Photoshop מספקת מגוון אפקטים – כגון הצללות, הילות, ושיקועים – שמשנים את המראה של תוכן השכבה בדרך שלא מפריעה. אפקטי שכבה מקושרים לתוכן השכבה. כשמזיזים או עורכים את תוכן השכבה, אותם אפקטים יחולו על התוכן שהשתנה. לדוגמה, אם מחילים הצללה על שכבת מלל ולאחר מכן מוסיפים מלל חדש, ההצללה נוספת אוטומטית למלל החדש.

סגנון שכבה הוא אפקט אחד או יותר שהוחלו על שכבה או על קבוצת שכבות. ניתן להחיל אחד מהסגנונות המוגדרים מראש הכלולים ב- Photoshop, או ליצור סגנון מותאם אישית בתיבת הדו-שיח Layer Style. סמל אפקטי השכבה מופיע מימין לשם השכבה בחלונית Layers. ניתן להרחיב את הסגנון בחלונית Layers כדי להציג או לערוך את האפקטים שמרכיבים את הסגנון.

ניתן להחיל אפקטים מרובים בסגנון שכבה אחד. בנוסף, סגנון שכבה יכול לכלול יותר ממופע אחד של אפקטים מסוימים.

החלונית Layers של Photoshop
החלונית Layers מציגה שכבה שהוחלו עליה אפקטים מרובים

A. סמל אפקטי שכבה B. לחצו כדי להרחיב ולהציג את אפקטי השכבה C. אפקטי שכבה 

בשעת שמירת סגנון מותאם אישית, הוא הופך לקביעת סגנון מוגדרת מראש. קביעות סגנון מוגדרות מראש מופיעות בחלונית Styles, וניתן להחילן על שכבה או על קבוצה בלחיצה אחת.

החלת קביעות סגנון מוגדרות מראש

ניתן להחיל קביעות סגנון מוגדרות מראש מהחלונית Styles. סגנונות השכבה הכלולים ב- Photoshop מחולקים לספריות בהתאם לתפקידם. לדוגמה, ספרייה אחת כוללת סגנונות ליצירת לחצני אינטרנט; ספרייה אחרת כוללת סגנונות להוספת אפקטים למלל. כדי לגשת לסגנונות אלה יש לטעון את הספרייה המתאימה. למידע על טעינה ושמירה של סגנונות, ראו יצירה וניהול של קביעות סגנון מוגדרות מראש.

הערה:

לא ניתן להחיל סגנונות שכבה על רקע, על שכבה נעולה, או על קבוצה.

הצגת החלונית Styles

 1. בחרו Window ‏> Styles.

החלת קביעת סגנון מוגדרת מראש על שכבה

בדרך כלל, החלת קביעת סגנון מוגדרת מראש מחליפה את סגנון השכבה הנוכחי. עם זאת, ניתן להוסיף תכונות של סגנון שני לתכונות הסגנון הקיים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על סגנון בחלונית Styles כדי להחילו על השכבות שנבחרו כעת.

  • גררו סגנון מהחלונית Styles לשכבה בחלונית Layers.

  • גררו סגנון מהחלונית Styles לחלון המסמך, ושחררו את לחצן העכבר כשהמצביע נמצא על תוכן השכבה שברצונכם להחיל עליה את הסגנון.

   הערה: הקישו Shift תוך כדי לחיצה או גרירה כדי להוסיף את הסגנון לאפקטים שקיימים בשכבת היעד (במקום להחליף אותם).

  • בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Blending Options, ולחצו על המילה סגנונות בתיבת הדו-שיח Layer Style (הפריט העליון בצד שמאל של תיבת הדו-שיח). לחצו על הסגנון שברצונכם להחיל, ולחצו על הלחצן OK.

  • בשעת שימוש באחד מכלי הצורה או העט במצב שכבות צורה, בחרו סגנון מהחלונית הנפתחת בסרגל האפשרויות לפני ציור הצורה.

  הערה:

  חלק מהאפקטים כוללים סמל +, שמציין שניתן להחיל אותם יותר מפעם אחת בסגנון שכבה.

החלת סגנון משכבה אחרת

 • בחלונית Layers, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי גרירת הסגנון מרשימת האפקטים של השכבה כדי להעתיקו לשכבה אחרת.
 • בחלונית Layers, לחצו וגררו סגנון מרשימת אפקטי שכבה כדי להעבירו לשכבה אחרת.

שינוי אופן התצוגה של קביעות סגנון מוגדרות מראש

 1. לחצו על המשולש בחלונית Styles, בתיבת הדו-שיח Layer Style, או בחלונית הנפתחת Layer Style בסרגל האפשרויות.
 2. בחרו אפשרות תצוגה מתפריט החלונית:
  • Text Only להצגת סגנונות השכבה ברשימה.

  • Small Thumbnail או Large Thumbnail להצגת תמונות ממוזערות של סגנונות השכבה.

  • Small List או Large List להצגת סגנונות השכבה כרשימה, המציגה תמונה ממוזערת של סגנון השכבה שנבחר.

סקירה על תיבת הדו-שיח Layer Style

תיבת הדו-שיח Layer Style מאפשרת לערוך סגנונות שהוחלו על שכבה או ליצור סגנונות חדשים.

תיבת הדו-שיח Layer Style ב-Photoshop
תיבת הדו-שיח Layer Style. לחצו על תיבת סימון כדי להחיל את הקביעות הנוכחיות מבלי להציג את אפשרויות האפקט. לחצו על שם אפקט כדי להציג את האפשרויות שלו.

ניתן ליצור סגנונות מותאמים אישית בעזרת אחד או יותר מהאפקטים הבאים:

 

  Drop Shadow

  יצירת הצללה מאחורי תוכן השכבה.

   

  Inner Shadow

  הוספת הצללה בתוך שולי השכבה, הגורמת לשכבה להיראות שקועה.

   

  Outer Glow ו- Inner Glow

  הוספת הילה המתפזרת מהקצוות החיצוניים או הפנימיים של תוכן השכבה.

   

  Bevel and Emboss

  הוספת שילובים שונים של אור וצל לשכבה.

   

  Satin

  החלת הצללה פנימית היוצרת גימור דמוי סאטין.

   

  Color‏, Gradient‏, ו- Pattern Overlay

  מילוי תוכן השכבה בצבע, במעבר צבע או בדוגמת מילוי.

   

  Stroke

  הוספת קו מתאר בצבע, במעבר צבע או בדוגמת מילוי לעצם בשכבה הנוכחית. אפקט זה שימושי במיוחד לצורות עם קצוות קשים, כגון כתב.

 

 

החלה או עריכה של סגנון שכבה מותאם אישית

הערה:

לא ניתן להחיל סגנונות שכבה על שכבת רקע, על שכבה נעולה, או על קבוצה. להחלת סגנון שכבה על שכבת רקע, המירו אותה תחילה לשכבה רגילה.

 1. בחרו שכבה אחת בחלונית Layers.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו לחיצה כפולה על השכבה, מחוץ לשם השכבה או לתמונה הממוזערת שלה.

  • לחצו על הסמל Add A Layer Style  בתחתית החלונית Layers ובחרו אפקט מהרשימה.

  • בחרו אפקט מתפריט המשנה Layer ‏> Layer Style.

  • לעריכת הסגנון הקיים, לחצו פעמיים על אפקט המוצג מתחת לשם השכבה בחלונית Layers. (לחצו על המשולש ליד הסמל Add A Layer Style  להצגת האפקטים הכלולים בסגנון).

 3. קבעו אפשרויות אפקט בתיבת הדו-שיח Layer Style. ראו אפשרויות סגנון שכבה.
 4. אם תרצו, הוסיפו לסגנון אפקטים נוספים. בתיבת הדו-שיח Layer Style, לחצו על תיבת הסימון משמאל לשם האפקט כדי להוסיף את האפקט מבלי לבחור בו.

  הערה:

  ניתן לערוך אפקטים מרובים מבלי לסגור את תיבת הדו-שיח Layer Style. לחצו על שם של אפקט בצד שמאל של תיבת הדו-שיח כדי להציג את אפשרויות האפקט.

שינוי ברירות המחדל של הסגנון לערכים מותאמים אישית

 1. בתיבת הדו-שיח Layer Style, התאימו אישית את הקביעות באופן הרצוי לכם.
 2. לחצו על Make Default.

  כאשר תפתחו את תיבת הדו-שיח בפעם הבאה, ברירות המחדל המותאמות אישית יוחלו אוטומטית. אם אתם מבצעים התאמה של קביעות וברצונכם לחזור לברירות המחדל המותאמות אישית שלכם, לחצו על Reset To Default.

  הערה:

  כדי לחזור לברירות המחדל המקוריות של Photoshop, ראו שחזור העדפות לברירת המחדל.

אפשרויות סגנון שכבה

Altitude

לאפקט Bevel And Emboss, קביעת גובה מקור האור. קביעה של 0 מציינת את גובה פני הקרקע, וקביעה של 90 היא ישירות מעל השכבה.

Angle

קביעת זווית התאורה שממנה מוחל האפקט על השכבה. ניתן לגרור בחלון המסמך להתאמת הזווית של האפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow או Satin.

Anti-alias

מיזוג פיקסלי הקצה של קו מתאר או ברק קו מתאר. אפשרות זו שימושית במיוחד לצללים קטנים עם קווי מתאר מסובכים.

Blend Mode

קביעת אופן המיזוג של סגנון השכבה עם השכבות שמתחת, היכולות לכלול או שלא לכלול את השכבה הפעילה. לדוגמה, הצללה פנימית מתמזגת בשכבה הפעילה, משום שהאפקט מצויר על גבי השכבה, אך הצללה מתמזגת רק עם השכבות שמתחת לשכבה הפעילה. בדרך כלל, ברירת המחדל של כל אחד מהאפקטים מפיקה את התוצאות הטובות ביותר. ראו מצבי מיזוג.

Choke

כיווץ גבולות המאט של Inner Shadow או Drop Shadow לפני הטשטוש.

Color

הגדרת הצבע של הצללה, הילה או אור. ניתן לבחור צבע בלחיצה על תיבת הצבע

Contour

להילות בצבע אחיד, האפשרות Contour מאפשרת ליצור טבעות של שקיפות. להילות ממולאות במעבר צבע, האפשרות Contour מאפשרת ליצור וריאציות בחזרות של מעבר הצבע והשקיפות. באפקטי הבלטה ושיקוע, האפשרות Contour מאפשרת לעצב את הרכסים, העמקים והבליטות המוצללים בתהליך ההבלטה. באפקטי הצללה, האפשרות Contour מאפשרת להגדיר את ההתפוגגות. למידע נוסף, ראו שינוי אפקטי שכבה עם קווי מתאר.

Distance

הגדרת מרחק ההסטה לאפקט הצללה או סאטין. ניתן להתאים את מרחק ההסטה באמצעות גרירה בחלון המסמך.

Depth

הגדרת עומק שיקוע. כמו כן, אפשרות זו מגדירה עומק של דוגמת מילוי.

Use Global Light

קביעה זו מאפשרת לציין זווית תאורה "ראשית" אחת, שלאחר מכן ניתן להחילה על כל אפקטי השכבה המשתמשים בהצללה: Drop Shadow‏, Inner Shadow ו- Bevel And Emboss. בכל אחד מאפקטים אלה, אם בוחרים באפשרות Use Global Light וקובעים זווית תאורה, זווית זו הופכת לזווית התאורה הכוללת. כל אפקט אחר שהאפשרות Use Global Light מופעלת בו יורש את אותה קביעת זווית. אם מבטלים את הבחירה באפשרות Use Global Light, זווית התאורה שנקבעת היא זווית "מקומית" המוחלת על אפקט זה בלבד. ניתן גם לקבוע את זווית התאורה הכוללת באמצעות בחירת באפשרות Layer Style ‏> Global Light.

Gloss Contour

יצירת מראה מבריק ומתכתי. האפשרות Gloss Contour מוחלת לאחר הצללה של הבלטה או שיקוע.

Gradient

הגדרת מעבר הצבע של אפקט שכבה. לחצו על מעבר הצבע כדי להציג את Gradient Editor, או לחצו על החץ ההפוך ובחרו מעבר צבע מהחלונית הנפתחת. ניתן לערוך מעבר צבע או ליצור מעבר צבע חדש באמצעות Gradient Editor. ניתן לערוך את הצבע או את האטימות בלוח Gradient Overlay באופן זהה לאופן עריכתם ב- Gradient Editor. לאפקטים מסוימים, ניתן להגדיר אפשרויות מעבר צבע נוספות. האפשרות Invert הופכת את כיוון מעבר הצבע, האפשרות Align With Layer מחשבת את מילוי מעבר הצבע בעזרת התיבה התוחמת של השכבה, והאפשרות Scale משנה את גודל ההחלה של מעבר הצבע. ניתן גם להזיז את מרכז מעבר הצבע בלחיצה וגרירה בחלון התמונה. האפשרות Style מגדירה את צורת מעבר הצבע.

Highlight or Shadow Mode

הגדרת מצב המיזוג של אור או צל של הבלטה או שיקוע.

Jitter

שינוי החלת הצבע והאטימות של מעבר הצבע.

Layer Knocks Out Drop Shadow

שליטה בתצוגת ההצללה בשכבה שקופה למחצה.

Noise

הגדרת מספר הרכיבים האקראיים באטימות של הילה או הצללה. הזינו ערך או גררו את המחוון.

Opacity

קביעת אטימות לאפקט השכבה הזינו ערך או גררו את המחוון.

‏Pattern

הגדרת דוגמת המילוי של אפקט שכבה. לחצו על החלונית הנפתחת ובחרו דוגמת מילוי. לחצו על הלחצן New Preset כדי ליצור קביעת דוגמת מילוי מוגדרת מראש חדשה, המבוססת על הקביעות הנוכחיות. לחצו על Snap To Origin כדי שמקור דוגמת המילוי יהיה זהה למקור המסמך (כשהאפשרות Link With Layer נבחרה), או כדי למקם את המקור בפינה השמאלית העליונה של השכבה (אם האפשרות Link With Layer לא נבחרה). בחרו באפשרות Link With Layer אם ברצונכם להזיז את דוגמת המילוי יחד עם השכבה בשעת הזזת השכבה. גררו את המחוון Scale או הזינו ערך כדי להגדיר את גודל דוגמת המילוי. גררו דוגמת מילוי כדי למקם אותה בשכבה; אפסו את המיקום בלחיצה על הלחצן Snap To Origin. האפשרות Pattern אינה זמינה אם לא נטענו דוגמאות מילוי.

Position

הגדרת מיקום של אפקט קו למצבים Outside‏, Inside או Center.

Range

שליטה בחלק או בטווח של ההילה שיכוון לקו המתאר.

Size

הגדרת הרדיוס והגודל של הטשטוש או הגודל של ההצללה.

Soften

טשטוש תוצאות ההצללה להפחתת לכלוכים לא רצויים.

‏Source

הגדרת המקור להילה פנימית. בחרו באפשרות Center כדי להחיל הילה המופצת ממרכז תוכן השכבה, או בחרו באפשרות Edge‏ כדי להחיל הילה המופצת מהקצוות הפנימיים של תוכן השכבה.

Spread

הרחבת גבולות המאט לפני הטשטוש.

‏Style‏

הגדרת סגנון שיקוע: האפשרות Inner Bevel יוצרת שיקוע בקצוות הפנימיים של תוכן השכבה, האפשרות Outer Bevel יוצרת שיקוע בקצוות החיצוניים של תוכן השכבה, האפשרות Emboss מדמה אפקט של הבלטת תוכן השכבה מעל השכבות שמתחתיה, האפשרות Pillow Emboss מדמה אפקט של הטבעת הקצוות של תוכן השכבה בתוך השכבות שמתחתיה, והאפשרות Stroke Emboss תוחמת את ההבלטה לגבולות של אפקט קו שהוחל על השכבה. (האפקט Stroke Emboss אינו נראה לעין אם לא הוחל קו על השכבה).

Technique

ניתן לבחור באפשרויות Smooth, Chisel Hard ו- Chisel Soft לאפקטי הבלטה ושיקוע; האפשרויות Softer ו- Exact מוחלות על האפקטים Inner Glow ו- Outer Glow.

Smooth

טשטוש קל של קצות המאט. הטכניקה שימושית לכל סוגי המאט, בין אם קצותיהם רכים או קשים. הטכניקה אינה שומרת על פרטים בגדלים גדולים.

Chisel Hard

שימוש בטכניקת מדידת מרחק השימושית בעיקר למאט עם קצוות קשים של צורות שעברו החלקה, כגון כתב. הטכניקה שומרת על פרטים טוב יותר מהטכניקה Smooth.

Chisel Soft

שימוש בטכניקת מדידת מרחק משופרת, שאינה מדויקת כמו Chisel Hard, אך שימושית יותר למגוון רחב יותר של סוגי מאט. הטכניקה שומרת על תכונות טוב יותר מהטכניקה Smooth.

Softer

החלת טשטוש. הטכניקה שימושית לכל סוגי המאט, בין אם קצותיהם רכים או קשים. בגדלים גדולים, הטכניקה Softer אינה שומרת על פרטים.

Precise

יצירת הילה באמצעות טכניקת מדידת מרחק השימושית בעיקר לסוגי מאט עם קצוות קשים של צורות שעברו החלקה, כגון כתב. הטכניקה שומרת על תכונות טוב יותר מהטכניקה Softer.

Texture

החלת מרקם. השתמשו ב- Scale לשינוי גודל המרקם. בחרו באפשרות Link With Layer אם ברצונכם להזיז את המרקם יחד עם השכבה בשעת הזזת השכבה. האפשרות Invert הופכת את המרקם. האפשרות Depth משנה את מידת החלת המרקם ואת כיוון ההחלה (למעלה/למטה). האפשרות Snap To Origin גורמת למקור דוגמת המילוי להיות זהה למקור המסמך (אם האפשרות Link With Layer נבחרה), או ממקמת את המקור בפינה השמאלית העליונה של השכבה (אם האפשרות Link With Layer לא נבחרה). גררו את המרקם כדי למקם אותו בשכבה.

שינוי אפקטי שכבה באמצעות קווי מתאר

בשעת יצירת סגנונות שכבה מותאמים אישית, ניתן להשתמש בקווי מתאר כדי לשלוט בצורה של האפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow‏, Inner Glow‏, Outer Glow‏, Bevel And Emboss ו- Satin בטווח נתון. לדוגמה, קו מתאר Linear על אפקט של Drop Shadow גורם לאטימות להתפוגג במעבר ליניארי. השתמשו בקו מתאר Custom ליצירת מעבר צל ייחודי.

ניתן לבחור, לאפס, למחוק או לשנות את התצוגה המקדימה של קווי מתאר בחלונית הנפתחת Contour ובPreset Manager.

פרטי תיבת הדו-שיח Layer Style של האפקט Drop Shadow ב-Photoshop
פרטי תיבת הדו-שיח Layer Style של האפקט Drop Shadow

A. לחצו להצגת תיבת הדו-שיח Contour Editor. B. לחצו להצגת החלונית הנפתחת. 

יצירת קו מתאר מותאם אישית

 1. בחרו באפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow‏, Inner Glow‏, Outer Glow‏, Bevel And Emboss‏, Contour או Satin בתיבת הדו-שיח Layer Style.
 2. לחצו על תמונה ממוזערת של קו מתאר בתיבת הדו-שיח Layer Style.
 3. לחצו על קו המתאר כדי להוסיף נקודות, וגררו להתאמת קו המתאר. ניתן גם להזין ערכים בתיבות Input ו- Output.
 4. ליצירת פינה חדה במקום עקומה חלקה, בחרו נקודה ולחצו על Corner.
 5. לשמירת קו המתאר בקובץ, לחצו על Save ותנו שם לקו המתאר.
 6. לשמירת קו מתאר כקביעה מוגדרת מראש, בחרו באפשרות New.
 7. לחצו על הלחצן OK. קווי מתאר חדשים נוספים בתחתית החלונית הנפתחת.

טעינת קו מתאר

 1. לחצו על קו המתאר בתיבת הדו-שיח Layer Style, ולאחר מכן לחצו על Load בתיבת הדו-שיח Contour Editor. עברו לתיקייה הכוללת את ספריית קווי המתאר שברצונכם לטעון, ולחצו על הלחצן Open.

מחיקת קו מתאר

 1. לחצו על החץ ההפוך שלצד קו המתאר שנבחר כדי להציג את החלונית הנפתחת. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS), ולחצו על קו המתאר שברצונכם למחוק.

קביעת זווית תאורה כוללת לכל השכבות

שימוש בתאורה כוללת יוצר מראה של מקור אור משותף שמאיר על התמונה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Global Light. בתיבת הדו-שיח Global Light, הזינו ערך או גררו את רדיוס הזווית לקביעת הזווית והגובה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן OK.

  • בתיבת הדו-שיח Layer Style של האפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow או Bevel And Emboss, בחרו באפשרות Use Global Light. בתיבה Angle, הזינו ערך או גררו את הרדיוס, ולחצו על הלחצן OK.

  התאורה הכוללת מוחלת על כל אחד מאפקטי השכבה המשתמשים בזווית התאורה הכוללת.

הצגה או הסתרה של סגנונות שכבה

כשלשכבה יש סגנון, סמל "fx"  מופיע מימין לשם השכבה בחלונית Layers.

הצגה או הסתרה של כל סגנונות השכבה בתמונה

 1. בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Hide All Effects או Show All Effects.

הרחבה או צמצום של סגנונות שכבה בחלונית Layers

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על המשולש  ליד הסמל Add A Layer Style  להרחבת הרשימה של סגנונות השכבה שמוחלים על שכבה זו.

  • לחצו על המשולש כדי לצמצם את רשימת אפקטי השכבה.

  • כדי להרחיב או לצמצם את כל סגנונות השכבה המוחלים על שכבות הכלולות בקבוצה, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחצו על המשולש או על המשולש ההפוך של הקבוצה. סגנונות השכבה המוחלים על השכבות בקבוצה מורחבים או מצומצמים, בהתאמה.

העתקת סגנונות שכבה

העתקה והדבקה של סגנונות מאפשרת להחיל בקלות את אותם אפקטים על שכבות מרובות.

העתקת סגנונות שכבה בין שכבות

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה הכוללת את הסגנון שברצונכם להעתיק.
 2. בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Copy Layer Style.
 3. בחרו שכבת יעד בחלונית, ובחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Paste Layer Style.

  סגנון השכבה המודבק מחליף את סגנון השכבה הקיים בשכבת או בשכבות היעד.

העתקת סגנונות שכבה בין שכבות באמצעות גרירה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Layers, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS‏) וגררו אפקט שכבה בודד משכבה אחת לשכבה אחרת כדי לשכפל את אפקט השכבה, או גררו את הסרגל Effects משכבה אחת לשכבה אחרת כדי לשכפל את סגנון השכבה.

  • גררו אפקט שכבה אחד או יותר מהחלונית Layers לתמונה כדי להחיל את סגנון השכבה על השכבה העליונה ביותר בחלונית Layers הכוללת פיקסלים בנקודת השחרור.

שינוי גודל של אפקט שכבה

ייתכן שבוצע כוונון עדין של סגנון שכבה לרזולוציית יעד ולתכונות של גודל נתון. בעזרת הפקודה Scale Effects ניתן לשנות את הגודל של אפקטים בסגנון שכבה, מבלי לשנות את גודל העצם שסגנון השכבה הוחל עליו.

 1. בחרו בשכבה בחלונית Layers.
 2. בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Scale Effects.
 3. הזינו ערך באחוזים או גררו את המחוון.
 4. בחרו Preview כדי להציג תצוגה מקדימה של השינויים בתמונה.
 5. לחצו על הלחצן OK.

הסרת אפקטי שכבה

ניתן להסיר אפקט בודד מסגנון שהוחל על שכבה, או להסיר את כל הסגנון מהשכבה.

הסרת אפקט מסגנון

 1. בחלונית Layers, הרחיבו את סגנון השכבה כדי להציג את האפקטים שהוא כולל.
 2. גררו את האפקט לסמל Delete .

הסרת סגנון משכבה

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה הכוללת את הסגנון שברצונכם להסיר.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Layers, גררו את הסרגל Effects לסמל Delete .

  • בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Clear Layer Style.

  • בחרו שכבה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן Clear Style  בתחתית החלונית Styles.

המרת סגנון שכבה לשכבות תמונה

כדי להתאים אישית או לכוונן בעדינות את המראה של סגנונות שכבה, ניתן להמיר את סגנונות השכבה לשכבות תמונה רגילות. לאחר המרת סגנון שכבה לשכבות תמונה, ניתן לשפר את התוצאה באמצעות צביעה או החלת פקודות ומסננים. עם זאת, לאחר מכן לא ניתן לערוך את סגנון השכבה בשכבה המקורית, וסגנון השכבה אינו מתעדכן כשמשנים את שכבת התמונה המקורית.

הערה:

שכבות שנוצרו בתהליך זה עלולות ליצור גרפיקה, שאינה תואמת במדויק לגרסה המשתמשת בסגנונות שכבה. ייתכן שתופיע התראה בשעת יצירת השכבות החדשות.

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה הכוללת את סגנון השכבה שברצונכם להמיר.
 2. בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Create Layers.

  כעת תוכלו לשנות ולסדר מחדש את השכבות החדשות כפי שעובדים עם שכבות רגילות. אפקטים מסוימים – לדוגמה, Inner Glow – מומרים לשכבות עם נתיב מסיכה.

יצירה וניהול של קביעות סגנון מותאמות אישית

ניתן ליצור סגנון מותאם אישית ולשמור אותו כקביעה מוגדרת מראש, שלאחר מכן ניתן לבחור בה מהחלונית Styles. ניתן לשמור קביעות סגנון מוגדרות מראש בספרייה, ולטעון או להסיר אותן מהחלונית Styles לפי הצורך.

יצירת קביעת סגנון מוגדרת מראש חדשה

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה הכוללת את הסגנון שברצונכם לשמור כקביעה מוגדרת מראש.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על אזור ריק בחלונית Styles.

  • לחצו על הלחצן Create New Style בתחתית החלונית Styles.

  • בחרו New Style מתפריט החלונית Styles.

  • בחרו Layer > ‏Layer Style > ‏Blending Options, ולחצו על הלחצן New Style בתיבת הדו-שיח Layer Style.

 3. הזינו שם לקביעת הסגנון המוגדרת מראש, ולחצו על הלחצן OK.

שינוי שם של קביעת סגנון מוגדרת מראש

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו פעמיים על סגנון בחלונית Styles. אם החלונית Styles מוגדרת להצגת סגנונות כתמונות ממוזערות, הזינו שם חדש בתיבת הדו-שיח, ולחצו על הלחצן OK. אחרת, הקלידו שם חדש ישירות בחלונית Styles, והקישו Enter‏ (Windows) או Return ‏‏(Mac OS).

  • בחרו סגנון באזור Styles של תיבת הדו-שיח Layer Style. לאחר מכן בחרו באפשרות Rename Style מהתפריט הנפתח, הזינו שם חדש ולחצו על הלחצן OK.

  • בשעת שימוש באחד מכלי הצורה או העט, בחרו סגנון מהחלונית הנפתחת Style בסרגל האפשרויות. לאחר מכן בחרו בפקודה Rename Style מהתפריט הנפתח של החלונית.

מחיקת קביעת סגנון מוגדרת מראש

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו סגנון לסמל Delete  בתחתית החלונית Styles.

  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS), ולחצו על סגנון השכבה בחלונית Styles.

  • בחרו סגנון באזור Styles של תיבת הדו-שיח Layer Style. (ראו החלת קביעות סגנון מוגדרות מראש.) לאחר מכן בחרו בפקודה Delete Style מהתפריט הנפתח.

  • בשעת שימוש באחד מכלי הצורה או העט, בחרו סגנון מהחלונית הנפתחת Layer Style בסרגל האפשרויות. לאחר מכן בחרו בפקודה Delete Style מתפריט החלונית הנפתח.

שמירת ערכה של קביעות סגנון מוגדרות מראש כספרייה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בפקודה Save Styles מתפריט החלונית Styles.

  • בחרו סגנונות בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Layer Style. לאחר מכן בחרו בפקודה Save Styles מהתפריט הנפתח.

  • בשעת שימוש באחד מכלי הצורה או העט, לחצו על התמונה הממוזערת של סגנון השכבה בסרגל האפשרויות. לאחר מכן בחרו בפקודה Save Styles מתפריט החלונית הנפתח.

 2. בחרו מיקום לשמירת ספריית הסגנונות, הזינו שם לקובץ ולחצו על הלחצן Save.

  ניתן לשמור את הספרייה בכל מקום שתרצו. עם זאת, אם שומרים את הקובץ בתיקייה Presets/Styles שבמיקום ברירת המחדל לקביעות מוגדרות מראש, שם הספרייה מופיע בתחתית תפריט החלונית Styles לאחר הפעלת היישום מחדש.

  הערה:

  ניתן גם לשנות שם, למחוק ולשמור ספריות של קביעות סגנון מוגדרות מראש בעזרת Preset Manager.

טעינת ספרייה של קביעות סגנון מוגדרות מראש

 1. לחצו על המשולש בחלונית Styles, בתיבת הדו-שיח Layer Style, או בחלונית הנפתחת Layer Style בסרגל האפשרויות.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בפקודה Load Styles כדי להוסיף ספרייה לרשימה הנוכחית. לאחר מכן, בחרו בקובץ הספרייה שברצונכם להשתמש בו, ולחצו על Load.

  • בחרו בפקודה Replace Styles כדי להחליף את הרשימה הנוכחית בספרייה אחרת. לאחר מכן בחרו בקובץ הספרייה שברצונכם להשתמש בו, ולחצו על Load.

  • בחרו קובץ ספרייה (מוצג בתחתית תפריט החלונית). לאחר מכן לחצו על הלחצן OK כדי להחליף את הרשימה הנוכחית, או לחצו על Append כדי לצרף את הספרייה לרשימה הנוכחית.

 3. כדי לחזור לספריית ברירת המחדל של קביעות סגנון מוגדרות מראש, בחרו Reset Styles. ניתן להחליף את הרשימה הנוכחית או לצרף את ספריית ברירת המחדל לרשימה הנוכחית.

  הערה:

  ניתן גם לטעון ולאפס ספריות סגנונות בעזרת Preset Manager. ראו עבודה עם Preset Manager.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת