Informacje o warstwach

W przypadku kompozycji złożonych, śledzenie wszystkich ich elementów w oknie dokumentu nie musi być wcale łatwe. Elementy o małych rozmiarach są często ukryte za elementami dużymi, a to utrudnia ich przeglądanie i zaznaczanie. Dzięki warstwom śledzenie i porządkowanie elementów kompozycji staje się dużo łatwiejsze. Warstwy przypominają foldery wypełnione kompozycjami. Foldery takie można zamieniać miejscami, co dla elementów ilustracji oznacza zmianę kolejności ułożenia na stosie. Poszczególne elementy mogą być przenoszone z folderu do folderu, a w dotychczasowych folderach można tworzyć podfoldery.

Stosownie do decyzji użytkownika struktura warstw w dokumencie może być bardzo prosta lub bardzo skomplikowana. Domyślnie, wszystkie elementy ilustracji są umieszczane na jednej warstwie głównej. Możesz jednak utworzyć nowe warstwy, wypełnić je elementami, a następnie, w zależności od potrzeb, przenosić elementy między warstwami. Do obsługi warstw służy panel Warstwy, która pozwala w łatwy sposób zaznaczać, ukrywać, blokować i zmieniać atrybuty wyglądu kompozycji. Możesz nawet utworzyć warstwy szablonowe, pomocne przy obrysowywaniu grafiki bitmapowej, a także korzystać z warstw utworzonych w programie Photoshop.

Film instruktażowy opisujący sposoby dbania o elastyczność i porządek w kompozycji za pomocą funkcji obsługi warstw można znaleźć na stronie Organizowanie kompozycji za pomocą warstw.

Omówienie panelu Warstwy

Panel Warstwy (Okno > Warstwy) służy do tworzenia list obiektów dokumentu, edycji tych obiektów i ich organizacji. Domyślnie, każdy nowy dokument zawiera jedną warstwę i każdy tworzony obiekt zostaje na niej umieszczany. Należy jednak pamiętać, że utworzenie nowych warstw może ułatwić pracę i rozmieszczanie elementów kompozycji.

Program Illustrator domyślnie przypisuje każdej warstwie w panelu Warstwy inny kolor (maksymalnie 9 kolorów). Kolory wyświetlane są obok nazwy warstwy w panelu. W oknie kompozycji natomiast takim samym kolorem oznaczane są elementy zaznaczonego obiektu, takie jak obwiednia, ścieżka, punkty kontrolne i środek. Przypisany kolor ułatwia odnajdywanie warstwy danego obiektu w panelu Warstwy. Można go dowolnie zmieniać stosownie do własnych potrzeb.

Jeśli element panelu Warstwy zawiera inne elementy, to obok jego nazwy jest wyświetlany trójkąt. Kliknij trójkąt, aby wyświetlić lub ukryć zawartość. Jeśli obok nazwy nie ma trójkąta, to dany element nie posiada dodatkowych elementów.

Panel Warstwy
Layers panel

A. Visibility column B. Edit column C. Target column D. Selection column 

Panel Warstwy zawiera kolumny po lewej i prawej stronie listy. Kliknij kolumnę, aby sprawdzić następujące cechy elementu:

Kolumna widoczności

Wskazuje, czy elementy na tej warstwie są widoczne czy ukryte (puste miejsce), lub czy są to warstwy szablonu , czy warstwy konturowe .

Kolumna edycji

Wskazuje, czy elementy są zablokowane, czy też są odblokowane. Ikona kłódki wskazuje, że element jest zablokowany i nie może być edytowany, puste pole informuje o tym, że element nie jest zablokowany i może być edytowany.

Kolumna celu

Wskazuje, czy elementy są oznaczone jako cel do zastosowania efektów i atrybutów edycji w panelu Wygląd. Gdy przycisk celu ma postać ikony podwójnego pierścienia ( lub ), dany element jest celem. Ikona w postaci pojedynczego pierścienia oznacza, że element nie jest celem.

Kolumna zaznaczeń

Wskazuje, czy elementy są zaznaczone. Gdy element jest zaznaczony, pojawia się kolorowe pole. Jeśli taki element jak warstwa lub grupa zawiera kilka obiektów zaznaczonych i kilka bez zaznaczenia, to obok elementu macierzystego pojawia się mniejsze pole koloru zaznaczenia. Gdy zaznaczone są wszystkie obiekty na warstwie, kolorowe znaczniki wyboru warstwy mają taką samą wielkość jak znaczniki wyświetlane przy zaznaczonych obiektach.

Panel Warstwy może służyć do wyświetlania kilku obiektów w postaci krzywych i innych, w postaci wybranej dla kompozycji końcowej. Ponadto, istnieje możliwość przyciemnienia obrazków połączonych i obrazków bitmapowych, co ułatwia edycję elementów wierzchnich. Jest to szczególnie przydatne podczas obrysowywania obrazków bitmapowych.

Opcje wyświetlania kompozycji warstwowej
Display options for layered artwork

A. Object displayed in Outline view B. Bitmap object dimmed to 50% C. Selected object displayed in Preview view 

Zmiana sposobu wyświetlania panelu Warstwy

 1. Wybierz polecenie Opcje z menu panelu Warstwy.

 2. Aby ukryć ścieżki, grupy i elementy kolektywne w panelu Warstwy, wybierz polecenie Pokaż tylko warstwy.

 3. W polu Wielkość wiersza określ wysokość wierszy. (Dopuszczalne wartości należą do przedziału od 12 do 100).

 4. W polu Miniaturki można wybrać kombinację warstw, grup i obiektów, dla których mają być wyświetlane miniaturki.

  Uwaga:

  W przypadku pracy z dużymi plikami, wyświetlanie miniaturek może zmniejszyć szybkość działania programu. Wyłączenie funkcji miniaturek warstw zwiększa zatem wydajność programu.

Ustawianie opcji warstwy i podwarstwy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij nazwę elementu w panelu Warstwy.

  • Kliknij nazwę elementu i wybierz polecenie Opcje dla <nazwa elementu> z menu panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Nowa warstwa lub Nowa podwarstwa z menu panelu Warstwy.

 2. Ustaw odpowiednie opcje:

  Nazwa

  Określa nazwę elementu wyświetlaną w panelu Warstwy.

  Kolor

  Określa ustawienie koloru warstwy. Aby zaznaczyć wybrany kolor możesz go wybrać z menu lub kliknąć dwukrotnie na próbce koloru.

  Szablon

  Tworzy z warstwy szablon.

  Zablokuj

  Chroni obiekt przed wprowadzaniem zmian.

  Pokaż

  Wyświetla na obszarze kompozycji całą kompozycję umieszczoną na danej warstwie.

  Drukuj

  Umożliwia drukowanie kompozycji umieszczonej na warstwie.

  Podgląd

  Wyświetla kompozycję umieszczoną na warstwie w kolorach, a nie w postaci krzywych.

  Przyćmij obrazy

  Zmniejsza jasność obrazów połączonych i obrazów bitmapowych umieszczonych na warstwie o podany procent.

Tworzenie warstwy

 1. W panelu Warstwy kliknij nazwę warstwy, nad którą (lub w której) ma być dodana nowa warstwa.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nową warstwę nad warstwą zaznaczoną, kliknij przycisk Utwórz nową warstwę umieszczony w panelu Warstwy.

  • Aby utworzyć nową podwarstwę w warstwie zaznaczonej, kliknij przycisk Utwórz nową podwarstwę , umieszczony w panelu Warstwy.

   Wskazówka: aby określić opcje podczas tworzenia nowej warstwy, wybierz polecenie Nowa warstwa lub Nowa podwarstwa z menu panelu Warstwy.

  Program Illustrator zapewnia kilkanaście opcji dla różnych trybów rysowania. Obejmują one:

  • Tryb Rysuj za automatycznie tworzy aktywną, nową warstwę za warstwą aktywną.

  • W trybie Rysuj za kompozycja rysowana jest za wszystkimi kompozycjami na danej warstwie, o ile nie została zaznaczona żadna kompozycja.

Przenoszenie obiektu na inną warstwę

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij nazwę wybranej warstwy w panelu Warstwy. Następnie wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Wyślij do bieżącej warstwy.

  • Przeciągnij wskaźnik zaznaczonej kompozycji , umieszczony w panelu po prawej stronie warstwy, na wybraną warstwę.

   Wskazówka: obiekty lub warstwy można przenosić na nową warstwę przez zaznaczenie ich i wybranie polecenia Zbierz w nowej warstwie z menu panelu Warstwy. Naciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) pozwala zaznaczyć wiele warstw niesąsiadujących ze sobą, a naciśnięcie klawisza Shift – wielu warstw sąsiadujących ze sobą.

Zwalnianie elementów na oddzielne warstwy

Polecenie Zwolnij do warstw pozwala rozłożyć wszystkie elementy danej warstwy na oddzielnych warstwach, a także utworzyć na każdej z warstw nowe obiekty (na podstawie kolejności ich ułożenia na stosie). Stosując je, możesz przygotować pliki do animacji w sieci Web.

 1. Otwórz panel Warstwy i kliknij nazwę warstwy lub grupy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwolnić każdy element na nową warstwę, wybierz polecenie Zwolnij do warstw (Seria) z menu panelu Warstwy.

  • Aby zwolnić elementy na warstwy i powielić obiekty w sposób kumulatywny, wybierz polecenie Zwolnij do warstw (Kompilacja) z menu panelu Warstwy. Obiekt znajdujący się na samym spodzie wystąpi na każdej z nowych warstw, a obiekt znajdujący się na wierzchu zostanie umieszczony tylko na warstwie wierzchniej. Załóżmy dla przykładu, że Warstwa1 zawiera okrąg (obiekt na spodzie), kwadrat i trójkąt (obiekt na wierzchu). Po wykonaniu polecenia zostaną utworzone trzy nowe warstwy—pierwsza z kołem, kwadratem i trójkątem, druga z kołem i kwadratem, trzecia z samym kołem. Rozkład taki może być użyteczny w przypadku niektórych animacji.

  Polecenie Zwolnij do warstw (Kompilacja) służy do tworzenia nowych warstw
  Release To Layers (Build) command creates new layers

Konsolidacja warstw i grup

Scalanie i spłaszczanie warstw są to operacje podobne, ponieważ każda z nich pozwala konsolidować obiekty, grupy i podwarstwy na jednej warstwie lub w jednej grupie. Scalanie dopuszcza wybór elementów przeznaczonych do konsolidacji; w wyniku spłaszczania natomiast wszystkie widoczne elementy kompozycji są konsolidowane na jednej warstwie nadrzędnej. W obydwu wypadkach kolejność elementów kompozycji pozostaje bez zmian, inne atrybuty natomiast, takie jak maski odcinania, nie są zachowywane.

 • Aby złączyć elementy w jedną warstwę lub grupę, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij nazwy warstw lub grup wybranych do złączenia W innym przypadku możesz wcisnąć klawisz Shift i zaznaczyć wszystkie elementy umieszczone pomiędzy nazwami warstw lub grup, na które kliknięto. Następnie z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Połącz zaznaczone. Elementy zostaną połączone na ostatnio zaznaczonej warstwie lub w ostatnio zaznaczonej grupie.

  Warstwy można scalać tylko z warstwami tego samego rzędu (jeśli chodzi o hierarchię w panelu Warstwy). Podobnie, podwarstwy mogą być scalone tylko z podwarstwami tej samej warstwy i tego samego rzędu. Obiektów nie można scalać z innymi obiektami.

 • Aby spłaszczyć warstwy, kliknij na nazwie warstwy, na której ma być skonsolidowana kompozycja. Następnie wybierz polecenie Spłaszcz kompozycję z menu panelu Warstwy.

Odszukiwanie elementu w panelu Warstwy

Po zaznaczeniu elementu w oknie dokumentu można odszukać jego odpowiednik w panelu Warstwy – służy do tego polecenie Ustal położenie obiektu. Polecenie to jest szczególnie pomocne w odnajdywaniu elementów na warstwach zwiniętych.

 1. Zaznacz obiekt w oknie dokumentu. Po zaznaczeniu więcej niż jednego obiektu, program odnajdzie obiekt umieszczony na wierzchu.

 2. Wybierz polecenie Ustal położenie obiektu z menu panelu Warstwy. Gdy zaznaczona jest opcja Pokaż tylko warstwy, to polecenie ma postać Ustal położenie warstwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online