają swoich własnych punktów kontrolnych. Przejście może być rozwinięte w celu podzielenia go na odrębne obiekty.

Przykład zastosowania przejścia do równomiernego rozmieszczania kształtów pomiędzy dwoma obiektami
Przykład zastosowania przejścia do równomiernego rozmieszczania kształtów pomiędzy dwoma obiektami

Przykład zastosowania przejścia do równomiernego rozmieszczania koloru pomiędzy dwoma obiektami
Przykład zastosowania przejścia do równomiernego rozmieszczania koloru pomiędzy dwoma obiektami

Tworząc przejścia obiektów i skojarzonych z nimi kolorów, pamiętaj o następujących zasadach:

 • Nie można tworzyć przejścia między obiektami z siatką gradientu.

 • Przejście między obiektami, z których jeden jest pomalowany kolorem standardowym, a drugi dodatkowym powoduje, że kształty pośrednie w przejściu są kolorowane odpowiednim do stopnia przejścia kolorem standardowym. Przejście między dwoma obiektami pokolorowanymi dwoma różnymi kolorami dodatkowymi powoduje, że kroki pośrednie otrzymają odpowiednie kolory standardowe. Przejście między dwoma odcieniami tego samego koloru dodatkowego powoduje, że kroki pośrednie również otrzymają odpowiedni odcień tego koloru.

 • Przejście między dwoma obiektami z wzorkiem powoduje, że kroki pośrednie otrzymają wyłącznie wypełnienie obiektu na najwyższej warstwie.

 • Jeśli przejście dotyczy obiektów z różnymi trybami mieszania określonymi na panelu Przezroczystość, to etapy przejściowe będą używały tylko trybu mieszania obiektu wierzchniego.

 • Przejście między obiektami z wieloma atrybutami wyglądu (efekty, wypełnienia lub obrysy) powoduje, że program Illustrator będzie próbował zastosować przejście także do tych atrybutów.

 • Przejście między dwoma wystąpieniami tego samego symbolu powoduje, że kroki pośrednie przejścia będą wystąpieniami tego symbolu. Jeśli jednak przejście będzie dotyczyć dwóch wystąpień różnych symboli, powyższy efekt nie wystąpi.

 • Domyślnie, przejścia są tworzone jako grupy odcinania przezroczystości tak, że jeśli dowolne etapy przejścia składają się z nakładających się obiektów przezroczystych, to nie będą one widoczne spod pozostałych przejść. Ustawienie to można zmienić, zaznaczając wybrane przejście i usuwając zaznaczenie opcji Grupa odcinania na panelu Przezroczystość.

Tworzenie przejść

Narzędzie Tworzenie przejść oraz polecenie Utwórz przejścia pozwalają tworzyć serie kolorów i obiektów o wyglądzie pośrednim w stosunku do dwóch (lub większej liczby) zaznaczonych obiektów.

Tworzenie przejść za pomocą narzędzia Tworzenie przejść

 1. Wybierz narzędzie Tworzenie przejść .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć przejście sekwencyjne bez efektu obrotu, kliknij jakichkolwiek punkt obiektów poza punktami kontrolnymi.

  • Jeżeli przejście ma dotyczyć konkretnych punktów kontrolnych obiektu, kliknij je narzędziem Tworzenie przejść. Kursor umieszczony nad punktem kontrolnym, zmienia kształt z białego kwadratu na kwadrat przezroczysty z czarną kropką w środku.

  • Aby utworzyć przejścia ścieżek otwartych, zaznacz na każdej ze ścieżek punkty końcowe.

 3. Po zakończeniu dodawania obiektów do przejścia, ponownie kliknij narzędzie Tworzenie przejść.

  Uwaga:

  Domyślnie, program Illustrator oblicza optymalną liczbę etapów przejściowych, potrzebnych do utworzenia płynnego przejścia kolorów. Aby samemu wybrać liczbę tych etapów lub odległość pomiędzy nimi, określ opcje przejścia. (Zobacz Opcje przejść).

Tworzenie przejść za pomocą polecenia Utwórz przejścia

 1. Zaznacz wybrane obiekty.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przejścia > Utwórz.

  Uwaga:

  Domyślnie, program Illustrator oblicza optymalną liczbę etapów przejściowych, potrzebnych do utworzenia płynnego przejścia kolorów. Aby samemu wybrać liczbę tych etapów lub odległość pomiędzy nimi, określ opcje przejścia.

Opcje przejść

Można zmienić opcje przejścia dla istniejącego przejścia. Aby to zrobić, zaznacz obiekt mieszany i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Dwukrotnie kliknij narzędzie Tworzenie przejść .
 • Wybierz Obiekt > Przejście > Opcje przejścia.
 • Na panelu Właściwości kliknij przycisk Opcje przejścia w sekcji Szybkie operacje.

Pojawia się okno dialogowe Opcje przejścia, w którym można ustawić następujące opcje:

Odstępy

Określają liczbę etapów dodanych do przejścia.

Kolor jednolity

Umożliwia obliczenie liczby etapów przejścia. Jeżeli obiekty są wypełnione lub obrysowane różnymi kolorami, wybierana jest taka liczba elementów przejścia, która zapewni gładkie przejścia między kolorami. Jeżeli obiekty zawierają takie same kolory lub jeżeli zawierają gradienty czy wzorki, liczba elementów przejścia zależy od maksymalnej odległości między krawędziami obwiedni tych dwóch obiektów.

Określona liczba przejść

Określa liczbę przejść między początkiem i końcem przejścia.

Określona odległość

Określa odległość pomiędzy etapami przejścia. Podana odległość jest mierzona od krawędzi jednego obiektu do odpowiedniej krawędzi następnego (np. od prawej krawędzi jednego obiektu do prawej krawędzi obiektu następującego za nim).

Orientacja

Określa orientację obiektów przejścia.

Wyrównaj do strony

Układa przejście prostopadle do osi x strony.

Wyrównaj do ścieżki

Umieszcza przejście prostopadle do ścieżki.

Wynik zastosowania do przejścia opcji Wyrównaj do strony
Wynik zastosowania do przejścia opcji Wyrównaj do strony

Wynik zastosowania do przejścia opcji Wyrównaj do ścieżki
Wynik zastosowania do przejścia opcji Wyrównaj do ścieżki

Zmiana kręgosłupa obiektu objętego przejściem

Kręgosłup jest ścieżką, do której są wyrównywane etapy przejściowe obiektu. Domyślnie, grzbiet jest linią prostą.

 • Aby zmienić kształt grzbietu, przeciągnij jego punkty kontrolne i segmenty ścieżki przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.
 • Aby zastąpić grzbiet inną ścieżką, narysuj obiekt, który będzie używany jako nowy grzbiet. Zaznacz kręgosłup i obiekt przejścia. Wybierz polecenie Obiekt > Przejścia > Zastąp kręgosłup.
 • Aby odwrócić kolejność przejść na kręgosłupie, zaznacz obiekt objęty przejściami i wybierz polecenie Obiekt > Przejścia > Odwróć kręgosłup.

Odwracanie kolejności układania obiektów przejściowych

 1. Zaznacz obiekt przejścia.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przejścia > Odwróć wierzch na spód.
  Początkowa kolejność ułożenia na stosie (u góry) i kolejność po zastosowaniu polecenia Odwróć wierzch na spód (u dołu)
  Początkowa kolejność ułożenia na stosie (u góry) i kolejność po zastosowaniu polecenia Odwróć wierzch na spód (u dołu)

Zwalnianie lub rozwijanie obiektu z przejściami

Zwolnienie przejścia powoduje usunięcie wszystkich jego elementów oraz przywrócenie oryginalnych obiektów. Rozwinięcie przejścia dzieli je na oddzielne obiekty, które mogą być edytowane indywidualnie jak inne obiekty.

 1. Zaznacz obiekt przejścia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Obiekt > Przejścia > Zwolnij.

  • Wybierz polecenie Obiekt > Przejścia > Rozwiń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online