Informacje o formach

Formy są to obiekty służące do zmiany kształtu zaznaczonych obiektów. Formy mogą być tworzone na podstawie obiektów z danej kompozycji, kształtów wstępnie zdefiniowanych lub obiektów z siatką. Formy można zastosować do każdego obiektu z wyjątkiem wykresów, linii pomocniczych i obiektów połączonych.

Forma z siatką
Forma z siatką

Forma tworzona z innego obiektu
Forma tworzona z innego obiektu

Na panelu Warstwy, formy są opatrywane etykietą <Forma>. Po zastosowaniu formy, edycja oryginalnych obiektów może być kontynuowana. Samą formę można poddać edycji, usunąć lub rozwinąć w dowolnym momencie. Edycja może dotyczyć albo formy, albo kompozycji, ale nigdy obu na raz.

Zniekształcanie obiektów za pomocą formy

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.
 2. Utwórz formę przy pomocy jednej z następujących metod:
  • Aby użyć gotowego kształtu wypaczania jako formy, wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Ze zniekształceniem. W oknie Opcje wykrzywiania, zaznacz styl wykrzywiania i określ jego opcje.

  • Aby przygotować prostokątna siatkę dla formy, wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Z siatką. W oknie Siatka formy określ liczbę wierszy i kolumn.

  • Aby użyć obiektu jako kształtu dla formy, upewnij się, że obiekt jest na wierzchu danej grupy. Jeśli nie, przesuń go na wierzch za pomocą panelu Warstwy lub polecenia Ułóż i ponownie zaznacz wszystkie obiekty. Następnie wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Z obiektem na wierzchu.

 3. Przekształć formę przy pomocy jednej z następujących metod:
  • Przeciągnij dowolny punkt kontrolny na formie za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie lub Siatka.

  • Aby usunąć z siatki punkty kontrolne, zaznacz punkt kontrolny za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie lub Siatka i naciśnij klawisz Delete.

  • Aby dodać punkty kontrolne do siatki, kliknij na siatce kursorem narzędzia Siatka.

   Wskazówka: aby zastosować do formy obrys lub wypełnienie, użyj panelu Wygląd.

Edytowanie zawartości formy

 1. Zaznacz formę i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Edytuj zawartość  na panelu sterowania.

  • Wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Edycja zawartości.

   Uwaga: jeżeli forma zawiera zgrupowane ścieżki, kliknij trójkąt po lewej stronie odpowiedniej pozycji <Forma> na panelu Warstwy. Pozwoli to wyświetlić ścieżki i wybrać tę, którą chcesz edytować.

 2. Przeprowadź edycję.

  Uwaga:

  Podczas modyfikacji zawartości formy, forma jest przesuwana, tak aby wyśrodkować wyniki z oryginalną zawartością.

 3. Aby ponownie nałożyć formę na obiekt, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Edytuj formę  na panelu sterowania.

  • Wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Edycja formy.

Zerowanie formy

 1. Zaznacz formę.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyzerować formę lub wybrać predefiniowany styl wypaczania, wybierz nowy styl wypaczania i ustaw opcje na panelu sterowania. Możesz również kliknąć przycisk Opcje formy , aby otworzyć okno dialogowe i ustawić dodatkowe opcje.

  • Aby wyzerować lub przełączyć na formę z siatką, wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Wyzeruj z siatką. Na koniec określ liczbę wierszy i kolumn siatki. Aby zachować dotychczasowy kształt wypaczenia, zaznacz opcję Utrzymaj kształt formy.

Usuwanie formy

Formy usuwa się, zwalniając je lub rozwijając. W wyniku zwolnienia formy powstają dwa oddzielne obiekty: obiekt oryginalny i kształt formy. Rozwinięcie obiektu przekształconego za pomocą formy powoduje usunięcie formy z jednoczesnym zachowaniem obiektu zniekształconego.

 • Aby zwolnić formę, zaznacz ją i wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Zwolnij.
 • Aby rozwinąć formę, zaznacz ją i wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Rozwiń.

Opcje formy

Opcje formy określają zasady zniekształcania kompozycji tak, by pasowały do formy. Aby ustawić opcje formy, zaznacz obiekt z formą i kliknij przycisk Opcje formy  na panelu sterowania albo wybierz polecenie Obiekt > Zniekształcenie z wykorzystaniem formy > Opcje formy.

Wygładzanie

Wygładza rastry podczas zniekształcania z formą. Usunięcie zaznaczenie tej opcji może zmniejszyć czas zniekształcania obrazków rastrowych.

Zachowaj kształt używając

Określa zasady zachowywania kształtów podczas zniekształcania przez formy nieprostokątne. Zaznacz opcję Maska przycinająca i zastosuj maskę przycinająca do obrazka rastrowego lub opcję Przezroczystość i zastosuj do niego kanał alfa.

Dokładność

Określa stopień dokładności dopasowania obiektu do formy. Zwiększenie procentu dokładności może spowodować dodanie większej liczby punktów do zniekształcanych ścieżek, a tym samym zwiększyć całkowity czas zniekształcania.

Zniekształć wygląd

Zniekształca atrybut wyglądu (np. zastosowane efekty lub style graficzne) wraz z kształtem obiektu.

Zniekształć gradienty liniowe

Zniekształca gradienty liniowe wraz z kształtem obiektu.

Zniekształć wypełnienie wzorkami

Zniekształca wzorki wraz z kształtem obiektu.

Uwaga: jeśli forma jest rozwijana przy zaznaczonej opcji Zniekształć, odpowiednia właściwość jest rozwijana oddzielnie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online