הערה:

בגרסאות Photoshop שיצאו לפני Photoshop CC, ייתכן שחלק מהפונקציונליות שהוזכרה במאמר זה תהיה זמינה רק אם יש ברשותכם Photoshop Extended.‏‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏

תהליך עבודה של הנפשה מבוססת מסגרות

החלונית Timeline ב- Photoshop משמשת ליצירת מסגרות הנפשה. כל אחת מהמסגרות מייצגת תצורה של שכבות.

הערה:

באפשרותכם גם ליצור הנפשה באמצעות ציר זמן ומסגרות ראשיות. ראו יצירת הנפשה מבוססת ציר זמן.

תהליך עבודה של הנפשה מבוססת מסגרות ב-Photoshop
איור של הנפשה. תמונת החד-אופן ממוקמת בשכבה משלה; מיקום השכבה משתנה בכל אחת מהמסגרות בהנפשה.

ליצירת הנפשה מבוססת מסגרות ב- Photoshop, השתמשו בתהליך העבודה הכללי הבא.

פתחו מסמך חדש.

אם עדיין אינן גלויות, פתחו את החלוניות Timeline‏ ו- Layers. ודאו שהחלונית Timeline נמצאת במצב הנפשה מבוססת מסגרות. במרכז החלונית Timeline, לחצו על החץ המצביע כלפי מטה כדי לבחור Create Frame Animation ולאחר מכן לחצו על הלחצן לצד החץ.

הוסיפו שכבה או המירו את שכבת הרקע.

מכיוון שלא ניתן ליצור הנפשה בשכבת הרקע, הוסיפו שכבה חדשה או המירו את שכבת הרקע לשכבה רגילה. ראו המרת רקע ושכבות.

הוסיפו תוכן להנפשה.

אם ההנפשה כוללת עצמים אחדים שמונפשים בנפרד, או אם ברצונכם לשנות צבע של עצם או לשנות לחלוטין תוכן של מסגרת, צרו את העצמים בשכבות נפרדות.

הוספת מסגרת לחלונית Timeline.

בחרו מסגרת.

ערכו את השכבות של המסגרת שנבחרה.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • הפעילו את בטלו את התצוגה של שכבות שונות.

 • שנו מיקום של עצמים או שכבות כדי להזיז תוכן של שכבה.

 • שנו אטימות של שכבה כדי לגרום לתוכן להתפוגג פנימה או החוצה.

 • שנו את מצב המיזוג של שכבות.

 • הוסיפו סגנון לשכבות.

  Photoshop מספק כלים לשמירה על אחידות מאפייני שכבה במסגרות שונות. ראו איחוד מאפייני שכבה במסגרות הנפשה.

הוסיפו מסגרות וערכו שכבות לפי הצורך.

מספר המסגרות שניתן ליצור מוגבל רק על-ידי נפח זיכרון המערכת הזמין ל- Photoshop.

הפקודה Tween מאפשרת ליצור מסגרות חדשות עם שינויי ביניים בין שתי המסגרות הקיימות בחלונית. זוהי דרך מהירה להזזת עצם לאורך המסך או ליצירת אפקט התפוגגות. ראו יצירת מסגרות באמצעות יצירת רצף.

קבעו משך השהיית מסגרת ואפשרויות לולאה.

ניתן להקצות זמן השהיה לכל אחת מהמסגרות ולציין הפעלת לולאה כך שההנפשה תופעל פעם אחת, מספר מסוים של פעמים או ללא הפסקה. ראו ציון משך השהיה בהנפשה מבוססת מסגרות וציון הפעלת לולאה בהנפשה מבוססת מסגרות .

הציגו תצוגה מקדימה של ההנפשה.

השתמשו בבקרי החלונית Timeline להפעלת ההנפשה במהלך יצירתה. לאחר מכן השתמשו בפקודה Save For Web להצגת תצוגה מקדימה של ההנפשה בדפדפן האינטרנט שלכם. ראו הצגת תמונות ממוטבות בתצוגה מקדימה בדפדפן אינטרנט.

מטבו את ההנפשה להורדה יעילה.

שמרו את ההנפשה.

קיימות אפשרויות שונות לשמירת הנפשת המסגרת שלכם:

 • שמירה כ- GIF מונפש באמצעות הפקודה Save For Web.

 • שמרו בתבנית Photoshop‏ (PSD) כדי שתוכלו לבצע עבודה נוספת עם ההנפשה במועד מאוחר יותר.

 • שמרו כרצף תמונות, סרט QuickTime או כקבצים נפרדים. ראו גם ייצוא קובצי וידאו או רצפי תמונות.

הוספת מסגרות להנפשה

הוספת מסגרות היא הצעד הראשון ביצירת הנפשה. כשפותחים תמונה, החלונית Timeline מציגה את התמונה כמסגרת הראשונה בהנפשה החדשה. כל מסגרת שמוסיפים נוצרת כשכפול של המסגרת הקודמת. לאחר מכן משנים את המסגרת באמצעות החלונית Layers.

 1. ודאו שהחלונית Timeline נמצאת במצב הנפשה מבוססת מסגרות.

 2. לחצו על הלחצן Duplicate Selected Frames .

בחירת מסגרות הנפשה

לפני שניתן לעבוד עם מסגרת, יש לבחור בה כמסגרת הנוכחית. תוכן המסגרת הנוכחית מופיע בחלון המסמך.

בחלונית Timeline, המסגרת הנוכחית מסומנת בגבול דק (בתוך סימון הבחירה המוצלל) סביב התמונה הממוזערת של המסגרת. המסגרות שנבחרו מסומנות באמצעות סימון מוצלל סביב התמונות הממוזערות שלהן.

בחירת מסגרת הנפשה אחת

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות בחלונית Timeline:

  • לחצו על תמונה.

  • לחצו על הלחצן Select Next Frame‏  כדי לבחור את המסגרת הבאה בסדרה כמסגרת הנוכחית.

  • לחצו על הלחצן Select Previous Frame‏  כדי לבחור את המסגרת הקודמת בסדרה כמסגרת הנוכחית.

  • לחצו על הלחצן Select First Frame‏  כדי לבחור את המסגרת הראשונה בסדרה כמסגרת הנוכחית.

בחירת מסגרות הנפשה מרובות

 1. בחלונית Timeline, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לבחירת מסגרות סמוכות, הקישו Shift תוך כדי לחיצה על המסגרת השניה. המסגרת השניה וכל המסגרות שבין המסגרת הראשונה למסגרת השניה נוספות לבחירה.

  • לבחירת מסגרות שאינן סמוכות, הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על מסגרות נוספות כדי להוסיף אותן לבחירה.

  • לבחירת כל המסגרות, בחרו Select All Frames מתפריט החלונית

  • לביטול בחירה במסגרת מתוך בחירה הכוללת מסגרות מרובות, הקישו Ctrl (ב-Windows) או Command (ב-Mac OS) ולחצו על המסגרת.

עריכת מסגרות הנפשה

 1. בחלונית Timeline, בחרו מסגרת אחת או יותר.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לעריכת תוכן של עצמים במסגרת הנפשה, השתמשו בחלונית Layers לשינוי שכבות התמונה המשפיעות על מסגרת זו.
  • לשינוי המיקום של עצם במסגרת הנפשה, בחרו בשכבה שכוללת את העצם בחלונית Layers וגררו אותו למיקום חדש.

  הערה:

  באפשרותכם לבחור ולשנות את המיקום של תמונות מרובות. עם זאת, אם גוררים תמונות מרובות שאינן סמוכות, התמונות ממוקמות בזו אחר זו ברציפות במיקום החדש.

  • להיפוך סדר תמונות ההנפשה, בחרו Reverse Frames מתפריט החלונית.

  הערה:

  המסגרות שברצונכם להפוך אינן חייבות להיות סמוכות, ניתן להפוך את כל המסגרות שנבחרו.

  • למחיקת מסגרות שנבחרו, בחרו Delete Frame מתפריט החלונית Timeline או לחצו על הסמל Delete , ולאחר מכן לחצו על Yes לאישור המחיקה. ניתן גם לגרור את המסגרת שנבחרה לסמל Delete.

איחוד מאפייני שכבה במסגרות הנפשה

לחצני האיחוד (Unify Layer Position, ‏Unify Layer Visibility ו-Unify Layer Style) בחלונית Layers קובעים כיצד שינויים בתכונות של מסגרת ההנפשה הפעילה יוחלו על שאר המסגרות באותה שכבה. בשעת בחירת לחצן איחוד, התכונה משתנה בכל המסגרות בשכבה הפעילה; בשעת ביטול בחירה בלחצן, השינויים מוחלים על המסגרת הפעילה בלבד.

האפשרות Propagate Frame 1 בחלונית Layers קובעת גם כיצד שינויים בתכונות של המסגרת הראשונה יוחלו על שאר המסגרות באותה שכבה. בשעת בחירה באפשרות זו, ניתן לשנות תכונה במסגרת הראשונה, והמסגרות שאחריה בשכבה הפעילה ישתנו בהתאם למסגרת הראשונה (תוך שמירה על ההנפשה שכבר יצרתם).

איחוד תכונות של שכבות

 1. בחלונית Timeline, שנו את התכונה למסגרת אחת.

 2. בחלונית Layers, לחצו על Unify Layer Position , ‏Unify Layer Visibility , או Unify Layer Style  כדי להחיל את התכונה שהשתנתה על כל שאר המסגרות בשכבה הפעילה.

Propagate Frame 1

 1. בחלונית Layers, בחרו באפשרות Propagate Frame 1.
 2. בחלונית Timeline, שנו את התכונה עבור המסגרת הראשונה.

  התכונות שהשתנו מוחלות (באופן יחסי) על כל המסגרות הבאות בשכבה.

הערה:

ניתן גם להפיץ מסגרות באמצעות הקשת Shift תוך כדי בחירה בקבוצת מסגרות סמוכות בשכבה, ושינוי תכונה באחת המסגרות שנבחרו.

הצגה או הסתרה של לחצני איחוד השכבות

 1. בחרו Animation Options מתפריט החלונית Layers, ולאחר מכן בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Automatic

  הצגת לחצני איחוד השכבות כשהחלונית Timeline פתוחה.

  Always Show

  הצגת לחצני איחוד השכבות כשהחלונית Timeline פתוחה או סגורה.

  Always Hide

  הסתרת לחצני איחוד השכבות כשהחלונית Timeline פתוחה או סגורה.

העתקת מסגרות עם מאפייני שכבה

כדי להבין מה מתרחש בשעת העתקה והדבקה של מסגרת, חשבו על מסגרת כעל גרסה משוכפלת של תמונה עם תצורה מסוימת של שכבות. בשעת העתקת מסגרת, מעתיקים את תצורת השכבות (כולל קביעות התצוגה, המיקום ומאפיינים אחרים של כל אחת מהשכבות). בשעת הדבקת מסגרת, מחילים את תצורת השכבות שהועתקה על מסגרת היעד.

 1. בחרו מסגרת אחת או יותר שברצונכם להעתיק בחלונית Timeline.

 2. בחרו Copy Frame‎(s)‎ מתפריט החלונית
 3. בחרו מסגרת או מסגרות יעד בהנפשה הנוכחית או בהנפשה אחרת.
 4. בחרו Paste Frame(s)‎ מתפריט החלונית
 5. בחרו שיטת הדבקה:

  Replace Frames

  החלפת המסגרות שנבחרו במסגרות שהועתקו. לא נוספות שכבות חדשות. המאפיינים של כל אחת מהשכבות הקיימות במסגרות היעד מוחלפים במאפיינים של כל אחת מהשכבות שהועתקו. בשעת הדבקת מסגרות מתמונה לתמונה, שכבות חדשות נוספות לתמונה; עם זאת, רק השכבות המודבקות גלויות במסגרות היעד (השכבות הקיימות מוסתרות).

  Paste Over Selection

  הוספת התוכן של המסגרות המודבקות כשכבות חדשות בתמונה. בשעת הדבקת מסגרות שהועתקו מאותה תמונה, השתמשו באפשרות זו להכפלת מספר השכבות בתמונה. במסגרות היעד, השכבות החדשות שהודבקו גלויות והשכבות המקוריות מוסתרות. במסגרות שאינן מסגרות היעד, השכבות החדשות שהודבקו מוסתרות.

  Paste Before Selection or Paste After Selection

  הוספת המסגרות המועתקות לפני או אחרי מסגרת היעד. בשעת הדבקת מסגרות מתמונה לתמונה, שכבות חדשות נוספות לתמונה; עם זאת, רק השכבות המודבקות גלויות במסגרות החדשות (השכבות הקיימות מוסתרות).

 6. ‏(אופציונלי) לקישור שכבות מודבקות בחלונית Layers, בחרו Link Added Layers.

  אפשרות זו פועלת רק בשעת הדבקת מסגרות במסמך אחר. בחרו בה אם בכוונתכם למקם מחדש את השכבות שהודבקו כיחידה אחת.

 7. לחצו על OK.

יצירת מסגרות באמצעות יצירת רצף

המונח יצירת רצף נלקח ממונח ההנפשה המסורתי המשמש לתיאור תהליך זה. יצירת רצף (הנקראת גם שזירה מקצרת באופן משמעותי את הזמן שנדרש ליצירת אפקטים של הנפשה, כגון התפוגגות פנימה או החוצה, או הזזת רכיב בתוך מסגרת. לאחר יצירת מסגרות באמצעות יצירת רצף, ניתן לערוך את המסגרות בנפרד.

הפקודה Tween מאפשרת להוסיף או לשנות אוטומטית סדרת מסגרות בין שתי מסגרות קיימות – באמצעות שינוי אחיד של מאפייני השכבה (מיקום, אטימות או פרמטרים של אפקט) במסגרות החדשות ליצירת מראה של תנועה. לדוגמה, אם ברצונכם לגרום לשכבה להתפוגג בהדרגה, קבעו אטימות של שכבה במסגרת הראשונה על 100% ולאחר מכן קבעו את האטימות של אותה שכבה במסגרת האחרונה על 0%. כשתיצרו רצף בין שתי המסגרות, אטימות השכבה תפחת בצורה הדרגתית ואחידה במסגרות החדשות.

יצירת מסגרות באמצעות יצירת רצף ב-Photoshop
שימוש ביצירת רצף להנפשת מיקום של מלל

 1. להחלת יצירת רצף על שכבה מסוימת, בחרו בה בחלונית Layers.
 2. בחרו מסגרת בודדת או מסגרות סמוכות מרובות.
  • אם בחרתם מסגרת אחת, בחרו אם ברצונכם ליצור רצף בינה לבין המסגרת הקודמת או בינה לבין המסגרת הבאה.

  • אם בחרתם שתי מסגרות סמוכות, יתווספו ביניהן מסגרות חדשות.

  • אם בחרתם יותר משתי מסגרות, פעולת הרצף תשנה את המסגרות הקיימות בין המסגרת הראשונה למסגרת האחרונה.

  • אם בחרתם במסגרת הראשונה ובמסגרת האחרונה בהנפשה, הן יטופלו כמסגרות סמוכות, ומסגרות רציפות יתווספו אחרי המסגרת האחרונה. (שיטת יצירת רצף זו שימושית כשההנפשה מוגדרת לפעול פעמים אחדות בלולאה).

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Tweens  בחלונית Timeline.

  • בחרו Tween מתפריט החלונית.

 4. בחרו בשכבה או בשכבות שישתנו במסגרות החדשות:

  All Layers

  שינוי כל השכבות במסגרת או במסגרות שנבחרו.

  Selected Layer

  שינוי השכבה הנוכחית שנבחרה בלבד במסגרת או במסגרות שנבחרו.

 5. ציינו את מאפייני השכבה שישתנו:

  Position

  שינוי אחיד של מיקום תוכן שכבה במסגרות החדשות, ממסגרת ההתחלה למסגרת הסיום.

  Opacity

  שינוי אחיד של אטימות המסגרות החדשות, ממסגרת ההתחלה למסגרת הסיום.

  Effects

  שינוי אחיד של קביעות הפרמטר במסגרות החדשות, ממסגרת ההתחלה למסגרת הסיום.

 6. אם בחרתם תמונה אחת בשלב 2, בחרו היכן ברצונכם להוסיף תמונות מתפריט Tween With:

  Next Frame

  הוספת מסגרות בין המסגרת שנבחרה למסגרת שאחריה. אפשרות זו אינה זמינה כאשר אתם בוחרים את התמונה האחרונה בחלונית Timeline‏.

  First Frame

  הוספת מסגרות בין המסגרת האחרונה למסגרת הראשונה. אפשרות זו זמינה רק אם אתם בוחרים את המסגרת האחרונה בחלונית Timeline‏.

  Previous Frame

  הוספת מסגרות בין המסגרת שנבחרה למסגרת שלפניה. אפשרות זו אינה זמינה כאשר אתם בוחרים את המסגרת הראשונה בחלונית Timeline‏.

  Last Frame

  הוספת מסגרות בין המסגרת הראשונה למסגרת האחרונה. אפשרות זו זמינה רק אם אתם בוחרים את המסגרת הראשונה בחלונית Timeline‏.

 7. בתיבה Frames To Add, הזינו ערך או השתמשו במקשי החצים למעלה או למטה לבחירת מספר המסגרות. (אפשרות זו אינה זמינה בשעת בחירה ביותר משתי מסגרות).
 8. לחצו על הלחצן OK.

הוספת שכבה חדשה לכל מסגרת חדשה

הפקודה Create New Layer For Each New Frame מוסיפה באופן אוטומטי שכבה חדשה הגלויה במסגרת החדשה אך מוסתרת במסגרות אחרות. אפשרות זו חוסכת זמן בשעת יצירת הנפשה שכרוכה בהוספת רכיב חזותי חדש בכל מסגרת.

 1. בחרו Create New Layer For Each New Frame מתפריט החלונית Timeline.

  סימן תיוג מציין שהאפשרות הופעלה.

הסתרת שכבות במסגרות הנפשה

בשעת יצירת שכבה חדשה, היא מופיעה בכל המסגרות ההנפשה כברירת מחדל.

 • להצגת שכבות חדשות במסגרות פעילות, בטלו את הבחירה ב- New Layers Visible In All Frames מתפריט החלונית Timeline.

 • להסתרת שכבת במסגרת מסוימת, בחרו את המסגרת ולאחר מכן הסתירו את השכבה הרצויה בחלונית Layers.

ציון משך השהיה בהנפשה מבוססת מסגרות

ניתן לציין השהיה—משך תצוגה של מסגרת—למסגרות בודדות או למסגרות מרובות בהנפשה. משך ההשהיה מוצג בשניות. חלקי שנייה מוצגים כערכים עשרוניים. לדוגמה, רבע שנייה מוצג כ- 25.; אם קובעים השהיה במסגרת הנוכחית, ערך ההשהיה מוחל על כל מסגרת שנוצרת לאחר מכן.

 1. בחרו מסגרת אחת או יותר בחלונית Timeline.

 2. לחצו על ערך ההשהיה מתחת למסגרת שנבחרה כדי להציג את התפריט הנפתח.
 3. ציינו את ההשהיה:
  • בחרו ערך מהתפריט הנפתח. (הערך האחרון שהשתמשתם בו מופיע בתחתית התפריט).

  • בחרו Other, הזינו ערך בתיבת הדו-שיח Set Frame Delay ולחצו על הלחצן OK. אם בחרתם מסגרות מרובות, ציון ערך השהיה למסגרת אחת גורם להחלת הערך על כל המסגרות.

בחירת שיטת השמטת מסגרת

שיטת השמטת מסגרת מציינת אם המסגרת הנוכחית תושמט לפני הצגת המסגרת הבאה. בחירת שיטת השמטה להנפשה עם שקיפות רקע מאפשרת לציין אם ניתן יהיה לראות את המסגרת הנוכחית דרך האזורים השקופים של המסגרת הבאה.

שיטות השמטת מסגרת ב-Photoshop
שיטות השמטת מסגרת

A. מסגרת עם שקיפות רקע בשעת בחירה באפשרות Restore To Background‏ B. מסגרת עם שקיפות רקע בשעת בחירה באפשרות Do Not Dispose‏ 

סמל שיטת ההשמטה מציין אם המסגרת הוגדרה למצב Do Not Dispose או Dispose . (בשעת בחירה בשיטת ההשמטה Automatic, לא מופיע אף סמל).

 1. בחרו מסגרת או מסגרות שברצונכם לבחור להן שיטת השמטה.
 2. להצגת התפריט תלוי ההקשר Disposal Method, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control (‏Mac OS) תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסגרת.
 3. בחרו שיטת השמטה:

  Automatic

  קביעה אוטומטית של שיטת השמטת המסגרת, המשמיטה את המסגרת הנוכחית אם המסגרת הבאה כוללת שקיפות שכבה. ברוב ההנפשות, האפשרות Automatic (ברירת המחדל) מפיקה את התוצאות הרצויות.

  הערה:

  כדי לשמור על מסגרות שכוללות שקיפות, בחרו באפשרות Automatic disposal בשעת שימוש באפשרות המיטוב Redundant Pixel Removal.

  Do Not Dispose

  שמירה על המסגרת הנוכחית בשעת הוספת המסגרת הבאה לתצוגה. ניתן לראות את המסגרת הנוכחית (והמסגרות הקודמות) דרך אזורים שקופים במסגרת הבאה. בשעת שימוש באפשרות Do Not Dispose, השתמשו בדפדפן להצגת תצוגה מקדימה מדויקת של ההנפשה.

  Dispose

  השמטת המסגרת הנוכחית מהתצוגה לפני הצגת המסגרת הבאה. רק מסגרת אחת מוצגת בכל פעם (ולא ניתן לראות את המסגרת הנוכחית דרך האזורים השקופים במסגרת הבאה).

שימוש בלולאה בהנפשה מבוססת מסגרות

בחירת אפשרות לולאה קובעת כמה פעמים רצף ההנפשה יוקרן בשעת הפעלתו.

 1. לחצו על התיבה Looping Option Selection בפינה השמאלית התחתונה של החלונית Timeline.

 2. בחרו אפשרות לולאה: Once, ‏3‎ Times, ‏Forever או Other.
 3. אם בחרתם באפשרות Other, הזינו ערך בתיבת הדו-שיח Set Loop Count ולחצו על הלחצן OK.

  הערה:

  ניתן לקבוע אפשרויות לולאה גם בתיבת הדו-שיח Save For Web. לקבלת מידע נוסף, ראו סקירת Save For Web & Devices.

מחיקת הנפשה שלמה

 1. בחרו Delete Animation מתפריט החלונית Timeline.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת