Wprowadzanie do rysowania perspektywicznego

W programie Illustrator można łatwo rysować lub renderować kompozycję za pomocą zestawu funkcji, które działają według ustalonych zasad rysowania perspektywicznego.

Siatka w perspektywie pozwala w przybliżeniu przedstawić scenę na płaskiej powierzchni, tak jak widać ją w rzeczywistości (ludzkim okiem). Na przykład drogę lub szyny kolejowe, które zdają się łączyć na linii widzenia.

Następujące funkcje programu Illustrator umożliwiają rysowanie w perspektywie:

 • Narzędzia do definiowania i edytowania w danym dokumencie jednego, dwóch lub trzech punktów zbiegu perspektywy.

 • Interaktywne sterowanie różnymi parametrami, które określają perspektywę.

 • Tworzenie obiektów bezpośrednio w perspektywie.

 • Umieszczanie istniejących obiektów w perspektywie.

 • Przekształcanie obiektów w perspektywie (przesuwanie i skalowanie obiektów).

 • Przesuwanie lub powielanie obiektów w kierunku płaszczyzny prostopadłej (ruch prostopadły).

 • Określanie w perspektywie rzeczywistych obiektów roboczych lub rysunkowych przy pomocy rzeczywistych wymiarów.

Film przedstawiający rysowanie w perspektywie można obejrzeć pod adresem http://www.adobe.com/go/lrvid5205_ai_pl.

Ustawienia domyślne Siatki w perspektywie

Program Illustrator zapewnia ustawienia domyślne dla perspektywy jednopunktowej, dwupunktowej i trzypunktowej.

Ustawienia domyślne Siatki w perspektywie
Ustawienia domyślne Siatki w perspektywie

A. Perspektywa 1-punktowa B. Perspektywa 2-punktowa (domyślna) C. Perspektywa 3-punktowa 

Aby wybrać jedno z ustawień domyślnych siatki w perspektywie, kliknij Widok > Siatka w perspektywie, a następnie wybierz wymagane ustawienie domyślne.

Określanie ustawień domyślnych siatki

Aby zdefiniować ustawienia siatki, wybierz opcję Widok > Siatka w perspektywie > Zdefiniuj siatkę. W oknie dialogowym Zdefiniuj siatkę w perspektywie możesz skonfigurować następujące atrybuty ustawienia domyślnego:

Nazwa

Aby zapisać nowe ustawienie domyślne, w rozwijanej liście Nazwa zaznacz opcję Własna.

Tekst

Wybierz typ ustawienia domyślnego: Perspektywa jednopunktowa, Perspektywa dwupunktowa lub Perspektywa trzypunktowa.

Jednostki

Wybierz jednostki pomiaru rozmiaru siatki. Dostępne są: centymetry, cale, piksele i punkty.

Skaluj

Wybierz skalę siatki, aby zobaczyć lub ustawić kompozycję jednostki pomiaru realnego świata. Aby dostosować skalę, należy wybrać opcję Własna. W oknie dialogowym Skala własna, określ proporcje Kompozycji i Realnego świata.

Odstęp między liniami siatki

Atrybut ten określa rozmiar komórki siatki.

Kąt obserwacji

Wyobraź sobie sześcian w takim położeniu, że żadna powierzchnia nie jest równoległa z płaszczyzną obrazu (w tym przypadku jest to ekran). Kąt obserwacji to kąt pomiędzy prawą powierzchnią tego sześcianu a płaszczyzną obrazu. Kąt obserwacji określa zatem położenie od strony obserwatora lewego i prawego punktu zbiegu. Kąt obserwacji wynoszący 45° oznacza, że obydwa punkty zbiegu znajdują się w takiej samej odległości od linii wzorku obserwatora. Jeśli kąt widzenia jest większy niż 45°, to prawy punkt zbiegu jest bliżej, a lewy dalej od linii wzroku i na odwrót.

Odległość obserwacji

Odległość pomiędzy obserwatorem a sceną.

Wysokość horyzontu

Określ wysokość horyzontu (poziom oka obserwatora) dla ustawienia domyślnego. Wysokość linii horyzontu od poziomu gruntu wyświetlona jest na odczycie linii pomocniczej.

Trzeci punkt zbiegu

Opcja ta jest dostępna, gdy wybierzesz perspektywę trzypunktową. Współrzędne x i y dla tego ustawienia domyślnego możesz określić w polach X i Y.

Aby zmienić kolor dla siatki lewej, prawej lub poziomej, wybierz kolor z rozwijanej listy Siatka lewa, Siatka prawa, Siatka pozioma. Własny kolor możesz też wybrać, korzystając z Selektora kolorów.

Do zmiany krycia siatki użyj suwaka krycia.

Aby zapisać siatkę jako ustawienie domyślne, kliknij przycisk Zapisz ustawienie domyślne.

Edytowanie, usuwanie, importowanie i eksportowanie ustawień domyślnych siatki

Aby edytować ustawienia domyślne siatki, kliknij Edycja > Ustawienia domyślne siatki w perspektywie. W oknie dialogowym Ustawienia domyślne siatki w perspektywie wybierz ustawienie domyślne do edycji i kliknij Edytuj.

Okno dialogowe Ustawienia domyślne siatki w perspektywie
Okno dialogowe Ustawienia domyślne siatki w perspektywie

Okno dialogowe Ustawienia domyślne siatki w perspektywie otwiera się w trybie edycji. Wprowadź nowe ustawienie siatki i kliknij OK, aby je zapisać.

Nie można usunąć domyślnych ustawień predefiniowanych. Aby usunąć zdefiniowane przez użytkownika ustawienie domyślne, w oknie dialogowym Ustawienia domyślne siatki w perspektywie kliknij Usuń.

Program Illustrator umożliwia również importowanie i eksportowanie ustawień domyślnych zdefiniowanych przez użytkownika. Aby wyeksportować ustawienie domyślne, w oknie dialogowym Ustawienia domyślne siatki w perspektywie kliknij Eksportuj. Aby zaimportować ustawienie domyślne, kliknij Importuj.

Przenoszenie siatki w perspektywie

Program Illustrator może utworzyć w dokumencie tylko jedną siatkę. Siatkę można przesuwać po obszarach roboczych, zaznaczając narzędzie Siatka w perspektywie i korzystając z widżetu Poziom gruntu w celu umieszczenia jej w wybranym miejscu.

Uwaga:

Aby wykonać to zadanie, należy wybrać narzędzie Siatka w perspektywie, ponieważ widżet poziomu gruntu nie jest wyświetlany, gdy narzędzie to nie jest wybrane.

Aby przenieść siatkę w perspektywie, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Narzędzia wybierz narzędzie Siatka w perspektywie lub naciśnij Shift+P.

 2. Przeciągnij i upuść na siatkę lewy lub prawy widżet poziomu gruntu. Gdy przesuniesz wskaźnik nad punkt poziomu gruntu, wskaźnik zmieni się w .

Przesuwanie siatki w perspektywie na obszary robocze przy pomocy lewego widżetu poziomu gruntu
Przesuwanie siatki w perspektywie na obszary robocze przy pomocy lewego widżetu poziomu gruntu (oznaczonego jako A)

Dostosowywanie punktów zbiegu, płaszczyzn siatki, wysokości horyzontu, wielkości komórki siatki i zasięgu siatki

Punkty zbiegu, kontrolki płaszczyzn siatki, wysokość horyzontu i rozmiar komórki można dostosować ręcznie przy pomocy odpowiednich widżetów. Widżety te są jednak widoczne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest narzędzie Siatka w perspektywie.

Aby dostosować lewe i prawe punkty zbiegu, użyj lewego i prawego widżetu punktów zbiegu. Zauważ, że wskaźnik zmieni się w dwustronną strzałkę (), gdy przesuniesz go nad punkty zbiegu.

Uwaga:

Przytrzymanie wciśniętego klawisza Shift podczas dostosowywania punktu zbiegu w perspektywie 3-punktowej ogranicza ruch do osi pionowej.

Przesuwanie prawego punktu zbiegu w dwupunktowej siatce w perspektywie
Przesuwanie prawego punktu zbiegu w dwupunktowej siatce w perspektywie

Uwaga:

Jeśli zablokujesz punkt położenia przy pomocy opcji Widok > Siatka w perspektywie > Zablokuj punkt położenia, to obydwa punkty zbiegu będą przemieszczać się razem.

Gdy punkt położenia jest zablokowany, przemieszczają się obydwa punkty zbiegu.
Gdy punkt położenia jest zablokowany, przemieszczają się obydwa punkty zbiegu.

Korzystając z odpowiednich widżetów kontrolek płaszczyzn siatki, można także dostosować lewą, prawą i poziomą płaszczyznę siatki. Wskaźnik zmieni się w dwustronną strzałkę (, ), gdy przesuniesz go nad kontrolki płaszczyzn siatki.

Przytrzymanie klawisza Shift podczas przesuwania płaszczyzn siatki ogranicza ruch do rozmiaru komórki.

Dostosowanie lewej i prawej płaszczyzny siatki w perspektywie dwupunktowej
Dostosowanie lewej i prawej płaszczyzny siatki w perspektywie dwupunktowej

Jeśli przemieścisz źródło, będzie to miało wpływ na współrzędne x i y płaszczyzny poziomej oraz współrzędną x płaszczyzn pionowych. Kiedy siatka jest widoczna i zaznaczysz obiekt w perspektywie, współrzędne x i y wyświetlane w panelach Przekształcenia i Informacje zmieniają się wraz ze źródłem. Możesz też zobaczyć zmianę w pomiarze współrzędnych, gdy rysujesz obiekt przy pomocy narzędzi grupy prostokąta lub liniowej i naciśniesz klawisz Shift, a stosowna płaszczyzna siatki jest aktywna. Jeśli przesuniesz mysz nad źródło, wskaźnik zmieni się w .

Uwaga:

Jeśli przesuniesz punkt początkowy miarki, zobaczysz punkt położenia.

Zmiana punktu początkowego miarki i widok punktu położenia.
Zmiana punktu początkowego miarki i widok punktu położenia.

A. Punkt położenia B. Zmieniony punkt początkowy miarki 

Aby precyzyjnie ustawić poziom oczu obserwatora, dostosuj wysokość horyzontu. Gdy przesuniesz wskaźnik nad linię horyzontu, wskaźnik zmieni się w pionową, dwukierunkową strzałkę .

Dostosowanie wysokości horyzontu w dwupunktowej siatce w perspektywie
Dostosowanie wysokości horyzontu w dwupunktowej siatce w perspektywie

Zasięg siatki można zmienić, aby określić zasięg siatki na płaszczyznach. Gdy przesuniesz wskaźnik nad widżety zasięgu siatki, wskaźnik zmieni się w .

Uwaga:

Linie siatki ustawione są tak, aby były widoczne, gdy odstęp pomiędzy nimi ma szerokość 1 piksela. Progresywne powiększenie pozwala zobaczyć większą liczbę linii siatki, będących bliżej punktu zbiegu.

Odsunięcie prawego zasięgu siatki od prawego punktu zbiegu w dwupunktowej siatce w perspektywie
Odsunięcie prawego zasięgu siatki od prawego punktu zbiegu w dwupunktowej siatce w perspektywie

W celu zwiększenia lub zmniejszenia pionowego zasięgu siatki można także dostosować jej zasięg.

Dostosowanie zasięgu siatki w celu zmniejszenia pionowego zasięgu siatki
Dostosowanie zasięgu siatki w celu zmniejszenia pionowego zasięgu siatki

Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar komórki siatki, użyj widżetu rozmiaru komórki siatki. Gdy ustawisz mysz nad widżetem rozmiaru komórki siatki, wskaźnik zmieni się w .

Uwaga:

Gdy zwiększasz rozmiar komórki siatki, liczba komórek siatki się zmniejsza.

Zwiększanie rozmiaru komórki siatki poprzez przeciąganie widżetu rozmiaru komórki siatki
Zwiększanie rozmiaru komórki siatki poprzez przeciąganie widżetu rozmiaru komórki siatki.

Rysowanie nowych obiektów w perspektywie

Aby narysować obiekty w perspektywie, użyj narzędzi grupy liniowej lub narzędzi grupy prostokąta, gdy siatka jest widoczna. W czasie używania narzędzi grupy prostokąta lub liniowej możesz przełączyć się do narzędzia Zaznaczanie w perspektywie, naciskając Cmd (Mac OS) lub Ctrl (Windows).

Mając włączone te narzędzia, możesz także przełączyć się do aktywnej płaszczyzny przy pomocy skrótów klawiaturowych 1 (lewy panel), 2 (panel poziomy) i 3 (prawy panel).

Uwaga:

Narzędzie Flara nie jest obsługiwane w Siatce w perspektywie.

Aby wyrównać obiekt względem innych obiektów, w czasie jego rysowania w perspektywie korzystaj z inteligentnych linii pomocniczych. Wyrównanie opiera się na geometrii obiektów w perspektywie. Linia pomocnicza pojawia się, gdy obiekt zbliża się do krawędzi lub punktu kontrolnego innego obiektu.

Dla dowolnego z narzędzi grupy prostokąta lub liniowej (innego niż narzędzie Flara) można użyć wartości numerycznych. Wartości wysokości i szerokości można określić w taki sam sposób, w jaki rysuje się w trybie zwykłym, ale w tym przypadku dany obiekt rysowany jest w perspektywie. Ponadto, wartości określają rzeczywiste wymiary obiektów.

Uwaga:

Podczas rysowania w perspektywie można korzystać ze zwykłych skrótów dostępnych przy rysowaniu obiektów, takich jak Shift / Alt+przeciągnięcie (Windows) lub Option+przeciągnięcie (Mac OS).

W czasie rysowania w perspektywie obiekty mogą być przyciągane do linii siatki aktywnej płaszczyzny. Obiekt jest przyciągany do linii siatki w 1/4 odległości rozmiaru komórki.

Przyciąganie do siatki można włączyć lub wyłączyć, korzystając z polecenia Widok > Siatka perspektywy > Przyciągnij do siatki. Opcja ta jest domyślnie włączona.

Film przedstawiający rysowanie kompozycji w perspektywie można obejrzeć pod adresem http://www.adobe.com/go/lrvid5211_ai_pl.

Dołączanie obiektów do perspektywy

Jeśli utworzyłeś już obiekty, program Illustrator zapewnia opcję dołączenia obiektów do aktywnej płaszczyzny na siatce w perspektywie.

Aby dodać obiekt do lewej, prawej lub poziomej siatki:

 1. Zaznacz aktywną płaszczyznę, na której chcesz umieścić dany obiekt. Aktywną płaszczyznę możesz wybrać przy pomocy skrótów klawiaturowych 1, 2 lub 3, bądź klikając jedną z powierzchni sześcianu w widżecie Siatka w perspektywie.

 2. Kliknij Obiekt > Perspektywa > Dołącz do aktywnej płaszczyzny.

Uwaga:

Korzystanie z polecenia Dołącz do aktywnej płaszczyzny nie ma wpływu na wygląd danego obiektu.

Film przedstawiający odwzorowywanie kompozycji w perspektywie można obejrzeć pod adresem http://www.adobe.com/go/lrvid5212_ai_pl.

Zwalnianie obiektów z perspektywą

Jeśli chcesz zwolnić obiekt z widokiem z perspektywą, kliknij opcję Obiekt > Perspektywa > Zwolnij z perspektywą. Zaznaczony obiekt zostaje zwolniony z powiązanej płaszczyzny perspektywy i jest dostępny jako zwykła kompozycja.

Uwaga:

Korzystanie z polecenia Zwolnij z perspektywą nie ma wpływu na wygląd danego obiektu.

Umieszczanie obiektów w perspektywie

Gdy istniejący obiekt lub kompozycję umieszczasz w perspektywie, zmieniają się wygląd i skala wybranego obiektu. Aby umieścić obiekt regularny w perspektywie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz dany obiekt przy pomocy narzędzia Zaznaczanie w perspektywie.

 2. Zaznacz aktywną płaszczyznę, na której chcesz umieścić dany obiekt przy pomocy widżetu Przełączanie płaszczyzny lub skrótów klawiaturowych 1 (lewa płaszczyzna), 2 (pozioma płaszczyzna), 3 (prawa płaszczyzna).

 3. Przeciągnij i upuść dany obiekt w wybranym miejscu.

Zaznaczanie obiektów w perspektywie

Aby zaznaczyć obiekty w perspektywie, użyj narzędzia Zaznaczanie w perspektywie. Narzędzie Zaznaczanie w perspektywie zapewnia ramkę zaznaczenia, służącą do zaznaczania obiektów przy użyciu ustawień aktywnej warstwy.

Gdy zaczniesz przeciągać przy pomocy narzędzia Zaznaczanie w perspektywie, możesz wybrać zwykłą ramkę zaznaczenia lub ramkę zaznaczenia w perspektywie, a następnie przełączać się pomiędzy różnymi płaszczyznami, używając klawiszy 1, 2, 3 lub 4.

Przekształcanie obiektów

Przesuwanie obiektów

Aby przesunąć obiekt w perspektywie, włącz narzędzie Zaznaczanie w perspektywie (Shift + V), a następnie albo użyj klawiszy strzałek albo myszki do przeciągania i upuszczania obiektów.

Uwaga:

W czasie przeciągania pętli, gdy obiekty są przesuwane, zmiana płaszczyzny przy pomocy odpowiednich skrótów klawiaturowych zmienia płaszczyznę danego obiektu.

Obiekty można także przesuwać w kierunku prostopadłym do bieżącego położenia danego obiektu. Technika ta jest przydatna podczas tworzenia obiektów równoległych, takich jak ściany pokoju. W celu przesunięcia:

 1. Zaznacz dany obiekt przy pomocy narzędzia Zaznaczanie w perspektywie.

 2. Trzymając wciśnięty klawisz 5, przeciągnij obiekt do wybranego miejsca. To działanie przesuwa obiekt równolegle do jego bieżącego położenia. Użycie klawisza Alt (Windows) lub Option (Mac OS) wraz z klawiszem 5 podczas przesuwania powiela dany obiekt w nowym miejscu, nie zmieniając obiektu oryginalnego. W trybie Rysuj za działanie to tworzy obiekt za oryginalnym obiektem.

  Przesuwanie prostokąta prostopadle do jego początkowego położenia
  Przesuwanie prostokąta prostopadle do jego początkowego położenia

  Uwaga:

  Klawisze strzałek nie działają, gdy przesuwasz obiekty prostopadle.

Aby skopiować obiekt, użyj skrótu klawiaturowego, Alt+przeciągnięcie (Windows) lub Option+przeciągnięcie (Mac OS). Aby ograniczyć przesuwanie w przestrzeni, naciśnij klawisz Shift+przeciągnij. Aby określić dokładne położenie miejsca, gdzie musisz przesunąć obiekt w czasie ruchu prostopadłego, zobacz Dokładny ruch prostopadły.

Do przesuwania obiektów w perspektywie można też użyć polecenia Ponowne przekształcenie (Obiekt > Przekształcenie > Ponowne przekształcenie) lub skrótu klawiaturowego Ctrl+D (Windows) lub Cmd+D (Mac OS). Opcja ta działa także wtedy, gdy przesuwasz obiekty w kierunku prostopadłym.

Uwaga:

Skrót klawiaturowy 5 dla ruchu prostopadłego oraz skróty klawiaturowe 1, 2 i 3 dla przełączania płaszczyzn podczas rysowania lub przesuwania obiektów działają tylko z klawiatury głównej, a nie rozszerzonej klawiatury numerycznej.

Dokładny ruch prostopadły

Aby przesunąć obiekty w dokładnym ruchu prostopadłym, dwukrotnie kliknij widżet wymaganej płaszczyzny przy pomocy narzędzia Zaznaczanie w perspektywie. Na przykład kliknij dwukrotnie widżet prawej płaszczyzny, aby ustawić opcje w oknie dialogowym Prawa płaszczyzna zbiegu.

Ustawianie opcji dla ruchu prostopadłego wszystkich obiektów na zaznaczonej płaszczyźnie siatki
Ustawianie opcji dla ruchu prostopadłego wszystkich obiektów na zaznaczonej płaszczyźnie siatki

Aby wykonać dokładny ruch prostopadły wszystkich obiektów:

 1. W polu Położenie określ miejsce, do którego należy przesunąć wszystkie obiekty. Domyślnie bieżące położenie wszystkich obiektów wyświetlone jest w oknie dialogowym.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji ruchu obiektów:

  Nie przesuwaj

  Jeśli wybrana jest ta opcja, obiekt nie porusza się w czasie zmiany położenia siatki.

  Przesuń wszystkie obiekty

  Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie obiekty na płaszczyźnie poruszają się wraz z ruchem siatki.

  Skopiuj wszystkie obiekty

  Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie obiekty na płaszczyźnie zostają na niej skopiowane.

  Aby przesunąć wybrany obiekt w dokładnym ruchu prostopadłym, wybierz dany obiekt, a następnie kliknij dwukrotnie wymagany widżet płaszczyzny. W takim przypadku wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:

Ruch prostopadły poprzez przeciąganie płaszczyzn siatki

Obiekty można przesuwać w kierunku równoległym także poprzez przeciąganie płaszczyzny siatki przy pomocy jej kontrolek. Gdy przesuwasz dany obiekt w kierunku równoległym, obiekt ten zostaje umieszczony równolegle do jego istniejącego lub bieżącego położenia.

Aby przesunąć obiekt równolegle do jego bieżącego położenia:

 1. Z panelu Narzędzia wybierz narzędzie Zaznaczanie w perspektywie lub naciśnij Shift+V.

 2. Naciśnij klawisz Shift i przeciągnij kontrolkę płaszczyzny siatki w zależności od płaszczyzny siatki, gdzie umieszczony jest dany obiekt.

  Przesunięcie prostokąta prostopadle poprzez przeciągnięcie prawej płaszczyzny siatki
  Przesunięcie prostokąta prostopadle poprzez przeciągnięcie prawej płaszczyzny siatki

Aby utworzyć kopię obiektu równoległą do jego bieżącego położenia:

 1. Z panelu Narzędzia wybierz narzędzie Zaznaczanie w perspektywie lub naciśnij Shift+V.

 2. Naciśnij Alt i przeciągnij (Windows) lub Option i przeciągnij (Mac OS) kontrolkę płaszczyzny siatki w zależności od płaszczyzny siatki, na której umieszczony jest dany obiekt.

Automatyczne rozmieszczanie płaszczyzny

Funkcja automatycznego rozmieszczania płaszczyzny pozwala tworzyć obiekty na podstawie wysokości lub głębi danego obiektu. Na przykład, aby narysować sześcian, musi być znana wysokość jego górnej powierzchni. Dzięki automatycznemu rozmieszczaniu płaszczyzny siatka w perspektywie automatycznie dostosowuje się do płaszczyzny siatki poziomej, tak aby dopasować się do wysokości górnej powierzchni sześciokąta.

Dwie powierzchnie sześcianu
Dwie powierzchnie sześcianu

Pozioma płaszczyzna siatki jest dostosowywana do wysokości lewej powierzchni sześcianu
Pozioma płaszczyzna siatki jest dostosowywana do wysokości lewej powierzchni sześciokąta, gdy zaznaczona jest pozioma płaszczyzna siatki i na punkcie kontrolnym umieszczasz wskaźnik przy pomocy narzędzia Zaznaczanie w perspektywie i naciskasz klawisz Shift. Inne płaszczyzny siatek są tymczasowo ukrywane.

Siatka powraca do swojego pierwotnego stanu
Po utworzeniu górnej powierzchni sześciokąta przy pomocy narzędzia Prostokąt, siatka powraca do swojego pierwotnego stanu

Przed narysowaniem lub umieszczeniem obiektów wysokość danego obiektu możne być określona na podstawie:

 • Innych obiektów poprzez przejście do jednego z punktów kontrolnych (pobranie etykiety zakotwiczenia) i naciśnięcie klawisza Shift, który tymczasowo ukrywa inne płaszczyzny.

 • Linii siatki poprzez przejście do punktu przecinania i naciśnięcie klawisza Shift. Zmiana płaszczyzny w tym stanie umieszcza ją w wybranym przesunięciu.

Po narysowaniu lub umieszczeniu danego obiektu tryb wnioskowania jest resetowany, a wszystkim płaszczyznom przywracana jest normalna widoczność.

Korzystając z opcji automatycznego rozmieszczania płaszczyzn, możesz chwilowo przesunąć aktywną płaszczyznę, gdy najeżdżasz myszką na dany punkt kontrolny lub oznaczyć siatką punkt przecinania poprzez naciśnięcie klawisza Shift.

Opcje automatycznego rozmieszczania płaszczyzn dostępne są w oknie dialogowym Opcje siatki w perspektywie. Aby wyświetlić to okno dialogowe, w panelu Narzędzia dwukrotnie kliknij ikonę narzędzia Siatka w perspektywie.

Opcje automatycznego rozmieszczania płaszczyzn
Opcje automatycznego rozmieszczania płaszczyzn

Przesuwanie płaszczyzny, aby dopasować obiekt

Gdy chcesz narysować lub umieścić obiekty w perspektywie w tej samej głębi lub wysokości co obiekty istniejące, zaznacz obiekty istniejące w perspektywie i kliknij Obiekt > Perspektywa > Przesuń płaszczyznę, aby umieścić stosowną siatkę na wymaganej głębokości lub wysokości. Teraz możesz rysować lub umieszczać nowe obiekty w perspektywie.

Skalowanie obiektów w perspektywie

Obiekty można skalować w perspektywie przy pomocy narzędzia Zaznaczanie w perspektywie. Podczas skalowania obiektów w perspektywie obowiązują następujące zasady:

 • Skalowanie odbywa się na płaszczyźnie danego obiektu. Podczas skalowania obiektu wysokość lub odległość skalowana jest w oparciu o płaszczyznę danego obiektu, a nie płaszczyznę bieżącą lub aktywną.

 • W przypadku wielu obiektów skalowanie wykonywane jest dla obiektów, które znajdują się na tej samej płaszczyźnie. Na przykład, jeśli na prawej i lewej płaszczyźnie zaznaczysz wiele obiektów, to skalowane są wszystkie obiekty, które znajdują się na tej samej płaszczyźnie, co obiekt, którego obwiednia użyta jest do skalowania.

 • Obiekty, które zostały przesunięte prostopadle, skalowane są na swoich poszczególnych płaszczyznach, a nie na płaszczyźnie bieżącej lub aktywnej.

Dodawanie tekstu i symboli w perspektywie

Gdy siatka jest widoczna, do płaszczyzny perspektywy nie można bezpośrednio dodać tekstu lub symboli. Tekst i symbole można jednak umieszczać w perspektywie po utworzeniu ich w trybie zwykłym.

Aby umieścić tekst lub symbole w perspektywie, wykonaj następujące czynności:

 1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie w perspektywie zaznacz istniejący tekst lub symbol i, gdy siatka jest widoczna, przeciągnij go w wybrane miejsce na aktywnej płaszczyźnie.

 2. Opcja Edycja tekstu jest dostępna w panelu Sterowanie, w obszarze Obiekt > Menu perspektywy. Ponadto, klikając dwukrotnie dany obiekt tekstowy, możesz edytować tekst w trybie wyodrębniania.

  Panel Sterowanie z opcjami Edycji tekstu
  Panel Sterowanie z opcjami Edycji tekstu

  A. Edycja tekstu B. Edycja perspektywy C. Wydziel zaznaczony obiekt 

  W panelu Sterowanie, w obszarze Obiekt > Menu perspektywy dostępna jest również opcja Edycja symbolu. Ponadto, klikając dwukrotnie dany obiekt, możesz edytować symbol w trybie wyodrębniania.

  Uwaga:

  W zależności od tego czy edytujesz symbol, czy tekst, opcje w panelu Sterowanie zmieniają się na Edycja symbolu lub Edycja tekstu.

Instancja symbolu w perspektywie jest tym samym, co rozwinięta instancja symbolu. Definicję symbolu można edytować tak, jak edytuje się definicję płaskiej instancji symbolu. Definicja symbolu nie może jednak zawierać typów kompozycji, które nie są obsługiwane w perspektywie, np. rastra (obrazów), kompozycji nienatywnej, koperty, rodzaju dziedziczonego i siatki gradientu.

Uwaga:

Funkcjonalności takie jak zastąpienie symbolu, zerwanie łącza przy rozwijaniu symbolu i zerowanie transformacji nie działają na symbolach w perspektywie.

Obejściem dla zastąpienia instancji symbolu jest naciśnięcie klawisza Alt+przeciągnięcie (Windows) lub klawisza Option+przeciągnięcie (Mac OS) instancji symbolu w perspektywie i pozostawienie go na symbolu w panelu Symbol. Przed zastąpieniem instancji symbolu należy jednak zrobić kopię symbolu, ponieważ po przeciągnięciu instancji symbolu, jego wcześniejsza instancja zostanie całkowicie usunięta z dokumentu.

Tekst możesz edytować lub modyfikować w ten sam sposób, w jaki odbywa się to w trybie zwykłym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie tekstu.

Ustawienia siatki w perspektywie

Ustawienia Siatki w perspektywie można skonfigurować w Widok > Siatka w perspektywie. Dostępne opcje obejmują:

Pokaż miarki

Opcja ta pokazuje podziałkę miarki tylko wzdłuż rzeczywistej linii wysokości. Odstęp między liniami siatki określa podziałkę miarki.

Przyciągaj do siatki

Opcja ta zapewnia przyciąganie do linii siatki wraz z umieszczaniem w perspektywie, przesuwaniem, skalowaniem i rysowaniem w perspektywie.

Zablokuj siatkę

Opcja ta ogranicza ruch siatki oraz inne możliwości jej edycji przy pomocy narzędzia Siatka w perspektywie. Zmieniać można tylko widoczność i położenie płaszczyzny.

Zablokuj punkt położenia

Gdy opcja Zablokuj punkt położenia jest zaznaczona, przesunięcie jednego punktu zbiegu przesuwa drugi punkt zbiegu synchronicznie wraz z ruchem. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, ruch odbywa się niezależnie i porusza się także punkt położenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online