Online platby ve službě Adobe Sign umožňují odesílateli požadovat platbu v rámci procesu příjemce (pružná role). Platby mohou být definovány jako pevné hodnoty (cenové nabídky), hodnoty odvozené z vypočtených polí ve smlouvě (formulář objednávky) nebo jako zákazníkem zadané hodnoty (dary). Funkce plateb je dostupná pro firemní úrovně služby v datových centrech NA, EU a AU.

Popis funkce

Služba Online platby ve službě Adobe Sign obsahuje integrovanou platební bránu Braintree propojenou s procesem podpisu. Integraci lze provést přidáním pole Platba do formuláře.

Formuláře lze vytvářet s poli Platba založenými na:

 • Statické hodnotě, například v případě cenové nabídky na službu
 • Dynamické hodnotě odvozené z vypočtených polí formuláře, jako je například objednávkový formulář s více položkami, množstvími a způsoby přepravy
 • Uživatelem zadané hodnotě, například požadavku na poskytnutí daru

Poznámka:

Pokud ve smlouvě použijete pole platby a toto pole platby není rovno nule, změní se tlačítko Kliknutím podepište na tlačítko Zaplatit a podepsat.

 

Jakmile podepisující osoba klikne na tlačítko Zaplatit a podepsat, vloží integrace Braintree do jeho rozhraní okno platby.  Toto okno shromáždí všechny osobní údaje pro platbu – eliminuje tak nutnost zadávat osobní informace do formuláře Adobe Sign podepisujícím, zlepší obecné zabezpečení osobních údajů podepisujícího a odesílatel nemusí platbu zachytit a ručně zpracovat.

Poznámka:

Online platby nejsou k dispozici zákaznickým účtům v datových centrech JP1 a IN1.


Jak se to používá

Pro úspěšné vytvoření platebního formuláře stačí ve smlouvě použít pole platebního formuláře.

Pokud s vytvářením formulářů ve službě Adobe Sign teprve začínáte, věnujte chvilku seznámení se s nástrojem pro vytváření formulářů zabudovaným v aplikaci.

Uživatelé, kteří proces vytváření již znají, se musí pouze seznámit s novým typem pole (Platba) a se vším, co je vyžadováno pro jeho správné fungování.

Vytváření přetažením

Platební pole se nachází ve spodní části seznamu kategorií polí, na pravé straně okna pro vytváření

1. Add Payment field

 

Při používání platebního pole věnujte důkladnou pozornost možnostem tohoto pole, aby váš formulář fungoval správně.

Jedná se konkrétně o tyto možnosti:

Přiřazeno – Pole musí být přiřazeno příjemci, který má platbu provést. V případě statické hodnoty platby se to může zdát zbytečné, ale přiřazení pole logicky propojuje plátce s platebním záznamem.

Typ hodnoty – Týká se funkce formuláře

 • Zadaná hodnota představuje statickou hodnotu, například nabídnutou hodnotu, jako je cenová nabídka, nebo přijatou hodnotu, jako je dar.
 • Vypočtená hodnota představuje odvozenou hodnotu ze vzorce pracujícího s dalšími poli. Tato možnost se používá v dynamickém objednávkovém formuláři.

Pouze pro čtení – Pokud je tato možnost zaškrtnutá, musí odesílatel zajistit, že toto pole bude vyplněné buď pevnou hodnotou, nebo vypočtenou hodnotou.

Pokud toto pole není zaškrtnuté, bude hodnota buď výchozí hodnota nastavená při vytváření, nebo hodnota zadaná příjemcem.

Výchozí hodnota – Používá se, pokud formulář obsahuje nastavenou hodnotu pro statické platby nebo navrženou hodnotu daru.

Měna – Nastavte měnu odpovídající cílové skupině. 1000 jenů má úplně jinou hodnotu než 1000 liber.

Rozsah hodnot – Používá se k nastavení ohraničeného rozsahu hodnot daru.

2. Payment Field Properties

Statická hodnota (cenové nabídky)

U formuláře se statickou hodnotou je nutné v průběhu vytváření stanovit Zadanou hodnotu.

 • Toto pole by mělo být nadefinováno jako Pouze pro čtení
 • Zadaná Výchozí hodnota by měla být nenulová
 • Vyberte správnou měnu pro cílového příjemce
3. Static Value properties

 

V uživatelském prostředí se zobrazí pole a hodnota, ale plátce nemůže tuto hodnotu změnit.

Static value customer view

Dynamická hodnota (objednávkový formulář)

Pole Platba s dynamickou hodnotou musí být nakonfigurováno jako vypočtená hodnota.

 • Vypočtené hodnoty musí být uvedeny v polích Pouze pro čtení, a proto je tato možnost z nabídky vlastností odebrána
 • Vypočtená hodnota bude odvozena z jiných polí, se kterými může příjemce pracovat (množství, způsoby přepravy, možnosti pojištění atd.)
 • V průběhu vytváření je v poli zobrazen vzorec a nikoli číselná hodnota

Vyberte odpovídající měnu

4. Calculated Value properties

 

Pole se zobrazí v uživatelském prostředí, hodnoty pole se mění v reálném čase podle výběru jednotlivých možností, ale uživatel nemůže toto pole přímo měnit. (na následujícím obrázku zvýrazněno)

Calculated field

Hodnoty definované příjemcem (dary)

Podepisujícím definované platební pole umožňuje uživateli přímo zadat hodnotu platby. Musí být nakonfigurováno jako Zadaná hodnota a možnost Pouze pro čtení je nutné zakázat.

Výchozí hodnota je povolená, ale lze ji volně upravit.

Rozsah hodnot je povolený a bude přísně vynucován.  To znamená, že pokud chcete omezit nejnižší přijatelnou hodnotu, můžete tak učinit.

Donation Value properties

 

Pole se zobrazí v uživatelském prostředí, je plně upravitelné a případně může obsahovat výchozí hodnotu.

Pokud je nadefinována horní nebo spodní hranice a dojde k zadání hodnoty mimo tyto hranice, dojde k chybě a příjemce nebude moci podepsat, dokud hodnotu neopraví.

Donation Input

Poznámka:

Pokud se v poli nachází nula nebo prázdná hodnota, změní se tlačítko Zaplatit a podepsat na tlačítko Kliknutím podepište, což znamená, že smlouva nezahrnuje žádnou platbu.

Null Value field

 

Záporné hodnoty nejsou povoleny

Negative value

Záznamy o transakcích

Při práci s osobními údaji, mezi které patří i platební údaje, je základní snahou zajistit bezpečné uložení těchto dat. Služby Adobe Sign a Braintree sdílejí pouze minimální množství informací potřebných k provedení transakce a k zajištění správné kontrolovatelnosti platby související se smlouvou.

Záznamy služby Braintree

Systém Adobe Sign je správcem dokumentů smluv a záznamů souvisejících s příjemci a interakcemi. Služba Braintree nikdy nemá k dispozici obsah transakce nebo kompletní seznam příjemců. (Služba Braintree ale musí mít pochopitelně informace o plátci.)

V okamžiku kliknutí na tlačítko Zaplatit a podepsat se pro službu Braintree otevře iframe a dojde k předání čtyř datových objektů:

 1. Typ měny – zajišťuje, že se ve službě Braintree použije správný účet obchodníka
 2. Číselná hodnota v poli Platba – potřebná k získání hodnoty kolekce
 3. E-mailová adresa plátce – potřebná k identifikaci plátce
 4. Účastnický kód transakce – slouží k přímému propojení platebního záznamu se záznamem smlouvy
Transaction

Záznamy služby Adobe Sign

Správcem platebních záznamů je služba Braintree a žádné záznamy související s osobními údaji plátce se nikdy nepředávají do služby Adobe Sign.

Po úspěšném provedení platby se zpět do služby Adobe Sign předá pouze číslo transakce Braintree. Toto transactionID naleznete na kartě Historie (na stránce Správa) 

6. History tab

 

a ve Zprávě o auditu:

Audit Report


Postup povolení nebo zakázání

Dříve než začnete pracovat s platebními poli ve službě Adobe Sign, musíte si pořídit účet Braintree.

Doporučujeme nejprve nastavit účet v zabezpečeném prostoru:

 • https://www.braintreepayments.com/sandbox
 • Připojujete-li se do prostředí zabezpečeného prostoru, požádejte podporu Adobe Sign, aby nakonfigurovala váš účet nebo skupinu tak, aby odkazovaly na zabezpečený prostor Braintree.

Zde lze zaregistrovat provozní účet:

 

Funkci Online platby služby Adobe Sign může na úrovni účtu povolit správce účtu Adobe Sign.

 • Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu.
 • Každá skupina může mít povolený svůj vlastní jedinečný účet Braintree.

Tuto funkci můžete aktivovat v nabídce: Účet > Nastavení účtu > Integrace plateb

NAvigate to Payments

 

Zaškrtněte políčko Povolit funkci plateb a kliknutím na možnost Uložit otevřete panel s přihlašovacími údaji do služby Braintree.

10. Braintree credentials

Zkopírujte a vložte požadované informace ze svého účtu Braintree do panelu s přihlašovacími údaji a klikněte na možnost Uložit.


Změna přihlašovacích údajů Braintree

Potřebujete-li změnit přihlašovací údaje Braintree (např. přechod z chráněného prostředí do provozního prostředí):

Přejděte na platební stránku: Účet > Nastavení účtu > Integrace plateb

Zaškrtněte políčko Registrovat jiný účet Braintree

Klikněte na tlačítko Uložit

 • Zobrazí se překrytí pro zadání přihlašovacích údajů
11. Register new credentials

Poznámka:

Při přechodu z účtu zabezpečeného prostoru Braintree do účtu provozního prostředí Braintree nezapomeňte nejprve požádat pracovníky podpory Adobe Sign, aby nakonfigurovali váš účet nebo skupinu tak, aby odkazovaly na správné prostředí.


Deaktivace služby Braintree

Integraci mezi službami Adobe Sign a Braintree můžete deaktivovat na stránce Integrace plateb služby Adobe Sign: Účet > Nastavení účtu > Integrace platby

Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit funkci plateb

Klikněte na tlačítko Uložit

12. Disable Braintree

 

Zobrazí se výzva k potvrzení ověřující, jestli opravdu chcete integraci deaktivovat:

13. Disable Braintree account

Pokud předpokládáte, že integraci někdy znovu aktivujete se stejnými přihlašovacími údaji Braintree, nezapomeňte zaškrtnout políčko Deaktivovat, ale uložit účet Braintree na později.

Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, služba Adobe Sign vaše přihlašovací informace neuloží a vy je budete muset po opětovné aktivaci této funkce zadat znovu.

14. Reenable Braintree


Možnosti konfigurace

Služba Braintree nabízí celou řadu možností konfigurace, které mohou výrazně zlepšit prostředí podepisující osoby. Každý od platební služby očekává něco jiného a důkladné prozkoumání funkcí služby Braintree za to rozhodně stojí.

Integrace se službou Adobe Sign obsahuje několik funkcí týkajících se přímo prostředí podepisujícího:

 • Měna – Jakou měnu přijímáte?

Služba Braintree přijímá mnoho typů měn a umožňuje vám vytvořit si „Účet obchodníka“ pro každou vámi přijímanou měnu. Pomocí účtu obchodníka můžete dále definovat, které typy plateb budete přijímat (Paypal nebo diskrétní kreditní karty).

15. Merchant account

 

Ve službě Adobe Sign musí být pole Platba nakonfigurováno pro jeden typ měny. Tato nakonfigurovaná hodnota je propojená s účtem obchodníka stejného typu měny.

Hodnoty uvedené ve vlastnostech pole služby Adobe Sign jsou určovány měnami přijímanými ve vašem účtu obchodníka Braintree.

Nastavením výchozího účtu obchodníka také nadefinujete výchozí měnu, která se bude načítat do pole Platba ve službě Adobe Sign.

16. Currency

 

 • Kontrola duplicitních transakcí – Brání vytvoření dvou transakcí v případě rychlého dvojitého kliknutí a tedy i dvojímu naúčtování částky podepisujícímu.
17. Dupe Transaction


Co byste měli vědět

Obsah a úložiště PCI

V rámci procesu platby se všechny informace ukládají do rozhraní služby Braintree.

Všechny platební informace se ukládají výhradně do účtu Braintree.

Prostředí služby Adobe Sign ukládá pouze přihlašovací údaje API pro účet Braintree a číslo transakce předané zpět ze služby Braintree (zaznamenané v protokolu auditu služby Adobe Sign).

Žádné skutečné platební informace se do systému Adobe Sign nikdy nedostanou, a je tak zaručena optimální shoda PCI a zabezpečení podepisujícího.

Přerušení transakce mezi platbou a podpisem

Při používání plateb probíhá proces podpisu ve dvou částech:

 • Zachycení platby
 • Dokončení podpisu

Je tak zajištěno, že smlouvu nelze dokončit bez zachycení platby.

Pokud z nějakého důvodu dojde k přerušení tohoto procesu, může podepisující smlouvu znovu otevřít pomocí původního odkazu (nebo odkazu připomenutí, pokud jsou připomenutí nakonfigurována) a pokračovat v procesu podpisu.

Pokud dojde k zachycení platby před přerušením, zobrazí se tyto informace podepisujícímu.

18. Distrupted sign - Payment made

 

Tento stav je také odpovídajícím způsobem uveden na kartě Historie.

19. Disrupted transaction history

Prevence duplicitních plateb

Služba Braintree obsahuje funkci Kontrola duplicitní transakce, která brání provedení více transakcí na stejné transactionID v rámci stanoveného časového rozsahu.  Nemůže tak dojít k příjmu více plateb z důvodu více kliknutí tlačítkem myši.

Konfigurace možnosti Kontrola duplicitní transakce:

1. Přihlaste se k účtu Braintree

2. Přejděte do nabídky Nastavení > Zpracování > Kontrola duplicitní transakce

3. Nastavení zapněte

20. Dupe Transaction

Spory ohledně plateb

Příjemci, kteří mají nějaký spor týkající se platby, musí kontaktovat stranu, která smlouvu odeslala, odesláním odpovědi na původní e-mail „Podepište“.

Služba Adobe Sign poskytuje platformu pro proces podpisu, ale proces platby předává službě Braintree.

Služba Adobe Sign neshromažďuje žádné platby ani platební informace, tato služba pouze zobrazí platební portál nakonfigurovaný odesílatelem smlouvy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online