Uwaga:

Informacje zawarte w tym artykule odnoszą się do wydania programu Illustrator CC 2015.x i starszych wersji. Począwszy od wydania programu Illustrator CC 2017, funkcje wyrównywania kompozycji do siatki pikseli są bardziej precyzyjne i przewidywalne. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Rysowanie grafiki wyrównanej do siatki pikseli.

Wyrównanie do pikseli to właściwość obiektów, która umożliwia dopasowanie pionowych i poziomych ścieżek obiektu do siatki pikseli. Właściwość ta pozostaje z obiektem, gdy jest on modyfikowany. Każda pionowa lub pozioma ścieżka w obiekcie zostaje wyrównana do siatki pikseli pod warunkiem, że właściwość ta jest ustawiona w taki sposób.

Wyrównane do pikseli ścieżki w programie Illustrator
Ilustracja ukazująca obiekty wyrównane do pikseli oraz obiekty niewyrównane do pikseli

A. Obiekt nie jest wyrównany do pikseli B. Obiekt jest wyrównany do pikseli 

Film przedstawiający rysowanie ścieżek z wyrównaniem do pikseli dla internetowych obiegów pracy można obejrzeć pod adresem http://www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_pl.

Wyrównywanie nowych obiektów do siatki pikseli

Opcja Wyrównuj nowe obiekty do siatki pikseli dostępna jest w sekcji Zaawansowane w oknie dialogowym Nowy dokument.

Opcja ta dostępna jest również w menu panelu Przekształcanie (menu wysuwane) panelu Przekształcanie.

Opcja Wyrównuj nowe obiekty do siatki pikseli w menu panelu Przekształcanie
Opcja Wyrównuj nowe obiekty do siatki pikseli w menu panelu Przekształcanie

Jeśli opcja ta zastanie włączona, nowo narysowane obiekty będą miały domyślnie zaznaczoną opcję wyrównywania do pikseli. W przypadku nowych dokumentów utworzonych przy pomocy profilu internetowego opcja ta będzie domyślnie włączona.

Wyraźny obraz obrysów z wyrównaniem do pikseli jest utrzymywany w wyjściowym materiale rastrowym tylko w rozdzielczości 72 ppi. W przypadku innych rozdzielczości istnieje duża szansa, że obrysy takie utracą wyrównanie do pikseli.

Obiekty, które są wyrównane do pikseli, ale nie mają żadnego prostego segmentu pionowego lub poziomego, nie są modyfikowane pod kątem wyrównania do siatki pikseli. Na przykład, ponieważ obrócony prostokąt nie ma prostych segmentów pionowych lub poziomych, nie jest przesuwany w celu utworzenia wyraźnych ścieżek, gdy właściwość wyrównania do pikseli jest włączona.

Uwaga:

Poziom dokumentu i status wyrównania do pikseli każdego obiektu zapisywane są w pliku .ai.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyrównywania do siatki pikseli, zobacz Wyrównywanie symboli do siatki pikseli.

Wyrównywanie istniejących obiektów do siatki pikseli

Obiekt z zaznaczoną opcją Wyrównanie do siatki pikseli jest przesuwany w celu wyrównania z siatką pikseli przy każdej modyfikacji. Na przykład, jeśli przesuniesz lub przekształcisz obiekt z wyrównywaniem do pikseli, obiekt jest powtórnie wyrównywany do pikseli zgodnie ze swoimi nowymi współrzędnymi.

Aby wyrównać istniejący obiekt do siatki pikseli, zaznacz dany obiekt i u dołu panelu Przekształcanie sprawdź okno dialogowe Wyrównaj do siatki pikseli.

Opcja Wyrównaj do siatki pikseli w panelu Przekształcanie
Opcja Wyrównaj do siatki pikseli w panelu Przekształcanie

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że pionowe i poziomie segmenty ścieżek obiektu są poruszane. W wyniku tego wygląd takich segmentów jest zawsze ostry dla wszystkich szerokości obrysów i we wszystkich miejscach. Wartości obrysów obiektów, które mają zaznaczoną tę opcję, to zawsze liczby całkowite.

Umieszczenie w dokumencie z włączoną opcją Wyrównuj nowe obiekty do siatki pikseli obiektów, które nie są wyrównane, nie powoduje ich automatycznego wyrównania do pikseli. Aby obiekty takie uczynić wyrównanymi do pikseli, zaznacz dany obiekt, a następnie z panelu Przekształcanie wybierz opcję Wyrównaj do siatki pikseli. Nie można wyrównać do pikseli obiektów, takich jak rastry, efekty rastrowe i obiekty tekstowe, ponieważ nie mają one rzeczywistych ścieżek.

Zaznaczanie obiektów bez wyrównania do siatki pikseli

Aby zaznaczyć te obiekty, wybierz polecenie Zaznacz > Obiekt > Bez wyrównania do siatki pikseli.

Wyrównywanie symboli do siatki pikseli

Aby tworzyć symbole z wyrównaniem do pikseli, należy w oknie dialogowym Opcje symbolu wybrać opcję Wyrównuj do siatki pikseli. Symbole z wyrównaniem do pikseli pozostają wyrównane do pikseli w każdym miejscu obszaru roboczego w swojej rzeczywistej wielkości.

Uwaga:

Przeskalowany symbol może nie zachować wyraźnego obrazu ścieżek choć jest wyrównany do pikseli z poziomu właściwości.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyrównywania do siatki pikseli, zobacz Rysowanie ścieżek z wyrównaniem do pikseli dla internetowych obiegów pracy.

Uwaga:

Jeśli przycisk Wyzeruj w panelu Sterowanie jest aktywny, oznacza to, że dany symbol został przekształcony i nie ma rzeczywistej wielkości.

Oglądanie siatki pikseli

Aby zobaczyć siatkę pikseli, ustaw powiększenie 600% w trybie Podgląd pikseli.

Aby ustawić preferencje dla oglądania siatki pikseli, kliknij Preferencje > Linie pomocnicze i siatki. Jeśli nie jest jeszcze zaznaczona, zaznacz opcję Pokaż siatkę pikseli (powiększenie powyżej 600%).

Zapisywanie zaznaczonych plasterków

Aby zapisać tylko zaznaczone plasterki z kompozycji, kliknij Plik > Zapisz zaznaczone plasterki.

Opcje wygładzania

Wygładzanie tekstu

Panel Typografia w programie Illustrator oferuje poniższe opcje wygładzania tekstu:

  • Brak

  • Twarde

  • Ostre

  • Mocne

Wygładzanie tekstu
Opcje Wygładzanie tekstu w panelu Typografia

Opcje wygładzania można ustawić dla każdej ramki tekstowej. Te atrybuty wygładzania tekstu są zapisywane jako część dokumentu. Opcje te są także obsługiwane dla formatów PDF, AIT oraz EPS. Opcje wygładzania tekstu można eksportować lub importować z pliku PSD.

Przy eksporcie do formatów BMP, PNG, Targa, JPEG lub TIFF w wysuwanym menu wygładzania dostępne są następujące opcje: Brak, Dla kompozycji, Dla pisma.

  • Opcja Dla kompozycji tworzy raster dla każdego z wymienionych formatów w taki sam sposób, jak w poprzednich wersjach. W tym jednak przypadku opcje wygładzania tekstu nie są uwzględniane przy rasteryzacji kompozycji.

  • Opcja Dla pisma uwzględnia nowo wprowadzone opcje wygładzania dla ramek tekstu w utworzonym rastrze.

Opcje te są także dostępne w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online