Informacje o czcionkach

Czcionka to pełny zestaw znaków — liter, cyfr i symboli — które mają tę samą grubość, szerokość i styl, np. 10‑punktowa pogrubiona czcionka Adobe Garamond Bold.

Kroje pisma (eng. Typefaces zwane też rodzinami czcionek) to zestawy czcionek o podobnym wyglądzie i przeznaczonych do użytku obok siebie. Przykładem jest Adobe Garamond.

Styl czcionki to wariant jednej z czcionek w rodzinie. Na ogół podstawową czcionką jest czcionka Łacińska lub Zwykła (nazwy te są różne w różnych rodzinach czcionek). Oprócz tego rodzina może zawierać takie style, jak zwykła, pogrubiona, półgruba, kursywa i pogrubiona kursywa.

W przypadku czcionek CJK warianty ich grubości (również nazywane wagą) często mają wpływ na nazwę stylu czcionki. Na przykład japońska czcionka Kozuka Mincho Std zawiera sześć wariantów grubości: bardzo cienka, cienka, zwykła, średnia, pogrubiona, gruba. Wyświetlana nazwa stylu czcionki zależy od jej producenta. Każdy styl czcionki stanowi samodzielny plik. Jeśli styl czcionki nie został zainstalowany, nie można go wybrać z menu Styl czcionki.

Oprócz czcionek zainstalowanych w systemie można też utworzyć następujące foldery i używać zainstalowanych w nich czcionek:

Windows

Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

Mac OS

Library/Application Support/Adobe/Fonts

Czcionki Type 1, TrueType, OpenType i CID zainstalowane w lokalnym folderze Czcionki pojawiają się tylko w aplikacjach Adobe.

Czcionki OpenType

Każda z czcionek OpenType jest zdefiniowana w pliku zgodnym zarówno z systemem Windows®, jak i Macintosh®, dzięki czemu pliki takich czcionek mogą być przenoszone między różnymi platformami systemowymi bez obaw o niepożądane podstawienia czcionek. Mogą one zawierać wiele różnych elementów, takich jak znaki kaligraficzne i ligatury specjalne, które nie są dostępne w tworzonych obecnie czcionkach PostScript i TrueType.

Uwaga:

Czcionki OpenType wyświetlają ikonę .

W trakcie pracy z czcionkami OpenType użytkownik może zautomatyzować wstawianie w tekście różnych glifów, takich jak ligatury, kapitaliki, ułamki i antykwy.

Czcionki zwykłe (po lewej) i czcionki OpenType (po prawej)
Czcionki zwykłe (po lewej) i czcionki OpenType (po prawej)

A. Liczebniki porządkowe B. Ligatury ozdobne C. Znaki kaligraficzne 

Czcionki OpenType mogą obejmować znaki z zestawu rozszerzonego, mogą też obsługiwać pewne funkcje układu — funkcje zapewniające większą kontrolę lingwistyczną i typograficzną nad tekstem. Czcionki OpenType od firmy Adobe, które obsługują języki Europy środkowej (CE), do nazwy wyświetlanej w menu czcionek aplikacji mają dołączony wyraz „Pro”. Czcionki OpenType, które nie obsługują języków europejskich, są oznaczone etykietą „Standard,” i posiadają przyrostek „Std”. Wszystkie czcionki OpenType mogą być instalowane i używane razem z czcionkami PostScript Type 1 i TrueType.

Więcej informacji o czcionkach OpenType można uzyskać pod adresem www.adobe.com/go/opentype_pl.

Podgląd czcionek

Przykłady czcionki są dostępne w menu rodziny czcionek i stylu czcionki w palecie Typografia oraz innych obszarach aplikacji, skąd można wybierać czcionki. Ponadto różne rodzaje czcionek są oznaczane przez specjalne ikony:

 • OpenType

 • Type 1

 • TrueType

 • Multiple Master

 • Kompozytowe

Uwaga:

Możesz wyłączyć funkcję podglądu lub zmienić rozmiar podglądu czcionki w preferencjach tekstu.

Aktywny podgląd czcionki

Wprowadzono w programie Illustrator CC 2017

Aby wyświetlić podgląd zaznaczonego obiektu tekstowego z wieloma różnymi czcionkami w czasie rzeczywistym, wystarczy umieścić kursor myszy na nazwie czcionki na liście czcionek dostępnej w panelu Sterowanie lub panelu Typografia.

Porządkowanie i filtrowanie czcionek

Wprowadzono w programie Illustrator CC 2017

Możesz w szybki sposób wyszukiwać czcionki, których często używasz, oznaczając rodziny czcionek gwiazdką jako ulubione lub wybierając z listy ostatnio używanych czcionek, znajdującej się na szczycie listy czcionek. Ostatnio używane czcionki i czcionki oznaczone gwiazdką są zachowywane pomiędzy sesjami programu Illustrator.

Podczas wyszukiwania czcionek można ograniczyć wyniki, filtrując według klasyfikacji, na przykład czcionek szeryfowych, bezszeryfowych lub odręcznych. Można też wybrać, czy wyszukiwanie dotyczy czcionek zainstalowanych na komputerze czy zsynchronizowanych czcionek z biblioteki Typekit.

Można także wyszukiwać czcionki na podstawie podobieństwa wizualnego (). Czcionki przypominające wyglądem wyszukiwaną czcionkę umieszczane są na górze listy wyników wyszukiwania.

A. Czcionki oznaczone gwiazdką jako ulubione B. Niedawno używane czcionki 

Narzędzia do wyszukiwania czcionek

A. Filtrowanie B. Zastosuj filtr Typekit C. Zastosuj filtr Ulubione D. Zastosuj filtr Podobne 

Filtrowanie

Listę czcionek można filtrować według klasyfikacji, na przykład szeryfowe, skryptowe i odręczne.

Zastosuj filtr Typekit

Na liście czcionek są wyświetlane tylko zsynchronizowane czcionki z biblioteki Typekit.

Zastosuj filtr Ulubione

Wyświetla tylko czcionki oznaczone gwiazdkami jako ulubione.

Zastosuj filtr Podobne

Wyświetla czcionki (także te z biblioteki Typekit) wyglądające podobnie do wybranej czcionki.

Wybieranie rodziny czcionek i stylu

 1. Zaznacz znaki lub obiekty tekstowe, które mają zostać zmienione. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden tekst, czcionka będzie stosowana do każdego nowego tekstu.
 2. Zaznacz wybraną rodzinę czcionek i styl w panelu sterowania, menu Tekst lub panelu Typografia:
  • W panelu sterowania, zaznacz opcje Czcionka i Styl czcionki.

  • W menu Tekst, zaznacz nazwę wybranej czcionki w podmenu Czcionka lub Ostatnie czcionki. Używanie menu Czcionka jest wygodne, ponieważ wyświetla podgląd dostępnych czcionek.

  • W panelu Typografia, określ opcje Rodziny czcionki i Stylu czcionki. Oprócz zaznaczania nazwy w menu, możesz też kliknąć bieżącą nazwę i wpisać kilka pierwszych znaków nazwy wybranej czcionki.

   Wskazówka: aby zmienić liczbę czcionek wyświetlanych w podmenu Ostatnie czcionki, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Tekst (Mac OS) i określ opcję Liczba ostatnich czcionek.

Określanie rozmiaru kroju pisma

Domyślnie, rozmiar kroju pisma mierzony jest w punktach (1 punkt wynosi 1/72 cala). Można podać dowolny rozmiar czcionki od 0,1 do 1296 punktów, w skokach co 0,001 punktu.

Uwaga:

W programie Fireworks rozmiar tekstu jest domyślnie mierzony w pikselach.

 1. Zaznacz znaki lub obiekty tekstowe, które mają zostać zmienione. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden tekst, rozmiar kroju pisma będzie stosowany do każdego nowego tekstu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Określ opcję Rozmiar czcionki na pasku sterowania lub w panelu Typografia.

  • Wybierz rozmiar z menu Tekst > Rozmiar. Wybranie opcji Inne pozwala wpisać nową wartość rozmiaru w panelu Typografia.

   Wskazówka: w oknie dialogowym Preferencje można zmienić jednostki miary dla tekstu. Opcja ta nie jest dostępna w programie Fireworks.

Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek

 1. Wybierz polecenie Tekst > Znajdź czcionkę.

  Uwaga:

  Przesuń okno dialogowe Znajdź czcionkę, tak aby stał się widoczny cały tekst dokumentu.

 2. W górnej części okna dialogowego zaznacz nazwę czcionki do odszukania. W oknie dokumentu zostanie podświetlone pierwsze wystąpienie czcionki.
 3. W dolnej części okna dialogowego zaznacz czcionkę zastępczą. Listę czcionek zastępczych można dostosować do swoich potrzeb, wykonując następujące czynności:
  • Wybierając opcję z menu Zastąp czcionką z: Dokument – aby były wyświetlane tylko czcionki używane w dokumencie, System – aby były wyświetlane wszystkie czcionki zainstalowane na komputerze.

  • Zaznacz typy czcionek, które mają znajdować się na liście i odznacz czcionki pozostałe.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Zamień, aby zmienić tylko jedno wystąpienie wybranej czcionki.

  • Kliknij przycisk Zastąp wszystkie, aby zmienić czcionkę we wszystkich miejscach.

   Jeśli w dokumencie nie odnotowano dalszych wystąpień czcionki, jej nazwa zostaje usunięta z listy Czcionki w dokumencie.

 5. Jeśli zachodzi potrzeba odszukania i zastąpienia innej czcionki, powtórz kroki od 2 do 4.
 6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

  Uwaga:

  Zastąpienie czcionki za pomocą polecenia Znajdź czcionkę nie powoduje zmiany żadnych innych atrybutów tekstu.

Praca z brakującymi czcionkami

Jeśli w dokumencie są używane czcionki, których nie zainstalowano w systemie, to przy otwieraniu takiego dokumentu na ekranie pojawia się komunikat ostrzegawczy. Program Illustrator zgłasza wszystkie czcionki brakujące, a w ich miejsce podstawia czcionki podobne.

 • Aby zastąpić brakujące czcionki inną czcionką, zaznacz tekst używający brakującej czcionki i zastosuj inną dostępną czcionkę.
 • Aby udostępnić brakujące czcionki w programie Illustrator, zainstaluj je w systemie lub aktywuj przy pomocy aplikacji zarządzającej czcionkami.
 • Aby podświetlić czcionki zamienione na różowo, wybierz polecenie Plik > Tekst i zaznacz opcję Podświetlaj podstawione czcionki (oraz, jeśli to konieczne, Podświetlaj podstawione glify), a następnie kliknij OK.

Zmiana ustawień domyślnej czcionki

Domyślną czcionką w programie Adobe Illustrator CC jest Myriad Pro. Czcionka domyślna wybierana jest w menu Czcionki, Typografia, oraz jako Normalny styl znakowy w panelu Stylów znakowych. Czcionka domyślna wybierana jest nawet wtedy, gdy otworzony dokument nie zawiera danej czcionki lub jeśli używana ostatnio czcionka różni się od czcionki domyślnej. Możesz zmienić domyślną czcionkę w programie Illustrator, edytując pliki domyślnych szablonów.

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.

 2. Przejdź do następującego położenia:

  OSDisk\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <numer_wersji> Settings\en_US\x64\New Document Profiles

  Uwagi:

  • Zastąp <nazwa użytkownika> nazwą konta.
  • Zastąp <numer wersji> następującymi wartościami, w zależności od wersji programu Illustrator zainstalowanej na Twoim urządzeniu:
  Wydanie programu Illustrator CC Numer wersji
  CC 2017 21
  CC 2015 20
  CC 2014 19
 3. Wybierz żądany domyślny szablon profilu dokumentu i kliknij Otwórz.

 4. Wybierz polecenie Okno > Tekst > Style znakowe.

 5. Dwukrotnie kliknij Normalne style znakowe w panelu Style znakowe.

 6. Wybierz polecenie Podstawowe formatowanie znakowe po lewej stronie okna dialogowego Opcje stylu znakowego.

 7. Wybierz żądaną czcionkę z menu Rodzina czcionek. Możesz też zmienić inne ustawienia, takie jak Styl czcionki, Rozmiar itd.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, aby nadpisać oryginalny szablon profilu dokumentu i zamknąć plik.

 10. Wybierz Plik > Nowy, a następnie wybierz żądany domyślny szablon profilu dokumentu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online