הערה:

בגרסאות Photoshop שיצאו לפני Photoshop CC, ייתכן שחלק מהפונקציונליות שהוזכרה במאמר זה תהיה זמינה רק אם יש ברשותכם Photoshop Extended.‏‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏

תהליך עבודה של הנפשה המבוססת על ציר זמן

כדי להנפיש תוכן שכבה במצב ציר זמן, עליכם לקבוע מסגרות ראשיות בחלונית Timeline‏ (CS), בעת ההזזה של מציין הזמן הנוכחי לנקודת זמן/מסגרת אחרת, ולאחר מכן לשנות את המיקום, האטימות או הסגנון של תוכן השכבה. Photoshop מוסיף או משנה אוטומטית סדרת מסגרות בין שתי מסגרות קיימות – תוך שינוי אחיד של מאפייני השכבה (מיקום, אטימות וסגנונות) במסגרות החדשות ליצירת מראה של תנועה או שינוי.

לדוגמה, אם ברצונכם לגרום לשכבה להתפוגג בהדרגה, קבעו אטימות שכבה במסגרת הראשונה על 100% ולאחר מכן לחצו על הסטופר Opacity של השכבה. לאחר מכן הזיזו את מציין הזמן הנוכחי לנקודת הזמן/מסגרת של מסגרת הסיום, וקבעו את האטימות של אותה שכבה על 0%. Photoshop מבצע אינטרפולציה אוטומטית על המסגרות בין מסגרת ההתחלה למסגרת הסיום, ואטימות השכבה מופחתת בהדרגה ובצורה אחידה במסגרות החדשות.

בנוסף למתן אפשרות ל- Photoshop לבצע אינטרפולציה על מסגרות בהנפשה, ניתן גם ליצור הנפשה המצוירת ביד מסגרת אחר מסגרת, באמצעות צביעה על שכבת וידאו ריקה.

הערה:

ליצירת הנפשה בתבנית SWF, השתמשו ב- Adobe Flash, ‏Adobe After Effects או Adobe Illustrator.

ליצירת הנפשה מבוססת ציר זמן, השתמשו בתהליך העבודה הכללי הבא.

1. צרו מסמך חדש.

ציינו גודל ותוכן רקע. ודאו שיחסי הגודל והמידות של הפיקסלים מתאימים לפלט ההנפשה. מצב הצבע צריך להיות RGB. אלא אם כן יש לכם סיבות מיוחדות לערוך שינויים, השאירו את הרזולוציה מוגדרת על 72 פיקסלים לאינץ', את עומק הסיביות מוגדר על 8 סיביות לערוץ, ואת יחסי הגודל של הפיקסל מוגדרים כריבוע.

ודאו שהחלונית Timeline פתוחה. במידת הצורך, לחצו על החץ המצביע למטה במרכז החלונית, בחרו Create Video Timeline מהתפריט ולאחר מכן לחצו על הלחצן משמאל לחץ. אם החלונית Timeline נמצאת במצב הנפשת תמונה, לחצו על הסמל Convert To Video Timeline בפינה השמאלית התחתונה של החלונית.

2.ציינו את Set Timeline Frame Rate בתפריט החלונית.

ציינו משך וקצב מסגרות. ראו ציון משך ציר זמן וקצב מסגרות.

3. הוסיפו שכבה.

לא ניתן להנפיש שכבות רקע. אם ברצונכם להנפיש תוכן, המירו שכבת רקע לשכבה רגילה או הוסיפו כל אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שכבה חדשה להוספת תוכן.

 • שכבת וידאו חדשה להוספת תוכן וידאו.

 • שכבת וידאו חדשה וריקה לשכפול תוכן או ליצירת הנפשה מצוירת ביד.

4. הוסיפו תוכן לשכבה.

5. (אופציונלי) הוסיפו מסיכת שכבה.

ניתן להשתמש במסיכת שכבה לחשיפת חלק מסוים מתוכן של שכבה. ניתן להוסיף הנפשה למסיכת השכבה כדי לחשוף חלקים שונים של תוכן השכבה במשך הזמן. ראו הוספת מסיכות שכבה.

6. הזיזו את מציין הזמן הנוכחי לנקודה בזמן או למסגרת שבה ברצונכם לקבוע את המסגרת הראשית הראשונה.

7. הפעילו שימוש במסגרות ראשיות למאפיין של שכבה.

לחצו על המשולש לצד שם השכבה. משולש שפונה כלפי מטה מציג את מאפייני השכבה. לאחר מכן, לחצו על הסטופר לקביעת המסגרת הראשית הראשונה של מאפיין השכבה שברצונכם ליצור לו הנפשה. ניתן לקבוע מסגרות ראשיות ליותר ממאפיין שכבה אחד בכל פעם.

8. הזיזו את מציין הזמן הנוכחי ושנו מאפיין שכבה.

הזיזו את מציין הזמן הנוכחי לנקודה בזמן או למסגרת שבה מאפיין השכבה ישתנה. בצעו אחד או יותר מהצעדים הבאים:

 • שנו את מיקום השכבה כדי לגרום לתוכן השכבה לזוז.

 • שנו אטימות של שכבה כדי לגרום לתוכן להתפוגג פנימה או החוצה.

 • שנו את מיקום מסיכת השכבה כדי לחשוף חלקים שונים של השכבה.

 • הפעילו או בטלו מסיכת שכבה.

בסוגים מסוימים של הנפשה, כגון שינוי צבע של עצם או שינוי מוחלט של תוכן מסגרת, תזדקקו לשכבות נוספות שיכילו את התוכן החדש.

הערה:

ליצירת הנפשה של צורות, עליכם ליצור הנפשה של המסיכה הווקטורית במקום של שכבת הצורה, באמצעות Time‑Vary stopwatch עבור המאפיין Vector Mask Position או Vector Mask Enable.

9. הוסיפו שכבות נוספות עם תוכן וערכו את מאפייני השכבה שלהן בהתאם לצורך.

10. הזיזו או קטמו את סרגל משך השכבה לציון זמן הופעת השכבה בהנפשה.

11. הציגו תצוגה מקדימה של ההנפשה.

השתמשו בבקרי החלונית Timeline להפעלת ההנפשה במהלך יצירתה. לאחר מכן הציגו את ההנפשה בדפדפן האינטרנט שלכם. ניתן גם להציג תצוגה מקדימה של ההנפשה בתיבת הדו-שיח Save For Web. ראו תצוגה מקדימה של וידאו או הנפשה מבוססת ציר זמן.

12. שמרו את ההנפשה.

ניתן לשמור את ההנפשה כקובץ GIF עם הנפשה באמצעות הפקודה Save For Web, או כרצף תמונות או וידאו באמצעות הפקודה Render Video. ניתן גם לשמור אותה בתבנית PSD, שניתן לייבא ל- Adobe After Effects.

שימוש במסגרות ראשיות להנפשת מאפייני שכבה

ניתן ליצור הנפשה של מאפייני שכבה שונים, כגון Position‏, Opacity ו- Style. כל אחד מהשינויים יכול להופיע באופן עצמאי או יחד עם שינויים אחרים. אם ברצונכם ליצור הנפשה של עצמים שונים בנפרד, מומלץ ליצור אותם בשכבות נפרדות.

הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד ניתן ליצור הנפשה של מאפייני שכבה:

 • ניתן ליצור הנפשה של מיקום באמצעות הוספת מסגרת ראשית למאפיין Position, הזזת מציין הזמן הנוכחי וגרירת השכבה בחלון המסמך.

 • ניתן ליצור הנפשה של אטימות שכבה באמצעות הוספת מסגרת ראשית למאפיין Opacity, הזזת מציין הזמן הנוכחי ושינוי אטימות השכבה בחלונית Layers.

 • ניתן להוסיף הנפשה למאפייני תלת-ממד, כגון מיקום עצם ומצלמה. ‏‏(למידע נוסף, ראו יצירת הנפשות תלת-ממדיות).

 

ליצירת הנפשה של מאפיין באמצעות מסגרות ראשיות, יש לקבוע לפחות שתי מסגרות ראשיות למאפיין זה. אחרת, השינויים שעורכים במאפיין השכבה ישפיעו על כל משך הזמן של השכבה.

לכל מאפיין שכבה יש סמל Time‑Vary stopwatch   שיש ללחוץ עליו כדי להתחיל ביצירת ההנפשה. כשהסטופר של מאפיין מסוים פעיל, Photoshop קובע אוטומטית מסגרות ראשיות חדשות בכל פעם שמשנים את הזמן הנוכחי ואת ערך המאפיין. כשהסטופר של מאפיין אינו פעיל, למאפיין אין מסגרות ראשיות. אם מקלידים ערך למאפיין שכבה כשהסטופר אינו פעיל, הערך נשאר בתוקף לכל משך השכבה. אם מבטלים את הבחירה בסטופר, כל המסגרות הראשיות של המאפיין נמחקות באופן בלתי הפיך.

בחירת שיטת אינטרפולציה

אינטרפולציה (הנקראת לעתים שזירה) מתארת את התהליך של מילוי ערכים לא ידועים בין שני ערכים ידועים. בווידאו דיגיטלי ובסרטים, המונח אינטרפולציה מתייחס בדרך כלל ליצירת ערכים חדשים בין שתי מסגרות ראשיות. לדוגמה, כדי להזיז רכיב גרפי על המסך ב- 50 פיקסלים שמאלה לאורך 15 מסגרות, קבעו את מיקום הגרפיקה במסגרת הראשונה ובמסגרת ה- 15 ולאחר מכן סמנו אותן כמסגרות ראשיות. Photoshop יוצר אינטרפולציה במסגרות שבין המסגרות הראשיות. ניתן להשתמש באינטרפולציה בין מסגרות ראשיות להנפשת תנועה, אטימות, סגנונות ותאורה כוללת.

בחלונית Timeline, המראה של מסגרת ראשית משתנה בהתאם לשיטת האינטרפולציה שנבחרה למרווח בין המסגרות הראשיות.

Linear keyframe 

שינוי אחיד של מאפיין ההנפשה ממסגרת ראשית אחת למסגרת ראשית אחרת. ‏(החריגה היחידה היא המאפיין Layer Mask Position שמחליף בין המצבים מופעל ומבוטל באופן חד).

Hold keyframe 

שומר על הגדרת התכונה הנוכחית שיטת אינטרפולציה זו שימושית לאפקטי הבהוב, או כשברצונכם להציג ולהעלים שכבות בפתאומיות.

לבחירת שיטת האינטרפולציה למסגרת ראשית, בצעו את הצעדים הבאים:

 1. בחלונית Timeline, בחרו מסגרת ראשית אחת או יותר.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו לחיצה ימנית על מסגרת ראשית שנבחרה ובחרו Linear Interpolation או Hold Interpolation מהתפריט תלוי ההקשר.

  • פתחו את תפריט החלונית ובחרו Keyframe Interpolation‏ ‏> Linear‏ או Keyframe Interpolation ‏> ‏Hold.

הזזת מציין הזמן הנוכחי למסגרת

לאחר קביעת מסגרת התחלתית למאפיין, Photoshop מציג את תיבת הניווט במסגרות הראשיות, המאפשרת לעבור בין מסגרות ראשיות או לקבוע או להסיר מסגרות ראשיות. כשמעוין כלי הניווט של המסגרות הראשיות פעיל (צהוב), מציין הזמן הנוכחי נמצא בדיוק במסגרת הראשית של מאפיין השכבה. כשמעוין רכיב הניווט של המסגרות הראשיות אינו פעיל (אפור), מציין הזמן הנוכחי נמצא בין מסגרות ראשיות. כשמופיע חץ משני צדי תיבת כלי הניווט במסגרת הראשיות, קיימות מסגרות ראשיות אחרות למאפיין הנוכחי משני צדי הזמן הנוכחי.

 1. בחלונית Timeline, לחצו על חץ ניווט במסגרות ראשיות. החץ שמאלה מזיז את מציין הזמן הנוכחי למסגרת הראשית הקודמת. החץ ימינה מזיז את מציין הזמן הנוכחי למסגרת הראשית הבאה.

בחירת מסגרות ראשיות

 1. בחלונית Timeline, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לבחירת מסגרת ראשית, לחצו על סמל המסגרת הראשית.

  • לבחירת מסגרות ראשיות מרובות, הקישו Shift ולחצו על המסגרות הראשיות או גררו ליצירת תיבת סימון סביב המסגרות הראשיות.

  • לבחירת כל המסגרות הראשיות של מאפיין שכבה, לחצו על שם מאפיין השכבה ליד סמל הסטופר.

הזזת מסגרות ראשיות

 1. בחלונית Timeline, בחרו מסגרת ראשית אחת או יותר.

 2. גררו אחד מסמלי המסגרות הראשיות שנבחרו לזמן הרצוי. ‏(אם בחרתם מסגרות ראשיות מרובות, הן זזות כקבוצה ושומרות על אותו מרווח זמן).

הערה:

להרחבה או לדחיסה של מסגרות ראשיות מרובות, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) וגררו את המסגרת הראשית הראשונה או האחרונה בבחירה. המסגרת הראשית בקצה הנגדי של הבחירה נשארת במקומה תוך כדי הגרירה, דבר המאט או מאיץ את ההנפשה.

העתקה והדבקה של מסגרות ראשיות

ניתן להעתיק מאפיין של מסגרות ראשיות (כגון מיקום) לאותו מאפיין בכל שכבה. כשמדביקים מסגרות ראשיות, הן משקפות את ההסטה שהועתקה ממציין הזמן הנוכחי.

ניתן להעתיק מסגרות ראשיות משכבה אחת בלבד בכל פעם. בשעת הדבקת מסגרות ראשיות בשכבה אחרת, הן מופיעות במאפיין המתאים בשכבת היעד. המסגרת הראשית המוקדמת ביותר מופיעה בזמן הנוכחי, ושאר המסגרות הראשיות מופיעות אחריה בסדר יחסי. הבחירה במסגרות הראשיות אינה מתבטלת לאחר ההדבקה, כך שניתן להזיז אותן מיד על ציר הזמן.

הערה:

ניתן להעתיק ולהדביק מסגרות ראשיות של מאפיינים אחדים יחד.

 1. בחלונית Timeline, הציגו את מאפיין השכבה שכולל את המסגרות הראשיות שברצונכם להעתיק.

 2. בחרו מסגרת ראשית אחת או יותר.
 3. לחצו לחיצה ימנית על מסגרת ראשית שנבחרה ובחרו Copy Keyframes.
 4. בחלונית Timeline שכוללת את שכבת היעד, הזיזו את מציין הזמן הנוכחי לנקודה בזמן שבה ברצונכם להציג את המסגרות הראשיות.

 5. בחרו בשכבת היעד.
 6. פתחו את תפריט החלונית ובחרו Paste Keyframes.

מחיקת מסגרות ראשיות

 1. בחלונית Timeline בחרו מסגרת ראשית אחת או יותר ובצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control (‏Mac OS) תוך כדי לחיצה על מסגרת ראשית שנבחרה, ובחרו Delete Keyframes מהתפריט תלוי-ההקשר.

  • מתפריט החלונית , בחרו Delete Keyframes.

יצירת הנפשה מצוירת ביד

ניתן להוסיף שכבת וידאו ריקה למסמך כשברצונכם ליצור הנפשה המצוירת ביד מסגרת אחר מסגרת. באמצעות הוספת שכבת וידאו ריקה מעל שכבת וידאו והתאמת האטימות של שכבת הווידאו הריקה לאחר מכן, ניתן לראות את התוכן של שכבת הווידאו התחתונה. לאחר מכן ניתן להשתמש בטכניקה של רוטוסקופיה על תוכן שכבת הווידאו באמצעות צביעה או ציור בשכבת הווידאו הריקה. ראו גם צביעת מסגרות בשכבות וידאו.

הערה:

בשעת יצירת הנפשה של רכיבים עצמאיים אחדים, צרו תוכן נפרד בשכבות וידאו ריקות שונות.

 1. צרו מסמך חדש.
 2. הוסיפו שכבת וידאו ריקה.
 3. צבעו או הוסיפו תוכן לשכבה.
 4. (אופציונלי) בחלונית Timeline, בחרו Enable Onion Skins מתפריט החלונית כדי להפעיל את מצב Onion Skin.

 5. הזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת הבאה.
 6. צבעו או הוסיפו תוכן לשכבה במיקום שונה במקצת מזה של המסגרת הקודמת.

  הערה:

  ניתן להוסיף מסגרת וידאו ריקה, לשכפל מסגרת או למחוק מסגרת משכבת וידאו ריקה באמצעות בחירה בתפריט Layer ‏> ‏Video Layers ובחירת הפקודה המתאימה.

  בשעת יצירת מסגרות נוספות המצוירות ביד, ניתן לגרור את מציין הזמן הנוכחי או להשתמש בבקרי ההפעלה כדי להציג תצוגה מקדימה של ההנפשה.

הוספה, מחיקה או שכפול של מסגרות וידאו ריקות

ניתן להוסיף או להסיר מסגרת וידאו ריקה משכבת וידאו ריקה. ניתן גם לשכפל מסגרות קיימות (צבועות) בשכבות וידאו ריקות.

 1. בחלונית Timeline, בחרו את שכבת הווידאו הריקה ולאחר מכן הזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת הרצויה.

 2. בחרו Layer ‏> ‏Video Layers ולאחר מכן בחרו אחת מהפקודות הבאות:

  Insert Blank Frame

  הוספת מסגרת וידאו ריקה בשכבת הווידאו הריקה שנבחרה בזמן הנוכחי.

  Delete Frame

  מחיקת מסגרת הווידאו הנמצאת בזמן הנוכחי משכבת הווידאו הריקה שנבחרה.

  Duplicate Frame

  הוספת עותק של מסגרת הווידאו שנמצאת בזמן הנוכחי לשכבת הווידאו הריקה שנבחרה.

ציון קביעות Onion Skin‏

מצב Onion skin מציג את התוכן שמצויר במסגרת הנוכחית ואת התוכן שמצויר במסגרות הסמוכות. מסגרות נוספות אלה מופיעות באטימות שנבחרה כדי להבחין בינן לבין המסגרת הנוכחית. מצב Onion skin שימושי לציור הנפשה מסגרת אחר מסגרת, מכיוון שהוא מספק נקודות התייחסות למיקום הקווים ושינויי עריכה אחרים.

קביעות Onion Skin מציינות כיצד המסגרת הקודמת והבאה יוצגו בעת הפעלת Onion Skins. ‏‏(ראו סקירה על החלונית Timeline).

 1. פתחו את החלונית Timeline ובחרו Onion Skin Settings.

 2. קבעו אפשרויות לפריטים הבאים:

  Onion Skin Count

  ציון מספר המסגרות הקודמות והבאות שיוצגו. הזינו ערכים בתיבות המלל Frames Before (previous frames)‎ ו- ‎Frames After ‎(forward frames)‎.

  Frame Spacing

  ציון מספר המסגרות בין המסגרות המוצגות. לדוגמה, ערך של 1 מציג מסגרות סמוכות וערך של 2 מציג קווי מתאר שמפרידות ביניהם שתי מסגרות.

  Max Opacity

  קביעת אחוזי האטימות למסגרות הקודמת והבאה הצמודות למסגרת הנוכחית.

  Min Opacity

  קביעת אחוזי האטימות למסגרות הראשונה והאחרונה בסדרת המסגרות המוצגות במצב onion skin.

  Blend Mode

  קביעת מראה אזורי החפיפה של המסגרות.

  תצוגת Onion skin ב- Photoshop
  תצוגת Onion skin

  A. מסגרת נוכחית ומסגרת אחת אחריה B. מסגרת נוכחית, מסגרת אחת לפניה ומסגרת אחת אחריה C. מסגרת נוכחית ומסגרת אחת לפניה 

פתיחת הנפשה מרובת-שכבות

ניתן לפתוח הנפשה שנשמרה בגרסאות מוקדמות יותר של Photoshop כקובץ Photoshop ‏(PSD) מרובה שכבות. השכבות ממוקמות בחלונית Timeline לפי סדר הופעתן ברשימה, כשהשכבה התחתונה ביותר הופכת למסגרת הראשונה.

 1. בחרו File ‏> ‏Open ובחרו קובץ Photoshop לפתיחה.
 2. בחלונית Layers, בחרו בשכבות הנחוצות ליצירת ההנפשה ובחרו Make Frames From Layers מתפריט החלונית

  ניתן לערוך את ההנפשה, להשתמש בפקודה Save For Web לשמירת GIF עם הנפשה, או להשתמש בפקודה Render Video לשמירת ההנפשה כסרטון QuickTime.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת