Ověřování polí formuláře

Ověření pole

Pole formuláře Dohoda lze nastavit tak, aby umožňovala zadání pouze konkrétního formátu údajů.

Ve výchozím nastavení pole formuláře umožňuje jakoukoli kombinaci písmen, čísel nebo zvláštních znaků: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Ověření použijte, chcete-li povolit zadání pouze konkrétního formátu údajů do daného pole. Po neúspěšném ověření formulář zobrazí červenou varovnou bublinu, a formulář nelze podepsat, dokud pole nebude ověřeno.

V prostředí ověřování nastavte ověření pole dvojitým kliknutím na pole a výběrem možnosti ze seznamu Ověření.

K dostupným ověřením patří:

Řetězec – Umožňuje výběr údajů (typů znaků), které lze zadat; můžete také nastavit maximální délku zadání.

Znaková sada: libovolná – Totéž jako u nulového ověření; akceptuje se jakékoli zadání: písmena, čísla nebo zvláštní znaky.

Písmena – Lze zadat pouze písmena. Po zadání čísel nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva.

Číslice – Lze zadat pouze číslice. Po zadání písmen nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva.

Písmena a číslice – Lze zadat pouze čísla a písmena (užitečné pro pole adresy). Po zadání zvláštního znaku se zobrazí chybová zpráva.

Maximální délka – Nastaví maximální počet znaků, které lze do pole zadat.

Například:

Pole umožňuje pouze písmena a číslice, zadání zvláštního znaku tedy podepisujícího varuje.

Číslo – Lze zadat pouze čísla. Po zadání písmen nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva:

Rozsah hodnot – Rozsah hodnot je volitelné nastavení. Není-li rozsah hodnot určen, lze zadat jakoukoli číselnou hodnotu. Rozsah hodnot lze zadat, chcete-li omezit zadávané číslo tak, aby odpovídalo zvolenému rozsahu.

Například:

Při zadání čísla mimo určený rozsah, se zobrazí varovná zpráva.

Datum – Do tohoto pole lze zadat pouze datum pomocí čísel a lomítek. Ve výchozím nastavení je datum nastaveno v americkém formátu mm/dd/rr. Můžete také vybrat požadovaný formát zadávaného data, a to rozbalením seznamu vedle možnosti Formát data.

Poznámka:

Ověření data zkontroluje pouze formátování a rozsah zadaných čísel.

Hodnota mm je omezena na rozsah 01–12
Hodnota dd je omezena na rozsah 01–31
Hodnota rr je omezena na rozsah 00–99
Hodnota rrrr rozsah omezuje na 0000–9999

Teoreticky by bylo možné zadat datum, které neexistuje, například 06/31/13

Protože červen má pouze 30 dní, technicky vzato jde o neplatné datum, přesto by je ověření data (dd/mm/rr) akceptovalo, protože kontroluje rozsahy hodnoty, nikoli platná kalendářní data.

Například:

Jelikož datum není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Čas – Umožňuje zadání pouze časové hodnoty pomocí čísel a symbolu dvojtečky „ : “. K dispozici je pouze jeden formát pro Čas, a to ##:##


Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty Čas.

Poznámka:

Žádné textové znaky nejsou povoleny, v poli nastaveného funkcí Ověření času tedy nelze určit hodnotu dop./odp.

Například:

Jelikož čas není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

PSČ Velká Británie – Umožňuje zadání pouze PSČ v britském formátu.
Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ Velká Británie.

PSČ USA – Umožňuje pouze zadání pětimístného PSČ.
Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ USA.

PSČ USA 4 – Umožňuje pouze pětimístné PSČ a doplňkový čtyřmístný doručovací kód.

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ USA 4.

Poznámka:

Při použití tohoto ověření je nutné zadat čtyřmístný doručovací kód.

Například:

Jelikož PSČ není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Telefon – Toto ověření umožňuje zadání pouze telefonního čísla.

Země USA – U nastavení USA je nutné zadat desetimístné číslo. K rozdělení čísla lze použít i závorky, pomlčky či mezery.

Akceptovány budou například následující formáty:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty telefonního čísla v rámci USA.

Země Británie – U nastavení Británie je nutné zadat jedenáctimístné číslo. První číslicí musí být nula. K rozdělení čísla lze použít i závorky či mezery

Akceptovány budou například následující formáty:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty telefonního čísla v rámci Británie.

Například:

Jelikož telefonní číslo není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Číslo sociálního pojištění – Umožňuje pouze devítimístné číslo. Akceptovány jsou pouze dva formáty:

123456789
123-45-6789

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty Číslo sociálního pojištění.

Například:

Jelikož číslo sociálního pojištění není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

E-mailová adresa - Umožňuje pouze zadání e-mailové adresy. Může se lišit od e-mailové adresy spojené s danou transakcí.

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty E-mailová adresa.

Poznámka:

Textové pole u Ověření pole Adresa se liší od typu pole E-mail. Ověření e-mailové adresy umožňuje zadání jakékoli e-mailové adresy, zatímco typ pole E-mail vytvoří pole Pouze ke čtení, které automaticky vyplní e-mailová adresa podepisujícího-

Například:

Jelikož e-mailová adresa není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Měna – Umožňuje zadání číselné hodnoty měny se symboly místní nominální hodnoty ($,£) nebo desetinnou čárkou. Můžete také vybrat rozsah hodnot.

Země – Jsou-li do tohoto pole zadány údaje v nesprávném formátu, objeví se textová bublina zobrazující příklad formátu zadání hodnoty měny.

USA – Umožňuje volitelné použití symbolu $

Británie – Umožňuje volitelné použití symbolu £

Rozsah hodnot - Můžete nastavit rozsah hodnot pro zadání hodnoty měny.

Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný rozsah hodnot pro toto pole.

Například:

Jelikož měna není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

Procento – Toto ověření umožňuje pouze čísla a volitelný symbol %. Můžete také vybrat rozsah hodnot.

Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný formát procentuální hodnoty.

Rozsah hodnot - Můžete nastavit rozsah hodnot pro zadání procentuální hodnoty.
Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný rozsah hodnot nastavený pro toto pole.

Například:

Jelikož v tomto typu ověřeného pole jsou povolena pouze čísla, podepisujícímu se zobrazí varovná zpráva.

Vlastní – regulární výraz - Umožňuje vlastní kontrolu ověření a chybovou zprávu.

Regulární výraz - Používá se k definování kontroly, která umožňuje nebo neumožňuje informace zadané podepisujícím.

Chybová zpráva – Vlastní chybová zpráva, která se zobrazí v červené bublině varování, pokud je ověření neúspěšné.

Poznámka:

Tento koncept je pokročilý a má mnoho různých použití podle situace. Definici naleznete na této stránce.

  • Služba Adobe Acrobat Sign nepodporuje metaznaky „?i“ a „?-i“ pro rozlišování malých a velkých písmen

Například:

Povolena jsou pouze platná čísla kreditních karet, proto čísla 1234-1234-1234-1234-1234 ověřením neprojdou.

Vlastní – Vzorec - Používá se k vytvoření výpočtu a kontroly očekávaného zadání nebo řešení výpočtu.

Vzorec - Zadat lze buď vlastní vzorec, nebo lze použít funkci výpočtu.

Chybová zpráva – Vlastní chybová zpráva, která se zobrazí v červené bublině varování, pokud je ověření neúspěšné.

Například:

Výsledkem vzorce je ověření, které v tomto poli jako hodnotu nepovoluje „0“.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.