Aby zobaczyć w dokumencie domyślną dwupunktową siatkę w perspektywie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij polecenie Widok > Siatka w perspektywie > Pokaż siatkę.

 • Naciśnij Ctrl+Shift+I (Windows) lub Cmd+Shift+I (Mac), aby pokazać Siatkę w perspektywie. Ten sam skrót klawiaturowy ukrywa widoczną siatkę.

 • W panelu Narzędzia kliknij narzędzie Siatka w perspektywie.

Siatka perspektywy
Siatka perspektywy

A. Widżet przełączenia płaszczyzny B. Lewy punkt zanikania C. Pionowy zasięg siatki D. Miarka siatki w perspektywie E. Prawy punkt zanikania F. Linia horyzontu G. Wysokość horyzontu H. Poziom gruntu I. Poziom horyzontu J. Zasięg siatki K. Rozmiar komórki siatki L. Poziom gruntu M. Zasięg siatki N. Kontrolka prawej płaszczyzny siatki O. Kontrolka poziomej płaszczyzny siatki P. Kontrolka lewej płaszczyzny siatki Q. Pochodzenie 

Grupa narzędzi Siatka w perspektywie składa się z narzędzia Siatka w perspektywie oraz narzędzia Zaznaczanie w perspektywie .

Narzędzie Siatka w perspektywie można wybrać z panelu Narzędzia lub nacisnąć Shift+P. Gdy narzędzie Siatka w perspektywie jest zaznaczone, pokazuje:

 • Kontrolki lewej i prawej płaszczyzny siatki do dostosowywania płaszczyzny

 • Wysokość horyzontu

 • Położenie lewej i prawej płaszczyzny pionowej

 • Widoczność i zasięg komórki siatki

 • Rozmiar komórki siatki

 • Pochodzenie

 • Lewy i prawy widżet poziomu gruntu używany do przesuwania siatki

Ponadto, gdy zaznaczysz Siatkę w perspektywie, pojawi się także Widżet przełączenia płaszczyzny. Widżet ten można użyć do wyboru aktywnej płaszczyzny siatki. W Siatce w perspektywie aktywną płaszczyzną jest ta płaszczyzna, na której rysujesz obiekt, aby rzutować widok obserwatora na tę część sceny.

Widżet przełączenia płaszczyzny
Widżet przełączenia płaszczyzny

A. Lewa płaszczyzna siatki B. Brak aktywnej płaszczyzny siatki C. Prawa płaszczyzna siatki D. Pozioma płaszczyzna siatki 

Zobacz film Definiowanie siatki perspektywy.

Opcję umieszczenia widżetu można ustawiać na dowolny z czterech narożników ekranu oraz uczynić go widzialnym, gdy widoczna jest Siatka w perspektywie. Aby ustawić te opcje, w panelu Narzędzia kliknij dwukrotnie ikonę Siatka w perspektywie. W oknie dialogowym Opcje siatki w perspektywie można wybrać następujące opcje:

Pokaż widżet aktywnej płaszczyzny

Opcja ta jest domyślnie zaznaczona. Jeśli usuniesz zaznaczenie tego pola wyboru, widżet nie będzie wyświetlany z Siatką w perspektywie.

Położenie widżetu

Możesz ustalić położenie widżetu w lewym górnym, prawym górnym, lewym dolnym i prawym dolnym rogu okna dokumentu.

Gdy zaznaczysz narzędzie Zaznaczanie w perspektywie, wyświetlone zostaną kontrolki siatki lewej, prawej i poziomej. Do narzędzia Zaznaczanie w perspektywie możesz przełączyć się naciskając Shift+V lub wybierając je w panelu Narzędzia. Narzędzie Zaznaczanie w perspektywie umożliwia:

 • Umieszczanie obiektów, tekstów i symboli w perspektywie

 • Przełączanie aktywnych płaszczyzn przy pomocy skrótów klawiaturowych

 • Przesuwanie, skalowanie i powielanie obiektów w przestrzeni perspektywy

 • Przesuwanie i powielanie obiektów prostopadle do ich bieżącego położenia w płaszczyźnie perspektywy

Przy włączonym narzędziu Zaznaczanie w perspektywie płaszczyzny aktywne na siatce w perspektywie oznaczone są następującymi wskaźnikami.

Płaszczyzna aktywna

Wskaźniki

Lewa płaszczyzna siatki

Prawa płaszczyzna siatki

Pozioma płaszczyzna siatki

Podczas przesuwania, powielania i umieszczania obiektów w perspektywie narzędzie Zaznaczanie w perspektywie przyciąga obiekty do siatki aktywnej płaszczyzny. Obiekty są przyciągane do linii siatki, gdy znajdą sie w 1/4 odległości rozmiaru komórki.

Przyciąganie można włączyć lub wyłączyć, korzystając z polecenia Widok > Siatka perspektywy > Przyciągnij do siatki.

Opcja ta jest domyślnie włączona.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online