Ověření pole

Pole formuláře Dohoda lze nastavit tak, aby umožňovala zadání pouze konkrétního formátu údajů.

Ve výchozím nastavení pole formuláře umožňuje jakoukoli kombinaci písmen, čísel nebo zvláštních znaků: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Ověření použijte, chcete-li povolit zadání pouze konkrétního formátu údajů do daného pole. Po neúspěšném ověření formulář zobrazí červenou varovnou bublinu, a formulář nelze podepsat, dokud pole nebude ověřeno.

V prostředí ověřování nastavte ověření pole dvojitým kliknutím na pole a výběrem volby ze seznamu Ověření.

K dostupným ověřením patří:

validation1

Řetězec – Umožňuje výběr údajů (typů znaků), které lze zadat; můžete také nastavit maximální délku zadání.

Znaková sada: libovolná – Totéž jako u nulového ověření; akceptuje se jakékoli zadání: písmena, čísla nebo zvláštní znaky.

Písmena – Lze zadat pouze písmena. Po zadání čísel nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva.

Číslice – Lze zadat pouze číslice. Po zadání písmen nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva.

Písmena a číslice – Lze zadat pouze čísla a písmena (užitečné pro pole adresy). Po zadání zvláštního znaku se zobrazí chybová zpráva.

Maximální délka – Nastaví maximální počet znaků, které lze do pole zadat.

Například:

validation2

Pole umožňuje pouze písmena a číslice, zadání zvláštního znaku tedy autora podpisu varuje.

validations3

Číslo – Lze zadat pouze čísla. Po zadání písmen nebo zvláštních znaků se zobrazí chybová zpráva:

Rozsah hodnot – Rozsah hodnot je volitelné nastavení. Není-li rozsah hodnot určen, lze zadat jakoukoli číselnou hodnotu. Rozsah hodnot lze zadat, chcete-li omezit zadávané číslo tak, aby odpovídalo zvolenému rozsahu.

Například:

validation4

Při zadání čísla mimo určený rozsah, se zobrazí varovná zpráva.

validation26

Datum – Do tohoto pole lze zadat pouze datum pomocí čísel a lomítek. Ve výchozím nastavení je datum nastaveno v americkém formátu mm/dd/rr. Můžete také vybrat požadovaný formát zadávaného data, a to rozbalením seznamu vedle volby Formát data.

Poznámka:

Ověření data zkontroluje pouze formátování a rozsah zadaných čísel.

Hodnota mm je omezena na rozsah 01-12
Hodnota dd je omezena na rozsah 01-31
Hodnota rr je omezena na rozsah 00-99
Hodnota rrrr rozsah omezuje na 0000-9999

Teoreticky by bylo možné zadat datum, které neexistuje, například 06/31/13

Protože červen má pouze 30 dní, technicky vzato jde o neplatné datum, přesto by je ověření data (dd/mm/rr) akceptovalo, protože kontroluje rozsahy hodnoty, nikoli platná kalendářní data.

Například:

validation6

Jelikož datum není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

validation25

Čas – Umožňuje zadání pouze časové hodnoty pomocí čísel a symbolu dvojtečky „ : “. K dispozici je pouze jeden formát pro Čas, a to ##:##


Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty Čas.

Poznámka:

Žádné textové znaky nejsou povoleny, v poli nastaveného funkcí Ověření času tedy nelze určit hodnotu dop./odp.

Například:

validation7

Jelikož čas není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

validation24

validation5

PSČ Velká Británie – Umožňuje zadání pouze PSČ v britském formátu.
Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ Velká Británie.

PSČ USA – Umožňuje pouze zadání pětimístného PSČ.
Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ USA.

PSČ USA 4 – Umožňuje pouze pětimístné PSČ a doplňkový čtyřmístný doručovací kód.

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty PSČ USA 4.

Poznámka:

Při použití tohoto ověření je nutné zadat čtyřmístný doručovací kód.

Například:

validation8

Jelikož PSČ není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

validation23

Telefon – Toto ověření umožňuje zadání pouze telefonního čísla.

Země USA – U nastavení USA je nutné zadat desetimístné číslo. K rozdělení čísla lze použít i závorky, pomlčky či mezery.

Akceptovány budou například následující formáty:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty telefonního čísla v rámci USA.

Země Británie – U nastavení Británie je nutné zadat jedenáctimístné číslo. První číslicí musí být nula. K rozdělení čísla lze použít i závorky či mezery

Akceptovány budou například následující formáty:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty telefonního čísla v rámci Británie.

Například:

validation9

Jelikož telefonní číslo není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

validation22

Číslo sociálního pojištění – Umožňuje pouze devítimístné číslo. Akceptovány jsou pouze dva formáty:

123456789
123-45-6789

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty Číslo sociálního pojištění.

Například:

validation10

Jelikož číslo sociálního pojištění není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

validation21

E-mailová adresa - Umožňuje pouze zadání e-mailové adresy. Může se lišit od e-mailové adresy spojené s danou transakcí.

Při vyplňování tohoto pole se objeví textová bublina zobrazující formát pro zadání hodnoty E-mailová adresa.

Poznámka:

Textové pole u Ověření pole Adresa se liší od typu pole E-mail. Ověření e-mailové adresy umožňuje zadání jakékoli e-mailové adresy, zatímco typ pole E-mail vytvoří pole Pouze ke čtení, které automaticky vyplní e-mailová adresa autora podpisu-

Například:

validation11

Jelikož e-mailová adresa není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

validation20

Měna – Umožňuje zadání číselné hodnoty měny se symboly místní nominální hodnoty ($,£) nebo desetinnou čárkou. Můžete také vybrat rozsah hodnot.

Země – Jsou-li do tohoto pole zadány údaje v nesprávném formátu, objeví se textová bublina zobrazující příklad formátu zadání hodnoty měny.

USA – Umožňuje volitelné použití symbolu $

Británie – Umožňuje volitelné použití symbolu £

Rozsah hodnot - Můžete nastavit rozsah hodnot pro zadání hodnoty měny.

Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný rozsah hodnot pro toto pole.

Například:

validation12

Jelikož měna není ve správném formátu, zobrazí se varovná zpráva.

validation19

Procento – Toto ověření umožňuje pouze čísla a volitelný symbol %. Můžete také vybrat rozsah hodnot.

Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný formát procentuální hodnoty.

Rozsah hodnot - Můžete nastavit rozsah hodnot pro zadání procentuální hodnoty.
Při zadání nesprávné hodnoty se objeví textová bublina zobrazující přijatelný rozsah hodnot nastavený pro toto pole.

Například:

validation13

Jelikož v tomto typu ověřeného pole jsou povolena pouze čísla, autoru podpisu se zobrazí varovná zpráva.

validation18

Vlastní – regulární výraz - Umožňuje vlastní kontrolu ověření a chybovou zprávu.

Regulární výraz - Používá se k definování kontroly, která umožňuje nebo neumožňuje informace zadané autorem podpisu.

Chybová zpráva – Vlastní chybová zpráva, která se zobrazí v červené bublině varování, pokud je ověření neúspěšné.

Poznámka:

Tento koncept je pokročilý a má mnoho různých použití podle situace. Definici naleznete na této stránce.

Například:

validation14

Povolena jsou pouze platná čísla kreditních karet, proto čísla 1234-1234-1234-1234-1234 ověřením neprojdou.

validation17

Vlastní – Vzorec - Používá se k vytvoření výpočtu a kontroly očekávaného zadání nebo řešení výpočtu.

Vzorec - Zadat lze buď vlastní vzorec, nebo lze použít funkci výpočtu.

Chybová zpráva – Vlastní chybová zpráva, která se zobrazí v červené bublině varování, pokud je ověření neúspěšné.

Například:

validation15

Výsledkem vzorce je ověření, které v tomto poli jako hodnotu nepovoluje „0“.

validation16