Informacje o grafice Flash

Format pliku Flash (SWF) jest to format grafiki wektorowej, dostosowany do potrzeb skalowalnych i zwartych obrazów internetowych. Ponieważ format ten opiera się na wektorowym opisie obiektów, zapewnia taką samą jakość obrazów przy wszelkich rozdzielczościach. Zatem nadaje się idealnie do zapisu animacji. Program Illustrator pozwala tworzyć klatki animacji na osobnych warstwach, a następnie eksportować warstwy do postaci pojedynczych klatek, których można używać w sieci Web. W pliku programu Illustrator można również zdefiniować symbole, aby zmniejszyć rozmiar animacji. Po wyeksportowaniu, każdy symbol będzie definiowany w pliku SWF tylko raz.

Do zapisywania kompozycji w formacie SWF służy polecenie Eksportuj lub Zapisz dla Internetu i urządzeń. Zalety każdego z nich to:

Polecenie Eksportuj (SWF)

Zapewnia największą kontrolę nad kompresją animacji i bitmap.

Polecenie Zapisz dla Internetu i urządzeń

Zapewnia większą kontrolę nad kombinacją formatów SWF i bitmapowych w układzie podzielonym na plasterki. To polecenie udostępnia mniej opcji obrazu, niż polecenie Eksportuj (SWF), ale korzysta z ostatnio użytych przez to ostatnie ustawień. (Zobacz Opcje optymalizacji SWF(Illustrator)).

Przygotowując kompozycje do zapisania w formacie SWF, warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Aby zachować jak najmniejszy rozmiar pliku, korzystając z symboli, stosuj efekty do symbolu na panelu Symbole, a nie do wystąpień tego symbolu w kompozycji.

 • Stosowanie narzędzi Kolorowanie symboli i Stylizowanie symboli prowadzi do większych plików SWF, ponieważ program Illustrator musi utworzyć kopie wszystkich przykładów symboli.

 • Obiekty z siatką gradientu i gradienty zawierające ponad osiem kroków są rasteryzowane i wyświetlane jako kształty wypełnione obrazami bitmapowymi. Gradienty o mniejszej liczbie kroków niż osiem są eksportowane jako gradienty.

 • Wzorki są rasteryzowane do postaci małych obrazów i rozmieszczane tak, aby wypełnić kompozycję.

 • Jeśli obiekt bitmapowy wychodzi poza granice cięcia na plasterki, w eksportowanym pliku jest umieszczany cały obiekt.

 • Format SWF obsługuje tylko zaokrąglone zakończenia i zgięcia. Po wyeksportowaniu na format SWF, fazowane i kwadratowe zakończenia i zgięcia są zamieniane na zaokrąglone.

 • Teksty i obrysy wypełnione wzorkami są przekształcane w ścieżki i wypełniane wzorkami.

 • Chociaż tekst eksportowany do formatu SWF zachowuje wiele swoich właściwości, niektóre informacje znikają. Przy importowaniu pliku SWF do programu Flash, dane interlinii, kerningu i światła są pomijane. Tekst jest dzielony na oddzielne rekordy, co pozwala symulować interlinię. Jeśli plik SWF jest potem odtwarzany w przeglądarce Flash Player, to używane są oryginalne opcje interlinii, kerningu i światła. Jeśli chcesz wyeksportować tekst jako ścieżki, zaznacz opcję Tekst jako krzywe w oknie dialogowym Opcje SWF. Można również przekonwertować tekst na krzywe przed przystąpieniem do eksportowania (wybierz polecenie Zamień na krzywe).

Film dotyczący korzystania razem z programów Illustrator i Flash znajduje się pod adresem www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_pl. Film poświęcony efektywnemu używaniu symboli między programami Illustrator i Flash można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0198_pl. Film przedstawiający efektywne używanie tekstu między programami Illustrator i Flash można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0199_pl

Tworzenie animacji Flash

Istnieje wiele sposobów tworzenia animacji Flash w programie Illustrator. Jednym z najprostszych sposobów jest umieszczenie poszczególnych klatek animacji na oddzielnych warstwach programu Illustrator, a podczas eksportowania kompozycji wybraniu opcji Warstwy AI na ramki SWF.

Uwaga:

Film przedstawiający eksportowanie plików SWF z programu Illustrator można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0214_pl. Film poświęcony tworzeniu zawartości dla urządzeń przenośnych w programie Illustrator można obejrzeć pod adresem http://www.adobe.com/go/vid0214_pl. Porady i samouczki dotyczące tworzenia animacji w formacie Flash można także znaleźć w serwisie Adobe Studio (http://studio.adobe.com).

 1. Utwórz kompozycję wybraną do animacji. Użyj symboli w celu zmniejszenia rozmiaru pliku animacji i uproszczenia wykonywanych operacji.
 2. Utwórz oddzielną warstwę dla każdej klatki animacji.

  Aby wykonać taką operację, możesz wkleić podstawową kompozycję do nowej warstwy i przeprowadzić kolejne edycje. Lub użyj polecenia Zwolnij do warstw, aby automatycznie wygenerować warstwy składające się z poszczególnych elementów,

 3. Upewnij się, ze warstwy są w kolejności zgodnej z kolejnością klatek animacji.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Eksportuj, zaznacz format Flash (SWF) i kliknij Eksportuj. W oknie dialogowym Opcje Flash (SWF) wybierz opcję Warstwy AI do klatek SWF z sekcji Eksportuj jako. Ustaw dodatkowe opcje animacji i kliknij OK.

  • Wybierz polecenie Plik > Zapisz dla Internetu i urządzeń. Z menu Format zoptymalizowanego pliku wybierz pozycję SWF. Z menu Rodzaj eksportu wybierz pozycję Warstwy AI do klatek SWF. Ustaw dodatkowe opcje i kliknij Zapisz.

Praca w programach Illustrator i Flash

Kompozycje programu Illustrator możesz przenieść do środowiska edycyjnego Flash lub wprost do programu Flash Player. Możesz skopiować i wkleić kompozycję, zapisać pliki w formacie SWF, lub wyeksportować kompozycję wprost do programu Flash. Ponadto program Illustrator obsługuje tekst dynamiczny Flash i symbole klipów filmowych. Film przedstawiający współpracę programów Flash i Illustrator można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_pl.

Możesz także użyć programu Device Central, żeby zobaczyć jak kompozycja programu Illustrator będzie wyglądać w programie Flash Player na różnych urządzeniach kieszonkowych.

Wklejanie kompozycji programu Illustrator

Możesz stworzyć bogatą graficznie kompozycję w programie Illustrator i skopiować ją i wkleić do programu Flash prosto, szybko i niezauważalnie.

Podczas wklejania kompozycji programu Illustrator do programu Flash zachowywane są następujące atrybuty:

 • Ścieżki i kształty

 • Skalowalność

 • Grubości obrysu

 • Definicje gradientu

 • Tekst (również czcionki OpenType)

 • Obrazy połączone

 • Symbole

 • Tryby mieszania

Ponad to, programy Illustrator i Flash obsługują wklejoną kompozycję w następujący sposób:

 • Jeśli zaznaczysz wszystkie najwyższe warstwy w kompozycji programu Illustrator i wkleisz je do programu Flash, warstwy zostaną zachowane łącznie z ich właściwościami (widzialnością i blokadami).

 • Kolory nie-RGB programu Illustrator (CMYK, skala szarości, własne) są konwertowane na RGB w programie Flash. Kolory RGB są wklejane zgodnie z oczekiwaniem.

 • Gdy importujesz lub wklejasz kompozycję programu Illustrator, możesz użyć wielu opcji, aby zachować efekty (np. cienie tekstu) jako filtry programu Flash.

 • Program Flash zachowuje maski programu Illustrator.

Eksportowanie plików SWF z programu Illustrator

Z programu Illustrator możesz eksportować pliki SWF, których jakość i kompresja odpowiada plikom SWF eksportowanym z programu Flash.

Podczas eksportu możesz wybierać z wielu ustawień predefiniowanych, aby zapewnić optymalne wyjście, możesz określić, jak ma być obsługiwanych wiele obszarów roboczych, symbole, warstwy, tekst i maski. Na przykład, możesz określić czy symbole programu Illustrator są eksportowane jako klipy filmowe lub grafika, lub wybrać tworzenie symboli SWF z warstw programu Illustrator.

Importowanie plików programu Illustrator do programu Flash

Gdy chcesz utworzyć pełne warstwy w programie Illustrator i następnie importować je do programu Flash w jednym kroku, powinieneś zapisać kompozycję w natywnym formacie Illustrator (AI) i importować go, zachowując wysoką jakość, do programu Flash używając poleceń Plik > Importuj na stół montażowy lub Plik > Importuj do biblioteki w programie Flash.

Jeśli plik programu Illustrator zawiera wiele obszarów roboczych, w oknie dialogowym Import programu Flash zaznacz ten obszar roboczy, który chcesz zaimportować i określ ustawienia dla każdej jego warstwy. Wszystkie obiekty na zaznaczonym obszarze roboczym importowane są w programie Flash jako pojedyncza warstwa. Przy importowaniu kolejnego obszaru roboczego z tego samego pliku AI, obiekty z tego obszaru roboczego importowane są w programie Flash jako nowe warstwy.

Jeśli importujesz kompozycje programu Illustrator jako pliki AI, EPS lub PDF, program Flash zachowuje te same atrybuty jak dla wklejanych kompozycji programu Illustrator. Ponad to, jeśli importowany plik programu Illustrator zawiera warstwy, możesz importować je na każdy z poniższych sposobów:

 • Konwertując warstwy programu Illustrator na warstwy programu Flash

 • Konwertując warstwy programu Illustrator na klatki programu Flash

 • Konwertując wszystkie warstwy programu Illustrator na jedną warstwę programu Flash

Obieg pracy symboli

Obieg pracy symboli w programie Illustrator jest podobny do obiegu pracy symboli w programie Flash.

Tworzenie symbolu

Gdy tworzysz symbol w programie Illustrator, okno dialogowe Opcje symbolu pozwala nadać nazwę i ustawić opcje symbolu specyficzne dla programu Flash: typ symbolu klipu filmowego (który jest domyślny dla symbolu programu Flash), położenia siatki rejestracji programu Flash, i siatki 9-plasterkowego skalowania. Ponad to, możesz używać wielu takich samych skrótów klawiaturowych dla symboli w programach Illustrator i Flash (np. F8 do tworzenia symbolu).

Tryb izolacji dla edycji symbolu

W programie Illustrator, dwukrotnie kliknij symbol, aby go otworzyć do edycji w trybie izolacji. W trybie izolacji tylko obiekt symbolu można edytować — wszystkie inne obiekty w obszarze roboczym są wygaszone i nie są dostępne. Po zakończeniu edycji w trybie izolacji, symbol na palecie Symbole, i wszystkie obiekty symbolu są odpowiednio uaktualniane. W programie Flash, tryb edycji symbolu i panel Biblioteka pracują w podobny sposób.

Właściwości i łącza symbolu

Używając panelu Symbole lub panelu sterowania, możesz łatwo nadać nazwy symbolom, przerwać łącza pomiędzy obiektami i symbolami, zamienić symbol na inny symbol, lub utworzyć kopię symbolu. W programie Flash, funkcje edycyjne w panelu Biblioteka pracują w podobny sposób.

Obiekty statyczne, dynamiczne i tekstu wejściowego

Gdy bierzesz statyczny tekst z programu Illustrator do programu Flash, program Flash konwertuje tekst na kontury. Ponad to, możesz skonfigurować tekst w programie Illustrator jako tekst dynamiczny. Tekst dynamiczny pozwala programowo edytować zawartość tekstową oraz łatwo zarządzać projektami, które wymagają lokalizacji w wielu językach.

W programie Illustrator możesz określić poszczególne obiekty tekstowe jako statyczne, dynamiczne i tekstu wejściowego. Dynamiczne obiekty tekstowe mają w programach Illustrator i Flash podobne właściwości. Na przykład oba używają kerningu, który wpływa na wszystkie znaki w bloku tekstowym (a nie na poszczególne znaki), oba wygładzają tekst w ten sam sposób, i oba mogą się łączyć z zewnętrznym plikiem XML zawierającym tekst.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online